Potrivit disp. art. 162 alin. 3 din Codul Muncii rep. şi disp. art. 38 din Legea nr. 153/2017 sistemul de salarizare se stabileşte numai prin lege

Sentinţă civilă 150 din 26.05.2020


Titlu: Potrivit disp. art. 162 alin. 3 din Codul Muncii rep. şi disp. art. 38 din Legea nr. 153/2017 sistemul de salarizare se stabileşte numai prin lege iar stabilirea de către instanţă a unei alte modalităţi de calcul al salariului decât cea prevăzută de lege reprezintă un exces de putere prin îndeplinirea unor atribuţii care revin exclusiv puterii legislative.

Tip speţă: Sentinţă civilă

Număr speţă: 150

Dată speţă: 26.05.2020

Domeniu  asociat: Salarizare

Pe rol judecarea cauzei Litigii de muncă privind pe reclamantul ... în numele membrilor de sindicat ..., având ca obiect calcul drepturi salariale (începând cu ianuarie 2018).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din ... şi au fost consemnate în încheierea din acea zi, ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea cauzei la data de ....

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestui tribunal la data de ... sub nr. ..., reclamantul ... în numele membrilor de sindicat ...cu sediul în ..., în contradictoriu cu pârâtul-angajator ..., cu sediul în ..., având ... solicită ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la: calcularea şi plata diferenţelor de drepturi salariale, care se cuvin personalului didactic şi didactic auxiliar începând cu luna ianuarie 2018, reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale efectiv încasate şi cele cuvenite, conform legii, ca urmare a calculării majorărilor/creşterilor salariale care se cuvin reclamanţilor - membri de sindicat, conform literei B) a capitolului I al Anexei nr. I la Legea- cadru nr. 153/2017 (majorarea de 15% a salariului de bază pentru personalul didactic din învăţământul special; majorarea de 10% a salariului de bază pentru profesorii diriginţi, educatoare, învăţătoare, profesorii pentru învăţământ preşcolar şi profesorii pentru învăţământ primar; predarea simultană, gradaţia de merit) şi/sau majorarea cu 10% a salariului de bază pentru activitatea de control financiar preventiv, reglementată de art. 15 din Legea- cadru nr. 153/2017), prin raportare la salariul de bază lunar cuvenit începând cu luna ianuarie 2018; plata acestor diferenţe salariale actualizate în funcţie de coeficientul de inflaţie până la data efectivă a plăţii, precum şi plata dobânzii legale penalizatoare aferente acestor drepturilor băneşti, pentru aceeaşi perioadă; calculul şi plata acestor majorări/creşteri salariale în raport de salariul de bază lunar cuvenit, până la data la care membrii de sindicat nu vor mai îndeplini condiţiile legale pentru acordarea acestora ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare.

În motivarea cererii, reclamantul arată că la data de ... a intrat în vigoare Legea—cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit art. 38 alin. (2) lit. a) din Legea - cadru nr. 153/2017, „începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de Încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; iar conform art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 : [3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

În baza acestor prevederi legale, la data intrării în vigoare a Legii - cadru nr. 153/2017 (la 01.07.2017) şi până la data de 31.12.2017, s-au menţinut în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut ai sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar. Se impune menţionat şi faptul că, Ia nivelul lunii iunie 2017, sporurile şi indemnizaţiile care se cuveneau personalului didactic (didactic de predare şi didactic auxiliar) se calculau, potrivit art. I din O.U.G. nr. 99/2016, conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2015. cu modificările şi completările ulterioare, în raport de salariul de bază aferent lunii decembrie 2016.

În ceea ce priveşte actele normative aplicabile în materia salarizării personalului didactic, învederează că începând cu luna ianuarie 2017, salarizarea personalului didactic (de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi control) din învăţământul preuniversitar s-a realizat în baza: Ordonanţei de urgenţă nr. 12/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a H.G. nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

A. Potrivit art. 34 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 (alineat introdus prin Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative ):

(3) începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 21 la prezenta ordonanţă de urgenţă, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

B. Conform art. 3 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2015 (astfel cum acesta a fost modificat prin Legea nr. 250/2016):

„(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, personalul didactic de predare şi cercetare şi didactic de conducere din învăţământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr 2 se acordă următoarele sporuri si indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de

15% la salariul de bază;

b) gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c)indemnizaţie pentru activitatea de dirigenţie, respectiv indemnizaţie pentru învăţători, educatoare, profesori pentru învăţământul primar sau preşcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b);

d)la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în acelaşi cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

e)spor de 10-25% din salariul de bază, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, pentru personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

spor de 7%, 10% şi 15% din salariul de baza pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi 7%; pentru 3 clase de elevi -10%; pentru 4 clase de elevi -15%.

g)indemnizaţie de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, stabilita în

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h)spor de 15% din salariul de baza, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de predare - învăţare - evaluare în sistemul penitenciar;

i)spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară

activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă

respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare"

C Alineatul (5) al art. 3 3 din O.U.G. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează sporurile şi indemnizaţiile de care beneficiază personalul didactic auxiliar

„ (5) Pentru personalul didactic auxiliar din învăţământ şi din cadrul bibliotecilor centrale universitare şi pentru personalul medical şi auxiliar sanitar angajat în învăţământul special, special integrat sau în învăţământul superior/universitar care nu se regăseşte în anexa nr. 2, la salariul de bază

stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 şi c.4 se acordă următoarele sporuri si indemnizaţii, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizaţie pentru învăţământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza;

b)gradaţie de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c)sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizaţia pentru învăţământul special prevăzută la lit. a) şi cu gradaţia de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învăţământ;

la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensaţiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016."

D. Potrivit art. unic alin. (2) din H.G. nr. 38/2017. salariile de bază majorate în medie cu 15%, care se cuvin personalului didactic (de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare şi control) din învăţământul preuniversitar, începând cu luna ianuarie 2017, sunt prevăzute în anexa la această hotărâre de Guvern.

La data de 01.07.2017 au intrat în vigoare prevederile Legii - cadru nr. 153/2017. Potrivit art. 36- Reîncadrarea personalului din Legea- cadru nr. 153/2017:

„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare potrivit art. 38.

(2)în cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.

(3)Salarizarea personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit anexei nr. VII, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

(4)Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, nou-înfiinţate, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII."

Potrivit art 38 alin. (2) lit a) din Legea - cadru nr. 153/2017, „începând cu data de 1 iulie 2017 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, iar conform art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 : (3) începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creşteri salariale: a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, îndemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

Învederează că lit. d) a art. 38 alin. (3) din Legea - cadru nr. 153/2017 prevede: ,prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, inclusiv unităţile conexe, precum şi personalul din cadrul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6).

Conform art 15 din Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare: „Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%. "

Potrivit lit. B.- Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ a Capitolului I al Anexei nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ" la Legea- cadru nr. 153/2017, personalul didactic beneficiază de următoarele majorări salariale:

-Art. 4. - majorarea cu 15% a salariului de bază, pentru personalul didactic din învăţământul special şi special integrat, inclusiv personalul din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/ Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi din structurile coordonate, monitorizate şi evaluate de către acestea;

-Art. 5 - gradaţie de merit care reprezintă o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut;

-Art. 7 - creşterea cu 7%-20% a salariului de bază, pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau gimnazial;

-Art. 8 - majorarea de 10% a salariului de bază, pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar.

Având în vedere limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor şi a altor drepturi inserată în cuprinsul art. 25 din Legea - cadru nr. 153/2017, dar şi specificul naturii activităţii desfăşurate de către personalul didactic, legiuitorul, prin prevederile speciale instituite la Lit B) a capitolului 1 al Anexei nr. I la Legea- cadru nr. 153/2017 A INSTITUIT O NATURĂ JURIDICĂ NOUĂ pentru o serie de sporuri şi indemnizaţii de care beneficia personalul didactic, potrivit art. 3 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2015 şi care, potrivit Legii -cadru nr. 153/2017 devin majorări/creşteri ale salariului de bază, astfel încât acestea să nu intre sub incidenţa limitărilor prevăzute de art. 25 din Legea nr. 153/2017, respectiv:

a)indemnizaţia de învăţământ special - lit. a) a articolului mai sus menţionat din O.U.G. nr. 57/2015 este reglementată în Legea - cadru nr. 153/2017 ca majorare cu 15% a salariului de bază;

b)gradaţia de merit - lit. b) a articolului mai sus menţionat din O.U.G. nr. 57/2015 , este consacrată în Capitolul I al Anexei nr. 1 la Legea - cadru nr. 153/2017 ca fiind o creştere cu 25% a salariului de bază deţinut;

c)sporul de predare simultană - prevăzut de lit. f) a art. 3 3 alin. (4) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2015, este reglementat in Legea- cadru nr. 153/2017 ca fiind o creştere cu 7%-20% a salariului de bază;

d)indemnizaţia de dirigenţie - prevăzută de lit. c) a art. 3 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2015 este reglementată de Legea - cadru nr. 153/2017 ca fiind o majorare a salariului de bază de 10%.

e)Sporul pentru control financiar preventiv - prevăzut de art. 10 alin. (1) lit. e) din H.G. nr. 582/2016, cu modificările şi completările ulterioare este reglementat de art. 15 din Legea-cadru ca fiind o majorare a salariului de bază cu 10%.

Solicită să se aibă în vedere că însuşi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (cel care a elaborat proiectul Legii - cadru nr. 153/2017) prevede expres că aceste majorări salariale reglementate de art. 4-8 de la lit. B a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea - cadru nr. 153/2017, nu sunt cuprinse în procentul de30% prevăzut de art. 25 alin. (1) din lege- a se vedea pct 6 al Răspunsului MMJS nr. 3276/LOV/24.08.2017, transmis Ministerului Educaţiei Naţionale, pe care îl anexăm prezentei cereri).

Deci, legiuitorul a înţeles să schimbe natura juridică a unor sporuri şi indemnizaţii specifice personalului didactic, astfel încât, de la 1 ianuarie 2018 - creşterile/majorările salariului de bază prevăzute de art. 4, art. 5, art. 7 şi art. 8 al Literei B) a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea- cadru trebuiau calculate în raport de salariul de bază deţinut, cu atât mai mult cu cât art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 153/2017 nu se referă la majorări/creşteri ale salariului de bază ce se cuvin potrivit Legii-cadru nr. 153/2017.

De altfel, chiar Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în Răspunsul nr. 3276/LOV/24.08.2017. transmis Ministerului Educaţiei Naţionale, pe care îl anexăm prezentei cereri, la pct. 7 - referitor la creşterile/majorările salariale reglementate de art. 4-8 al Lit. B) a Capitolului I al Anexei nr. I la Legea nr. 153/2017 susţine: „majorarea salariului de bază cu un anumit procent prevăzut de Legea-cadru conduce la un nou salariu de bază, si nu reprezintă un spor, si ca atare, nu era necesară a fi menţionată sintagma „majorare salarială" în cuprinsul prevederilor art. 38.

Astfel, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale precizează expres că majorările/creşterile salariale reglementate de art 15 din Lege, de art. 4-8 din Reglementările specifice personalului didactic din învăţământ, reglementate la Lit B) a Capitolului I al Anexei nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „învăţământ" la Legea- cadru nr. 153/2017 nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 38, astfel încât acestea trebuiau calculate în raport de salariul de bază deţinut, aşa cum se prevede în aceste articole.

Practic, printr-o greşită aplicare a dispoziţiilor art. 38 din Legea - cadru nr. 153/2017, începând cu data de 01.01.2018 membrii de sindicat - reclamanţi în prezentul dosar sunt prejudiciaţi prin modul greşit de calcul a majorărilor/creşterilor salariale care li se cuvin care se calculează ca procent din salariul de bază din luna decembrie 2016 şi nu ca procent din salariul de bază care li se cuvine - salariul de bază majorat începând cu data de 1 ianuarie 2018 si. respectiv. 1 martie 2018.

Referitor la capătul de cerere privind calculul şi plata majorărilor/creşterilor salariale în raport de salariul de bază lunar cuvenit, până la data la care membrii de sindicat nu vor mai în vigoare, învederăm instanţei de judecată următoarele:

Aşa cum se arată în mod constant în literatura de specialitate, una dintre trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă este că acesta este un contract cu executare succesivă, prestaţiile reciproce şi corelative pe care le presupune contractul individual de muncă fiind posibil de realizat numai în timp si nu uno ictu,(Alexandru Ţiclea - Tratat de dreptul muncii, ed. A V-a revizuită, Editura Universul Juridic, 2011, pag. 336);„munca nu se execută dintr-o dată (uno ictu), ci este eşalonată in timp, chiar dacă este încheiat pe o durată determinată sau ca un contract de muncă cu timp parţial. Ca urmare, în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare de către o parte a obligaţiilor ce-i revin, sancţiunea va fi rezilierea, adică încetarea contractului numai pentru viitor, iar nu rezoluţiunea care produce şi efecte retroactive" - Ion Traian Ştefănescu - Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii, Editura Universul juridic, 2010, pag. 227)

Conform art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă: -,Se poate, de asemenea, cere, înainte de termen, executarea la termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice".

Cum munca este eşalonată în timp şi salariul cuvenit (contraprestaţia ce se cuvine acestuia ca urmare a muncii prestate) este o prestaţie periodică, motiv pentru care apreciem că sunt îndeplinite condiţiile art. 34 alin. (2) din Codul de procedură civilă, iar pârâta poate fi obligată la calculul şi plata majorărilor/creşterilor salariale prevăzute de art. 15 din legea - cadru nr. 153/2017 şi art. 4-8 din Anexa nr. I la lege mai sus menţionate, în raport de salariul de bază lunar cuvenit, până Ia data Ia care membrii de sindicat nu vor mai îndeplini condiţiile legale pentru acordarea acestora, ca urmare a modificării legislaţiei în vigoare.

III. în ceea ce priveşte obligarea la plata dobânzii legale penalizatoare:

Apreciază că, de la data naşterii dreptului la plata acestor diferenţe salariale, pârâta datorează şi dobânda legală penalizatoare la diferenţele salariale neacordate, reprezentând lipsa folosinţei drepturilor cuvenite, având în vedere următoarele:

Potrivit art.278 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: „Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile."

în consecinţă, sunt incidente dispoziţiile art. 1530 ş.u. din Codul civil:

Art. 1530: Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei.

Art. 1531 (1) Creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării.

 (2)Prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este

lipsit, ia stabilirea prejudiciului se ţine seama de reducerea unor cheltuieli sau de evitarea unor pierderi de către creditor ca urmare a neexecutării obligaţiei.

(3)Creditorul are dreptul şi la repararea prejudiciului nepatrimonial.

Art. 1535 (1) în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. în acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele

moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.

(3) Creditorul are dreptul, în plus, la daune-interese pentru orice prejudiciu suplimentar pe care I-a suferit din cauza neexecutării obligaţiei.

De asemenea, conform dispoziţiilor art 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar: Jn cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea."

Din aceste dispoziţii rezultă că daunele - interese constau în dobânda legală, ce curge de drept, fără punerea în întârziere, de la data scadenţei drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă - aceasta deoarece obligaţia legală de plată a salariului trebuia îndeplinită la data stabilită prin contractul individual de muncă.

Acordarea dobânzii legale penalizatoare se impune pentru lipsirea de folosinţa sumelor datorate, creditorii (membri de sindicat reclamanţi In prezenta cauză) fiind privaţi de folosirea sumelor de bani cuprinse între data scadenţei şi data plăţii efective. Daunele-interese moratorii (dobânda legală penalizatoare) reprezintă o sancţiune pentru întârzierea la plată a unei obligaţii a angajatorului - plata integrală a salariului pentru munca efectuată.

În concluzie, având în vedere argumentele prezentate pe larg în prezenta cerere de chemare în judecată, rugăm instanţa de judecată să ne admită acţiunea astfel cum a fost formulată.

În drept invocă dispoziţiile art. 194 coroborate cu cele ale art. 148 alin. (1) teza a Il-a din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, art. 3 3 şi art. 34 din O.U.G. nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 582/2016, cu modificările şi completările ulterioare, articol unic al O.U.G. nr. 12/2017, H.G. nr. 38/2017, Legea - cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, art. 170, art. 171, art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1530 ş.u. din Codul civil, O.G. nr. 13/2011, iar în probaţiune depune înscrisuri.

Pârâta .... nu a formulat întâmpinare în cauză.

Examinând cererea din perspectiva motivelor invocate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Salarizarea personalului didactic din învăţământ s-a realizat conform prevederilor Legii nr. 63/2011, de la apariţia acestui act normativ şi până la abrogarea sa expresă prin art. VI din OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, cu începere din 1 august 2016.

Ulterior, din data de 1 august 2016 salariile personalului didactic din învăţământ s-au stabilit potrivit art. 33 al OUG nr. 20/2016.

Conform acestei reglementări, la salariul de bază prevăzut în anexa 2 (anexă introdusă prin această ordonanţă de urgenţă, ce includea salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de execuţie, respectiv salariul de încadrare aferent tranşei de vechime în învăţământ, indemnizaţia de conducere şi gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcţiile de conducere) se adaugă sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 33 alin. 4 şi alin. 5, dacă sunt cuvenite, în procentele legal prevăzute.

În aplicarea art. 33 din OUG nr. 20/2016 s-au emis norme metodologice, aprobate prin HG nr. 582/2016, modificate prin HG nr. 935/2016 în vigoare din 16 decembrie 2016.

Prin art. 1 alin. 1 din aceste norme s-a stabilit că personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar beneficiază începând cu luna august 2016 de salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2, care includ salariile de încadrare aferente funcţiei, gradului didactic, tranşei de vechime în învăţământ şi sporul de vechime în muncă pe gradaţii.

Modul de calcul al sporurilor şi indemnizaţiilor cuvenite personalului din învăţământ a rămas nemodificat, acesta fiind un procent prevăzut de lege raportat la salariul de bază.

Totodată, s-a instituit principiul menţinerii în plată a salariului câştigat, avut în luna iulie 2017, în condiţiile în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, iar drepturile salariale stabilite începând cu luna august 2016, utilizând salariile de bază prevăzute în anexa nr. 1 pct. 2 la care se adaugă drepturile de la art. 1 alin. (2) lit. a) - e), respectiv sporurile, sunt mai mici decât salariul de bază aferent lunii iulie 2016.

OUG nr. 20/2016 a fost aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 250/2016, menţinându-se sistemul de calcul al sporurilor şi indemnizaţiilor prin raportare la salariul de bază.

Prin Legea nr. 250/2016 (în vigoare din data de 24 decembrie 2016) s-a introdus art. 34 alin. 3, prin care s-a prevăzut majorarea cu 15% începând din 1 ianuarie 2017 a salariilor de bază ale personalului din învăţământ, aferente lunii decembrie 2016, cuprinse în anexa 21 a OUG nr. 20/2016 (anexă nou introdusă prin Legea nr. 250/2016), conform normelor metodologice ce urmează a fi elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice şi aprobate prin hotărâre de Guvern.

În executarea acestei legi, la 27 ianuarie 2017 s-a adoptat HG nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din OUG nr. 57/2015, în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv din data de 31 ianuarie 2017.

Conform articolului unic al acestor norme metodologice, începând cu luna ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învăţământ, prevăzute în anexa nr. 21 din OUG nr. 57/2015 se majorează în medie cu 15%, salariile de bază majorate fiind cuprinse în anexa care face parte integrantă din hotărârea de Guvern.

Art. 34 alin. 3 din OUG nr. 57/2016, introdus prin Legea nr. 250/2016, se referă la majorarea salariului de bază aferent lunii decembrie 2016, care se regăseşte în anexa 21. Din text rezultă că în decembrie 2016 personalul didactic ar fi beneficiat de salariile de bază din anexa 21 (salarii indicate în acelaşi cuantum şi în anexa nr. 1 la HG nr. 38/2017) şi nu de salariile de bază din anexa 2 la OUG nr. 20/2016, aşa cum prevedea acest act normativ, începând din august 2016.

HG nr. 38/2017, act normativ inferior legii, emis în executarea Legii nr. 250/2016, prevede doar majorarea salariilor de bază prevăzute în anexa 21, fără a mai utiliza sintagma „aferente lunii decembrie 2016”.

Examinând prevederile legale amintite se poate observa că în privinţa personalului din învăţământ prin art. 33 alin. 1 din OUG nr. 57/2015, nou introdus prin OUG nr. 20/2016, s-a prevăzut că începând din 1 august 2016 salariul de bază este cel indicat în anexa 2 (nou introdusă prin OUG nr. 20/2016 în forma sa iniţială), iar sporurile se raportează la salariul de bază prevăzut în această anexă 2.

Pentru învăţământul preuniversitar salariile de bază ale cadrelor didactice sunt indicate în anexa 2 pct. 5 al OUG nr. 20/2016, în forma sa iniţială.

Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 33 alin. 1 din OUG nr. 57/2015 aprobate prin HG nr. 582/2016 în forma iniţială se prevede acordarea salariilor de bază din anexa 1 pct. 2 la această hotărâre de Guvern şi în consecinţă calculul sporurilor raportat la salariul de bază din această anexă.

Acelaşi salariu de bază este prevăzut şi de HG nr. 932/2016, care modifică normele metodologice iniţial aprobate prin HG nr. 582/2016.

Prin Legea nr. 250/2016 se prevede calculul sporurilor la salariul de bază din anexa 2 la OUG nr. 20/2016, în forma iniţială.

Totodată, se introduce anexa 21 la OUG nr. 20/2016, ce cuprinde salariile de bază de la care se porneşte în acordarea majorării salariale cu începere din 1 ianuarie 2017, anexă ce cuprinde salarii de bază mai mici decât cele din anexa 2, dar identice cu cele din anexa nr. 1 din HG nr. 582/2016 în forma iniţială şi cea modificată prin HG nr. 935/2016.

Ca atare, prin reglementările legale succesive, majorarea din 1 ianuarie 2017 nu a pornit de la anexa 2 a OUG nr. 20/2016, ci de la anexa 1 din HG nr. 582/2016, preluată prin anexa 21 introdusă prin Legea nr. 250/2016.

Referitor la personalul din învăţământ, trebuie precizat că anterior intrării în vigoare a reglementării privitoare la majorarea salariului de bază începând din 1 ianuarie 2017, la data de 15 decembrie 2016 Guvernul a adoptat OUG nr. 99/2016, care la art. 1 alin. 5 a prevăzut faptul că în perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2017, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile art. 33 din OUG nr. 57/2015 în ceea ce priveşte metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială. Aşadar, în perioada sus menţionată s-a menţinut sistemul anterior de calcul prevăzut de art. 33 din OUG nr. 57/2015 introdus prin OUG nr. 20/2016, acela al raportării procentului legal al sporurilor şi indemnizaţiilor cuvenite la salariul de bază din anexa 2 din OUG nr. 20/2016.

Cât timp există o dispoziţie derogatorie, ce prevede un alt mod de calcul al sporurilor, ce prevede aplicarea procentului legal la salariul nemajorat, critica este nefondată.

În consecinţă, pe perioada 1 ianuarie 2017 – 28 februarie 2017, în temeiul dispoziţiilor art. 1 alin. 5 din OUG nr. 99/2016, sporurile se acordă în funcţie de salariul de bază din anexa 2 şi nu în raport de salariul de bază majorat începând cu 1 ianuarie 2017 în baza art. 34 alin. 3 din OUG nr. 57/2015, nou introdus prin Legea nr. 250/2016, şi a articolului unic din HG nr. 38/2017.

Din succesiunea actelor normative adoptate rezultă că în cazul personalului din învăţământ intenţia legiuitorului a fost aceea de a majora salariul de bază, menţinând însă cuantumul sporurilor nemajorat, la valoarea stabilită în funcţie de salariul de bază din anexa 2.

Dată fiind lipsa reglementării salariale începând cu 1 martie 2017, la data de 27 ianuarie 2017 s-a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017, care la art. 1 alin. 1 prevede menţinerea în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017, pe perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017, a cuantumului brut al salariilor de bază şi al sporurilor, indemnizaţiilor ce fac parte din salariul brut, în măsura în care personalul plătit din fonduri publice îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Cum în luna februarie 2017, conform art. 1 alin. 5 din OUG nr. 99/2016, cuantumul sporurilor era determinat în raport de salariul de bază din anexa 2 din OUG nr. 20/2016, deci cel nemajorat, rezultă că pe întreg anul 2017 procentul aferent sporurilor cuvenite personalului din învăţământ se raportează la salariul de bază nemajorat, prevăzut în anexa 2 la OUG nr. 20/2016.

Începând cu data de 1 iulie 2017, prin art. 44 alin. 1 pct. 20, pct. 23 şi pct. 36 din Legea nr. 153/2017 au fost abrogate prevederile art. 33 din OUG nr. 57/2015 şi art. I din OUG nr. 20/2016 (care a introdus art. 33 în OUG nr. 57/2015), precum şi orice dispoziţii contrare legii, act normativ care la art. 38 alin. 2 lit. a) a prevăzut menţinerea în plată a cuantumului sporurilor avute în luna iunie 2017.

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost aplicată începând cu luna iulie 2017.

Art. 38 prevede că acest act normativ se aplică etapizat, după cum urmează:

În anul 2017, Art. 38 alin. (2) din Legea-cadru prevede că, în prima lună de aplicare a legii, respectiv luna iulie 2017, se mențin în plată salariile de bază și celelalte drepturi salariale acordate în luna iunie 2017, dacă personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Excepție de la această regulă au făcut personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică, ale căror indemnizații au fost stabilite prin înmulțirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată cu coeficienții de ierarhizare prevăzut în anexa IX la Legea-cadru, și personalul din cadrul administrației publice locale salarizat potrivit art. 11 din Legea-cadru prin hotărâre a Consiliului local/județean, după caz.

În anul 2018, salariile de bază se stabilesc potrivit art. 38 alin. (3) și alin. (6).

Potrivit art. 38 alin. (3) lit. a), începând cu luna ianuarie 2018, se acordă salariile de bază și celelalte drepturi salariale avute în luna decembrie 2017, majorate cu 25%.

Excepție de la această regulă o reprezintă personalul care ocupă funcțiile de medic, asistent medical și ambulanțier/șofer de autosanitară (pentru aceste categorii de personal, salariile de bază se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022 –art. 38 alin. (3) lit.b) - personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat care beneficiază de la 1 martie 2018 de majorarea suplimentară de 20% –art. 38 alin. (3) lit.d) - personalul din cadrul administrației publice locale –art. 38 alin. (3) lit.e) - și personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică, ale cărora indemnizații au fost stabilite prin înmulțirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare cu coeficienții de ierarhizare prevăzut în anexa IX la Legea-cadru –art. 38 alin. (3) lit.f).

Potrivit art. 38 alin. (6), salariile de bază determinate prin înmulțirea salariilor de bază avute în luna decembrie 2017 cu 25% nu pot depăși nivelul salariilor de bază prevăzute în anexele la lege pentru anul 2022.

Or, obligarea unităţii de învăţământ la plata unor sporuri calculate în raport de salariul de bază lunar cuvenit la data de 1 ianuarie 2018, începând cu această dată, nu se poate face decât prin adăugarea la lege sau modificarea legii de către instanţa de judecată, ceea ce este inadmisibil, instanţele judecătoreşti neavând competenţa de a desfiinţa norme juridice instituite prin lege şi de a crea în locul acestora alte norme sau de a le substitui cu norme cuprinse în alte acte normative, întrucât încalcă principiul separaţiei puterilor, consacrat în art. 1 alin. (4) din Constituţie, precum şi prevederile art. 61 alin. (1), în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării.

Totodată, ar nesocoti prevederile art. 162 alin. 3 din Codul muncii, republicat, conform cărora sistemul de salarizare se stabileşte numai prin lege, precum şi dispoziţiile legale ale art. 38 din Legea nr. 153/2017, iar stabilirea de către instanţă a unei alte modalităţi de calcul al salariului decât cea prevăzută de aceste legi, reprezintă un exces de putere prin îndeplinirea unor atribuţii care revin exclusiv puterii legislative.

Pentru considerentele de fapt şi de drept reţinute în precedent, tribunalul va respinge acţiunea formulată de reclamantul ... în numele membrilor de sindicat ...  în contradictoriu cu pârâtul ...

În temeiul art. 40 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti opinia asistenţilor judiciari este concordantă cu soluţia şi considerentele expuse în motivarea prezentei hotărâri.

Văzând  şi  dispoziţiile  art. 214-215 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamantul .... în numele membrilor de sindicat .... în contradictoriu cu pârâta .....

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Călăraşi.

Pronunţată, azi, 26.05.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Domenii speta