Anulare act emis de autorități publice locale. Aplicarea art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015.

Sentinţă civilă 358 din 06.07.2022


Din cuprinsul dispozițiilor art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, precum și din

prevederile art. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 (Hotărârea nr. 1/2016), pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul fiscal, rezultă că pentru a se putea dispune majorarea impozitului asupra unei clădiri este necesară îndeplinirea mai multor condiții printre care: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură, aspecte care sunt consemnate în fișa de evaluare și nota de constatare întocmite de  angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens.

Prin sentința civilă nr. 358/06.07.2022, pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în

dosarul nr. 779/115/2022, s-a respins cererea reclamantei SC U. SRL, în contradictoriu cu pârâtul C. L. M. R., pentru anulare hotărâre de majorare impozit.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reținut că, prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 31.03.2022, sub nr. 779/115/2022, reclamanta SC U. SRL a chemat în judecată pârâtul C. L. M. R., formulând în temeiul prevederilor art. 1 coroborat cu art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în termenul legal de 6 luni, acțiune în anulare împotriva următoarelor acte administrative: H. C. L. M. R. nr. .../22.12.2021; H. C. L. M. R. nr. ... din 14.02.2022 prin care a fost respinsă plângerea prealabilă.

Tribunalul reține că prin H.C.L. nr. .../22.12.2021 s-a aprobat majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul R., strada T. L., nr. ... (M. U.), aflată în proprietatea S.C. U. S.R.L., emisă de către C. L. M. R..

Se reține în cuprinsul HCL că această majorare s-a aprobat, în baza Referatului de aprobare al P. M. R. nr. .../12.12.2021 și Raportul de specialitate al D. I. T. nr. .../12.12.2021 privind majorarea începând cu anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice necorespunzătoare pentru clădirea situată în municipiul R., strada T. L., nr. ... (M. U.), precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale C. L..

În termen legal reclamanta a formulat plângere prealabilă prin care a solicitat anularea HCL nr. .../22.12.2021.

Prin HCL nr. .../14.02.2022 (fila ...) s-a dispus respingerea plângerii prealabile formulată de reclamanta SC U. SRL.

În termen legal reclamanta SC U. SRL a contestat la Tribunalul Caraș-Severin – Secția a II-a și de contencios administrativ și fiscal, cele două hotărâri ale C. L. și a solicitat anularea acestora.

În motivarea cererii de anulare, reclamanta SC U. SRL arată că, în preambulul hotărârii de majorare a impozitului, este menționată H. C. L. M. R. nr. .../22.12.2021. Această hotărâre are caracter normativ având în vedere că, prin Anexa 9 la aceasta, au fost stabilite criteriile de evaluare a stării tehnice a imobilului.

Potrivit art. 13 din HCL nr. .../22.12.2021, această hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2022. HCL nr. .../22.12.2021 a fost emisă la 22.12.2021, iar HCL nr. .../22.12.2021 a intrat în vigoare la 01.01.2022. Actul administrativ a produs efecte anterior intrării sale în vigoare. Astfel, reclamanta apreciază că, actul administrativ cu caracter individual emis anterior intrării în vigoare a actului administrativ cu caracter normativ care constituie fundamentul acestuia, este lovit de nulitate absolută.

Referitor la hotărârea de respingere a plângerii prealabile reclamanta apreciază că este nemotivată, astfel că se impune anularea ei.

Analizând hotărârile de C. L. contestate prin prisma criticilor reclamantei, instanța reține că, în ședința ordinară din data de 22 decembrie 2021, C. L. M. R. a aprobat H.C.L. nr. .../22.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, Anexa nr. 9 cuprinzând criteriile de încadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite - Fișa de evaluare la vedere a aspectului imobilelor din municipiul R.. De asemenea în anul 2020 prin H. C. L. nr. .../23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a fost înaintată spre aprobare C. l. în luna decembrie 2020 și tot prin Anexa nr. 9 au fost stabilite criteriile de încadrare a clădirilor situate în intravilan în categoria clădirilor neîngrijite - Fișa de evaluare la vedere a aspectului imobilelor din municipiul R..

Prin urmare – Anexa 9 – prin care au fost stabilite criteriile de încadrare a clădirilor din intravilan în categoria clădirilor neîngrijite, a fost aprobată și prin HCL .../23.12.2020, aceste criterii fiind valabile la data adoptării HCL nr. .../22.12.2021 chiar dacă, în conținutul HCL nr. ... se face trimitere la HCL nr. .../2020, criteriile prevăzute de Anexa 9 fiind valabile, nu se aduce nicio vătămare reclamantei care să determine nulitatea HCL.

Instanța constată că, procedura prevăzută de art. 168 din Normele metodologice prevăzute de Hotărârea nr. 1/2016, prevederile art. 489 Cod Fiscal, au fost respectate de reclamantă.

Astfel, prin Dispoziția primarului municipiului R. nr. .../03.04.2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost stabilită componența comisiei pentru identificarea clădirilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului R. și pentru întocmirea fișelor de evaluare a respectivelor clădiri în vederea stabilirii punctajului care va sta la baza calculării procentului de majorare a impozitului pe fiecare clădire în parte.

Comisia menționată anterior a întocmit NOTA DE CONSTATARE din data de 25.05.2021 ca urmare a deplasării la fața locului, unde s-a constatat a fi necesare activități sau lucrări de: reparații punctuale tencuieli, zugrăveli integrale ale fațadelor, reparații atic, rezolvare infiltrații, vopsitorii, tâmplărie și igienizare sau înlocuire (unde se impun) a suprafețelor vitrate.

Urmare acestei constatări, a fost transmisă către S.C. U. S.R.L. Somația nr. ../27.05.2021 prin care li s-a pus în vedere ca până la data de 31.10.2021 să procedeze la luarea măsurilor necesare în vederea efectuării lucrărilor de reparații/întreținere/îngrijire a clădirii U. V..

La data de 11.11.2021, ca urmare a expirării termenului acordat prin somație, comisia s-a deplasat în teren la clădirea situată pe strada T. L. nr. ... având ca proprietar pe S.C. U. S.R.L. și a întocmit o notă de constatare care atestă faptul că proprietarul nu s-a conformat somației nr. .../27.05.2021.

În drept, potrivit art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015,

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

 (7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

 (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

De asemenea, potrivit art. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 (Hotărârea nr. 1/2016) pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 489 alin. (5) - (8) din Codul fiscal, privind clădirile/terenurile neîngrijite situate în intravilan, se au în vedere următoarele:

 a) în cazul clădirilor: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură;

b) în cazul terenurilor: stare de paragină, acoperit de buruieni, părăsit/abandonat, insalubre, neefectuarea curățeniei în curți, neîntreținerea/nerepararea împrejmuirilor sau alte situații de asemenea natură;

c) fac excepție de la majorarea impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite proprietarii care dețin autorizație de construire/desființare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării/amenajării terenului și au anunțat la Inspectoratul de Stat în Construcții și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor;

d) în vederea identificării clădirilor/terenurilor neîngrijite de pe raza unității administrativ-teritoriale, se împuternicesc angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens, să efectueze verificări pe raza unității administrativ-teritoriale și să întocmească fișa de evaluare și nota de constatare;

e) după identificarea și evaluarea clădirii/terenului neîngrijite/neîngrijit, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, proprietarul va fi somat ca pe parcursul anului fiscal prin care s-a constatat starea clădirii/terenului, după caz, să efectueze lucrările de întreținere/îngrijire necesare până la sfârșitul anului respectiv și să mențină în continuare clădirea/terenul în stare de întreținere/îngrijire;

f) dacă pe parcursul anului respectiv proprietarul clădirii/terenului s-a conformat somației, se încheie proces-verbal de conformitate. În cazul intervențiilor pe monumente istorice, clădiri și terenuri din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul-verbal face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii;

g) dacă, după expirarea termenului acordat, se constată că proprietarul nu a efectuat lucrările de întreținere/îngrijire necesare, persoanele prevăzute la lit. d) vor încheia o notă de constatare în care va fi consemnată menținerea clădirii/terenului în categoria celor considerate, conform prezentei proceduri, ca fiind neîngrijite. În acest caz, la sesizarea compartimentului de specialitate, primarul unității administrativ-teritoriale va propune spre adoptare consiliului local proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv. În municipiul București, această atribuție revine consiliilor locale ale sectoarelor. Hotărârea are caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, respectiv elementele de identificare potrivit nomenclaturii stradale, precum și datele de identificare ale contribuabilului. Organul fiscal local va opera majorarea în evidențele fiscale, va emite și va comunica actul administrativ fiscal în baza hotărârii consiliului local;

Din cuprinsul acestor dispoziții legale rezultă că pentru a se putea dispune majorarea impozitului asupra unei clădiri este necesară îndeplinirea mai multor condiții printre care: stare avansată de degradare, stare de paragină, insalubre, fațade nereparate/necurățate/netencuite/nezugrăvite, geamuri sparte sau alte situații de asemenea natură, aspecte care sunt consemnate în fișa de evaluare și nota de constatare întocmite de  angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu atribuții în acest sens.

Conform fișei de evaluare – fila ... dosar – imobilul proprietatea reclamantei prezintă degradări majore la streașină și cornișă, nu are jgheaburi și elemente de tinichigerie, prezintă degradări majore la fațadă tencuială, porțiuni din tencuială cad și se desprind, fațada fiind afectată în proporție de 30%, clădirea prezintă degradări majore la zugrăveli exterioare, degradările fiind determinate de factori naturali și umani prin neimplicarea proprietarului în întreținerea clădirii.  Astfel, instanța  constată  că  raportat  la  situația  de  fapt  hotărârea  consiliului  local  este  temeinică  și  justificată,  de  asemenea se constată  respectarea  procedurii  prevăzută  de  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 (Hotărârea nr. 1/2016).

Pentru aceste considerente, instanța constată neîntemeiată cererea reclamantei urmând a o respinge.

Împotriva sentinței civile nr. 358/06.07.2022 s-a formulat recurs, cauza nefiind încă soluționată de Curtea de Apel Timișoara