Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 540 din 28.06.2022


Cod ECLI ECLI:RO:TBCVN:2022:001.............

R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ............

Completul de fond specializat în soluţionarea cauzelor

în materia contencios administrativ şi fiscal

SENTINŢA CIVILĂ NR. 540

Şedinţa publică din data de 28 iunie 2022

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE : ...........

GREFIER : ..................

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantul CABINET MEDICAL DR. .......... în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ COVASNA, având ca obiect anulare act administrativ.

Instanţa constată că dezbaterile asupra cauzei de faţă, au avut loc în şedinţa din 20 mai 2022, susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, în temeiul art. 396 alin. (1) Cod procedură civilă în vederea deliberării a amânat pronunţarea pentru data de 03 iunie 2022, apoi pentru 10 iunie 2022, pentru 24 iunie 2022, iar ulterior pentru astăzi, 28 iunie 2022.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de faţă,

Constată că prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna sub numărul de mai sus partea reclamantul Cabinet Medical dr. .........., în contradictoriu cu Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Covasna a solicitat anularea Deciziei (adresei) nr. 275/AJOFM CovasnaW07.0l.2022 emis de Agenţia, prin directorul executiv .........., prin care i s-a refuzat încheierea convenţiei potrivit art. 80 din Legea 76/2002 şi articolului 52, alin. (1) din Hotărârea 174/2002 pentru salariatul Sz. L., cât și să se  dispună încheierea convenţiei de subvenţionare şi acordarea subvenţiei lunare de 2.250 lei/lună pentru o perioadă de 12 luni de la angajare, potrivit art. 80, alin. (I) din Legea 76/2002, cu acordarea dobânzii legale pentru plata cu întârziere a subvenţiei reglementate de art. 80 din Legea 76/2002.

În motivarea cererii se arată că, prin cererea înregistrată la A.J.O.F.M. Covasna a solicitat încheierea convenţiei potrivit art. 80 din Legea 76/2002 și articolului 52, alin. (1) din Hotărârea 174/2002 pentru salariatul Sz. L. de la data de 19 martie 2021 .

Se arată că nici până la data prezentei nu a primit un nr. de înregistrare aferent cererii  din martie 2021 de la A.J.O.F.M. Covasna,

La data de 07.12.2021, având în vedere că nu am primit nici un răspuns la cererea sa, a formulat plângere prealabilă prin care a solicitat încheierea convenţiei.

La data de 07.01.2022 pârâta a emis Decizia (adresa) nr. 275/AJOFM Covasna/07.01.2022 prin care a refuzat cererea sa.

Potrivit art. 17 pct. 2 lit. (a) din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, sunt asimilaţi şomerilor, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, cu vârsta de minim 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirilor profesionale. In cazul de față nu s-a respectat aceasta prevedere, înregistrarea producându-se peste acest termen.

Nu  înţelege invocarea articolului 17 din Legea 76/2002, care se referă la stabilirea indemnizaţiei de şomaj.  Ea a solicitat acordarea subvenţiei reglementate de articolele 80 - 84 din Legea 76/2002, texte de lege care nu au nici-o incident ă cu statutul de şomer al absolventului.

De asemenea, art. 52 din H.G. 174/2002 nespecific ca termen legal de decădere din drepturi de a beneficia de măsurile de stimulare, termenul care este 12 luni de la data absolvirii studiilor, solicitarea dvs. intrând sub incidenţa acestei prevederi.

Articolul 52, alin. (II din HG 174/11002 prevede că" angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. IX în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor”.

Alineatul (2) stipulează că termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.

Faţă de acest aspect menţionează că a încadrat la munca pe Sz. L. la data de 13.03.2021, potrivit contractului de muncă având nr de înregistrare Revisal 202103178_15_1_28782098_336114952, respectiv înregistrat sub. nr. 6 în registrul de evidenţă al salariaţilor sale.

Potrivit articolului 52, alin. (3) din HG 174/2002 data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul dc studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dală de absolvire

Potrivit adeverinţei nr. 5989/549/29.09.2020 eliberată de Universitatea de Medicină, Ştiinţe și Tehnologie "George Emil Palade” din Tg. Mureş, salariatul Sz. L. a obţinut titlul de doctor medic stomatologic în sesiunea IULIE 2020.

Astfel, potrivit articolului 52, alin. (3), data absolvirii este 1 august 2020.

Termenul de 12 luni s-ar fi împlinit la data de 31 iulie 2021, dar ea l-a încadrat pe absolvent la data de 18 martie 2021.

Potrivit prevederilor art. 95 din H,G. 377/2002 angajatorii care vor să angajeze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, trebuie să solicite agenţiei liste cu absolvenţi ai ultimei promoţii, înregistraţi în evidenţele acestei. în cazul de faţă, angajatorul nu a respectat articolului sus menţionat.

Totodată articolele 80 - 84 reglementează condițiile  de acordare a subvenţiei și  nu stipulează o astfel de obligaţie.

În conformitate cu prevederile art. 95 alin. (îl) din Legea nr. 76/2002, actualizată, măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a cărora acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncii, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterior. Sumele alocate în Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj pentru anul 2021, la momentul solicitării dvs. respective 19.03.2021, cu această destinaţie, nu puteau asigura şi plata noilor solicitări pentru acordarea subvenţiilor prevăzute de lege. Acest fapt se întemeiata şi pe baza dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 - potrivit cărora nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivii legii şi nu are prevederi bugetare.

De asemenea, în ceea ce priveşte sediul cabinetului, există a neconcordanţă între Contractul individual de munca nr. 6 din data de 18.03.2021 unde s-a trecut la sediul ...... iar în declaraţiile depuse s-a specificat o altă adresă ca sediul şi anume ............ Sediul social al cabinetului este în ..........., jud, Covasna, potrivit certificatului de înregistrare anexat, Adresa din sat ............., jud, Covasna, s-a menţionat dintr-o eroare materială în contractul individual de munca, aceasta fiind un fost punct de lucru, unde  a desfăşurat de asemenea activitate.

Totodată articolele 80^ 84 care reglementează condiţiile de acordare a subvenţiei nu stipulează că în cazul unei astfel de erori materiale în contractul individual de muncă subvenţia nu s-ar acorda.

Pentru aceste motive solicită admiterea prezentei și să se dispună încheierea convenţiei de subvenţionare și acordarea subvenţiei lunare de 2.250 lei/lună pentru o perioada de 12 luni de la angajare, potrivit art. 80, alin.1) din Legea 76/2002;

În drept: prevederile Legii nr. 554/2004. Legea 7072002, HG 174/2002.

În probațiune, proba cu înscrisuri.

Cu cheltuieli de  judecată în caz de opunere.

În apărare pârâta Agenția Județeană pentru ocuparea Forței de Muncă Covasna a depus la dosar întâmpinare  prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinării se arată că în fapt, reclamanta a formulat cererea nr. 1/19.03.2021 pentru solicitarea aplicării măsurii de subvenţionarea a locului de muncă ocupat de Sz. L. începând cu 19.03.2021.

Solicitarea a fost înregistrată sub nr. 4875/19.03.2021 și i s-a formulat răspuns scris reclamantului sub nr. 17100/2021 cu privire la faptul că cererea nu îndeplineşte criteriile impuse de legislaţia în vigoare.

Reclamanta prin adresa din 07.12.2021 înregistrată la AJOFM sub nr. 20994/09.12.2021, solicită aplicarea prevederilor art. 52 din HG 174/2002 dar peste termenul reglementat de 12 luni de la data absolvirii studiilor de către salariat și resolicită încheierea unei convenţii de subvenţionare a locului de muncă ocupat de acesta.

Prin adresa nr. 275/07.01.2022  s-a formulat răspuns detaliat din care rezultă toate motivele care duc la faptul că cererea nu îndeplineşte criteriile impuse de legislaţia în vigoare. Potrivit prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, respectiv ale art. 77, 80, 85, 95 din bugetul asigurărilor pentru şomaj poate fi solicita aplicarea măsurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor măsura care se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă pentru diverse categorii de şomeri detaliate în cuprinsul acestor articole.

Art. 95 din Legea 76/2002 stipulează faptul că aceste măsurii sunt limitate şi condiţionate de existenţa resurselor financiare în buget şi de asemenea că modalităţile de finanţare şi Instrucţiunile de implementare a acestora sunt reglementate prin HG 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și HG 377/2002 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, astfel:

Art. 95.  Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului. (1') Măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legate, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru soma} cu această destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

În data de 19.03.2021 reclamanta a formulat cererea nr. 1/19.03.2021 pentru solicitarea aplicării măsurii de subvenţionarea a locului de muncă ocupat de Sz. L. începând cu 19.03.2021. Domnul Sz. L. s-a prezentat anterior la AJOFM Covasna, In data de 22.02.2021 pentru a se înregistra în evidență ca persoană în căutarea unul loc de muncă, potrivit Fișei nr. CV0312100130.

Potrivit adeverinţei de studii nr. 5989/549/29.09.2020, emisa de Universitatea de Medicină și Farmacie din Targu Mureş acesta a susţinut și promovat examenul de licenţă în sesiunea iulie 2020. Domnul Sz. L. nu s-a prezentat în termenul legal reglementat de Legea 76/2002 în cuprinsul art. 17 (2) pentru ca să fie asimilat ca şomer absolvent, termenul de înscriere fiind de 60 de zile de la absolvire, acest termen de 60 zile expirând în cazul dansului la finele lunii septembrie 2020.

Reglementarea legală menţionată anterior respectiv „Sunt asimilate şomerilor persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 16 lit. b), daca îndeplinesc următoarele condiţii: a) sunt absolvenţi al instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale impune un termen strict de înregistrare ca absolvent in evidenta AJOFM pentru aceasta categorie de persoane.

Rezultă clar din cele menţionate de mai sus că termenul de 60 zile nu a fost respectat nicidecum.

Domnul Sz. L., neîncadrându-se în prevederile legale menţionate anterior, nu este asimilat cu categoria şomer absolvent decât persoana în căutarea unul loc de munca.

Reclamata a declarat prin formularul Situaţia privind locurile de munca vacante înregistrată sub nr. 4013/04.03.2021, 2 locuri de munca vacante fără a indica însă în cuprinsul acesteia că doreşte angajarea de tineri absolvenţi.

Așa cum arătă anterior art.95 din H.G 377/2002,  reclamanta trebuia să îndeplinească si sa ceară de la AJOFM COVASNA o listă cu absolvenţi din care să aleagă absolventul care se potriveşte postului şi este conform aşteptărilor sale. Lucru care nu s-a întâmplat în cauza, reclamanta nu a respectat prevederile art. 95 din HG 377/2002 respectiv din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, de a solicita agenţiei liste cu absolvenţi al ultimei promoţii, înregistrată în evidenţele acestora.

În data de 18.03.2021 reclamanta a procedat la angajarea domnului Sz. L., conform contractului de muncă nr. 6/18.03.2021, act pe care l-a transmis si în Revisal în aceeaşi zi. Operarea angajării în programul Revisal este realizată anterior repartizării pe postul vacant, acest aspect este important deoarece angajatorul nu avea posibilitatea de a încheia contractul de muncă cu potenţialul absolvent pentru care sa solicite măsura de stimulare prin subvenţionare dacă nici nu ştia în momentul respectiv că viitorul angajat respectiv dl SZ. L. există în evidenţelor și care este statutul său.

Ulterior reclamata a depus in data de 19.03.2021 Comunicarea privind ocuparea locurilor de munca vacante.

În niciunul din documentele menţionate anterior nu a fost precizată/detaliată natura postului ca fiind pentru absolvenţi si nici nu s-a respectat procedura reglementata de HG 377/2002, ocupantul postului nefiind înregistrat ca şomer absolvent așa cum arătă anterior, el neîncadrându-se în termenele legale pentru înregistrare.

La momentul depunerii cererii privind subvenţionarea locului de muncă ocupat de persoana în căutarea unui loc de muncă, respectiv de dl. Sz. L., AJOFM COVASNA nu dispunea de fonduri pentru aceasta măsura, legea bugetului la nivel de tară fiind aprobată abia în cursul lunii martie 2021 și nefăcându-se alocare pe ordonatori secundari și terțiari.

La nivelul agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, directorii executivi îndeplinesc atribuţiile de ordonatori terţiari de credite conform art.31 alin 1 din Legea 202/2006. Conform art.21 alin 4 din Legea 500/2002 este specificat că ordonatorii terţiari de credite angajează cheltuieli în limita creditelor de angajament repartizate si utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor Instituţiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. Tot în această legislaţie la art. 4 alin 2 şi 3 este prevăzut că sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se face numai în limita creditelor de angajament şi în scopurile pentru care au fost aprobate. Nerespectarea prevederilor legale anterior menţionate constituie infracţiune potrivit art.71 din acest act normativ şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

De asemenea art. 95 (l1) din Legea 76/2002 stipulează faptul că măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispoziţiilor legale, încheierea de contracte sau convenţii cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj cu această destinaţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. Reclamanta revine în data de 07.12.2021 cu aceeaşi solicitare.

În cererea de revenire reclamanta invocă ea însăși art. 52 alin 1) din HG 174/2002 și  nu ține cont de depăşirea de către sine a termenului stipulat in conţinutul reglementarii legale.

Așa cum arătă anterior reclamanta nu numai că nu a respectat niciuna din procedurile reglementate de legislaţie pentru solicitarea măsurii de stimulare a locului de muncă pentru absolvenţi (nu a declarat locul de munca vacant ca fiind pentru absolvent, persoana încadrata nu era înregistrată ca fiind asimilat absolvenţilor pentru că nu a respectat termenul legal, nu a solicitat medierea absolvenţilor pe post, nu a solicitat liste cu absolvenţii din evidență. Prin adresa nr. 275/07.01.2022 AJOFM Covasna, a formulat din nou răspuns către reclamanta, detaliind toate aspectele pentru care solicitarea sa nu întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare.

Până în luna octombrie a anului 2021 agenţia nu a dispus de astfel de fonduri pe subvenţionarea locurilor de muncă, anul 2021 fiind un an cu restricţii majore, prioritare fiind măsurile de acordare a şomajului tehnic.

Acordarea măsurii este condiţionată, pe lângă îndeplinirea celorlalte criterii legate de înregistrare și încadrare și de existența resurselor financiare.

Fonduri cu destinaţia de subvenţionare a locurilor de muncă au fost alocate abia după rectificarea bugetara naţională din octombrie 2021. La acel moment însa salariatul reclamantei a decăzut din termenul de 12 luni de la data absolvirii stipulat In cuprinsul art. 52 alin 1) din HG 174/2002 ca termen în care poate fi încheiata o convenţie, termenul de 12 luni fiind termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.

Solicită respingerea cererii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt,  reclamantul Cabinet Medical dr.  .......... a formulat cererea nr. 1 din 19.03.2021 pentru solicitarea aplicării măsurii de subvenţionarea a locului de muncă ocupat de Sz. L. începând cu 19.03.2021.

Solicitarea a fost înregistrată sub nr. 4875/19.03.2021 și i s-a formulat răspuns scris reclamantului prin adresa nr. 17100/14.10.2021 cu privire la faptul că cererea nu îndeplineşte criteriile impuse de legislaţia în vigoare.

Reclamantul a formulat împotriva acesteia plângerea prealabilă la data de  07.12.2021 și care a fost înregistrată la pârâta Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Covasna sub nr. 20994/09.12.2021, solicitând aplicarea prevederilor art. 52 din HG 174/2002în sensul încheierii convenţiei de subvenţionare a locului de muncă ocupat de Sz. L. și plata subvenției aferente (f.51).

Prin adresa nr. 275/07.01.2022, pârâta i-a răspuns detaliat reclamantului  la cererile sale și i-a afirmat că acestea nu îndeplinesc criteriile impuse de legislaţia în vigoare.

În drept, potrivit prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, respectiv ale art. 77, 80, 85, 95 din bugetul asigurărilor pentru şomaj poate fi solicita aplicarea măsurii de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor măsura care se realizează prin subvenţionarea locurilor de muncă pentru diverse categorii de şomeri detaliate în cuprinsul acestor articole.Art. 95 din Legea 76/2002 stipulează faptul că aceste măsurii sunt limitate şi condiţionate de existenţa resurselor financiare în buget şi de asemenea că modalităţile de finanţare şi Instrucţiunile de implementare a acestora sunt reglementate prin HG 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și HG 377/2002 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, astfel:

Potrivit art. 3 din HG nr. 174/2002, prin sintagma locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin.1 și 3din lege, se înțelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum și locurile de muncă nou-create. (2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum și comunicarea de către angajatori a ocupării locurilor de muncă vacante care au fost comunicate se vor face pe suport hârtie sau în format electronic, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A, respectiv în anexa nr. 1B. Prin format electronic se înțelege suport magnetic, e-mail ori serviciul online pentru comunicarea locurilor de muncă vacante sau ocuparea acestora oferit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Conform art. 52 din același act normativ, Angajatorii care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ în condițiile art. 80 din leg vor încheia cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Termenul prevăzut la alin.1 este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege.  În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituția de învățământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condițiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

Prin sintagma formă de învățământ se înțelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului național de învățământ reglementat prin Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) învățământ secundar superior - ciclul inferior al liceului;

b)învățământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învățământ profesional;

c) învățământ terțiar non-universitar - învățământ postliceal; învățământ superior.

Totodată, art. 95 din H.G. nr. 377/2002, stabileşte că la solicitarea angajatorilor care doresc să încadreze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta liste cu absolvenţi ai ultimei promoţii, înregistraţi în evidenţele acestora.

Art. 96 prevede că, angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă o convenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la norme, în termenul de decădere de 12 luni de la data absolvirii studiilor prevăzut la art. 52 din norme.

(2) Data absolvirii studiilor, prevăzută la alin. (1), este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ, de stat sau particular, autorizată sau acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

Or, se constată că, reclamantul a încheiat contract individual de muncă nr. 6 din 18 martie 2021 cu absolventul Sz. L. și pe care l-a înscris în registrul general de evidență a salariaților (f.23-25).

Se constată că Sz. L. a  absolvit  și promovat examenul de licență în sesiunea iulie 2020 în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe Și Tehnologie ,, George Emil Palade,, din Târgu Mureș, , obținând titlu de doctor  - medic stomatolog (f.26). Din adeverința nr. 200337/AFOFM Covasna din 18 martie 2021 reiese că Sz. L. a fost înscris  în evidențele sale  ca șomer la data de 22.02.2021, fără îndemnizație de șomer (f.35). Reclamantul  Cabinet Medical Dr. .......... a declarat la data de 2 martie 2021 locurile vacante pe care le are în cadrul cabinetului său de stomatologie, conform cererii nr. 7/2021(f.37, 38).

Pârâta  Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Covasna prin dispoziția  de repartizare  nr. 12100130 din 18 martie 2021 l-a repartizat pe  numitul Sz. L., având meseria de medic stomatolog la unitatea  Cabinet Medical Dr. .......... din Bixad pentru a fi încadrat în meseria/funcția de medic stomatolog cod COR 226101 (f.40). Așadar, se constată că numitul Sz. L. după absolvirea cursurilor universitare nu și-a găsit un loc de muncă în termenul de 60 zile prevăzut de art. 17 din Legea nr. 76/2002, fapt pentru care a solicitat  înscrierea sa în registrul persoanelor fără loc de muncă, dobândind calitatea de șomer, conform adeverinței  nr. 200337 din 18 martie 2021, emisă de pârâtă. Astfel, art. 17 din Legea nr. 76/2002 prevede că, în vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de șomaj, șomerii prevăzuți la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații:

a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadraţi în munca sau daca reluarea activităţii nu mai este posibila din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;

e) le-a încetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj si nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, in vigoare;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobândit capacitatea de munca si nu au reuşit sa se încadreze in munca;

h) le-au încetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, in perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibila la unităţile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv in baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a) -e), g) si h), in considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuala de asigurări pentru şomaj.

Or, se reține că pârâta în mod eronat a interpretat prevederile  acestui text de lege, reținând prin adresele sale emise reclamantului și prin apărarea formulată în cauză că absolventul nu s-a înscris în evidențele sale în interiorul termenului de 60 zile, fiind un motiv de respingere a cererii reclamantului, când de fapt acest termen este intervalul de timp prevăzut de legiuitor  pentru ca o persoană să devină, să dobândească statutul de șomer dacă în aceste 60 zile de la absolvire nu se angajează, nu-și găsește un loc de muncă. Această condiție este îndeplinită în cauză, întrucât numitul Sz. L. a absolvit  cursurile universității în luna iulie 2020 și nu s-a angajat până în  luna octombrie 2020, dobândind statutul de șomer, iar oficial în momentul  luării sale în evidență în cursul lunii februarie 2022.

În ceea ce privește motivul  de respingere legat de faptul că  nu s-au respectat prevederile art. 52 din H.G. nr. 174/2002, instanța constată că aceste dispoziții prevăd că: ,,  Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 din lege. (3) În sensul legii, data absolvirii studiilor este data de întâi a lunii următoare celei înscrise în diplomă sau, după caz, în certificatul de studii eliberat de către instituţia de învăţământ de stat sau particular, autorizată ori acreditată în condiţiile legii, dacă în cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită dată de absolvire.

 Prin sintagma formă de învăţământ se înţelege unul dintre următoarele niveluri din cadrul sistemului naţional de învăţământ reglementat prin Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare: a) învăţământ secundar superior - ciclul inferior al liceului; b) învăţământ secundar superior - ciclul superior al liceului sau învăţământ profesional; c) învăţământ terţiar nonuniversitar - învăţământ postliceal; d) învăţământ superior.,,. Așadar, se reține că numitul Sz. L. a absolvit cursurile universitare  în luna iulie 2020 și că termenul prevăzut de textul de lege  anterior citat de 12 luni a început să curgă în situația reclamantului  cu data de 1 august 2022 și s-a împlinit  în august 2021. Se reține că reclamantul în interiorul acestui termen de 12 luni a formulat cerere la pârâtă la data de 19 martie 2021 prin care să încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană  convenția  de subvenționare  ca urmare a angajării  unui șomer, iar faptul că  pârâta nu i-a răspuns  până la epuizarea  acestui termen  și nici nu a înțeles să încheie convenția amintită nu se poate reține  un comportament  neadecvat  a reclamantului, ci din contră  acesta beneficiază în continuare de posibilitatea de ai fi analizată cererea sa pe care a formulat-o  cu respectarea prevederilor legale. Ce este  important de reținut  în speță, este faptul că angajatorul să se fi adresat cu o cerere de încheiere a unei astfel de convenții în termenul de 12 luni  pentru a încheia contractul cu A.J.O.F.M. și astfel că, reclamantul a îndeplinit această condiţie, formulând cerere de încheierea convenţiei în martie 2021 şi în consecinţă nu a decăzut din dreptul de a încheia  această convenție  atât timp cât nu este în culpă. Neîncheierea convenției se datorează conduitei pârâtei care în mod eronat a interpretat  documentația  reclamantului pe care a depus-o la aceasta și pe care tot în mod greșit a interpretat-o şi raportat la  prevederile legale aplicabile speţei de faţă. În ceea ce privește cel de al treilea motiv invocat de pârâtă cu privire la lipsa sumelor aprobate pentru astfel de situații, instanța reține că  această condiție  a lipsei sumelor necesare subvenției solicitate de reclamant  nu este îndeplinită în cauză, ci din contră la momentul la care  pârâta a soluționat cererea reclamantului la data de 14 octombrie 2021 avea aprobat bugetul necesar acordării unor astfel de subvenții, așa cum  aceasta a recunoscut  atât prin întâmpinare, cât și prin concluziile scrise.

Condiția nu ar fi fost îndeplinită, dacă pârâta ar fi soluționat cererea reclamantului  imediat după ce acesta a formulată la data de 19 martie 2021, dată la care se afirmă că nu era alocat un astfel de buget, însă pentru că  toate condițiile trebuie analizate la momentul soluționării unei cererii și cum această cerere a fost soluționată numai în 14 octombrie 2021, pârâta nu mai putea  respinge cererea reclamantului pentru lipsă de fonduri, întrucât la acel moment  erau aprobate  sume pentru acordarea de subvenții  angajatorilor care  îndeplineau condițiile prevăzute de legile mai sus citate.  Art. 95 din Legea nr. 76/2002 prevede că, procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.(1^1)Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de contracte sau convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se acordă în limita sumelor aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj cu această destinație, cu respectarea prevederilor legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare. (1^2) Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate, potrivit prevederilor prezentei legi, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de contracte sau convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă, nu se acordă angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(1^3) Angajatorii care încadrează în muncă persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru acordarea a două sau mai multor măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă a căror finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, conform prevederilor legale, pot beneficia, pentru persoanele respective, opțional, numai de una din măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă prevăzute de lege. (1^4) Sumele cuvenite pentru măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru a căror acordare se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea de convenții cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, nu se deduc de către angajator din contribuția asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se acordă de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă teritoriale, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Prin urmare, din înscrisurile aflate la dosar rezultă că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii mai sus arătate, prin urmare, reclamantul este îndreptăți să încheie convenţia de subvenţionare prevăzută de art. 80 din Legea nr. 76/2002 şi să primească subvenţia lunară în cuantum de 2.250 lei/lună pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna octombrie 2021. În ceea ce privește cererea de obligare la plata dobânzii legale, instanța o găsește întemeiată, întrucât scadența obligației de plată a subvenției a expirat la data de 14.10.2021, când pârâta trebuia să îi soluționeze favorabil cererea prin adresa nr.  17100/14.10.2021, dată la care erau îndeplinite toate condițiile de a beneficia de plata subvenției  în cuantum de 2.250 lei/lună și prin urmare, reținând faptul că potrivit art. 1 din OG nr. 13/2001, dobânda datorată de debitorul obligației bănești pentru neîndeplinirea obligației respective la scadență este denumită dobândă penalizatoare, atunci instanța va obliga pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare prevăzute de OG nr. 13/2011, ce se va calcula de la expirarea  scadenţei fiecărei obligaţii  de plată până la plata integrală a debitului neachitat.

Față de considerentele expuse, constatând îndeplinite condițiile art. 1 si 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, instanța găsește întemeiată cererea formulată, modificată și precizată de reclamant și va a anulat adresa atacată, va obliga pârâta să încheie convenția de subvenție și va obliga și la plata subvenției în cuantum de 2.250 lei lunar pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna octombrie 2021, potrivit dispozitivului de mai jos.

 

TRIBUNALUL,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea de chemare în judecată formulată, modificată şi precizată de reclamantul Cabinet Medical Dr. .........., cu sediul procesual ales în ................., în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană Pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Grigore Bălan, nr.14, et.2, jud. Covasna, şi în consecinţă:

Dispune anularea deciziei nr. 275/AJOFM Covasna din 7 ianuarie 2022.

Obligă pârâta să încheie cu reclamantul  convenţia de subvenţionare prevăzută de art. 80 din Legea nr. 76/2002 şi să îi acorde subvenţia lunară în cuantum de 2.250 lei/lună pe o perioadă de 12 luni, începând cu luna octombrie 2021.

Obligă pârâta la plata dobânzii legale penalizatoare prevăzute de OG nr. 13/2011, ce se va calcula de la expirarea  scadenţei fiecărei obligaţii  de plată până la plata integrală a debitului neachitat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, ce se depune la Tribunalul Covasna.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi – 28.06.2022.

PREŞEDINTEGREFIER