Depunerea cu afectaţiune specială, la dispoziţia executorului judecătoresc, a întregii valori a creanţei, urmată de procedura ofertei de plată şi consemnaţiune, prin intermediul altui executor judecătoresc

Decizie 438 din 03.11.2022


1.Depunerea cu afectaţiune specială, la dispoziţia executorului judecătoresc, a întregii valori a creanţei, urmată de procedura ofertei de plată şi consemnaţiune, prin intermediul altui executor judecătoresc

2.Index tematic: Procedură civilă – contestaţie la executare

3.Legislație relevantă: art. 721 şi art. 1006 – 1010 C.pr.civ.

4.Rezumatul problemei de drept:

Faptul că, ulterior pornirii executării silite împotriva sa în baza unui titlu executoriu provizoriu, care a fost apoi schimbat în parte – nu desfiinţat - , debitoarea a ales să achite debitul din titlul executoriu, astfel cum a fost acesta modificat, în cadrul altui dosar, al unui alt executor judecătoresc, în afara dosarului de executare, nu este de natură a atrage nulitatea actelor de executare întocmite în dosarul de executare, neexistând nici o dispoziţie legală în acest sens şi neputându-se admite  ca actele de executare legal întocmite să fie desfiinţate prin faptul exclusiv al debitorului.

Prin dec. civ. nr. [...] pronunţată în dosar nr. [...] s-a respins ca nefondat apelul declarant.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria [...] la data de  02.08.2021 sub nr. [...] contestatoarea debitoare SC [...] [...] [...] în contradictoriu cu intimatul creditor [...] [...], a formulat contestație la executare prin care a solicitat anularea Încheierii de încuviințare a executării silite a [...] [...] din data de 10.08.2021, dosar nr. [...], precum și anularea executării și a tuturor actelor de executare efectuate şi care se vor mai întocmi în dosarul de executare nr. 262/RC/2021 al [...] [...] [...] şi suspendarea executării silite până la soluționarea prezentei contestații la executare, cu plata cheltuielilor de judecată.

Prin sent. civ. nr. [...] pronunțată în cauză Judecătoria [...] a respins ca neîntemeiată contestația la executare.

Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reţinut că prin cererea de executare silită formulată la data de 11.08.2021 creditorul [...] [...],  a solicitat executorului [...] [...] înregistrarea cererii de executare silită şi deschiderea dosarului de executare silită împotriva debitoarei [...] [...] [...]., urmând ca, după îndeplinirea formalităților necesare, să se procedeze Ia executarea silită a acesteia, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, că în motivarea cererii, creditorul a arătat că debitoarea nu şi-a executat de bunăvoie obligația de plată a sumei de 38.265,00 lei din care [...],00 lei reprezentând contravaloarea indemnizației lunare de neconcurenta şi [...],00 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, că prin Încheierea din data de 02.08.2021 s-a dispus înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare silită împotriva debitoarei, iar prin Încheierea nr. 1 din data de 10.08.2021 pronunțata de Judecătoria [...] în dosar [...] s-a încuviințat executarea silită pentru suma de 75030,00 lei, conform titlului executoriu constând in [...] Civilă nr. 63/2021 din data de 27.01.2021 a Tribunalului [...] in dosar instanță 48/103/2020 cât şi a cheltuielilor de executare silită, că prin [...] civilă nr. [...] pronunțată de Tribunalul [...] în dosarul nr. 48/103/2020 a fost admisă în parte acțiunea reclamantului [...] [...] și s-a dispus obligarea contestatoarei la plata contravalorii indemnizației lunare de neconcurentă în cuantum de 50% din media veniturilor salariale brute ale reclamantului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului de muncă, în sumă de 1634 lei, pentru perioada [...] (45 luni), precum și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1500 lei, reprezentând onorariu de avocat, că sentința civilă nr. [...] este o hotărâre judecătorească cu caracter executoriu  provizoriu de drept, întrucât au fost soluționate drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă și se circumscrie prevederilor art. 448 alin. (1) pct. 2 din [...], astfel că intimatul a procedat la punerea în executare a [...] civile nr. [...], iar în acest sens a fost promovat pe rolul [...] [...] un dosar de încuviințare a executării silite, dosar nr. [...], că în data de 11.08.2021, a fost emisă somaţia şi instituită poprire pe conturile SC [...] [...] până la concurenţa sumei de 82.769,52 lei, compusă din [...] lei indemnizatie şi cheltuieli de judecată şi suma de 7739,52 lei cheltuieli de executare, la data de 16.08.2021 executorul a emis încheierea [...] din data de 16.08.2021 prin care a îndreptat eroarea materială intervenită în actele de executare în sensul modificării valorii creanţei de la [...] la suma de [...] lei şi modificării valorii onorariului executorului judecătoresc de la 6843,57 lei la suma de 4553,53 lei, iar în aceeași zi, debitoarea a consemnat întreaga sumă urmărită iniţial de 82769,52 lei în contul cu afectațiune specială a executorului şi a solicitat suspendarea executării silite, cerere ce a fost admisă în 17.08.2021 prin încheierea [...] din 17.08.2021, până la soluționarea definitivă a contestaţiei la executare, că prin contestaţia la executare formulată la 12.08.2021 [...] [...] [...] a invocat ca şi motive de nulitate a executării lipsa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, arătând că în realitate datorează suma de [...] lei ce reprezintă calculul indemnizației de 817 lei *45 luni şi nu suma pretinsă de [...] lei reprezentând rezultatul calculului unei indemnizații integrale de 1634 lei * 45 luni, că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 622, art. 663 şi art. 704, precum şi art. 174 [...]., că nulitatea poate fi necondiţionată de existenţa unei vătămări, legiuitorul reglementând această chestiune în art. 176 [...], dar regula este că nulitatea este condiţionată de existenţa unei vătămări, conform art. 175[...]., c[ textul legal prevăzut în art. 704[...]. reiterează în materia executării silite regula generală din materia actelor de procedură prevăzută în art. 175[...]. potrivit căreia actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia, iar în cazul nulităţilor expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară, că prin sentinţa iniţială nr. [...], executorie de la momentul pronunţării s-a dispus ca [...] [...] [...] să plătească intimatului indemnizația de neconcurență pentru perioada [...], ceea ce înseamnă un total de 45 luni, indemnizaţie stabilită la valoarea de 50% din venitul mediu brut de 1634 lei, deci în total [...] lei, că hotărârea în forma sa iniţială era executorie la data pronunţării, respectiv 27.01.2021, contestatoarea, parte în acest dosar neputând invoca necunoaşterea titlului executoriu, că de la data pronunţării primei sentinţe 27.01.2021 contestatoarea nu a făcut nici un demers pentru a-şi îndeplini obligaţia până la poprirea conturilor din 12.08.2021 şi că avea cunoştinţă contestatoarea de obligaţiile asumate şi trebuia să le execute la termen pentru a evita declanşarea executării silite, lucru pe care nu l-a făcut astfel că executarea silită este urmarea conduitei sale.

A mai reţinut prima instanţă că motivul privind lipsa unei creanţe certe, lichide şi exigibile este neîntemeiat în condiţiile în care valoarea obligaţiei de plată poate fi determinată pe baza unui calcul simplu conform criteriilor arătate în hotărâre, executorul îndreptând actele de executare în privinţa sumei de la [...] lei la valoarea de [...] lei şi suspendând  suspendat procedura de executare inclusiv distribuirea sumelor consemnate de bunăvoie de contestatoare, că potrivit art. 878 [...]. referitoare la îndreptarea erorilor de calcul şi a greşelilor materiale, erorile de calcul şi alte greşeli materiale se vor îndrepta de executor, din oficiu ori la cerere, făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea prin care se dispune eliberarea sau, după caz, distribuirea sumei, că raportat la această situaţie, argumentaţia iniţială a contestatorului este în sensul celor dispuse deja de către executorul judecătoresc prin Încheierea de îndreptare a erorilor materiale din data de 16.08.2021, motiv pentru care cererea nu mai are justificare, mai ales că diferenţa de valoare nu poate constitui un motiv de nulitate a actelor de executare ci unul de îndreptare a acestora, că în data de 24.02.2022, contestatorul a invocat alte motive în susţinerea cererii de anulare a executării, respectiv că prin Decizia nr. [...] s-a soluționat definitiv litigiul dintre părți și că prin această hotărâre s-a modificat [...] civilă nr. [...] a Tribunalului [...], în sensul modificării perioadei pentru care a fost obligat la plată din [...] - 24 luni şi corespunzător şi modificării sumei concrete de executat şi de asemenea, a invocat o plată voluntară realizată prin [...] [...] [...] şi atestată de acesta– ofertă de plată urmată de consemnare la dispoziţia debitorului a sumei de [...] lei, conform încheierii din 16.11.2021, că şi aceste motive sunt neîntemeiate, nefiind apte să atragă nulitatea executării silite întrucât pe de o parte nu sunt motive existente la momentul iniţierii executării silite şi pe de altă parte alegerea debitorului de a achita printr-o altă procedură (a ofertei de plată) decât cea în care creditorul îşi valorifică dreptul (ulterior declanşării executării silite şi consemnării unei sume cu mult peste debitul datorat)  nu afectează cu nimic asupra legalitatea procedurii silite derulate, că debitorul este ţinut să execute de bunăvoie obligaţia de îndată ce creanţa devine exigibilă, iar în cazul hotărârilor judecătoreşti de îndată ce hotărârea devine executorie, că după cum creditorul se expune unui risc atunci când pune în executare o hotărâre nedefinitivă, la fel şi debitorul îşi asumă riscul de a fi executat silit atunci când nu îşi execută de bunăvoie o obligaţie stabilită printr-o hotărâre executorie, dar nedefinitivă, cu toate consecinţele ce decurg de aici, inclusiv obligaţia de a suporta cheltuielile de executare silităl, că în cazul în care titlul executoriu ar fi modificat sau desfiinţat în calea de atac a recursului, debitorul care şi-a executat de bunăvoie obligaţia după pronunţarea hotărârii din apel şi înainte de începerea executării silite, are posibilitatea de a solicita restituirea sumelor plătite, în temeiul plăţii nedatorate şi că din acest motiv, pentru a evita riscul executării silite, debitoarea erau ţinută să-şi execute obligaţia îndată după pronunţarea sentinţei executorii, în absenţa îndeplinirii ei, creditoriul fiind îndrituit să solicite, pe riscul său, punerea în executare silită a titlului executoriu.

Împotriva acestei hotărâri, la data de 29.08.2022, contestatoarea debitoare a declarat apel, prin care a solicitat admiterea apelului, anularea sentinţei şi în rejudecare admiterea contestației la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii de apel apelanta a arătat că actul în baza căruia s-a pornit executarea silită îl constitie sent. civ. nr. [...] pronunţată de Tribunalul [...], că la momentul declanşării procedurii de executare, aceasta era titlu provizoriu şi era deja atacată cu apel, iar ulterior a fost desfiinţată prin dec. civ. nr. [...] a Curţii de Apel [...], astfel încât sunt incidente prevederile art. 643 [...]. referitoare la desfiinţarea titlului executoriu şi efectele pe care le produce asupra executării silite o asemenea soluţie juridică, fapt care nu a contat însă pentru Judecătoria [...], care a apreciat că desfiinţarea titlului executoriu prin calea de atac a apelului este doar un motiv neîntemeiat al contestației, la fel ca şi achitarea voluntară a debitului stabilit prin noul titlu executoriu, motivare vădit nelegală şi în totală contradicţie cu dispoziţiile art. 643, 637 şi 704 [...],, că prima instanţă a omis că procedura de executare silită a fost demarată în baza unui titlu executori, care era deja atacat cu apel, astfel că întregul risc al procedurii demarate în acest fel este al creditorului, nu al debitorului, că prima instanţă a reținut aspecte care sunt în contradicţie cu realitatea rezultată din înscrisurile depuse la dosar, respectiv că întâi s-a încuviinţat executarea pentru suma de [...],00 lei, urmând a se recupera şi cheltuielile de executare, fapt care nu poate fi corectat decât pe calea contestației la executare, ulterior fiind înştiinţaţi de unităţile bancare că a fost înfiinţată poprirea pentru suma de 82.769,52 lei, că pentru a debloca situația economică a societăţii a formulat contestație la executare şi a solicitat suspendarea executării şi concomitent a depus întreaga sumă poprită cu afectaţie specială, consemnând suma la dispoziţia executorului şi exprimându-și în mod ferm opoziţia faţă de distribuirea acestei sume şi abia în acel moment executorul a observat eroarea de calcul a debitului şi a emis încheierea de îndreptare a erorii materiale şi încheierea de suspendare a executării, eroarea materială privind numai o parte a executării silite, respectiv cuantumul indemnizației, că titlul executoriu a fost desfiinţat, iar întinderea perioadei de neconcurenţă a fost modificată de la 45 de uni la 24 de luni, aspect care nu poate fi îndreptat prin procedura corectării erorilor materiale, că nu poate fi reținută doar culpa sa pentru declanşarea executării silite şi nu şi riscul creditorului de a demara o procedură de executare în baza unei sentințe deja atacate cu apel, că nu a așteptat să fie demarată procedura de executare silită, ci a încercat să ia legătura cu intimatul pentru a stinge litigiul pe cale amiabilă, dar acesta nu s-a prezentat niciodată la nici un termen de judecată, nu a dat curs notificării de stingere a litigiului pe cale amiabilă şi nici măcar nu s-a prezentat în faţa executorului judecătoresc pentru a-şi primi debitul, că a declarat apel împotriva sentinţei întrucât eroarea Tribunalului [...] în soluționarea cauzei era evidentă şi exista riscul ca să nu mai recupereze niciodată suma de bani pe care ar fi plătit-o ca nedatorată intimatului, că Judecătoria [...] a fost superficială în cuantificarea efectelor pronunţării sentinţei, în condiţiile în care a suferit un blocaj economic odată cu instituirea popririi pe conturile sale în data de 12.08.2022 pentru suma de 82.769,52 lei, că şi în acest moment această sumă este consemnată al dispoziția executorului judecătoresc, că odată cu pronunţarea dec. civ. nr. 621/2021 a Curţii de Apel [...] a procedat de bunăvoie la punerea în executare a acesteia, alegând această cale întrucât nu a putut comunica amiabil cu creditorul şi deoarece a vrut să evite riscul declanşării unei noi proceduri de executare silită, că soluția primei instanţe poate genera efecte nefaste întrucât prin menţinerea unei proceduri de executare silită demarată în baza unui titlu executoriu care în prezent nu mai este valabil intimatul mai poate încasa o sumă de bani care nu i se cuvine, iar ea ar înregistra o pagubă financiară pe care există riscul să nu o mai recupereze niciodată şi că nelegalitatea încheierii de executare silită nu poate fi contestată decât pe calea contestației la executare.

[...] şi-a întemeiat în drept cererea pe dispozițiile art. 466 – 471 [...].. 

Cererea de apel a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 500 lei.

Intimatul, legal citat, nu a depus întâmpinare, nu s-a prezentat în instanță şi nu a solicitat probe în apărare.

Întrucât nici apelanta nu a solicitat administrarea de probe suplimentare faţă de cele de la instanţa de fond, instanţa se va pronunţa, faţă de dispozițiile art. 476 alin. 2 [...]., pe baza probelor invocate la prima instanţă şi, faţă de nemotivarea apelului, în temeiul aceloraşi prevederi legale, pe baza motivelor şi mijloacelor de apărare invocate la fond.

Analizând apelul prin prisma motivelor formulate și a dispoziţiilor legale incidente, Tribunalul reţine următoarele:

Apelul formulat vizează în esenţă soluţia primei instanţe din perspectiva nereţinerii de către aceasta a desființării titlului executoriu reprezentat de sent. civ. nr. 63/2021 a Tribunalului [...] ulterior demarării procedurii execuţionale şi ulterior consemnării debitului reprezentat de creanţa stabilită prin sent. civ nr. 63/2021 şi de cheltuielile de executare, prin recurgerea de către contestatoarea debitoare la procedura prevăzută de art. 721 [...]. 

În acest context, tribunalul constată cu prioritate eroarea în care se află apelanta contestatoare atunci când susţine că titlul executoriu reprezentat de sent. civ. nr. 63/2021 a Tribunalului [...] în baza căruia s-a pornit împotriva sa executarea silită a fost ulterior desfiinţat prin dec. civ. nr. [...] a Curţii de Apel [...].

Astfel, tribunalul constată că prin sent. civ. nr. 63/2021 pronunţată de Tribunalul [...] în dosarul nr. 48/103/2020 (filele 9 – 11 din dosarul primei instanţe) apelanta contestatoare din prezentul dosar (în calitate de pârâtă în dosarul precizat) a fost obligată să îi plătească intimatului creditor din prezenta cauză (contestator în dosarul menționat), contravaloarea indemnizației lunare de neconcureţă în cuantum de 50% din media veniturilor salariale brute ale reclamantului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului de muncă, în sumă de [...] lei, sumă brută lunară, pentru perioada 15.00.2016 – 2019, precum şi la plata sumei de [...] lei cu titlu de cheltuieli de judecată. În baza acestui titlu executoriu, la data de 02.08.2021 pe rolul [...] [...] a fost înregistrat dosarul de executare silită nr. 262/2012 în vederea recuperării sumei de 82.769,52 lei compusă din: [...],00 lei din care [...],00 lei - contravaloare indemnizație lunară pentru perioada 15.02.2016 – 15.11.2019 şi [...] lei cheltuieli de judecată şi 7.739,52 lei – cheltuieli de executare silită, aşa cum reiese din încheierea nr. [...] emisă de [...] [...] (filele 47 şi 48 din dosarul primei instanţe). Prin încheierea precizată [...] [...] a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul încheierii privind înregistrarea cererii de executare şi deschiderea dosarului execuțional, cererii de încuviinţare executare silită şi somaţiei, în sensul înlocuirii sumelor de [...],00 lei, compusă din [...],00 lei  - contravaloare indemnizație lunară pentru perioada 15.02.2016 – 15.11.2019 şi [...] lei cheltuieli de judecată cu sumele de 38.265,00 lei din care: [...],00 lei – contravaloare indemnizaţie lunară de neconcurenţă şi [...] lei – cheltuieli de judecată, iar prin încheierea nr. [...]/16.08.2021 emisă de [...] [...] (filele 49 şi 50 din dosarul primei instanţe) s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul încheierii privind stabilirea cheltuielilor de executare şi somaţiei din data de 11.08.2021, respectiv înlocuirea sumei de 6.843,57 lei onorariu executor judecătoresc cu suma de 4.553,53 lei onorariu executor judecătoresc.

La aceeaşi dată, respectiv 16.08.2021, contestatoarea debitoare a emis către [...] [...] adresa nr. 1798 (fila 44 din dosarul primei instanţe) prin care a comunicat dovada consemnării sumei totale de 82.769,52 lei – deci suma iniţială, înainte de îndreptarea acesteia de către executorul judecătoresc prin încheierea nr. [...] menţionată – şi dovada existenței pe rol a contestației la executare care formează obiectul prezentului dosar, exprimându-şi totodată în mod ferm opoziția faţă de distribuirea către creditor a acestei sume.

Prin încheierea nr. [...]/17.08.2021 (filele 45 şi 46 din dosarul primei instanţe) [...] [...] a dispus suspendarea măsurilor de executare silită pornite în dosarul execuţional nr. 262/RC/2021 până la soluţionarea prezentului dosar.

Prin dec. civ. nr. [...] pronunţată de Curtea de Apel [...] în dosarul nr. 48/103/2020 (filele 51 – 57 din dosarul primei instanţe) a fost admis apelul declarat împotriva sent. civ. nr. 63/2021 a Tribunalului [...] şi s-a schimbat în parte sentinţa, în sensul că s-a obligat pârâta – SC [...] [...] [...] – să plătească contestatorului – [...] [...] – contravaloarea indemnizației lunare de neconcurenţă pentru perioada 16.11.2017 – 15.11.2019 şi nu de la data de 15.02.2016.

Tribunalul constată astfel, contrar susţinerilor apelantei contestatoarei, că prin dec. civ. nr. [...] a Curţii de Apel [...] titlul executoriu reprezentat de sent. civ. nr. 63/2021 pronunţată de Tribunalul [...] în baza căruia s-a pornit executarea silită împotriva apelatei contestatoare nu a fost desfiinţat, ci doar schimbat în parte, în sensul că, recunoscându-i-se dreptul numitului [...] [...] la a i se plăti de către SC [...] [...] [...] contravaloarea indemnizaţiei lunare de neconcurenţă, s-a stabilit că perioada pentru care se cuvine acest drept nu este 15.02.2016 – 2019 (aşa cum se hotărâre prin sentinţă), ci 16.11.2017 – 15.11.2019, prin decizie precizându-se expres că se menţin celelalte dispoziții ale sentinţei care nu sunt contrare. 

În aceste condiţii, tribunalul constată că nu sunt incidente în cauză prevederile art. 643 [...]. invocate de apelanta contestatoare care se referă la desfiinţarea titlului executoriu dat fiind faptul că, aşa cum s-a arătat, titlul executoriu nu a fost desfiinţat, ci doar schimbat în parte, astfel încât actele de executare îndeplinite în baza sent. civ. nr. 63/2021, anterior emiterii deciziei nr. [...], rămân valabile în măsura în care se referă la recuperarea indemnizaţiei lunare de neconcurenţă pentru perioada 16.11.2017 – 15.11.2019, nu pentru perioada 15.02.2016 – 2019, iar ulterior pronunţării dec. civ. nr. [...] continuarea executării silite justificându-se în temeiul acesteia şi a dispozițiilor sent. civ. nr. 63/2021 care au fost menţinute (suma de [...] lei reprezentând cheltuieli de judecată).

Este adevărat că, aşa cum s-a arătat, prin adresa nr. [...] contestatoarea debitoare i-a adus la cunoştinţă executoriului judecătoresc faptul că îi comunică acestuia  consemnării sumei totale de 82.769,52 lei – deci suma iniţială pentru care s-a pornit executarea silită, înainte de pronunţarea nr. [...] a Curţii de Apel [...] a chiar înainte de încheierea nr. [...] de îndreptare a acestei sume de către executorul judecătoresc.

În aceste condiţii tribunalul reţine că, potrivit prevederilor art. 721 [...]., până la adjudecarea bunurilor scoase la vânzare silită, debitorul sau terţul garant poate obţine desfiinţarea măsurilor asigurătorii ori de executare, consemnând la unitatea prevăzută de lege, la dispoziţia executorului judecătoresc, întreaga valoare a creanţei, cu toate accesoriile şi cheltuielile de executare, şi depunând dovada de consemnare la executorul judecătoresc (alin. 1); asupra cererii debitorului sau a terţului garant, executorul judecătoresc se va pronunţa de urgenţă, prin încheiere, dată cu citarea părţilor, ce va fi comunicată de îndată părţilor (alin. 2); dacă cererea este admisă şi debitorul sau terţul garant nu se opune, executorul judecătoresc, odată cu desfiinţarea măsurilor, va dispune şi eliberarea sumei în mâinile creditorului (alin. 3); dacă însă debitorul sau terţul garant va dovedi că a făcut contestaţie în termen şi se va opune la eliberare, aceasta este suspendată de drept, iar executorul judecătoresc se va pronunţa asupra eliberării sumei numai după ce instanţa a dat o hotărâre definitivă asupra contestaţiei respective.

Faţă de aceste prevederi legale şi de împrejurarea că, prin adresa nr. [...] precizată, contestatoarea debitoare şi-a exprimat în mod ferm opoziţia faţă de distribuirea de către executorul judecătoresc a sumei de 82.769,52 lei către creditor, tribunalul constată că în mot legal şi temeinic, în baza dispozițiilor art. 721 alin. 4 [...]., prin încheierea nr. [...]/17.08.2021 menţionată [...] [...] a suspendat măsurile de executare silită în dosarul de executare r. 262/RC/2021 până la soluţionarea prezentei contestații la executare.

În raport de actele de executare silită îndeplinite, aşa cum au fost acestea îndreptate prin încheierile nr. [...] (în privinţa debitului de recuperat) şi respectiv nr. [...]/16.08.2021 (referitor la cuantumul onorariului executorului judecătoresc) menţionate, precum şi de pronunţarea, ulterior suspendării executării silite în temeiul prevederilor art. 721 alin. 4 [...]., a dec. civ. nr. [...] de către Curtea de Apel [...], tribunalul constată că actele de executare silită întocmite în dosarul execuţional nr. 262/29021 al [...] [...], inclusiv încheierea de încuviinţare a executării silite, se impune a fi menţinute în măsura în care vizează recuperarea indemnizaţiei lunare de neconcurenţă datorată de contestatoarea debitoare pentru perioada 16.11.2017 – 15.11.2019, a sumei de [...] lei reprezentând cheltuieli de judecată şi a cheltuielilor de executare silită stabilite prin raportare la această creanţă.

Împrejurarea că în prezent valoarea creanţei intimatului creditor împotriva apelantei debitoare s-a diminuat prin reducerea, prin dec. civ. nr. [...], a perioadei pentru care este datorată indemnizaţia de neconcureţă, nu este de natură a atrage nulitatea actelor de executare întocmite anterior pentru suma inițial stabilită prin sent. civ. nr. 63/2021, executarea acesteia până la pronunțarea dec. civ. nr. [...] fiind justificată de caracterul executoriu al hotărârii primei instanţe, în temeiul dispozițiilor art. 448 alin. 1 pct. 2 [...].

Reţinând ca adevărată susţinerea apelantei contestatoare în sensul că riscul executării unei hotărârii provizorii, în cazul în care aceasta a fost schimbată -  nu desființată, aşa cum în mod eronat a precizat apelanta -  se impune a fi suportat de către creditor, tribunalul constată că aceasta este situaţia în prezenta cauză în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat, se impune,  prin prisma dec. civ. nr. [...], ca executarea silită să fie menţinută pentru recuperarea indemnizaţiei lunare de neconcurenţă datorată de contestatoarea debitoare pentru perioada 16.11.2017 – 15.11.2019, a sumei de [...] lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite prin sent. civ. nr. 63/2021 a Tribunalului [...], menţinute în calea de atac şi a cheltuielilor de executare silită, recalculate prin raportare la această creanţă.

Este adevărat că pe parcursul soluționării cauzei la prima instanţă a fost emisă de către [...] [...] încheierea din data de 16.11.2021 în dosarul nr. 375/2021 (filele 58 şi 59 din dosarul primei instanţe) prin care, în temeiul art. 1010 alin. 1 [...]., s-a constatat efectuată plata în sumă de 19.147,00 lei din care: 17.647,00 lei – indemnizaţie de neconcurenţă pentru perioada 16.11.2017 – 15.11.2019 şi [...] lei reprezentând cheltuieli de judecată pe care debitoarea SC [...] [...] [...] o datorează creditorului [...] [...] în baza sent. civ. nr. [...] pronunțată de Tribunalul [...] în dosarul nr. 48/103/2020, modificată prin dec. civ. nr. [...] pronunţată de Curtea de Apel [...], sumă consemnată în contul executoriului judecătoresc cu titlu de ofertă reală de plată, aşa cum reiese din extrasul bancar aflat la fila 60 din dosarul primei instanţe, prin aceeaşi încheiere constatându-se liberarea debitorului de la plata sumelor de bani precizate, începând cu data de 16.11.2021.

În aceste condiţii, tribunalul reţine că faptul constatării, de către [...] [...], a liberării debitoarei de la plata sumelor datorate în baza sent. civ. nr. [...] şi respectiv dec. civ. nr. [...] s-a întemeiat pe dispozițiile art. 1010 alin. 3 [...].

Astfel, tribunalul reţine că potrivit prevederilor art. 1010 [...]., după consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere dată fără citarea părţilor, efectuarea plăţii şi liberarea debitorului, încheierea comunicându-se creditorului în termen de 5 zile de la întocmirea acesteia (alin. 1); în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la alin. 1, creditorul va putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formă ale ofertei de plată şi consemnaţiunii, la judecătoria în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea, hotărârea putând fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare (alin. 2); debitorul este considerat liberat la data consemnării plăţii, în afară de cazul în care se anulează oferta de plată şi consemnaţiunea (alin. 3).

Pe de altă parte însă, tribunalul constată că aceste prevederi legale sunt inserate în titlul [...] din [...]., referitoare la procedura ofertei de plată şi consemnațiunii, reglementată de art. 1006 – 1013 [...].. Prin art. 1006 este reglementat domeniul de aplicare al procedurii menţionate, respectiv refuzul creditorului de a primi plata de la debitor. Astfel, potrivit art. 1006 [...]., când creditorul refuză să primească plata de la debitor, acesta din urmă este în drept să facă ofertă reală şi să consemneze ceea ce datorează.

Este adevărat că prin procesul verbal din data de 11.11.2021 întocmit de [...] [...] în dosarul nr. 375/2021 (fila 61 din dosarul primei instanţe) s-a constatat că, deşi la data de 04.11.2021 a fost somat să se prezinte la sediul executorului judecătoresc în vederea ridicării sumei de 19.147,00 lei, în conformitate cu oferta reală de pată făcută de debitoare conform sent. civ. nr. [...] pronunțată de Tribunalul [...] în dosarul nr. 48/103/2020, modificată prin dec. civ. nr. [...] pronunţată de Curtea de Apel [...], la data de 11.11.2021 creditorul nu s-a prezentat pentru a ridica suma, iar debitoarea a declarat că stăruie în a achita suma datorată.

Acest aspect nu este însă de natură a face incidente în cauză dispoziţiile referitoare la procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii, neputând-se reţine un refuz din partea creditorului intimat de a primi plata de la debitoarea apelantă în condiţiile în care procedura de executare silită împotriva acesteia era deja demarată, la solicitarea creditorului, în dosarul nr. 262/2021 al [...] [...].

Pe de altă parte, este adevărat şi că nici una dintre părţi nu a susținut şi nici din probele administrate în cauză nu a rezultat că, în temeiul dispozițiilor art. 1010 alin. 2 [...]. precizate, creditorul a solicitat anularea încheierii prin care executorul judecătoresc a constatat efectuarea plăţii şi liberarea debitoarei.

Acest fapt nu are însă relevanţă în cauză, faţă de împrejurarea că, aşa cum s-a arătat pentru motivele precizate, actele de executare din dosarul nr. 262/2021 de [...] [...] actele de executare au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale. Faptul că, ulterior pornirii executării silite împotriva sa în baza unui titlu executoriu provizoriu, care a fost ulterior schimbat în parte – nu desfiinţat - , debitoarea a ales să achite debitorul din titlul executoriu, astfel cum a fost acesta modificat, în cadrul altui dosar, al unui alt executor judecătoresc, în afara dosarului de executare, nu este de natură a atrage nulitatea actelor de executare întocmite în dosarul de executare, neexistând nici o dispoziţie legală în acest sens şi neputându-se admite  ca actele de executare legal întocmite să fie desfiinţate prin faptul exclusiv al debitorului.

[...], efectuării plăţii de către debitoarea apelantă şi liberarea acesteia, constatate de [...] [...] prin încheierea din data de 16.11.2021 din dosarul nr. 375/2021, în măsura în care nu sunt anulate în condițiile legii, râmând valabile, astfel că o eventuală eliberare către creditor, de către [...] [...], a sumei de [...],00 lei, consemnată la dispoziția executoriului judecătoresc de către debitoare la data de 16.8.2021 ar constitui o îmbogățire fără justă cauză a creditorului, supusă deci restituirii.

Pe de altă parte însă, pentru motivele precizate, chiar şi în situația în care încheierea din data de 16.11.2021 emisă de [...] [...] rămâne valabilă, la fel ca şi consemnarea la dispoziţia creditorului a sumei de 19.147,00 lei constatate prin aceasta, apelanta debitoare tot nu este exonerată de suportarea onorarului executorului judecătoresc din dosarul de executare silită nr. 262/2021 al [...] [...] raportat însă, aşa cum s-a arătat, la valoarea creanţei stabilite prin sent. civ. nr. [...], astfel cum a fost aceasta schimbată prin dec, civ. nr. [...].

Pentru toate aceste considerente, tribunalul constată nefondat apelul formulat, astfel că, în baza art. 480 alin. 1 [...]., îl va respinge ca atare.