Obligare asigurare participare prin utilizarea oricăror mijloace electronice la şedinţele consiliului local

Sentinţă civilă 1321 din 25.11.2021


SPEŢĂ RELEVANTĂ DECEMBRIE 2021

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECŢIA A II – A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

TitluObligare asigurare participare prin utilizarea oricăror mijloace electronice la şedinţele consiliului local

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă1321

Data speţă25.11.2021

Domeniul asociatConsiliul local

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 1321

Data: 25.11.2021

Autor: Putere Cristina

Domeniul asociat: Consiliul local

Obiect: Contencios administrativ şi fiscal - obligaţia de a face

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului P, sub nr. 2587/105/2021, reclamanții: SI, GD, TG și OF,  consilieri locali în cadrul Consiliului local al comunei AZ. judeţul P, au solicitat, în contradictoriu cu pârâții: Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei AZ, RFD, în calitate de primar al comunei AZ și CA, în calitate de Secretar General al UATC Ariceștii, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

1. obligarea autorităţii administrative și a funcţionarilor publici mai sus menţionaţi de a asigura luarea tuturor măsurilor necesare ca participarea la şedinţele Consiliului local AZ și şedinţele si lucrările comisiilor de specialitate, să fie realizată prin permiterea accesului consilieri locali la utilizarea oricăror mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii,

2. obligarea autorităţii administrative și a funcţionarilor publici mai sus menţionaţi de a convoca și a întocmi documentele de convocare ale Consiliului local AZ cu menţionarea aplicaţiilor electronice folosite, în conformitate cu prevederile art. 134 alin.(5) litera a ind. 2 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii,

3. obligarea pârâţilor la plata de cheltuieli de judecată.

4. obligarea pârâţilor la reparaţii pentru daune morale

5. obligarea pârâţilor la repararea pagubei create consilierilor locali care au solicitat participarea la şedinţele Consiliului local AZ prin utilizarea oricăror mijloace electronice, în conformitate cu dispoziţiile art. 137 alin. l din OUG 57/2019, OUG 61/2020 și expunerea de motive care a stat la baza emiterii Ordonanţei, coroborat cu necesitatea protejării sanitare și care nu au putut participa la şedinţele Consiliului local și de a îndeplini mandatul în condiţiile legii, ca urmare a refuzului pârâţilor de a da curs solicitării înregistrate la UATC AZ cu nr. 765/27.04.2021, împrejurare în care nu au beneficiat de indemnizaţia lunară de şedinţă de la momentul solicitării și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

 În motivarea acţiunii au arătat că având în vedere necesitatea protejării sanitare generată de COVID-19 și pe fondul unor afecţiuni medicale cronice ale reclamanţilor, în conformitate cu prevederile art.137 alin. (1), art.134 alin.(5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, dispoziţiile O.U.G. 61/2020 și expunerea de motive care a stat la baza emiterii Ordonanţei, la data de 27.04.2021 au formulat o cerere către U.A.T.C. AZ, Primarul comunei AZ și Secretarul General al comunei AZ, care a fost înregistrată la U.A.T.C. AZ cu numărul 765. Prin această cerere au solicitat luarea tuturor măsurilor necesare ca participarea la următoarele şedinţe ale Consiliului local AZ, la şedinţele și lucrările comisiilor de specialitate, să fie realizată prin permiterea accesului consilieri locali la utilizarea oricăror mijloace electronice, în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii, iar documentul de convocare să conţină elementele obligatorii cu referire specială la art. 134 alin.(5) litera a) ind. 1 și a) ind.2 din O.U.G. 57/2019.

Au precizat că la data de 05.05.2021 au primit prin intermediul poştei adresa cu nr. 765 din 04.05.2021, semnată de Primarul comunei AZ, RFD și Secretarul General CA, din al cărei conţinut a rezultat că nu se dă curs cererii formulate. Mai mult pentru a îngrădi dreptul și interesul legitim public, în calitate de aleși locali, funcţionarii publici pârâţi în această cauză au speculat o greşeală de redactare prin care reclamanţii au indicat temeiului legal de drept din cuprinsul cererii, respectiv au solicitat ca documentul de convocare să fie întocmit potrivit art. 135 alin.(5) litera a) ind. 1 și a) ind.2, în loc de art.134 alin.(5) litera a ind. 1 si a ind.2, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Ca urmare a acestei speculaţii funcţionarii publici au răspuns ironic că, raportat la prescripţiile legale redactate si cu privire la care am făcut referire in cuprinsul cererii nr.765/27.04.2021, se poate decela cu uşurinţa, ca nu au nici un fel de incidenţa asupra modificării modului de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local, astfel cum s-a realizat pana in prezent, anume prin participarea fizica. Raportat la acest răspuns, având în vedere că Secretarul General al comunei are funcţie de conducere și conform fișei postului are studii superioare juridice sau asimilate și dacă nu avea intenţia premeditată de a îngrădii drepturile și interesele  legitime putea descoperi cu uşurinţă că articolul 135 alin.(5) litera a) ind. l și a ind. 2 nu există în OUG 57/2019, iar solicitarea din petitul cererii cu nr. 765/04.05.2021 face obiectul de drept al art. 134 alin.(5) din OUG 57/2019.

Totodată, ca urmare a răspunsului cu nr.765/04.05.2021, la data de 10.05.2021, reclamanţii au formulat o plângere prealabilă, care a fost înregistrată la U.A.T.C. AZ cu numărul 814, plângere la care nu au primit răspuns nici până în prezent, cu toate că în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27.05.2021 la punctul 6 al ordinii de zi privind întrebări, interpelări, diverse, au solicitat Primarului și Secretarului General răspuns la plângerea prealabilă înregistrată cu nr. 814 din 10.05.2021, aspect ce se regăseşte consemnat în procesul verbal de şedinţă al Consiliului local din data de 27.05.2021.

Mai mult, refuzul Primarului și Secretarului comunei AZ de a da curs cererii a rezultat fără dubiu și din dispoziţiile Primarului RFD privind convocarea Consiliului local în şedinţele ordinare cu prezența fizică a consilierilor locali din data de 27.05.2021, din data de 03.05.2021 și din data de 09.06.2021, anexate prezentei acţiuni.

Având în vedere excesul de putere și încălcarea vădită a prevederilor art. 137 alin.(l), art. 134 alin.(5) litera a) ind. l și a) ind. 2, din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 51, 52 din Constituţia României de către Primarul și Secretarul comunei AZ cu scopul de a le îngrădii posibilitatea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii, au solicitat admiterea acţiunii în sensul celor solicitate prin petitul acţiunii.

Au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

În drept, reclamanţii au invocat disp. OUG 57/2019, Leg. 554/2004, Constituţia României

Legal citată, pârâta Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei AZ a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată, având în vedere argumentele ce vor succede.

Pârâta a formulat apărări în combaterea cerinţei ce formează obiect al petitului nr.1 vizând obligarea autorităţii administrative și a funcţionarilor publici pârâţi de a asigura luarea tuturor măsurilor necesare ca participarea la şedinţele Consiliului local AZ, şedinţele și lucrările comisiilor de specialitate, să fie realizate prin permiterea accesului reclamanţilor consilieri locali la utilizarea oricăror mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art.137 alin.(l) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

A invocat prevederile art.133 alin.(l) și alin.(2) din OUG nr.7/2019.

De asemenea, corespunzător art.137 alin.(l) din OUG nr.57/2019, asa cum a fost modificat prin art. II punctul 3 din OUG nr.61/2020: şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezența majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţa și consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

Din toate prevederile legale redate mai sus a rezultat că, pentru a se întruni în şedinţe, în funcţie de natura acestora - ordinare sau extraordinare, legiuitorul a conferit prerogativa de convocare a consiliului local, fie primarului, în baza dispoziţiei emise în acest sens, fie a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, în baza convocării semnată de acei consilieri locali care și-au exprimat o astfel de iniţiativă. De asemenea, legiuitorul a prevăzut ca modalităţi de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local, lăsate la latitudinea factorilor care efectuează convocarea (primar sau cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie), fie prin participarea fizică a consilierilor locali - situaţie în care, în documentul de convocare, este necesar a se indica locul desfăşurării, fie prin mijloace electronice - împrejurare în care, în documentul de convocare, trebuie indicate aplicaţiile electronice pe care consilierii locali sa le acceseze pentru a-si asigura prezenta si participarea la şedinţa. Prin urmare, indicarea în documentul de convocare a aplicaţiilor electronice ce pot fi utilizate de către consilierii locali, pentru ca aceştia sa poată lua parte la derularea şedinţelor de consiliu local, intervine doar în situaţia în care respectivele şedinţe de consiliu local urmează a se desfăşura prin mijloace electronice, iar nu prin participare fizica.

Or, prescripţiile legale indicate anterior nu se circumscriu pretenţiei ce formează obiect al primului petit al acţiunii introductive de instanţă, întrucât niciuna dintre acestea nu instituie vreo obligaţie în sarcina pârâtei Unitatea Administrativ Teritorială Comuna AZ sau în sarcina oricăruia dintre pârâţii persoane fizice - RFD, ce deţine calitatea de Primar și CA, ce deţine calitatea de Secretar General, de a permite accesul exclusiv al reclamanţilor la utilizarea mijloacelor electronice pe baza cărora aceştia sa isi asigure prezenta si participarea la şedinţele de consiliu local.

Este de remarcat faptul că posibilitatea de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local prin mijloace electronice, a fost introdusă de legiuitor prin OUG nr.61/2020, ca variantă a unei bune funcţionări a consiliului local exclusiv pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr.240/2020, așa cum se indică expres în expunerea de motive prezentată în preambulul actului normativ menţionat în vederea justificării adoptării sale, situaţie care, însa, nu se verifică pentru perioada indicată în cererea de chemare în judecată, anume 27.04.2021 până în prezent, respectiv pentru perioada ulterioară rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti ce se va pronunţa, reclamanţii nedovedind faptul că s-ar fi aflat sau se vor afla în situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, care ar fi făcut sau ar face imposibilă prezența lor fizică la locul desfăşurării şedinţelor consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.

Niciunul dintre reclamanţi nu a probat, pentru perioada dedusă judecăţii, că ar fi fost diagnosticaţi cu "afecţiuni medicale cronice care ar impune necesitatea protejării sanitare a acestora", așa cum s-a menţionat în cererea de chemare în judecată, de care s-ar putea prevala în a solicita ca participarea lor la şedinţele de consiliu local convocate a se desfăşura prin prezenta fizica, sa se realizeze, doar pentru aceştia, prin mijloace electronice.

De altfel, prin documentul de convocare a şedinţelor de consiliu local, se poate stabili o singura modalitate de derulare a acestora (fie prin prezenta fizica, fîe prin mijloace electronice), toți consilierii locali urmând a se conforma respectivei modalităţi, fiind inexistenta vreo dispoziţie legala prin care sa se prevadă posibilitatea convocării si desfăşurării unei şedinţe de consiliu local prin cumularea celor doua modalităţi, asa cum sugerează reclamanţii.

Pe de altă parte, reclamanţii nu pot invoca o presupusă imposibilitate de îndeplinire a mandatului de consilieri locali în situaţia în care nu ar participa la şedinţe prin utilizarea mijloacelor electronice, întrucât toate şedinţele de consiliu local care au avut loc de la debutul mandatului acestora (octombrie 2020) si pana în prezent, au fost convocate si s-au desfăşurat numai prin prezenta fizica, aceştia asigurându-și participarea pentru o asemenea modalitate, tocmai prin prisma faptului ca nu a existat o situaţie excepțională de natura a face imposibila prezenta consilierilor locali Ia locul desfăşurării şedinţelor.

Ca dovada a situaţiei aspectate în precedent, pentru şedinţele de consiliu local ce au avut loc ulterior datei de 27.04.2021. sunt foile colective de prezență și procesele verbale ale şedinţelor din datele de 05.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021 si 09.06.2021, în cuprinsul cărora nefiind consemnată aducerea la cunoştinţa consilierilor locali a existentei vreunei imposibilităţi obiective de prezentare a reclamanţilor la desfăşurarea respectivelor şedinţe, aceştia asigurându-și prezența fizică.

Într-o altă ordine de idei, în situaţia în care reclamanţii opinau că, pentru buna funcţionare a consiliului local, s-ar fi impus ca şedinţele să se desfăşoare prin mijloace electronice, iar nu prin prezența fizică, aceştia aveau posibilitatea să iniţieze proiect de hotărâre în acest sens, să convoace consiliul local în temeiul prevederilor art.133 alin.(2) lit.b) din OUG nr.57/2019 și să supună dezbaterii tuturor consilierilor locali respectivul proiect, iar în situaţia în care procedura ar fi fost aprobată, s-ar fi adoptat hotărâre, în baza dispoziţiilor art.139 alin.(3) lit. i) din OUG nr.57/2019, autoritatea deliberativă consiliul local fiind singura competentă să decidă în privinţa acestei situaţii, iar nu să se instituie obligaţia de natura celei dedusă judecăţii, în sarcina pârâţilor din prezenta cauza, în lipsa unui temei juridic care să stabilească o astfel de îndatorire.

Cât priveşte alegaţiile reclamanţilor asupra răspunsului dat de instituţia publică pârâtă la adresa acestora, înregistrată sub nr.765/27.04.2021, a susținut că, în niciun caz nu reprezintă o "speculaţie" a indicării de către aceştia a unui temei juridic greşit, ci constituie o soluţionare punctuală a solicitării primite, entitatea destinatară fiind în imposibilitate legală să denatureze conţinutul petiţiilor, aceasta având obligaţia să răspundă strict aspectelor cu care a fost sesizată. De altfel, în situaţia în care reclamanţii susţin ca s-au aflat în eroare asupra temeiul juridic invocat în conținutul petiţiei, aceştia aveau obligaţia ca, anterior răspunsului primit din partea instituţiei publice, să revină cu o corecţie în privinţa respectivei erori, iar nu să concluzioneze că, printr-o "intenţie premeditată", le-ar fi fost "îngrădite drepturile și interesele legitime", așa cum au consemnat în cererea introductivă de instanţă.

În dezacord cu reclamanţii, la adresa acestora, înregistrată sub nr.814/10.05.2021, instituţia publică pârâta nu trebuia să formuleze niciun răspuns, întrucât respectiva corespondenta nu reprezintă altceva decât un punct de vedere exprimat de promotorii prezentului demers judiciar asupra răspunsului pe care Unitatea Administrativ Teritoriala AZ I-a comunicat acestora prin adresa nr.765/04.05.2021.

Contrar susţinerilor din cererea de chemare în judecată, dispoziţiile date de autoritatea public executivă - Primarul, în vederea convocării şedinţelor de consiliu local în datele de 27.05.2021, 03.06.2021 si 09.06.2021, în care s-a menţionat ca modalitate de desfăşurare a acestora, participarea fizica a consilierilor locali, in niciun caz nu au fost de natură a "îngrădi și vătăma drepturile și interesele legitime ale reclamanţilor", ci sunt acte administrative emise cu respectarea prevederilor art.134 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 si art.134 alin.(5) lit. a), ind. 1 și a) ind. 2 din OUG nr.57/2019, modificată prin OUG nr.61/2020, care nu au fost contestate, consilierii locali asigurându-și prezența fizică pentru respectivele şedinţe, nefiind invocate si dovedite împrejurări obiective din care sa rezulte vreo imposibilitate de participare.

Aşadar, susţinerea de către reclamanţi a faptului ca nu și-ar putea îndeplini mandatul în condiţiile legii, în cazul care nu li s-ar asigura participarea la şedinţele de consiliu local prin utilizarea exclusiv de către aceştia a mijloacelor electronice, are un caracter formal, generic, nefiind susţinută prin niciun mijloc de probă, respectiv dispoziţie legală, atâta timp cât folosirea aplicaţiilor electronice se poate realiza doar în situaţia în care, în documentul de convocare a şedinţelor, se stabileşte că modalitatea de desfăşurare a şedinţelor este prin mijloace electronice, conform art.134 alin.(5) lit.a)A2 din OUG nr.57/2019, modificată prin OUG nr.61/2020, aspect care nu se verifică împrejurărilor circumstanţiale prin cererea de chemare în judecată.

Cu privire la petitul nr. II. anume - obligarea autorităţii administrative și a funcţionarilor publici pârâţi de a convoca și a întocmi documentele de convocare ale Consiliului local AZ cu menţionarea aplicaţiilor electronice folosite în conformitate cu prevederile art.134 alin.(5) lit.al din OUG nr.57/2019, în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legii.

A susținut că având în vedere ca, potrivit art.133 alin.(l) și alin.(2) din OUG nr.57/2019, singurii factori ce pot proceda la convocarea şedinţelor de consiliu local sunt Primarul, ca autoritate executivă, și cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie, în mod evident, astfel de prevederi nu pot fi extinse nici pârâtei Unitatea Administrativ Teritorială AZ, dar nici pârâţilor persoane fizice desemnate în funcţia de demnitar (pârâtul RFD), respectiv în funcţia publică de Secretar General (pârâta CA).

Totodată, nu există un temei de drept care să oblige la convocarea şedinţelor de consiliu local, în sensul desfăşurării acestora doar prin modalitatea mijloacelor electronice, așa cum au pretenţia reclamanţii, cu atât mai mult cu cat, dispoziţiile art.134 alin.(5) lit.a) ind. 2 din OUG nr.57/2019 prevăd ca variante de desfăşurare a şedinţelor, fie cu participare fizica, fie prin mijloace electronice, oricare dintre cele două modalităţi fiind lăsată la aprecierea factorilor desemnaţi de legiuitor că pot efectua convocarea.

Prin urmare, nu se poate proceda la prestabilirea prin hotărâre judecătoreasca exclusiv a unei singure modalităţi de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local, anume aceea prin mijloace electronice, doar pentru capriciul consilierilor locali reclamanţi, din totalul celor 9 consilieri locali, întrucât s-ar nesocoti dispoziţiile legale redate anterior și s-ar lipsi de eficiență factorul volițional recunoscut de legiuitor în beneficiul autorităţii publice executive - Primarul, respectiv a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie, sub aspectul modului în care să aibă loc şedinţele consiliului local.

Având în vedere că pretenţia ce formează obiect al petitului nr.4, anume - obligarea pârâţilor la reparaţii pentru daune morale  a fost anulată de instanţa de judecata prin încheierea data în camera de consiliu din data de 02.07.2021, în procedura de regularizare a dosarului, o asemenea cerinţa urmează a nu mai fi analizată pe fondul sau, întrucât, acest lucru, ar fi de prisos.

Referitor la petitului nr.5 al acțiunii, vizând obligarea pârâţilor la repararea pagubei create reclamanţilor ce nu au putut participa la şedinţele Consiliului local și de a  îndeplini mandatul în condiţiile legii, ca urmare a refuzului pârâţilor de a da curs solicitării înregistrate sub nr. 765/27.04.2021, paguba reprezentată de indemnizaţia lunară de şedinţa, datorată de la momentul solicitării și până la rămânerea definitiva a hotărârii judecătoreşti, a arătat că pentru şedinţele de consiliu local care s-au desfăşurat ulterior datei de 27.04.2021 și până la momentul redactării prezentei întâmpinări, cu excepţia reclamantului OF, care, pentru lipsa nejustificată la şedinţele consiliului local din luna mai 2021, nu a încasat indemnizaţia de consilier local pentru luna respectivă, toti ceilalţi reclamanţi au beneficiat de drepturile materiale aferente.

Astfel, pentru luna mai 2021, conform statului de plata anexat prezentei întâmpinări, reclamanţii SI, TG, GD au încasat indemnizaţia lunară corespunzătoare calităţii de consilieri locali.

În ceea ce îl priveşte pe reclamantul OF, întrucât a absentat nemotivat la şedinţele de consiliu local desfăşurate în luna mai 2021, nefăcând dovada intervenirii vreuneia din situaţiile prevăzute la art.137 alin.(2) lit. a)-e) din OUG nr.57/2019, ținând seama și de faptul că, prin art.212 alin.(3) din OUG nr.57/2019, legiuitorul a stabilit dreptul consilierilor locali la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative și o şedinţă a comisiei de specialitate, acesta nu a beneficiat de indemnizaţie, situaţia fiindu-i imputabilă în exclusivitate.

Cât priveşte luna iunie 2021, astfel cum a rezultat din statul de plată corespunzător acestei perioade, ataşat întâmpinării, toţi reclamanţii au încasat indemnizaţia corespunzătoare.

Nici pentru perioada ulterioară intervalului mai-iunie 2021, dar anterioară rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti ce se va pronunţa, solicitarea reclamanţilor nu poate fi primită, întrucât, paguba trebuie să fie certă, or nu s-a dovedit ca aceştia nu vor putea să participe la şedinţele de consiliu local urmare a unui prezumtiv refuz nejustificat al pârâţilor de a da curs solicitării înregistrate sub nr.765/27.04.2021, situaţie care să poată atrage o ipotetică prejudiciere a acestora.

Având în vedere raţiunile expuse, niciuna din solicitările reclamanţilor nu are un caracter întemeiat, sens în care a solicitat respingerea acţiunii sub toate aspectele.

Prin încheierea din 02.07.2021, a fost anulată în parte cererea de chemare în judecată, respectiv capetele de cerere de obligare a pârâţilor la plata daunelor morale.

În cauză au fost administrate probele cu înscrisuri, cu interogatoriul reclamanţilor SI şi TG şi cu declaraţia martorului DCM.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanţii sunt consilieri locali în cadrul Consiliului Local al Comunei AZ, Judeţul P.

În această calitate, reclamanţii au formulat o cerere, înregistrată la U.A.T.C. AZ sub numărul 765/27.04.2021, prin care au solicitat luarea tuturor măsurilor necesare ca participarea reclamanţilor la următoarele şedinţe ale Consiliului local AZ, la şedinţele și lucrările comisiilor de specialitate, să fie realizată prin permiterea accesului acestora la utilizarea oricăror mijloace electronice, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019; reclamanţii au solicitat ca documentul de convocare să conţină elementele obligatorii potrivit art. 135 alin.(5) litera a) ind. 1 și a) ind.2 din O.U.G. 57/2019.

La data de 05.05.2021, reclamanţii au primit prin poştă, adresa nr. 765 din 04.05.2021, semnată de Primarul RFD și de Secretarul general CA, conform căreia, raportat la prescripţiile legale redactate si cu privire la care reclamanţii au făcut referire in cuprinsul cererii nr.765/27.04.2021, se poate decela cu uşurinţa, ca nu au niciun fel de incidenţa asupra modificării modului de desfăşurare a şedinţelor de consiliu local, astfel cum s-a realizat pana in prezent, anume prin participarea fizica.

Instanţa a constatat că, într-adevăr, în cuprinsul cererii formulate de reclamanţi, s-a menţionat ca temei juridic art. 135 alin. 5 din OUG nr. 57/2019, fiind însă evident, astfel cum au arătat reclamanţii, că aceştia au înţeles să se refere la prevederile art. 134 alin. 5 lit. a) ind. 1 şi ind. 2 din OUG nr. 57/2019, în care se face referire la modalităţile de desfăşurare a şedinţelor consiliului local, ci nu la prevederile art. 135 alin. 5 lit. a) ind. 1 şi ind. 2 din OUG nr. 57/2019, care nu există. Există art. 135 alin. 5, care prevede  că în comunele, în oraşele sau în municipiile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţa publică şi în limba minorităţii naţionale respective, aceste prevederi neavând nicio legătură cu solicitarea reclamanţilor, din cuprinsul cererii, să se ia toate măsurile necesare ca participarea la următoarele şedinţe ale Consiliului local AZ, la şedinţele și lucrările comisiilor de specialitate, să fie realizată prin permiterea accesului consilierilor locali la utilizarea mijloacelor electronice

Este clar că în cererea reclamanţilor exista o eroare materială, eroare evidentă cu atât mai mult cu cât, astfel cum au arătat reclamanţii, conform fişei postului secretarului general al comunei, acesta are studii superioare juridice sau asimilate, şi ar fi putut realiza, cu uşurinţă, care era temeiul juridic avut în vedere de reclamanţi în realitate.

La data de 10.05.2021, reclamanţii au formulat o plângere prealabilă, care a fost înregistrată la U.A.T.C. AZ cu numărul 814, plângere nesoluţionată până în prezent.

Conform dispoziţiilor Primarului RFD privind convocarea Consiliului local în şedinţele ordinare din data de 27.05.2021, din data de 03.05.2021 și din data de 09.06.2021, acestea s-au desfăşurat cu prezenţa fizică a consilierilor locali, ci nu cum solicitaseră reclamanţii.

Conform art. 134 alin. 5 lit. a) şi a) ind. 1 şi ind. 2 din OUG nr. 57/2019: Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:

a)data şi ora desfăşurării;

a1)modalitatea de desfăşurare;

a2)locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace electronice.

Conform art. 137 alin. (1) din OUG nr. 57/2019:

Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

Instanţa, în raport de prevederile art. 137 alin. (1), mai sus redate, a reţinut ca fiind neîntemeiate susţinerile pârâtei, în sensul că şedinţele consiliului local trebuie să se desfăşoare ori cu prezenţa fizică a tuturor consilierilor locali ori prin utilizarea mijloacelor electronice de către toţi consilierii locali, şi că există posibilitatea desfăşurării acetor şedinţe pentru unii dintre consilieri cu prezenţă fizică şi pentru alţii prin utilizarea mijloacelor electronice.

Această posibilitate este prevăzută de OUG nr. 57/2019 fără a se menţiona doar anumite situaţii în care pot fi utilizate mijloace electronice.

Instanţa a apreciat ca fiind aplicabile aceste prevederi cu atât mai mult cu cât cererea reclamanţilor este motivată de dorinţa de a nu contracta noul coronavirus, cu cât în această perioadă s-a recomandat mai mult telemunca şi cu cât de mai multă vreme se prelungeşte periodic starea de alertă în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Cu privire la capătul de cerere de obligare a pârâţilor la plata indemnizaţiilor lunare de şedinţă de la momentul solicitării și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti,, instanţa a respins-o ca neîntemeiată întrucât prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat, absenţa fiind motivată doar în situaţiile prevăzute de art. 137 alin 2 din OUG nr. 57/2019, neaplicabile în prezenta cauză.

Astfel cum a arătat pârâta în întâmpinare, pentru şedinţele de consiliu local care s-au desfăşurat ulterior datei de 27.04.2021 și până în luna iunie 2021, cu excepţia reclamantului OF, care, pentru lipsa nejustificată la şedinţele consiliului local din luna mai 2021, nu a încasat indemnizaţia de consilier local pentru luna respectivă, toti ceilalţi reclamanţi au beneficiat de drepturile materiale aferente. Cât priveşte luna iunie 2021, astfel cum a rezultat din statul de plată corespunzător acestei perioade, ataşat întâmpinării, toţi reclamanţii au încasat indemnizaţia corespunzătoare.

Instanţa a apreciat că nu se poate reţine că lipsa reclamantului OF de la şedinţele din luna mai 2021 a fost cauzată de refuzul pârâţilor de a soluţiona cererea nr. 765/27.04.2021, întrucât acestea s-au desfăşurat anterior împlinirii termenului legal de 30 de zile de soluţionare a cererii, termen prevăzut de art. 2 lit. h) din Legea nr. 554/2004. De asemenea, cererea acestuia de a participa prin utilizarea mijloacelor electronice, înregistrată sub nr. 716/20.04.2021 (fila 104), se referă la şedinţa din 20.04.2021, nu la şedinţele din mai 2021.

Pentru perioada ulterioară lunii iunie 2021, dar anterioară rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti în cauză, astfel cum a arătat pârâta, solicitarea reclamanţilor nu a putut fi primită întrucât paguba trebuie să fie certă, or nu este cazul, nefiind cert că reclamanţii nu vor putea să participe la şedinţele de consiliu local urmare a unui prezumtiv refuz nejustificat al pârâţilor de a da curs solicitării înregistrate sub nr.765/27.04.2021, situaţie care să poată atrage o ipotetică prejudiciere a acestora.

În raport de  cele mai sus reţinute instanţa, apreciind acţiunea ca fiind întemeiată în parte, a obligat pârâţii să ia toate măsurile necesare pentru ca participarea la şedinţele Consiliului Local al Comunei AZ şi la lucrările comisiilor de specialitate să fie asigurată şi prin utilizarea oricăror mijloace electronice.

A obligat pe pârâtul Primarul Comunei AZ să convoace şi pe pârâtul Secretarul general al U.A.T.C. AZ să întocmească documentele de convocare ale Consiliului Local al Comunei AZ, cu menţionarea aplicaţiilor electronice folosite.

A respins în rest acţiunea ca neîntemeiată.