Legea nr. 10/2001

Hotărâre 531 din 07.11.2014


R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA CIVILĂ

Dosar nr. ... /.../2014

Cod operator de date cu caracter personal 3184

SENTINŢĂ CIVILĂ  Nr. 531/2014

Şedinţa publică de la 07 Noiembrie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE O.-C. T.

Grefier O. A.

Pe rol se află judecarea cauzei Civil privind pe reclamant J. M. I. şi pe pârât PRIMARUL MUNICIPIULUI ..., având ca obiect legea 10/2001.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamantei av. C. C., lipsă fiind pârâtul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Se constată că prezenta cauză este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

S-a parcurs procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată.

Pârâtul a depus la dosarul cauzei, dosarul întocmit în baza Legii nr. 10/2001 (filele 26-54).

La data de 13 octombrie 2014, reclamanta J. M. a depus prin serviciul registratură al instanţei o cerere de repunere în termenul procedural (filele 60-65).

Instanţa pune în discuţia reprezentantei reclamante excepţia tardivităţii promovării acţiunii, invocată de pârât prin întâmpinare (fila 20) şi cererea de repunere în termen formulată la data de 13 octombrie 2014.

Reprezentanta reclamantei av. C. C. solicită instanţei respingerea excepţie tardivităţii invocată de pârât prin întâmpinare şi încuviinţarea cererii de repunere în termen a reclamantei, motivând că s-a ajuns la situaţia de faţă din cauza lipsei de comunicare dintre reclamantă şi avocatul ales anterior. Deşi reprezentantul anterior al reclamantei susţine că i-ar fi comunicat actele reclamantei, acesta nu i-a comunicat şi plicul de primire al înscrisurilor. Reprezentanta reclamantei susţine că reclamanta nu trebuie penalizată pentru această stare de fapt, care nu i-a incumbat ei, comunicarea înscrisurilor de către fostul apărător ales făcându-se foarte târziu pentru a fi în măsură să depună plângerea în termenul procedural.

Instanţa reţine cauza în pronunţare asupra excepţiei tardivităţii invocată de pârât şi asupra cererii de repunere în termen formulată de către reclamanta J. M.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată la data de 8 iulie 2014, reclamanta a solicitat instanţei sa anuleze dispoziţia de respingere a notificării nr. 1965/27 mai 2014, primita la 23 iunie 2014 si drept urmare să se stabilească faptul că reclamanta este persoana îndreptăţită la masuri reparatorii-despagubiri pentru imobilul situat in ..., str. ..., nr. ..., înscris iniţial in CF. ..., nr. top. ..., cu cheltuieli de judecata.

În motivare, arată că, în fapt, a formulat notificarea nr.2310/13.11.2001, prin intermediul executorului judecătoresc, solicitând despăgubiri pentru imobilul casa si teren situat in ..., str. ..., nr. ..., inscris iniţial in CF. ..., nr. top. ... Acest imobil a aparţinut familiei K. J. si K. E., aceasta fiind matusa mamei sale, decedata in anul 1947. Succesoarea acestora este reclamanta, fiind singura din familiile H. si K. care este in viata.

Pe parcursul anilor in care a încercat completarea dosarului intern 2389 format in baza acestei notificări, a depus actele de stare civila de care dispunea, incercand de asemenea sa facă dovada ca acest imobil a fost preluat abuziv, fara forme legale, de S. R. Desi s-a adresat C. J. C. si altor instituţii abilitate, reprezentantul acesteia nu a primit răspunsuri favorabile demersurilor întreprinse, de fapt neprimind vreun răspuns.

In aceste condiţii, coroborat cu faptul ca, prin sentinţa civila ... a Judecătoriei Cluj-Napoca numiţii B. au uzucapat acest imobil (evident antecesorii săi au fost citaţi prin curator litis, reclamanta -unica moştenitoare a acestora- neavand cunoştinţa despre aceasta sentinţa) a primit dispoziţia de respingere a notificării nr. 1965/27 mai 2014 prin care i s-a respins solicitarea de acordare a despăgubirilor aratandu-se ca "imobilul revendicat nu se afla in administrarea instituţiei noastre si conform celor înscrise in CF acesta a aparţinut si aparţine si astăzi unor persoane fizice , iar pe proprietatea revendicata se găseşte un corp de clădire P+E+M, L. –H.". Cu privire la aceasta dispoziţie arată următoarele: reclamanta nu a revendicat in natura acest imobil, ci a solicitat,chiar prin insasi notificarea depusa,  restituirea prin echivalent, daca restituirea in natura nu mai este posibila, reclamanta nu solicită nimic in legătura cu hotelul edificat pe acest amplasament, acesta este construit mult ulterior sentinţei civile pronunţate in anul 1998 de Judecătoria Cluj-Napoca, reclamanta solicită doar despăgubiri pentru imobilul teren si casa din piatra cu 3 camere, bucatarie, dependinte.

În  aceste condiţii  edificarea  hotelului  pe acest amplasament  este  irelevanta soluţionării notificării.

Arată ca solicită in probatiune depunerea întregului dosar de lege 10/2001 format ca urmare a notificării depuse de aceasta, întrucât nu mai deţine o copie a tuturor actelor depuse in sprijinul cererii sale, urmând a formula ulterior precizări la prezenta plângere

În probaţiune solicită de asemenea proba cu înscrisuri, întocmirea unor adrese către instituţiile abilitate (C. J. C., A. N.-F. C. etc) pentru a comunica modul de preluare a acestui imobil. Reclamanta nu are cunoştinţe precise, din familie, ca acest imobil a trecut in administrarea S. R., prin preluare abuziva, neavand insa deocamdată si acte doveditoare in acest sens.

Solicită de asemenea in probatiune acvirarea dos. ... al Judecătoriei Cluj-Napoca in care pot exista dovezi legate de momentul iniţial al uzucapării acestui imobil de către antecesorii reclamantei.

La data de 12 septembrie 2014, pârâtul Primarul Municipiului ... a depus întâmpinare la dosarul cauzei, prin care a solicitat instanţei respingerea cererii de chemare în judecată, în principal pe cale de excepţie, iar în subsidiar pe fondul cauzei respingerea acţiunii faţă de pârât ca neîntemeiată şi pe cale de consecinţă menţinerea Dispoziţiei de respingere a notificării nr. 1965/27. 05. 2014, pentru următoarele considerente.

În motivare, pârâtul arată că prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei Tribunalului Cluj la data de 08. 07. 2014 reclamanta prin mandatar, a solicitat în contradictoriu cu Primarul Municipiului ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., admiterea acţiunii "anularea Dispoziţiei de respingere a notificării nr.  ... pentru imobilul înscris în CF nr. ..., nr. Top ..., situat în municipiul ..., str. ..., nr. ..., să stabiliţi că reclamanta este persoana îndreptăţită la măsuri reparatorii-despăgubiri pentru imobilul înscris în CF nr. ..., nr. Top ..., situat în municipiul ..., str. ..., nr. ..., cu cheltuieli de judecată.

Faţă de solicitările reclamantei, pârâtul înţelege să invoce excepţia tardivităţii promovării acţiunii.

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea tribunalului este supusă recursului, care este de competenţa curţii de apel. "

La data de 30. 05. 2014, Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 10/2001 a comunicat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire pe adresa reprezentantului reclamantei av. S. L. J. Dispoziţia de respingere a notificării nr. 1965/27. 05. 2014. Reprezentantul reclamantei a primit scrisoare recomandată şi a semnat confirmarea de primire la data de 02. 06. 2014.

Termenul de 30 de zile statornicit de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a început să cursă la data de 02. 06. 2014, iar termenul pentru introducerea acţiunii s-a împlinit la data de 03. 07. 2014, dar acţiunea a fost înregistrată peste acest termen, respectiv la data de 08. 07. 2014.

Pe fondul cauzei, apreciază că acţiunea este neîntemeiată.

Reclamanta J. M. I. s-a adresat Prefecturii ... la data de 13. 11. 2001 cu notificarea nr. 2370/13. 11. 2001 prin care a solicitat restituirea în natură de imobilul înscris în CF nr. ..., nr. Top ..., situat în municipiul ..., str. ..., nr. ..., iar dacă restituirea în natură nu este posibilă, să se facă oferta de restituire prin măsuri reparatorii respectiv prin despăgubiri băneşti.

Conform copiei CF nr. ..., nr. top.  ..., imobilul a fost compus din casă de piatră, cu 3 camere, 1 bucătărie, dependinţe şi curte în str. ..., nr. ..., azi str. ..., nr. ..., fiind trecuţi ca proprietari, în foaia de proprietate K. J. şi soţia născută H. E., domiciliaţi în comuna ...,  jud. ...

Prin adresa nr. 68.171/07. 10. 2002 Comisia pentru Aplicarea Legii nr. 10/2001 a solicitat reprezentantului reclamantei completarea dosarului cu mai multe documente printre care în cazul moştenitorilor, notificarea trebuie însoţită de acte care să certifice această calitate, respectiv copie legalizată după certificatul de moştenitor sau certificat care să ateste calitatea de moştenitor sau unic moştenitor al fostului proprietar al imobilului, precum şi copia legalizată a certificatului de deces.

Aceeaşi solicitare a fost reiterată şi prin adresele nr. 2389/452.1/03. 06. 2009, nr. 2389/09. 09.2013.

In temeiul art. 3 alin. 1 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: "Sunt îndreptăţite, în înţelesul prezentei legi, la măsuri reparatorii constând în restituire în natură sau, după caz, prin echivalent:

a)persoanele fizice, proprietari ai imobilelor la data preluării în mod abuziv a acestora;

b)persoanele fizice, asociaţi ai persoanei juridice care deţinea imobilele şi alte active în proprietate la data preluării acestora în mod abuziv;"

Conform dispoziţiilor art.2.4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, notificatoarei îi revine obligaţia să facă dovada proprietăţii şi a calităţii de persoană îndreptăţită, fără aceste acte doveditoare, primarul fiind în imposibilitate de a soluţiona în alt mod notificarea petentei.

Totodată, reclamanta nu-şi poate invoca propria culpă.

Dovada calităţii de moştenitor se face, potrivit art.4 pct.4.2 din H.G nr.250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001, cu acte de stare civilă, certificate de moştenitor şi testamente, iar conform art. 4.4. "în toate cazurile stabilirea calităţii de moştenitor (legal sau testamentar) se face potrivit legii civile române. "

In lipsa unui certificat de moştenitor nu este dovedită calitatea de moştenitoare a antecesorilor.

Conform art. 114, alin 2 din Legea 36/1995 republicată şi actualizată „Certificatul de moştenitor face dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia"

Astfel, la dosarul constituit în baza legii 10/2001 nu s-a depus certificatul de moştenitor după defuncţii K. J. şi soţia născută H. E. în consecinţă, nu este dovedită afirmaţia reclamantei, în sensul că este moştenitoarea antecesorilor ei.

Reclamanta prin reprezentant, a depus prin registratura instituţiei, prin adresa nr. 423921/16. 12. 2013 copia în extenso a CF ..., din care rezultă că acest imobil a trecut din proprietatea antecesorilor reclamantei în proprietatea privată a numitei B. E. cu titlu de drept uzucapiune şi moştenire prin Sentinţa civilă nr. ... a Judecătoriei CIuj-Napoca.

Conform art.4 alin.2 din Legea nr. 10/2001, republicată, beneficiază de prevederile acestei legi, moştenitorii legali sau testamentari ai persoanelor fizice îndreptăţite. Mai mult decât atât, conform art. 23 din Legea 10/2001 republicata si actualizată "Actele doveditoare ale dreptului deproprietate[...]precum şi în cazul moştenitorilor, cele care atestă această calitate[...] pot fi depuse până la data soluţionării notificării."

Astfel, în mod legal, prin Dispoziţia nr. 1965/2014, a fost respinsă notificarea formulată de revendicatoare, motivat de faptul ca aceasta nu face dovada calităţii de moştenitoare, în sensul art. 3 şi 4 din Legea nr. 10/2001 republicată, nefiind îndreptăţită la acordarea măsurilor reparatorii prevăzute de acest act normativ.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, în conformitate cu prevederile Legii 165/2013, la art. 32 se prevede un termen de decădere pentru revendicatorii care nu depun actele solicitate în termen de 90 de zile, fiind astfel instituită, în sarcina acestora o prezumţie de culpă, în situaţia în care aceştia nu depun actele solicitate.

De asemenea, la dosar a fost depusă CF nr. ..., în care este înscris imobilul cu nr. top. ..., compus din casă şi teren în suprafaţă de 39 stj.

Din înscrierile C.F.nr. ... rezultă că imobilul revendicat nu a fost preluat în favoarea S. R., acesta aflându-se, şi în prezent, în proprietatea unor persoane fizice. In argumentarea acestor afirmaţii depunem, pe lângă copia cărţii funciare mai sus arătate şi înscrisurile depuse de către revendicatoare, în temeiul legii speciale la instituţia noastră. Cele mai sus arătate sunt confirmate şi de către Comisia tehnică de aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, care prin Nota internă anexată prezentei arată că imobilul revendicat nu se află în administrarea statului român şi conform celor înscrise în CF acesta a aparţinut şi aparţine şi astăzi unor persoane fizice, iar pe proprietatea revendicată se găseşte un corp de clădire P+E+M-L. H.

In ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea suportării cheltuielilor de judecată, solicităm instanţei de judecată să respingă petitul de obligare la plata acestora, deoarece nu se poate reţine culpa subscrisului în prezenta cauză. Astfel, primarul municipiului ... şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de Legea 10/2001, astfel încât nu ne aflăm în culpă procesuală, nefiind susceptibili de plata cheltuielilor de judecată pentru acest motiv, cu atât mai mult cu cât reclamanta a fost cea care nu a depus la dosarul de revendicare actele solicitate.

In subsidiar, în situaţia în care se va admite cererea reclamanţilor referitoare la acordarea cheltuielilor de judecată, pârâtul solicită instanţei cenzurarea acestora, conform art. 451 alin 2 C. pr. civ. şi reducerea lor la un cuantum rezonabil.

Faţă de cele prezentate mai sus, solicită respingerea cererii de chemare în judecată, în principal pe cale de excepţie, iar în subsidiar pe fondul cauzei respingerea acţiunii faţă de pârât ca neîntemeiată.

În drept, pârâtul a invocat prevederile art.205 şi urm. C. Pr. civ.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii, în baza art.248 N.C.pr.civ., instanţa reţine următoarele:

Prin întâmpinarea formulată, Primarul Mun. ... , a solicitat în principal respingerea ca tardivă a plângerii formulate, precizând aşa cum s-a arătat anterior, că nu a fost respectat termenul de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei, în conformitate cu art. 26 alin. 3 din Legea 10/2001.

Drept urmare, anterior stabilirii primului termen de judecată, respectiv în 13 octombrie 2014 (f. 60), reclamanta a formulat o cerere de repunere în termenul procedural, arătând că nu a fost informată nicicând de către avocatul său de la acel moment că dispoziţia în discuţie a fost primită la data de 2 iunie 2014,  astfel încât ar avea mai puţin de 10 zile pentru formularea plângerii în faţa Tribunalului Cluj, primind-o de abia în 24 iunie 2014, prin poştă de la acest reprezentant.

Dispoziţia nr. 1965/27 mai 2014 emisă de Primar şi prin care s-a respins notificarea formulată de către reclamantă a fost comunicată avocatului desemnat în cuprinsul notificării (f. 31), în data de 2 iunie 2014, în timp ce plângerea a fost depusă în 08.07.2014, evident cu depăşirea termenului de 30 de zile stipulat de art. 26 alin.3 din Legea 10/2001.

Reclamanta a solicitat repunerea în termen raportându-se la art. 103 C. pr. civ., arătând că a fost într-o situaţie excepţională, fiind împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei, în sensul că avocatul desemnat pentru soluţionarea notificării i-a remis dispoziţia fără a-i preciza exact momentul primirii dispoziţiei în discuţie.

Raportat la prevederile invocate anterior, partea interesată trebuie ca în termen de 15 zile de la data încetării împiedicării să introducă atât calea de atac cât şi cererea de repunere în termen, lucru care nu s-a întâmplat, aşa cum s-a arătat anterior, mai întâi a fost formulată plângerea, iar apoi după depunerea întâmpinării s-a formulat cererea de repunere în termen.

Chiar dacă s-ar face abstracţie de acest aspect, tribunalul apreciază că situaţia reclamantei nu se încadrează în acea împrejurare excepţională, deficienţa comunicării între aceasta şi reprezentantul convenţional constituind o problemă care ţine de derularea relaţiilor contractuale dintre părţile contractante.

Faptul că avocatul ales iniţial în vederea soluţionării notificării a comunicat actele primite de abia în data de 24 iunie 2014, nu face dovada faptului că anterior acestui moment reclamanta nu a avut cunoştinţă despre momentul primirii dispoziţiei de către avocatul său şi necesitatea introducerii plângerii în termenul arătat.

Drept urmare, tribunalul va respinge atât cererea de repunere în termen, cât şi plângerea formulată ca fiind tardiv introdusă.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea de repunere în termen formulată de reclamanta J. M.-I., domiciliata in ..., str. N. B. nr. ..., cod .., jud. ..., având CNP ..., posesoare a cărţii de identitate ..., nr. ... eliberata de Mun. ... contra pârâtului Primarul Municipiului ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jud. ..., şi în consecinţă:

 Admite excepţia tardivităţii plângerii formulate de către reclamanta J. M. I. contra pârâtului Primarul Municipiului ...şi respinge ca tardivă această cerere.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Apelul se va depune la Tribunalul Cluj.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 07.11.2014.

Preşedinte Grefier

O. C. T. O. A. plecată în c.o. semnează grefier şef S. Ş.

O.A. 18 Noiembrie 2014

Red. O.T/tehnored. O.A

4 ex/16.12.2014-22.12.2014