Cauze care conduc la încetarea contractului de concesiune - Abordare din perspectiva actului administrativ

Sentinţă civilă 603 din 25.05.2021


TitluCauze care conduc la încetarea contractului de concesiune - Abordare din perspectiva actului administrativ

Tip speţăSENTINŢĂ

Număr speţă603

Data speţă25.05.2021

Domeniul asociatContencios administrativ şi fiscal

Conţinut speţăSENTINŢA NR. 603

Data: 25.05.2021

Autor: Duică Simona Anca

Domeniul asociat: Contencios administrativ şi fiscal

Obiect: Contencios administrativ şi fiscal - acţiune în constatare

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. 5510/105/2019 reclamanta UATOS, a solicitat in contradictoriu cu paratii BVC si NM pentru ca prin hotararea ce se va pronunta  sa se constate  încetarea Contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004 incheiat intre Consiliul Local al oraşului S si dl. BVC si a Contractului de concesiune nr. 5176/26.04.2004 incheiat intre Consiliul Local al oraşului S si dl. NM, ca efect al retragerii concesiunii si desfiinţării de drept a acestora , sa se constate  trecerea in domeniul privat al oraşului S a (i) construcţiei existente pe terenul situat in S si (ii) construcţiei existente pe terenul situat in S si sa se dispună evacuarea paraţilor si lăsarea imobilelor teren si construcţii in deplina proprietate si folosinţa la dispoziţia reclamantei.

In fapt, in temeiul Hotărârii nr. 94/2003 („HCL nr. 94/2003") si Hotărârii nr. 125/2002 („HCL nr. 125/2002") a Consiliului Local al oraşului S s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publica a terenurilor situate in S si, destinate construirii unor locuinţe unifamiliale pentru folosinţa proprie.

Urmare a licitaţiei publice organizata si desfăşurata in data de 26.03.2004 BVC si-a adjudecat concesionarea terenului mai sus-mentionat, lot 1, iar  NM si-a adjudecat concesionarea terenului pentru lotul 2.

Astfel, intre Consiliul Local al Oraşului S, reprezentat prin primar IB, si concesionari au fost incheiate doua contracte de concesiune (împreuna denumite „Contractele de concesiune"), identice din perspectiva clauzelor, si anume:

(i) Contractul de concesiune nr. 5175 din data 26 aprilie 2004 având ca obiect preluarea in concesiune de către  BVC, in calitate de Concesionar, a terenului situat in S, in suprafaţa de 300 m.p.

 (ii) Contractul de concesiune nr. 5176 din data 26 aprilie 2004, având ca obiect preluarea in concesiune de către NM, in calitate de Concesionar, a terenului situat in S, in suprafaţa de 300 m.p.

Preţul concesiunii aferente lotului 1 a fost stabilit ca fiind echivalentul sumei de 71,5 EUR/m.p., asa cum a rezultat in urma licitaţiei publice din data de 26.03.2004, rezultând un pret total de 21.450 EUR, iar pentru lotul 2 a fost stabilit ca pret echivalentul sumei de 72,0 EUR/m.p., rezultând un total de 21,600 EUR. La aceste sume s-a adăugat TVA aferent, preţului de redeventa, urmând a fi plătit eşalonat in rate anuale.

 Conform prevederilor contractuale, respectiv art. 2 din Contractele de concesiune, terenurile s-au predat de către Concedent către Concesionari pe baza de proces-verbal de predare-primire, respectiv procesul-verbal nr. 5175/26.04.2004 si procesul-verbal nr. 5176/26.04.2004 in care se prevede faptul ca terenul a fost marcat cu tarusi si a fost predat liber de sarcini si in bune condiţii pentru a putea amplasa viitoarele construcţii si de asemenea, in vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut in planul urbanistic general, având destinaţia precizata in certificatul de urbanism eliberat de serviciul de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei S si in condiţiile din oferta care a stat la baza adjudecării licitaţiei. Durata de execuţie a lucrărilor a fost prevăzuta ca fiind de 24 de luni de la data eliberării autorizaţiei de construire.

In conformitate cu dispoziţiile HCL nr. 94/2003, in condiţiile stipulate in Contract, terenul se concesionează pe durata existentei construcţiei.

 In ceea ce priveşte incetarea concesiunii reglementata de Capitolul VI din Contractele de concesiune, art. 9 stipulează următoarele: „Concesiunea poate inceta prin a) expirarea duratei, b) răscumpărare, c)retragere d) renunţare si e) schimbarea titularului dreptului de proprietate.

Astfel, potrivit art. 9.C.2 din Contracte, concesiunea se retrage si contractul se desfiinţează de plin drept in situaţia in care Concesionarul nu respecta următoarele termene: (i) 12 luni de zile de la data încheierii Contractului pentru începerea lucrărilor de construire, (ii) 24 luni de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei.

 De asemenea, dispoziţiile contractuale prevăd expres ca nerespectarea acestor termene atrage dupa sine pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca pret al concesiunii pana la data retragerii concesiunii si desfintarii Contractului.

Ulterior, termenul de incepere a executării lucrărilor de construire prevăzut de art, 9.C.2 din Contractele de concesiune a fost prelungit cu 6 luni de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al oraşului S nr. 56/31.03.2006, adică pana la data de 30.09.2006. In acest sens au fost incheiate acte adiţionale atat cu paratul NM, cat si cu paratul BVC.

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului S nr. 34/14.03.2012 si respectiv a incheierii Actului adiţional nr. 7821/03.04.2012 la Contractul nr. 5175 si Actului adiţional nr. 7820/03.04.2012 la Contractul nr. 5176, Concesionarii au mai beneficiat de o alta amânare a termenelor de finalizare a lucrărilor si a duratei de execuţie, amânare de 12 luni de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al oraşului S nr. 34/14.03.2012, respectiv pana Ia data de 13.03.2013.

In data de 05.03.2008 s-a obţinut Autorizaţia de construire nr. 39/05.03.2008 pentru construire locuinţa S+2D+P+Em si s-a declarat inceperea lucrărilor in 02.02.2009 aferente lotului 1, iar in ceea ce priveşte lotul 2, la data de 05.03.2008 s-a obţinut Autorizaţia de construire nr. 40/05.03.2008 pentru construire S+2D+P+Em, lucrări care nu s-au terminat in termen de 24 de luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire, astfel cum prevedea art. 9.C.2 din Contractele de concesiune.

Lucrările de construire pe terenurile concesionate au fost intrerupte de către Concesionari pana in anul 2012, acestea fiind reluate la data de 21.05.2012, conform Autorizaţiilor de construire nr. 26/10.05.2012 si nr. 27/10.05.2012, dar nu s-au finalizat in termenul de 12 luni prevăzut in Actul adiţional nr. 7820/03.04.2012, respectiv Actul adiţional nr. 7821/03.04.2012.

Se mai menţionează  instanţei de judecata ca la data de 15.03.2013, prin Declaraţia nr. 6731,. BVC a declarat, pe proprie răspundere, faptul ca „in cazul in care nu se finalizează construcţia in termen de 1 an de la data hotărârii de prelungire aprobata de Consiliul Local S, este de acord sa piardă atat drepturile de concesiune a terenului, cat si construcţia realizata pe acesta."

De asemenea, NM a declarat pe proprie răspundere, prin Declaraţia nr. 6728, faptul ca „in cazul in care nu se finalizează construcţia in termen de 1 an de la data hotărârii de prelungire aprobata de Consiliul Local S, este de acord sa piardă atat drepturile de concesiune a terenului, cat si construcţia realizata pe acesta."

La data de 10.04.2013, in baza H.C.L. nr. 30/25.03.2013, au fost incheiate Actul adiţional nr. 8677/10.04.2013 la Contractul de concesiune nr. 5175 si Actul adiţional nr. 8634/09.04.2013 la Contractul de concesiune nr. 5176, prin care Părţile au modificat clauzele referitoare Ia: Părţile contractante; Termenul de finalizare a lucrărilor si duratei de execuţie prevăzute de art. 9.C.2 si art. 2, in ) sensul prelungirii cu 12 luni de la data adoptării H.C.L. nr. 30/25.03.2013; Preţul concesiunii, in sensul majorării cu 10 EUR/m.p., devenind 81,5 EUR/m.p., respectiv 82 EUR/m.p., rezultând un pret total de 24.450 EUR, respectiv 24.600 EUR;

Nerespectarea obligaţiilor contractuale privind termenul de finalizare al lucrărilor si durata de execuţie, in sensul desfiinţării de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu pierderea cu titlu de daune de către Concesionar a sumei depuse ca pret al concesiunii pana la data rezilierii contractului;

 Desfiinţarea de drept a Contractului, fara a mai fi necesara punerea in întârziere si fara orice alta formalitate prealabila in cazul in care Concesionarul nu achita preţul concesiunii  sau achita cu intarziere sumele datorate, astfel cum au fost prevăzute la art. 7 si 8 din Contract, precum si in cazul in care lucrările de construire se realizează fara obţinerea documentaţiilor necesare (certificat urbanism, autorizaţie de construire etc), ori acestea nu se afla in perioada de valablilitate.

Efectele desfintarii de drept a Contractului, in sensul pierderii de către Concesionar atat a construcţiei ce sa afla pe teren, cat si contravaloarea acesteia, a materialelor utilizate, a manoperei, precum si a oricăror altor bunuri existente pe teren, care trec de drept in proprietatea Concedentului. de la data scadentei obligaţiei neindeplinire, având in vedere si declaraţiile pe proprie răspundere ale Concesionarilor nr. 6731 si nr. 6728 din data de 15.03.2013.

Autorizaţiile de construire nr. 26/10.05.2012 si nr. 27/10.05.2012 au fost valabile pana Ia data de 20.05.2014, data pana Ia care nu s-au terminat lucrările, acestea fiind si in prezent la stadiul S+2D+P+E mansardat, cu invelitoare tabla tip lidab si tamplarie termopan.

 Instanţa este rugata sa observe ca  la data verificării in teren, lucrările autorizate nu au fost finalizate, astfel cum rezulta atat din din fotografiile anexate cat si din procesul-verbal nr. 16293 din 04.06.2019 de constatare a stadiului indeplinirii Contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004, respectiv din procesul-verbal nr. 16433 din 05.06.2019 de constatare a stadiului îndeplinirii Contractului de concesiune nr, 5176/26.04.2004.

 Prin Hotărârea Consiliului Local S nr. 98/23.09.2014 s-a aprobat vânzarea către BVC a terenului situat in S, in suprafaţa de 300 m.p., nr. cadastral 2393, carte funciara nr. 2232 - terenul obiect al Contractul de concesiune incheiat cu acest parat.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Local S nr. 97/23.09.2014 s-a aprobat vânzarea către NM a terenului situat in S, in suprafaţa de 300 m.p., nr. cadastral 2391, carte funciara nr. 22948 - terenul obiect al Contractului de concesiune incheiat cu acest parat.

Conform art. 5 din hotărârile de aprobare a vânzării, contractele de vanzare-cumparare trebuiau incheiate in termen de 6 luni de la data adoptării hotărârii (23.09.2014)  aceasta operaţiune neavand insa loc.

In cursul lunii iunie 2019, reclamanta a efectuat verificări cu privire la situaţia financiara a B si am constatat ca acesta figurează cu datorii restante către bugetul local al oraşului S in suma de 17.559,75 lei la data de 03.06.2019, conform Instintarii de plata nr. 458/03.06.2019.

Reclamanta mai  arată că pârâtul  NM figurează cu datorii restante către bugetul local al oraşului S in suma de 5.018,26 lei la data de 03.06.2019, conform înştiinţării de plata nr. 465/03.06.2019.

Astfel, in vederea recuperării obligaţiilor de plata contractuale, a fost inceputa procedura de executare silita prin BEj FMdin Municipiul C, conform Încheierii din data de 13.02.2018 înregistrata la Primăria S sub nr. 4934/19.02.2018. Totodată, pe rolul Judecătoriei Sinaia s-a aflat dosarul nr. 334/310/2019, soluţionat prin Sentinţa civila nr. 486/31.05.2019, nedefinitiva in prezent, prin care B a fost obligat la plata redeventei datorata in temeiul Contractului de concesiune si a penalităţilor aferente anului 2018.

Prin procesul-verbal nr. 16293/04.06.2019 de constatare a stadiului indeplinirii Contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004, s-a constatat ca nu s-a respectat termenul de 24 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru finalizarea lucrărilor de construire, prevăzut la art. 9.c.2. din Contract, precum si faptul ca nu s-au îndeplinit termenele de plata conform art. 8 din Contract, existând restante către bugetul local al oraşului S in suma de 17.559,75 RON la data de 03.06,2019.

Având in vedere aceste considerente, prin Dispoziţia nr. 111/03.06.2019 s-a constituit Comisia de verificare in teren a respectării clauzelor contractuale pe terenuri concesionate, formata din dna. AEB - Secretarul oraşului S, dna. MM- Inspector Serviciul Urbanism, Cadastru, dna. CC- Sef Birou Taxe si Impozite si dnul Ll - Inspector Serviciul Urbanism, Cadastru.

Comisia s-a deplasat astfel in data de 04.06.2019 la adresa unde se afla terenul in suprafaţa de 300 m.p. obiect al Contractului, constatând ca pe terenul concesionat aferent lotului 1 exista o construcţie tip duplex cu regim de inaltime S+2D+P+E mansardat, cu invelitoare tabla profilata tip lindab si tamplarie termopan, lucrările autorizate nefiind insa finalizate.

In concret, construcţia existenta pe terenul concesionat nu este finalizata, din prisma faptului ca nu s-au realizat toate lucrările autorizate, respectiv: finisaje exterioare, balcoane, terase, imprejmuire, lucrări conexe de sistematizare pe verticala, amenajare teren (platforma parcare/acces, terasare/taluzare legata de amenajarea curţilor de acces la parter si la nivelele inferioare), lucrări de colectare si dirijare a apelor pluviale.

Mai mult decât atat, Comisia a constatat faptul ca au fost executate lucrări cu nerespectarea autorizaţiilor de construire emise, faţadele existente prezentând diferente fata de cele autorizate dar si faptul ca au fost executate lucrări neautorizate, construcţia prezentând un perete suplimentar si un gol de fereastra la subsol pe latura estica.

Cu privire la lotul nr. 2, au fost executate lucrări cu nerespectarea autorizaţiilor de construire emise, faţadele existente prezentând diferente fata de cele autorizate, numărul si forma golurilor, pe faţada principala Ia etajul mansardat au fost realizate doua veluxuri.

Constatările in urma verificării in teren efectuata de către Comisie au fost materializate prin încheierea proceselor-verbale de constatare a stadiului indeplinirii Contractelor de concesiune nr. 5175/26.04,2004 si nr. 5176/26.04.2004 din data de 04.06.2019.

Avand in vedere constatările Comisiei si circumstanţele de fapt incidente, Serviciul de Urbanism si Cadastru a inaintat Consiliului Local al oraşului S Raportul de specialitate nr.18290/25.06.2019 si nr.18301/25.06.2019, raport prin care sunt supuse aprobării Consiliului Local (i) retragerea concesiunii si desfiinţarea de plin drept a Contractului de concesiune si a actelor adiţionale ulterioare, cu pierderea dreptului de daune a sumei depuse ca pret al concesiunii pana la data rezilierii Contractelor si a construcţiilor realizate pe terenurile concesionate, precum si (ii) trecerea in domeniul privat al oraşului S a construcţiilor existente pe terenul situat in S, respectiv pe terenul situat in S, in suprafaţa de 300 m.p., nr. cadastral 2391, carte funciara nr. 22948

Având in vedere (i) Expunerea de motive nr. 18289/25.06.2019 si 18299/25.06.2019, (ii) Raportul de specialiatate al Serviciului Urbanism si Cadastru nr. 18290/25.06.2019 si nr. 18301/25.06.2019 precum si (iii) dispoziţiile Contractelor de concesiune ce au fost încălcate (acestea urmând a fi prezentate, in extenso, in cele ce urmează), prin Hotărârile Consiliului Local al oraşului S nr. 113/27.06.2019 („H.C.L. nr. 113/27.06.2019") si nr. 114/27.06.2019 („H.C.L. nr. 114/27.06.2019") a fost aprobata retragerea concesiunii si desfiinţarea de plin drept a Contractului de concesiune nr. 5175/26.04.2004, respectiv a Contractului nr. 5176/26.04.2004, cu pierderea cu titlu de daune de către Concesionarilor a sumelor depuse si datorate ca pret al concesiunii pana la data adoptării H.C.L.-urilor, si cu pierderea construcţiilor realizate pe terenul concesionat. De asemenea, prin aceleaşi H.C.L.-uri, a fost aprobata trecerea in domeniul privat al oraşului S a construcţiilor existente pe terenurile situate pe str..Ca urmare a adoptării H.C.L. nr. 113/27.06.2019 si H.C.L. nr. 114/27.06.2019 si, pe cale de consecinţa, a desfiinţării de drept a Contractelor, BVC si NM au fost somaţi sa predea (i) terenul ce a făcut obiectul Contractului, (ii) construcţia nefinalizata aflata pe teren si (iii) documentaţia tehnica referitoare la construcţia nefinalizata de pe teren.Cu titlu preliminar, din perspectiva legiii materiale aplicabile rationae temporis, se impune a invedera evoluţia cadrului legislativ in ceea ce priveşte materia concesiunii, având in vedere numeroasele schimpari legislative intervenite de-a lungul timpului.

În concluzie a solicitat să se admită cererea.

Pârâţii au formulat întâmpinare şi au solicitat pe de o parte să se admită excepţia lipsei calităţii procesual pasive şi a inadmisbilităţii cererii.

De asemne, pe fondul cauzei au invederat că prin contractul de concesiune s-a stabilit ca pe terenul care le-a fost concesionat, s-a concesionat până la edificarea construcţiei.

Construcţia ar fi trebuit să se realizeze într-un anume termen însă nu s-a reusit motiv pentru care a fost prelungită autorizaţia de construire. Arată pârâtul BVC ca astăzi construcţia este edificată în totalitate, astfel că pretenţia reclamantei este nejustificată.

Ceea ce doreşte reclamanta este obţinerea gratuita a construcţiei a carei avloare depăşeşte cu mul 100.000 euro adică peste 450.000 lei.

De asemnea, se precizează că reclamanta face aprecieri în mod greşit că nu s-a respectat perioada de finalizare a lucrării şi chiar daca în interior construcţia nu este terminată din afara construcţia este finalizată.

Prin urmare, solicită respingerea cererii.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Examinând actele şi lucrările dosarului atât prin prisma susţinerilor formulate de părţi, dar şi a dispoziţiilor legale, Tribunalul reţine următoarele:

Potrivita art 248 C.p.civ.,, Instanţa s-a pronunţat mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive.

Art 36 C.proc.civ,,Calitatea procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii. Existenta sau inexistenta drepturilor si a obligatiilor afirmate constituie o chestiune de fond.,,

Din lecturarea argumentelor invocate de către pârâtul B prin întâmpinare nu a rezultat care este considerentul pentru care pârâţii din prezenta cauză nu au calitate procesual pasivă, atâta vreme cât se solicită să se constate încetate două contracte de concesiune în care aceştia sunt părţi.

Prin urmare, raportul juridic litigios nici nu putea a fi tranşat într-un alt cadru procesual decât cel ales de către reclamantă, în măsura în care doar aşa pârâţii se puteau apăra contra argumentelor invocate cu privire la culpa în derularea contractelor de concesiune.

Faţă de aceste argumente, Tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive ca nefondată.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii, Tribunalul reţine următoarele:

Pentru a aprecia asupra inadmisibilităţii Tribunalul s-a raportat la legea 554/2004  în vigoare la data încheierii contractului, reţinând printre altele că concilierea directă dintre părţi echivalează cu procedura prealabilă pe care una dintre părţi ar putea să o opună cu scopul de a invoca inadmisbilitatea.

Prin urmare, a reţinut în raport cu jurisprudenţa ICCJ că atunci când litigiul priveşte un contract administrativ potrivt art 7 alin.6 din leg 554/2004 în vigoare la data încheierii contractului procedura prealabilă ce urmează a fi îndeplinită îmbracă forma concilierii prevăzută în cazul litigiilor comercială fiind aplicabile în mod corespunzător prevederile art 720 ind.1 C.pro.civ.

Pentru că între părţi a existat o astfel de conciliere dovadă stând corespondenţa dintre părţi, Tribunalul a respins excepţia inadmisibilităţii ca nefondată

Referitor la fondu cauzei.

Între reclamanta şi pârâţi au fost încheiate contractele de concesiune, respectiv contractul de concesiune nr. 5175/2004 cu BVC şi contractul de concesiune nr.5176/2004 cu NM.

Contractul de concesiune nr.5175/2004 are ca obiect preluarea în concesiune de către pârâtul BVC  în calitate de concesionar a terenului situat în S în suprafaţă de 300 m.p.

Contractul de concesiune nr. 5176 din data 26 aprilie 2004, are ca obiect preluarea in concesiune de către NM, in calitate de Concesionar, a terenului situat in S, in suprafaţa de 300 m.p.

Aşa cum rezultă din art 5 al celor două contracte preţul concesiunii aferente lotului 1 a fost stabilit ca fiind echivalentul sumei de 71,5 EUR/m.p., ca urmare a ceea ce s-a stabilit  in urma licitaţiei publice din data de 26.03.2004, , iar pentru lotul 2 a fost stabilit ca pret echivalentul sumei de 72,0 EUR/m.p., rezultând un total de 21,600 EUR.

Conform prevederilor contractuale, respectiv art. 2 din Contractele de concesiune, terenurile s-au predat de către Concedent către Concesionari pe baza de proces-verbal de predare-primire, respectiv procesul-verbal nr. 5175/26.04.2004 si procesul-verbal nr. 5176/26.04.2004 in care se prevede că terenul a fost  predat liber de sarcini si in bune condiţii pentru a putea amplasa viitoarele construcţii si de asemenea şi pentru obiectivului de investiţii prevăzut in planul urbanistic general, având destinaţia precizata in certificatul de urbanism eliberat de serviciul de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei S si in condiţiile din oferta care a stat la baza adjudecării licitaţiei.

Durata de execuţie a lucrărilor a fost prevăzuta ca fiind de 24 de luni de la data eliberării autorizaţiei de construire.

In conformitate cu dispoziţiile HCL nr. 94/2003, in condiţiile stipulate in Contract, terenul se concesionează pe durata existentei construcţiei.

 In ceea ce priveşte incetarea concesiunii reglementata de Capitolul VI din Contractele de concesiune, art. 9 stipulează următoarele: „Concesiunea poate inceta prin a) expirarea duratei, b) răscumpărare, c)retragere d) renunţare si e) schimbarea titularului dreptului de proprietate.

Astfel, potrivit art. 9.C.2 din Contracte, concesiunea se retrage si contractul se desfiinţează de plin drept in situaţia in care Concesionarul nu respecta următoarele termene: (i) 12 luni de zile de la data încheierii Contractului pentru începerea lucrărilor de construire, (ii) 24 luni de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru terminarea construcţiei.

Potrivit capitolului VII referitor la Obligaţiile concesionarului, respectiv la art 12 rezultă că nerespectarea obligaţiilor contractuale conduce în mod vădit la desfinţarea de drept, fara punere in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila, cu pierderea cu titlu de daune de către Concesionar a sumei depuse ca pret al concesiunii pana la data rezilierii contractului;

Efectele desfintarii de drept a Contractului, este acela al pierderii  de către Concesionar atat a construcţiei ce sa afla pe teren, cat si contravaloarea acesteia, a materialelor utilizate, a manoperei, precum si a oricăror altor bunuri existente pe teren, care trec de drept in proprietatea Concedentului. de la data scadentei obligaţiei neindeplinire, având in vedere si declaraţiile pe proprie răspundere ale Concesionarilor nr. 6731 si nr. 6728 din data de 15.03.2013.

Prin adoptarea H.C.L. nr. 113/27.06.2019 si H.C.L. nr. 114/27.06.2019 pârâţii au fost somaţi pentru nerespectarea obligaţiilor contractuae să predea terenurile ce fac obiectul Contractelor întrucât construcţiile aflate pe aceste terenuri nu au fost finalizate.

Contractele încheiate între  părţi  sunt  contracte adminiistrative  reprezentând  acordul de voinţă cu caracter bi sau multilateral, încheiat între o autoritate publică, pe de-o parte, și alte subiecte de drept, pe de altă parte, având ca obiect desfășurarea  unei activități de interes public prin intermediul căreia este pus în valoare un bun proprietate publică.

Noţiunea de contract administrativ este strâns legată de noţiunea de domeniu public şi respectiv de serviciul public, aspect consacrat la nivel constitutional prin intermediul art. 136, alin. 4 care prevede: “Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.”

 Conform art. 2 alin. 1, lit. c1) “sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute şi alte categorii de contracte administrative”.

 Plecând de la aceste aspecte de ordin teoretic, instanţa a reţinut că şi în cazul acestor tipuri de contracte părţile au obligaţia de a respecta clauzele contractuale.

Din probele administrate în cauză, respectiv înscrisuri şi fotografii (f.39-106), a rezultat că imobilele edificate pe teren nu au fost finalizate, sens în care rezultă că pârţii au încălcat obligaţiile contractuale, fapt ce conduce la desfiinţarea de drept a contractelor.

Deşi, pârâţii au susţinut prin întâmpinările formulate că aceste construcţii au fost finalizate din nico probă administrată în cauză nu rezultă o astfel de susţinere.

Prin urmare, reclamanta dovedind nerespectarea obligaţiilor contractuale poate cere să se constate încetate aceste contracte.

Faţă de probele administrate, instanţa a admis cererea va constata încetate contractele de concesiune nr.5175/26.04.2004 şi nr.5176/26.04.2004 şi de asemenea a constatat trecerea în domeniul privat al oraşului S a construcţiilor existente pe terenul situat în S.

Domenii speta