Drepturi băneşti şi obligaţia de a face

Sentinţă civilă 514 din 17.09.2021


Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2021:003.000514

Dosar nr.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Sentinţa nr.  514/2021

Şedinţa publică din data de  17 Septembrie 2021

Completul compus din:

Preşedinte :

Grefier: 

 

Pe rol pronunţarea asupra acţiunii formulate de reclamantul ..., domiciliat în ... str..., nr... ap..., jud.... în contradictoriu cu pârâta Inspectoratul .. ... cu sediul în ..., având ca obiect „drepturi băneşti şi obligaţia de a face – declinare”.

Fără citarea părţilor.

Dezbaterile pe fondul cauzei sunt consemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 14.09.2021, prin care s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de azi  17.09.2021, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Prin acțiunea înregistrată la data de 28.01.2021, sub nr. .. al Tribunalului Mureș, reclamanții ... și ... au solicitat, în contradictoriu cu pârâții Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratul de Poliție Județean ... ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se dispună:

-obligarea pârâtei de rând I să procedeze la recalcularea drepturile lor de pensie începând cu data de 01.02.2017, prin luarea în considerare a sporurilor pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior cu diplomă de licență conform prevederilor art. 34 ind. 1 alin. 1 lit. b din O.G. nr. 75/14.05.2020;

-obligarea pârâtei de rând I să le achite sumele reprezentând diferențele de bani dintre pensia efectiv încasată și pensia actualizată conform primului petit al cererii de chemare în judecată începând cu data de 01.02.2017;

-obligarea pârâtei de rând I să le achite în continuare pensia în cuantumul actualizat;

-obligarea pârâtei de rând I ca să le achite sumele reprezentând indicele de inflație și dobânda legală aferente sumelor menționate la petitul II, începând cu data scadentă a acestor sume și până la data plății efective a întregii sume datorate;

-obligarea pârâtului de rând II să procedeze la actualizarea punctului 7 din fișa de pensie, care să conțină elementele salariale actualizate ale reclamanților, respectiv sporul privind absolvirea instituțiilor de învățământ superior și să depună aceste fișe la dosarul cauzei sau să le comunice pârâtei de rând I în vederea actualizării drepturilor de pensie ale reclamanților;

-obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, reclamanții și-au întemeiat cererea pe prevederile art. 192, art. 193, art. 194 din Codul de procedură civilă.

În probațiune, reclamanții au depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: facturi și chitanțe, decizii, adrese, diplome de licență.

La data de 23.02.2021, pârâtul Inspectoratul de Poliție Județean ... a depus întâmpinare, prin care, pe cale de excepție, a solicitat să se constate faptul că dreptul pe care îl solicită reclamanții este prescris, iar, pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

La data de 04.03.2021, pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a invocat excepția prematurității formulării cererii, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei în raport de modificarea situației cu salariile lunare brute realizate la funcția de bază și a solicitat respingerea cererii ca nefondată.

Prin încheierea ședinței publice din data de 18 mai 2021 pronunțată în dosarul nr. .. al Tribunalului Mureș, s-a dispus disjungerea cererii formulate de reclamantul ..., formându-se dosarul nr. ... al Tribunalului Mureș, iar, din acest ultim dosar, s-a dispus disjungerea capătului 5 de cerere formulat de reclamantul ..., formându-se prezentul dosar, având ca reclamant pe ..., iar pârât Inspectoratul de Poliţie Județean Mureș și ca obiect obligație de a face.

La termenul de judecată din data de 18.05.2021, instanța a invocat din oficiu excepția necompetenței materiale a Secției Civile a Tribunalului Mureș, excepție pe care a pus-o în discuție la termenul de judecată din data de 26.05.2021 și pe care, în temeiul art. 248 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a soluționat-o cu precădere față de fondul pricinii.

Prin Sentinţa civilă nr.823/26 mai 2021 pronunţată de Tribunalul Mureş - Secţia civilă în dosarul nr.... s-a admis excepţia necompetenţei materiale a Secţiei civile a Tribunalului Mureş şi s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect obligaţie de a face, în favoarea Secţiei Contencios Administrativ şi Fiscal.

La termenul de judecată din data de 17.09.2021 instanţa a invocat din oficiu necompetenţa material funcţională de soluţionare a prezentei cauze.

Faţă de cele mai sus arătate, instanța nou investită apreciază că nu este competentă material să soluționeze prezenta cerere pentru următoarele motive:

Potrivit art. 131 al. 1 Cod procedură civilă ”La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe şi pot pune concluzii, judecătorul este obligat, din oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instanţa sesizată este competentă general, material şi teritorial să judece pricina, consemnând în cuprinsul încheierii de şedinţă temeiurile de drept pentru care constată competenţa instanţei sesizate”.

Primul termen la care instanța a constatat procedura de citare legal îndeplinită a fost 13.04.2021, dată la care însă nu a verificat competența materială și nici nu a pus în discuția părților necesitatea administrării unor probe suplimentare sau obținerea unor lămuriri pentru verificarea competenței.

Prin Decizia pronunțată în recurs în interesul legii nr. 31/2019 Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat următoarele:

”52. Se constată că prima orientare jurisprudențială expusă în sesizarea cu recurs în interesul legii formulată de Curtea de Apel Brașov este cea corectă, în sensul că necompetența materială procesuală poate fi invocată de judecător sau de părți doar în fața primei instanțe sesizate, până la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate și pot pune concluzii, în condițiile art. 131 din Codul de procedură civilă.

53. Invocarea excepției de necompetență materială procesuală de soluționare a cauzei după acest moment nu mai este posibilă, competența fiind câștigată în mod definitiv de instanța pe rolul căreia a fost înregistrată cererea. În situația în care prima instanță invocă excepția necompetenței sale după momentul procesual reglementat expres în art. 131 din Codul de procedură civilă, instanța ulterior învestită își poate declina competența în favoarea primei instanțe, cu motivarea că această instanță a devenit competentă să soluționeze cauza, ca urmare a pronunțării unei încheieri interlocutorii prin care a reținut că este competentă material.

54. De asemenea, chiar și în situația în care nu există o astfel de încheiere interlocutorie prin care s-a reținut competența, de altfel, obligatorie, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă, efectul neinvocării în termen a excepției de necompetență reprezintă stabilizarea competenței în favoarea instanței sesizate, aspect care nu poate fi ulterior ignorat. Aceeași soluție se impune și în cazul repartizării la secții sau completuri specializate, asimilate sub aspectul regimului competenței materiale procesuale”.

În aplicarea celor statuate prin decizia citată în jurisprudența Înaltei Curți de Casaţie și Justiție există numeroase soluții prin care se constată competenta instanţei sesizate inițial.

 Spre exemplu, prin Decizia nr. 642/2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție într-un regulator de competenţă (f 13 dosar) s-au reținut următoarele:

„Astfel cum rezultă din procedura derulată în faţa primei instanţe investite, consemnată la pct.1 al prezentei decizii, primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate, din 12.06.2019, Tribunalul Olt a admis cererea de amânare formulată de apărătorul reclamantului. Abia la al doilea termen, pentru care părţile nici nu au mai fost citate, având termen în cunoştinţă, instanţa a pus în discuţie excepţia necompetenței teritoriale pe care a admis-o. De altfel, în acest sens s-a pronunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii prin Decizia nr.31/11.11.2019, obligatorie, potrivit dispoziţiilor art.517 alin.4 Cod pr. civilă”. În consecință, s-a stabilit că prima instanță era competentă să soluționeze cauza nemaiputând invocat necompetența după momentul primului termen cu procedura legal îndeplinită.

Aceiași ipoteză o regăsim și în cazul de față. Întrucât prima instanță învestită nu a invocat necompetența materială la primul termen devin aplicabile statuările din Decizia pronunțată în recurs în interesul legii nr. 31/2019, potrivit cărora efectul neinvocării în termen a excepției de necompetență reprezintă stabilizarea competenței în favoarea instanței sesizate (par. 54).

În consecință, Tribunalul Mureș - Secția de contencios administrativ și fiscal nu este competentă să soluționeze prezenta cauză.

Sub un alt aspect, instanța apreciază că Tribunalul Mureș – Secția civilă este competent să soluționeze prezenta cerere și ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 123 al. 1, 2 Cod procedură civilă.

Potrivit textului legal citat ” (1)Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120.

(2)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi atunci când competenţa de soluţionare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secţii specializate sau a unui complet specializat”.

În cauza de față reclamantul a formulat o cerere principală, având ca obiect obligarea pârâtei Casa de Pensii Sectorială a MAI recalcularea drepturilor de pensie prin luarea în considerare a sporului pentru absolvirea instituţiei de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, de soluţionarea căruia depinde atât soluţionarea cererii accesorii privind achitarea sumelor reprezentând diferenţele de bani dintre pensia efectiv încasată şi pensia astfel actualizată cât şi soluţionarea cererii a  privind actualizarea în mod corespunzător a punctului 7 din fișa de pensie.

Faptul că cererea care face obiectul dosarului de faţă se judecă în contradictoriu cu alt pârât decât cel faţă de care s-a formulat pretenţia principală, nu schimbă natura acestei cereri din accesorie în principală, atâta timp cât prin definiţie, cererile accesorii sunt cele al căror mod de soluţionare depinde de soluţia pronunţată asupra cererilor principale. 

Odată cele mai sus stabilite, în cauză devin incidente dispoziţiile art. 123 Cod procedură civilă potrivit cărora : “(1) Cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competenţa materială sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi atunci când competenţa de soluţionare a cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secţii specializate sau a unui complet specializat.”

În consecință, în temeiul dispoziţiilor art. 132 Cod procedură civilă, instanţa va admite excepția necompetenței materiale și va declina competența de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Secției civile a Tribunalului Mureș,  iar în temeiul prevederilor art. 133 pct. 2 Cod procedură civilă va constata ivit conflictul negativ de competență.

Constatând ivit conflictul negativ de competență, în conformitate cu dispozițiile art. 134 și 135 Cod procedură civilă, Tribunalul Mureș urmează a sesiza Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal în vederea emiterii regulatorului de competență. Totodată se va dispune suspendarea  cauzei până la până la soluționarea conflictului de competență.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalul Mureș - Secția de contencios administrativ și fiscal, invocată din oficiu.

Declină competența soluţionării cauzei privind acţiunea formulată de reclamantul ..., CNP ... cu domiciliul în ... str..., nr... ap..., jud..., în contradictoriu cu  pârâtul Inspectoratul ... cu sediul în .. în favoarea Tribunalului Mureș - Secţia civilă.

Constată ivit conflictul negativ de competență.

În temeiul prevederilor art. 134 Cod procedură civilă, suspendă soluționarea cauzei până la soluționarea conflictului de competență.

Dispune sesizarea Curtii de Apel Târgu Mureș - Secția a II a civilă de contencios administrativ și fiscal în vederea emiterii regulatorului de competență.

Fără cale de atac.

Pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 17.09.2021.

PREŞEDINTE

GREFIER