Cereri în baza oug 116/2009

Sentinţă civilă 62/2021 din 27.05.2021


Dosar nr...../95/2021

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA A II-A CIVILĂ

SENTINȚA Nr. 62/2021

Şedinţa publică de la 27 Mai 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE ......

Grefier ......

Pe rol fiind pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în şedinţa publică din data de 18.05.2021, privind judecarea cererii de intervenție în nume propriu formulată de intervenienții B.C. și M.V., în contradictoriu cu pârâta L. SA, intimata O.R.C.G., și intervenientul C.O., având ca obiect Cereri în baza OUG 116/2009.

Procedura de citare completă din ziua dezbaterilor –18.05.2021.

Dezbaterile asupra fondului cauzei şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 18.05.2021 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată – care face parte integrantă din prezenta hotărâre -  când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data de 27.05.2021.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj – Secţia a II-a Civilă la data de 04.03.2021 ca urmare a adresei de înaintare emisă de ORC Gorj, intervenientii  B.C. și M.V. au formulat cerere de intervenție  în contradictoriu cu pârâta L. S.A., şi Oficiul Registrului Comerţului Gorj, solicitând instanței ca faţă de cererea de înregistrare/depunere/menționare în Registrul Comerțului nr....../02.03.2021 privind societatea L. SA, să dispună admiterea în principiu a cererii de intervenție în interes propriu și respingerea cererii de înregistrare nr....../02.03.2021 în Registrul Comerțului ca nelegală, cu cheltuieli de judecată.

Intervenientele B.C. și M.V. nu au motivat inițial  în fapt și în drept cererea de intervenție.

Prin rezoluția din data de 15.03.2021, s-a stabilit termen de judecată la data de 20.04.2021 pentru când intervenientele B.C. și M.V. au fost citate cu mențiunea de a timbra cererea de cu taxa judiciară în cuantum de 100 lei  și de a preciza motivele de fapt și de drept ale cererii,  ulterior, intervenientele B.C. și M.V. s-au conformat solicitării instanței.

La data de 18.03.2021 domnul C.O. a depus la dosar cerere de intervenție accesorie  în favoarea Consiliului de administrație format din P.A., P.V. și P.I., prin care a solicitat admiterea în principiu a cererii de intervenție depusă de acesta și pe fond a solicitat respingerea cererii de intervenție formulată de către M.V. și B.C. și înregistrarea cererii de înregistrare/depunere/menționare acte ce face obiectul dosarului .../95/2021 în evidențele ORC de pe lângă Tribunalul Gorj. 

S-a motivat că, în ceea ce priveşte justificarea interesului, C.O. are calitatea de acționar al societății L. SA, deținând, la data de prezentei un număr de 124.762 acțiuni. Dreptul său cu privire la cele 124.762 acțiuni deţinute a fost recunoscut de către Societate, sens în care a fost Înscris în Registrul Acționarilor.

Prin urmare, interesul de a interveni în prezenta cauză este pe deplin justificat, în condițiile în care a participat și a votat legal în cadrul AGOA a cărei înregistrare se solicită în prezenta cauză.

În susținerea  cererii a făcut următoarele precizări: Capitalul social al Societății este în sumă de 673.770 RON, subscris și integral vărsat (după cum rezultă chiar din evidențele ORC), neexistând la data prezentei vreo actiune în capitalul social al Societății care să nu fi fost achitată către Societate.

Atât transferul acțiunilor în procedura de privatizare a Societății, cât și diversele transferuri de acțiuni ulterioare acestui moment reprezintă proceduri de vânzare acțiuni existente și integral vărsate și nicidecum emitere/subscriere de noi acțiuni ce necesită vărsăminte către Societate.

A arătat că, fostul Consiliu de administrație al Societății condus prin președinte B.C. a aplicat în mod greșit prevederile Legii societăților nr. 31/1990, anume art.9 alin. (2) lit. a) și b), art. 21 alin. (1) și art. 100 și a decis, cu încălcarea acestor prevederi ori, la data de 12.10.2018, refacerea registrului acționarilor, considerând in mod nelegal că o parte din capitalul social al Societății nu a fost vărsat. Din acest motiv, refacerea înregistrărilor în registrul acționarilor de către consiliul de administrație urmare a deciziei din data de 12.10.2018, încalcă  prevederile legale în vigoare mai sus menționate si nu pot fi luate în considerare: așa cum a constatat in mod definitiv si Curtea de Apel Craiova in motivarea deciziei 994/2019, in Dosar 550/95/2019. În concluzie, față de argumentele prezentate și prin raportare la probatoriul ce se va administra în cauză, a solicitat admiterea cererii de intervenție și respingerea cererii de intervenție formulată de M.V. și B.C..

În drept, au fost  invocate  prevederile art. 61 Cod Proc. Civ precum și toate dispozițiile legale invocate în cuprinsul prezentei, îndeosebi dispozițiile art. 117 și urm. Legea 31/ 1990.În probaţiune, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri constând în documentele anexate prezentei, precum și orice alte documente a căror utilitate probatorie ar rezulta din dezbateri.

În temeiul art. 411 C.pr.civ a solicitat  soluționarea  cauzei în lipsă.

A arătat  intervenientul că  faţă de împrejurarea că la data formulării prezentei nu a avut  acces la dosarul ORC aferent cererii de chemare în judecată, va completa cererea sub aspectul argumentelor și probatoriului, cu respectarea  dispozițiilor art. 204 Cod Proc. Civ.

La data de 16.04.2021 a fost depusă la dosar prin serviciul registratură al Secţiei a II-a Civilă, întâmpinare din partea pârâtei L. SA, reprezentată de Consiliul de administrație format din P.A., P.I. și P.V.,  prin care s-a solicitat respingerea cererii de intervenție formulată împotriva cererii nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020, ca fiind neîntemeiată ,cu cheltuieli de judecată, având în vedere următoarele argumente:

Prin cererea înregistrată sub nr. ...../02.03.2021, P.V., în calitate de împuternicita a AGA L. SA, a solicitat înregistrarea în Registrul comertului a hotărârii AGOA din 05.02.2020, adoptate de L. SA și a deciziei Consiliului de administrație din 05.02.2020. La aceasta cerere de înregistrare au formulat cereri de interventie M.V. și B.C. solicitând admiterea cererilor de intervenție și respingerea cererii de înregistrare a mentiunilor.

Prin Rezoluția din 03.03.2021, persoana desemnată a ORC GORJ, după ce a verificat documentele depuse la dosar, raportat la faptul ca a depus în aceeasi zi 3 cereri DM, banuiesc ca a sesizat aceleasi nereguli adica faptul că: „hotărârea CA este eronată la art. 3, locul nașterii directorului general, copia CI a doamnei P.V. este ilizibilă la CNP copia Cl a domnului T.C. este ilizibilă la valabilitate, cererea de înregistrare este incorectă la punctul VII, solicitare obtinere informații din cazierul fiscal pentru noii cenzori si a transmis dosarul spre competență solutionare Tribunalului Gorj.

Se precizează că dintr-o eroare, la momentul înregistrării cererii nr. ...../02.03.2021 s-au facut aceste greseli si s-a solicitat informatii cazier si pentru cenzori cu toate ca nu era necesar. Toate aceste lipsuri au fost însă complinite, actele de identitate ce nu erau lizibile au fost reatasate si s-a corectat si eroarea din Hotararea CA din 05.02.2020, actele menționate fiind anexate prezentei întâmpinări, astfel încât cererea nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea hotărârii AGOA din 05.02.2020 îndeplineste toate condițiile formale prevăzute de lege, P.V. fiind împuternicită de actionari prin hotărârea nr. 7 pentru a îndeplini formalitătile de înregistrare în registrul comertului.

Adunarea generală ordinară a fost convocată de Consiliul de Administratie al L. S.A, format din B.C., D.E. și B.O. așa cum figurează în evidențele Oficiului Registrului Comerțului - în temeiul art. 117 și  urm. din Legea nr. 31/1990, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV a la data de 11.12.2019 nr. 5151 si in ziarul Impact in Gorj din 11 decembrie 2019.

Adunarea generala ordinara a acționarilor a fost convocata si întrunita conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 si a Statutului societății, la a doua convocare, în prezența acționarilor ce detin un număr de 131.023 acțiuni, reprezentând 48.62 % din capitalul social din totalul de 269.508 actiuni si 53.85 % din totalul de 243.306 acțiuni cu drept de vot, a adoptat legal si statutar următoarele hotărâri:

l. Se aproba prin pot secret revocarea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V..

2.Se aleg in funcția de cenzor, pentru un mandat de 3 ani domnii: D.I., M.D. si T.C..

3.Se aprobă stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administratie la suma de 3000 lei net pentru fiecare membru CA, de 2.500 lei pentru fiecare cenzor si 2.500 lei pentru secretarul care tine registrele AGA.

4.Se aprobă declansarea actiunii în răspundere împotriva fostilor membri CA si a directorului general dupa cum urmează: B.C., D.E., B.O. si a lui M.O.F..

In baza art. 155 alin. 4 — „ Daca adunarea generala decide sa porneasca actiune in raspundere contra administratorilor, respectiv a membrilor directorilor, mandatul acestora inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si adunarea generala, respectiv consiliul de supraveghere, va proceda la înlocuirea lor" alin. 5 — „ Daca actiunea se porneste impotriva directorilor, acesția sunt suspendati de drept din functie pana la ramanerea definitivă a hotararii — din Legea 31/1990 republicata.

Prin urmare mandatele Consiliului de administratie format din B.C., B.O. si D.E., si mandatul fostului director general M.O.F. au încetat de drept din momentul adoptarii hotărârii si adunarea a procedat la înlocuirea acestora.

5.Se aleg, prin pot secret ca membrii în Consiliului de Administrate: P.A., P.I. si P.V., pentru un mandat de 4 ani.

6.Se împuterniceste dl. C.O., să promoveze în instanta actiunea în răspundere împotriva fostilor membrilor CA si a directorului general: B.C., D.E., B.O. si M.O.F..

7.Se împuternicește Dna. P.V. pentru a îndeplini actele și formalitătile de înregistrare în Registrul Comertului a adunării generale.

Conform art. 22 alin. 2 din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a in formațiilor, aprobate prin OMJ nr. 2549/C/2008, persoana desemnată verifică dacă documentele depuse în susținerea cererii îndeplinesc conditiile legale de fond sau de formă.

Din dispozițiile art. 183 din NM aprobate prin Ordinul 2549/C/2008, precum si din ansamblul dispozițiilor OUG nr. 116/2009 rezultă că prin institutia interventiei reglementată în această procedură specială nu se pot invoca motive de fond cu privire la nelegalitatea actelor pentru care se solicită înregistrarea.

In cadrul procedurii necontencioase reglementate de art. 7 din OUG nr. 116/2009 pot fi supuse verificării instantei în condiții de contradictorialitate doar aspectele formale, legate de existenta sau inexistenta unor acte în baza cărora se solicită înscrierea sau neachitarea taxelor prevăzute de lege ori lipsa împuternicirii solicitantului pentru a formula cererea.

Procedura privind înregistrarea/depunerea/mentionarea în registrul comertului a anumitor acte/fapte jurdice, precum și interventia la aceste înregistrări/depuneri/mentionări reglementată de art. 7 din OUG 116/2009 are natură necontencioasă, controlul instantei fiind limitat în cadrul acestei proceduri speciale la verificarea, în conditii de contradictorialitate numai a aspectelor formale, legate de existența sau inexistenta unor acte în baza cărora se solicită înscrierea sau neachitarea taxelor prevăzute de lege ori lipsa împuternicirii solicitantului pentru a formula cererea.

Intr-adevăr, această procedură necontencioasă presupune doar verificarea formală a actelor, scopul fiind asigurarea opozabilitatii acestora prin efectuarea formalitatilor de publicitate orice persoana interesată având însă dreptul de a pune în discutie, în procedura de drept comun, valabilitatea actului în temeiul căruia s-a efectuat înregistrarea în registrul comertului.

Prin urmare, pentru solutionarea cererii de înregistrare mentiuni, este suficient să se constate de către instantă dacă cererea are la bază înscrisurile mentionate de NM aprobate prin Ordinul 2549/C/2008.

Intr-adevăr, cererea este formulată/semnată de persoana împuternicită prin AGOA de a efectua toate formalitătile în vederea depunerii si aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA (P.V.) cuprinde toate actele necesare pentru efectuarea acestei înregistrări prevăzute de art. 183 alin. 3 din NM aprobate prin Ordinul 2549/C/2008.

Astfel, în limitele stabilite de procedura necontencioasă prevăzută de art. 7 din OUG nr. 116/2009 sunt îndeplinite toate conditiile formale necesare înregistrării în registrul comerțului a cererii nr. ...../02.03.2021.

Pentru toate aceste motive, se solicită respingerea cererilor de interventie formulate la cererea nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea în registrul comertului a hotărârii AGOA din 05.02.2020 ca fiind neîntemeiată, cu cheltuieli de judecată.

De asemenea, se solicită a se constata ca P.A., P.I. și P.V. sunt persoanele îndreptatite în mod firesc si legal sa reprezinte societatea L. S.A. în acest dosar si nu Consiliul demis în cadrul sedintei din 05.02.2020 adica doamna B.C., D.E. si B.O., P.A., P.I. și P.V. fiind alesi ca membrii CA si prin urmare a se respinge apararile facute prin acestia.

Se precizează că își rezervă expres dreptul de a suplimenta apărările ulterior motivării interventiilor de către M.V. si B.C..

Ca probe: înscrisuri, precum orice alte probe utile justei soluționări a cauzei.

Cheltuielile de judecată, în aplicarea art. 453 alin. I NCPC, își rezervă dreptul de a face dovada cheltuielilor de judecată conform art. 452 NCPC.

Se solicită judecata în lipsă,conform art. 411 alin. 1 pct. 2 NCPC.

De asemenea, a fost depusă și notă de indreptare a erorii materiale, constatând că în Hotararea Consiliului de Administratie a S.C. L. S.A. Tg-Jiu din 05.02.2020 depusa la ORC GORJ, în cererea de depunere mentionare acte ce face obiectului prezentului dosar, s-a strecurat o eroare materială privind localitate de nastere a directorului general C.O., înteleg să procedeze la îndreptarea erorii materiale, dupa cum urmeaza: în loc de domnul C.O., cetățean roman născut la data de ........, în Mun. Tg Jiu, jud.Gorj se va menționa domnul C.O., cetățean roman născut la data de ......................, în .............. jud.Gorj.

La data de 16.04.2021, s-a depus întâmpinare de către pârâta L. SA prin care a solicitat admiterea cererilor de intervenție formulate de B.C. și M.V. la cererea nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea în registrul comerțului a așa-zisei hotărâri AGOA din 05.02.2020 și a pretinsei decizii a  Consiliului de administrație din 05.02.2020 și  respingerea cererii nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea în registrul comerțului a așa-zisei hotărâri AGOA din 05.02.2020 și a pretinsei decizii a Consiliului de administrație din 05.02.2020,  cu cheltuieli de judecată, având în vedere următoarele motive:

I. Prin cererea înregistrată sub nr. ...../02.03.2021, P.V., în calitate de pretins împuternicit al AGA L. SA, a solicitat înregistrarea în Registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020 pretins adoptate de L. SA și a deciziei Consiliului de administrație din 05.02.2020.

La aceasta cerere de înregistrare au formulat cereri de intervenție M.V. (cererea nr. 4680/03.03.2021) și B.C. (cererea nr. 4686/03.03.2021) solicitând admiterea cererilor de intervenție și respingerea cererii de înregistrare a mențiunilor.

Prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021, persoana desemnată, după ce a sesizat că „hotărârea CA este eronată la art. 3, locul nașterii directorului general, copia CI a domnului T.C. este ilizibilă la valabilitate, cererea de înregistrare este incompletă la punctul 6 și incorectă la punctul VII, solicitare obținere informații din cazierul fiscal pentru noii cenzori”, a transmis dosarul spre competență soluționare Tribunalului Gorj.

Potrivit art. 161 din Norme Metodologie din 10.10.2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor „(1) Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate şi/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însoţită de:

a) hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original;

b) actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în copie certificată de parte;

c) specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare şi/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în original;

d) declaraţia pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea acestor calităţi, în original;

e) informaţiile din cazierul fiscal, în original;

f) dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original;

g) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original”.

II. Pentru ca instanța să-și poată forma totuși o părere cu privire la hotărârea AGOA și decizia CA a căror înregistrare se solicită, precizează că la data de 05.02.2020 s-au desfășurat în paralel două adunări generale, una legală, prezidată de B.C., și una nelegală, prezidată de C.O. (cea care formează obiectul prezentei înregistrări).

La data de 05.02.2020 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor convocată de Consiliul de Administrație al L. S.A. format din B.C., D.E. și B.O., în temeiul art. 117 și urm. din Legea nr. 31/1990 și publicată în Monitorul Oficial – Partea a IV-a nr. 5152/11.12.2019 și în ziarul local „Impact de Gorj” din data de 11.12.2019.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor L. SA s-a întrunit la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, constatându-se că sunt prezenţi acţionari ce deţin 52..... acţiuni și reprezentați acționari ce dețin 4.200 acțiuni cu drept de vot, respectiv 70,31% prezenţă din capitalul social total cu drept de vot.

Lucrările de ședință au fost conduse de Președintele Consiliulului de Administrație, B.C., conform art. 129 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

În cadrul acestei adunări generale ordinare s-au adoptat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă prin vot secret revocarea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V., și persoanelor pretins alese în funcția de cenzor la data de 03.02.2020, M.D., P.A., D.I..

2. Se aprobă prin vot secret alegerea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V. pe o perioadă de 2 ani începând de la data prezentei hotărâri.

3. Se aprobă ca remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație, cenzorilor și a secretarului ce ține registrele AGA să rămână în același cuantum care a fost stabilit prin hotărârea AGA din 09.12.2019.

4. Se respinge declanşarea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor: B.C., B.O., D.E., precum şi declanşarea acţiunii în răspundere împotriva dlui director general, M.O.F..

5. Se aprobă prin vot deschis împuternicirea dnei M.V. de a îndeplini actele și formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de adunarea generala ordinară a acționarilor L. S.A.

III. Prin cererea nr. ..../28.02.2020, M.V. a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020, în calitate de persoană împuternicită de AGOA pentru efectuarea tuturor formalităților de depunere/menționare/înregistrare a acestei hotărâri.

La această cerere de înregistrare a formulat cerere de intervenție C.O. (cererea nr. 4959/02.03.2020) depusă la Oficiul Registrului Comerțului, solicitând respingerea cererii de înregistrare a mențiunilor referitoare la hotărârea AGA din 05.02.2020, cererile fiind înaintate spre competentă soluționare Tribunalului Gorj.

Prin sentința civilă nr. 58/02.06.2020 pronunțată în dosarul nr. ..../95/2020 instanța a respins cererea de intervenție principală formulată de intervenientul C.O. ca neîntemeiată și a admis cererea de înregistrare mențiuni formulată de L. SA înregistrată sub nr. ......... /28.02.2020 la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj.

În considerentele acestei sentințe, Tribunalul Gorj a reținut expres că:

„De altfel, tribunalul constată că sub aspect formal cererea de înscriere in registrul comerțului înregistrată sub nr...../28.02.2020 îndeplinește toate cerințele formale pentru a fii înscrisă pentru opozabilitate in registrul comerţului, aspect ce rezultă din analizarea documentaţiei alăturată cererii de înscriere care a fost înaintată la dosarul cauzei la solicitarea instanței.

În consecință, pentru aceste considerente, tribunalul, constatând că cererea de înscriere in registrul comerțului înregistrată sub nr ........./28.02.2020 îndeplinește toate cerințele formale pentru a fii înscrisă pentru opozabilitate in registrul comerțului în raport de dispozițiile art. 7 din OUG nr. 116/2009 şi art. 20 alin. 6 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor (...)”.

Așadar, singura hotărâre AGA din 05.02.2020 adoptată în mod legal de subscrisa a fost înregistrată în evidențele publice, iar formalitățile de opozabilitate au fost astfel îndeplinite.

Concluzionând, legalitatea hotărârii AGOA din 05.02.2020 adoptate în mod legal de pârâtă, sub prezidarea președintelui Consiliului de Administrație, B.C. (singura care are această calitate conform evidențelor O.R.C), a fost validată atât de instanță, cât și de ORC-Gorj prin înregistrarea sa, context în care nu se poate dispune înregistrarea unei hotărâri AGOA contrarii.

Dincolo de aceste aspecte, cu privire la hotărârea AGOA din data de 05.02.2020, care face obiectul cererii de înregistrare, se invocă expres problemele invocate de ORC anterior trimiterii dosarului la tribunal.

Pentru aceste motive, se solicită admiterea cererilor de intervenție și respingerea cererii nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea așa-zisei hotărâri AGOA din 05.02.2020 pretins adoptată de L. S.A.

Se precizează că își rezervă dreptul să invoce alte argumente și să propună noi probe, după depunerea motivelor de intervenție.

Probe, înscrisuri, precum și orice alte probe utile justei soluționări a cauzei.

 În aplicarea art. 453 alin. 1 NCPC, își rezervă dreptul de a face dovada cheltuielilor de judecată conform art. 452 NCPC.

Conform art. 411 alin. 1 pct. 2 NCPC, se solicită judecarea cauzei și în lipsă.

La data de 19.04.2021, intervenienta M.V. a depus la dosar motivele de fapt și de drept ale cererii de intervenție, arătând că la data de 05.02.2020 a avut loc, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a actionarilor convocată de Consiliul de Administratie al L. S.A. format din B.C., D.E. și B.O., în temeiul art. 117  urm, din Legea nr. 31/1990 publicată în Monitorul Oficial — Partea a IV-a nr. 5152/11.12.2019 și în ziarul local „Impact de Gorj" din data de I l . 12.2019.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor L. SA s-a întrunit la a doua convocare, fiind îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, constatându-se că sunt prezenti acționari ce dețin 52..... actiuni și reprezentați actionari ce dețin 4.200 acțiuni cu drept de vot, respectiv 70,31 % prezență din capitalul social total cu drept de vot.

A mai arătat că lucrările de sedință au fost conduse de Președintele Consiliului de Administratie, B.C., conform art. 129 alin. 1 din Legea nr. 31/1990. În cadrul acestei adunări generale ordinare s-au adoptat următoarele hotărâri:

-Se aprobă prin vot secret revocarea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V., și persoanelor pretins alese în funcția de cenzor la data de 03.02.2020, M.D., P.A., D.I..

-Se aprobă prin vot secret alegerea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V. pe o perioadă de 2 ani începând de la data prezentei hotărâri.

-Se aprobă ca remunerațiile membrilor Consiliului de Administratie, cenzorilor a secretarului ce ține registrele AGA să rămână în același cuantum care a fost stabilit prin hotărârea AGA din 09.12.2019.

-Se respinge declanșarea actiunii în răspundere împotriva administratorilor: B.C., B.O., D.E., precum și declansarea acțiunii în răspundere împotriva dlui director general, M.O.F..

-Se aprobă prin vot deschis împuternicirea dnei M.V. de a îndeplini actele formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a hotărârii adoptate de adunarea generala ordinară a actionarilor L. S.A.

De asemenea, a învederat că prin cererea nr. ..../28.02.2020, M.V., a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020, in calitate de persoană împuternicită de AGOA pentru efectuarea tuturor formalităților de depunere/mentionare/înregistrare a acestei hotărâri.

La această cerere de înregistrare a formulat cerere de interventie C.O. (cererea nr. ........./02.03.2020) depusă la Oficiul Registrului Comerțului, solicitând respingerea cererii de înregistrare a mentiunilor referitoare la hotărârea AGA din 05.02.2020, cererile fiind înaintate spre competentă solutionare Tribunalului Gorj.

Prin sentinta civ. nr. 58/02.06.2020 pronuntată în dosarul nr. ..../95/2020 instanta a respins cererea de interventie principală formulată de intervenientul C.O. ca neîntemeiată și  a admis cererea de înregistrare mentiuni formulată de L. SA înregistrată sub nr. .... /28.02.2020 la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj.

A mai arătat că, în ciuda acestui aspect, la data de 02.03.2021, a fost depus in vederea inregistrarii la sediul ORC sub nr. ...../02.03.2021 un înscris denumit „Hotararea din 05.02.2020 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii L. S.A. ", semnată de C.O.- in calitate de Președinte de ședință  si P.V., în calitate de pretins secretar de sedintă.

Prin asa-zisa Hotarare din 05.02.2020 semnată de C.O.  P.V. s-a decis:

-Se aprobă prin vot secret revocarea cenzorilor: G.A., C.N., I.B.V.,

-Se aleg in funcția de cenzor, pentru un mandat de 3 ani domnii: D.I., M.D. și T.C.,

-Se aprobă stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de Administratie la suma de 3.000 lei net pentru fiecare membru CA, 2.500 lei pentru fiecare cenzor și 2.500 lei pentru secretarul care tine registrele AGA,

-Se aprobă declanșarea actiunii în răspundere împotriva foștilor membri C.A. și a directorului general după cum urmează: B.C., D.E., B.O. și a hui M.O.F.,

-Se aleg prin vot secret ca membri ai Consiliului de Administratie: P.A., P.I. și P.V., pentru un mandat de 4 ani,

-Se împuterniceste dl. C.O. să promoveze în instantă acțiunea în răspundere împotriva foștilor membri C.A. a directorului general: B.C., D.E., B.O. și a lui M.O.F., 

-Se împuternicește dna P.V. pentru a îndeplini actele  formalitățile de înregistrare în Registrul Comertului a adunării generale.

Aceste hotarari reprezintă falsuri, adoptate intr-o adunare generala/consiliu de administratie paralela/paralel, la care au participat doar patru acționari si care nu s-a desfasurat la sediul L. S.A.

De asemenea, doctrina si jurisprudenta au statuat ca pe langa controlul formal care trebuie realizat in ceea ce priveste cererile de inregistrare/depunere/mentionare acte in registrul comertului, este absolut necesar sa se faca si un control formal al continutului actului supus inregistrarii, tocmai fata de efectele pe care acesta le dobandeste prin inregistrarea/depunerea/mentionarea acestuia in registrul comertului.

Conform art. 5 din Legea nr. 26/1990, „Înmatricularea si mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor in registrul comertului ori de la publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei (...)", rezultand ca scopul inregistrarii mentiunilor in registrul comertului este exclusiv asigurarea opozabilitatii fata de terti.

Caracterul de opozabilitate fata de terti al mentiunilor in registrul comerțului impune ca actele si faptele care se solicita a fi inregistrate in registrul comertului sa ofere o aparenta de legalitate, pentru a oferi tertului caruia ii este adresata inregistrarea, informatii reale, in acord cu legea.

Or, pretinsa hotarare AGOA din 05.02.2020 semnată de C.O.— in calitate de „Președinte de ședintă" si P.V., în calitate de pretins secretar de ședintă, reprezinta un act fals care nu emana de la actionarii societatii si care atesta informatii total necorespunzatoare realitatii.

Dincolo de caracterul nereal al „hotararii AGOA din 05.02.2020" semnata de C.O., in cauza nu sunt indeplinite condițiile formale prevazute de Ordinul 2594/2008, având în vedere ca:

a. Pretinsa „Hotarare AGOA din 05.02.2020" NU este semnata de B.C., persoana care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al L. S.A., asa cum rezulta din extrasul de informatii furnizate de O.R.C.

Potrivit art. 20 alin. 6 din Normele metodologice din 10 octombrie 2008 privind modul dc tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor și de eliberare a informatiilor:

"Daca se solicita inregistrarea, mentionarea sau publicarea unei hotarari a adunarii generale a asociatilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotarari a consiliului de administratie, a unei hotarari a consiliului de supraveghere ori a unui act aditional la actul constitutiv, inscrisurile mentionate, intocmite informa ceruta de lege, vor contine cel putin urmatoarele:  numele, prenumele, calitatea si semnatura persoanelor abilitate sa semneze inscrisul. "

Dupa cum se poate constata, la rubrica „Presedinte" figureaza semnatura dlui C.O., deși acesta NU are calitatea de Președinte al Consiliului de Administratie, fiind un simplu actionar al societății.

Presedinte al Consiliului de Administratie, atat la data convocarii AGOA din 05.02.2020 cat si la data tinerii adunarii generale a actionarilor din 05.02.2020 este dna B.C., aspect care rezulta fara putere de tagada din datele furnizate de O.R.C.

Se precizează ca aceasta nelegalitate de ordin formal privind lipsa semnaturii presedintelui C.A., B.C. (singura care justifică această calitatea conform evidentelor O.R.C.) conduce în mod automat la respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului a înscrisului denumit „Hotărârea AGOA din 05.02.2020".

b. Procesul-verbal al AGOA din 05.02.2020 NU este semnat de Presedintele C.A. — B.C.

Observand mentiunile existente pe procesul-verbal al sedintei din 05.02.2020 se poate constata ca acesta este semnat de  C.O., persoana care nu detine calitatea de Președinte al Consiliului de Administratie, cum rezultă din evidențele O.R.C.

Or, conform art. 131 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, „Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta.”

Din aceste dispozitii rezulta expres ca sub aspect formal, procesul-verbal de sedinta care sta la baza adoptarii hotararii AGOA trebuie sa fie semnat de Presedintele C.A. si de secretarul de sedinta.

Procesul-verbal de sedinta depus la dosarul ORC nu este semnat de Presedintelc C.A., B.C., ci de C.O. — care deține doar calitatea de simplu actionar al societății - astfel incat nu este indeplinita aceasta conditie de ordin formal.

Conform art. 151 alin. 4 NCPC, „Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune in copie, un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor' .

Din acest text legal rezulta expres ca dovada calitatii de reprezentant a unei persoane juridice de drept privat se face, conform prevederilor art. 151 alin. 4 NCPC, cu un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea data reprezentantului respectiv.

Or, potrivit mentiunilor existente in certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Gorj rezulta expres ca functia de Presedinte a Consiliului de Administratie este detinuta de B.C., aceasta fiind singura care poate justifica in mod legal această calitate.

c. P.V. nu este persoana imputernicita prin AGOA pentru a inregistra inscrisul denumit ”Hotarare AGOA din 05.02.2020”

O alta critica pur formala in ceea ce priveste cererea de inregistrare vizeaza Chiar persona semnatara a cererii, respectiv P.V. in calitate de persoana imputernicita prin pretinsa hotarare AGOA din 05.02.2020, intrucat aceasta NU a fost imputernicita de L. SA, prin reprezentantii sai legali, sa reprezinte societatea in sensul depunerii spre inregistrare la registrul comertului a vreunei hotarari AGA.

d. Neindeplinirea conditiei formale privind inregistrarea procesului-verbal al adunarii generale din 05.02.2020 in registrul tinut de societate, conform art. 131 alin. 3 din Legea nr. 31/1990

Procesul-verbal de ședința semnat de C.O. nu este inregistrat in registrul tinut de societate in conformitate cu prevederile art. 131 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora „Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale", conditie formala necesara pentru asigurarea pe deplin a opozabilitatii si informarii actionarilor.

De asemenea, conform art. 14 alin. 5 din actul constitutiv al L. S.A. „Procesul verbal al adunării generale a acționarilor, ordinare sau extraordinare, după caz, se consemnează într-un registru special, numerotat si sigilat trebuie și trebuie să conțină constatările cu privire la:a)îndeplinirea formalităților de convocare; b)data și locul adunării generale; c)acționarii prezenți; d)numărul acțiunilor reprezentate în adunare; e)dezbaterile în rezumat; f) hotărârile luate; g) declarațiile acționarilor.

(6) Procesul verbal va fi semnat de președintele de sedință și de secretar și la acesta se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor' .

In aceste conditii, singurul act care demonstreaza realitatea in legatura cu faptul ca in data de 05.02.2020 nu a fost adoptata legal este procesul-verbal al adunarii generale ordinare din 05.02.2020 inregistrat in registrul sedintelor AGA si semnat de B.C. care a fost avut în vedere de instantă în dosarul nr. ..../95/2020 în care s-a dispus deja înregistrarea singurei hotărari AGA adoptată în mod legal la data de 05.02.2020.

Mai mult, chiar in cuprinsul acestuia se arata "Prezentul proces-verbal, care este singurul intocmit cu ocazia adunarii generale ordinare a actionarilor L. SA, nemaifiind intocmit niciun alt proces-verbal la locul desfasurarii adunarii general, s-a incheiat astazi, 05.02.2020, la sediul societatii L. SA"

e. Încălcarea dispozițiilor art. 161 din NM, aprobate de OMJ nr.2594/C/2008

Potrivit art. 161 din Norme Metodologie din 10.10.2008 privind modul de tinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informatiilor:

 ,(l) Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însotită de:a)hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original;b)actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere și de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineste această calitate, în copie certificată de parte;c)specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare și/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplinește această calitate, în original;d)declaratia pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc condițiile prevazute de lege pentru deținerea acestor calităti, în original;e)informatiile din cazierul fiscal, în original;f)dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original;g)dovezile privind plata taxelor legale timbrul judiciar, în original' .

Or, prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021, persoana desemnată, după ce a sesizat că „hotărârea CA este eronată la art. 3, locul nașterii directorului general, copia CI domnului T.C. este ilizibilă la valabilitate, cererea de înregistrare este incompletă la punctul 6 și incorectă la punctul VII, solicitare obținere informații din cazierul fiscal pentru noii cenzori', a transmis dosarul spre competență solutionare Tribunalului Gorj.

După cum se poate constata, chiar organul care are atributia în efectuarea operațiunilor de înregistrare în registrul comerțului, respectiv O.R.C. a arătat expres că cererea nr. ...../02.03.2021 NU îndeplinește conditiile formale prevăzute de NM aprobate prin OMJ nr. 2594/C/2008 pentru a se putea dispune înregistrarea în registrul comerțului a hotărâri AGOA din 05.02.2020 semnată de C.O., în calitate de pretins Președinte de ședință și de P.V., în calitate de pretins secretar de ședință.

Nelegalitatea formală privind înregistrarea acestei cereri este confirmată de constatarea legalitătii admiterii cererii nr. ..../28.02.2020 prin care M.V. a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020 ca urmare a îndeplinirii tuturor conditiilor legale formale privind înregistrarea hotărârii AGA din 05.02.2020 singura hotărâre adoptată legal care emană de la organele societății este semnată de persoanele care au calitatea de Președinte de ședință, respectiv B.C. și secretar de ședintă, respectiv D.A..

Așadar, singura hotărâre AGA din 05.02.2020 adoptată în mod legal de M.V. a fost înregistrată în evidentele publice, iar formalitățile de opozabilitate au fost astfel îndeplinite.

Pentru aceste motive, se solicită admiterea cererii de interventie si respingerea cererii nr. ...../02.03.2020 privind inregistrarea in registrul comertului a pretinsei hotarari AGOA din 05.02.2020, semnata de C.O. si P.V., cu cheltuieli de judecata.

La data de 19.04.2021, intervenienta B.C. a depus la dosar motivele cererii de intervenție, arătând că avand in vedere faptul ca in aceasta procedura instanta poate doar sa analizeze in favoarea carei parti se poate retine aparenta dreptului pentru a putea pronunta solutia corecta aduce la cunostinta faptul ca  B.C. în calitate de presedinta C.A. nu a fost prezenta la aceasta pretinsa adunare.

A arătat că cererea de interventie depusa la înregistrarea actelor si faptelor comerciantilor este procedura prin care se pot preîntampina inscrieri nelegale si nereale ce pot aduce grave prejudicii societatii si actionarilor in situatia in care ar fii admise spre inregistrare.

Asa cum a aratat solicită a se analiza formal legalitatea cererii depuse de P.V. pentru SC L. și respingerea ei, precum si admiterea cererii de interventie pentru urmatoarele motive:

 Hotararea ce se doreste a fi inregistrata nu este vointa societatii , nu emana de la societate. Nu exista convocator pentru aceasta AGA , pentru a induce in eroare instanta s-a folosit convocatorul real AGA 05/02/2021 S.C.L. S.A la care a fost prezent D-nul executor E.M.M. la solicitarea societalii tocmai pentru a preîntampina ca D-nul C.O. cu apropiatii acestuia ce actioneaza in interes personal nu societar sa mai inscrie la ORC adunari ce se desfasoara in alte locuri decat sediul societalii asa cum prevede statutul si la care actionarii nu participa acestea fiind nelegale si nereale.

Adevarata Hotarare AGA S.C.L. din data de 05/02/2020-este cea care a facut obiectul dosarului ..../95/2020 , prin care s-a inregistrat in evidentele ORC GORJ si la care inregistrare a formulat cerere de interventie d-nul C.O., cerere ce a fost respinsa. Aceasta AGA nu a fost adoptata la sediul SC L. asa cum a aratat  B.C., Presedinte CA , nu a fost prezenta.

De asemenea, aparenta dreptului este evidenta in favoarea intervenientei, reiesind din mentionarea in fals in procesul verbal „lucrarile sedintei au fost deschise de Presedinte CA B.C. și au fost conduse de d-nul C.O..” Procesul verbal nu este semnat de Președintele CA B.C., așa cum prevăd normele în această procedură.

Minciuna grosolana, disperare de a schimba Administratorii societatii si cenzorii, in interes personal al D-nului C.O. si a unor apropiati care nu inteleg ca "'unde-i lege nu-i tocmeala ", actionand cu rea credinta si in frauda legii.

Daca s-ar ignora analizarea aparentei dreptului in favoarea intervenientilor la inregistrarea in evidentele ORC a actelor si faptelor unei societati ar fi lipsita de esenta tocmai institutia cererii de interventie, in aceasta procedura.

Prevederile legale ce guverneaza legalitatea convocarii si desfasurarii adunarilor generale sunt clar prevazute in Legea 31/1990 republicata , respectiv lucrarile adunarii generale sunt conduse de Presedintele CA, care este inscris in evidentele ORC, iar conform art. 129 din Legea 31/1990 republicat, alin. (l) în ziua si la ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre presedintele consiliului de administratie , respectiv al directoratului, sau de catre acela care ii va tine locul.

Ori asa cum a aratat intervenienta B.C. fost prezenta la adunarea reala din data de 05/02/2021 ce s-a desfăsurat conform convocatorului real la sediul societatii , in prezenta actionarilor si a D-nului executor E.M.M., ( la care au lipsit semnatarii prezentei cereri ce se cere a fi inscrisa in evidentele ORC ) si care a fost inregistrata in dosarul ..../95/2020 hotararea reala si legala din 05/02/2021 in urma respingerii cererii de interventie a lui C.O. si admiterii cererii de inscriere in evidentele ORC GORJ.

Solicită admiterea prezentei cereri de interventie si respingerea cererii depusa de P.V..

Ca proba, solicită orice proba considerata utila solutionarii prezentei cereri.

A arătat că își rezervă dreptul de a completa prezenta cerere prin apărător ales.

La data de 20.04.2021, intimata O.R.C.G., a depus la dosar note scrise arătând că  Oficiul registrului comerțului este instituție publică, iar în condițiile Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, are obligația de a tine registrul comerțului.

Prin urmare, instituția însărcinată cu prestarea acestui serviciu public are drept scop principal îndeplinirea unui interes public si anume acela de a asigura opozabilitatea actelor si faptelor profesioniștilor, contribuind în acest fel la stabilitatea circuitului civil.

Cu cererea de înregistrare nr. ...../02.03.2021 au fost depuse la O.R.C.T. Gorj, de către d.na P.V., in vederea înregistrării în registrul comerțului si publicării acestora in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Hotărârea A.G.O.A. L. SA din data de 05.02.2020 ora 12.00 și Hotărârea Consiliului de Administrație din 05.02.2020.

La această cerere s-au depus cereri de intervenție de către doamna M.V., înregistrată cu nr. 4680/03.03.2021, si de către doamna B.C., înregistrată cu nr. 4686/03.03.2021, înaintate instanței spre soluționare în data de 04.03.2021, conform dispozitiilor art. 7¹ din O.U.G. nr. 116/2009.

Conform dispozitiilor art. 7¹ alin. 1 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare in registrul comertului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare: „Dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instantei întregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comerțului si cererea de intervenție, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică in mod corespunzător".

Asa cum rezultă din rezoluția nr. 1509/03.03.2021 pronuntată in dosarul nr. ...../02.03.2021, persoana desemnată a constatat că există observatii legate de inscrisurile depuse în dosarul depus la O.R.C.T. Gorj și înregistrat sub nr. ...../02.03.2021.

Față de cele arătate in cel de-al 5-lea paragraf al rezolutiei nr. 1509/03.03.2021 pronuntată de către persoana desemnată, mentionează că până la această dată, la O.R.C.T. Gorj, nu au mai fost depuse documente in dosarul nr. ...../02.03.2021 (respectiv cerere de inregistrare completă și corectă, hotărâre CA corectă si copie certificată act de identitate lizibilă).

Totodată, se menționează că prin cererea de înregistrare nr. ..../28.02.2020 a fost depusă la O.R.CT. Gorj, de către d-na M.V., în vederea înregistrării în registrul comertului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, Hotărârea A.G.O.A. L. SA din data de 05.02.2020 ora 12:00.

Hotărârea A.G.O.A. L. SA din data de 05.02.2020 ora 12:00 a fost înregistrată în registrul comerțului si  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, întrucât în dosarul nr. ..../28.02.2020 au fost formulate  cererile de interventie nr. 4959/02.03.2020 si 5003/02.03.2020 de către domnul C.O. si de către doamna B.C., cereri ce formează obiectul dosarului nr. ..../95/2020 a cărui judecată a fost solutionată pe fond, conform dispozitiilor art. . 7¹  din O.U.G. nr. 116/2009, prin sentinta civilă nr. 58/02.06.2020 a Tribunalului Gorj Sectia a II a Civilă.

Prin sentinta civilă executorie nr. 58/02.06.2020 instanta a anulat ca netimbrată cererea de interventie  accesorie formulată de intervenienta G.M.; a luat act ca intervenienta B.C. a renuntat la judecarea cererii de interventie; a respins cererea de interventie principală formulată de intervenientul C.O. ca neîntemeiată; a admis mentiunea nr. ..../28.02.2020. Hotărârea judecătorească pronuntată in solutionarea pe fond a dosarului nr. ..../95/2020 a fost înregistrată in registrul comerțului prin înregistrarea din oficiu nr. ........./17.07.2020 si nu a fost atacată cu apel.

Totodată, mentionează că prin încheierea din data de 20.10.2020, pronuntată de Tribunalul Gorj - Sectia a II-a Civilă in dosarul nr. ...../95/2020, a fost suspendată judecarea cauzei având ca obiect actiunea formulată de către domnul C.O. de anulare a Hotărârii A.G.O.A. din data de 05.02.2020 ora 12:00.

Incheierea mentionată mai sus a fost atacată cu recurs, dosarul nr. ...../95/2020/a1 aflându-se pe rolul Curtii de Apel Craiova - Sectia a II-a Civilă.

Potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările si completările ulterioare: "instantele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comertului, in termen de 15 zile de la data când au rămas irevocabile, copii legalizate de pe hotărârile irevocabile ce se referă la acte, fapte și mentiuni a căror înregistrare în registrul comertului o dispun, conform legii.In aceste încheieri si hotărâri instantele judecătorești vor dispune si efectuarea înregistrărilor în registrul comertului.”

Potrivit art. 6 alin. 1 din L. nr. 26/1990 stipulează că: "înregistrările în registrul comerțului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel'.

Conform dispoziiiilor art. . 7¹  alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare: 'Solutionarea cererilor de înregistrare a cererilor de interventie se face cu citarea părtii și a intervenientilor. Instanta se pronunță de urgență, în conditiile art. 49-56 din Codul de procedură civilă.Hotărârea pronuntată în conditiile alin. 2 este executorie si este supusă numai recursului".

Se subliniază că Oficiul registrului comerțului, în cauzele întemeiate pe dispozitiile art. 7¹ din O.U.G, nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, are doar calitatea de organ de executare a hotărârilor judecătorești, asigurând, prin înregistrările in registrul comerțului, opozabilitatea actelor si faptelor a căror înregistrare a fost dispusă printr-o hotărâre judecătorească.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se precizează că au fost depuse la O.R.C.T. Gorj (în data de 28.02.2020, respectiv în data de 02.03.2021) hotărâri adoptate de adunarea generală a actionarilor L. SA in ședinte din aceeasi dată si oră, prezidate de persoane diferite (d-na B.C., respectiv domnul C.O.), cu continut diferit privind organele de conducere.

În drept, și-a întemeiat sustinerile pe prevederile Legii nr. 2611990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare in registrul comertului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 411 alin. (1) coroborat cu art. 223 din Codul de procedură civilă, s-a solicitat judecarea în lipsă.

La data de 07.05.2021, pârâta L. SA a depus la dosar note scrise prin care a solicitat respingerea în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca neîntemeiată, cererea de intervenție accesorie formulată de C.O., cu cheltuieli de judecată.

A arătat cu privire la inadmisibilitatea cererii de intervenție accesorie că, cererea de intervenție accesorie formulată de C.O. este inadmisibilă, față de incompatibilitatea dispozițiilor art. 61 NCPC cu procedura necontencioasă prevăzută de OUG nr. 116/2009 și art. 531 NCPC.

Conform art. .... alin. 2 NCPC, „instanța poate dispune, chiar din oficiu, orice măsuri utile cauzei. Ea are dreptul să asculte orice persoană care poate aduce lămuriri în cauză, precum și pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre”.

Conform art. 536 alin. 1 NCPC, „dispozițiile art. 527-535 referitoare la procedura necontencioasă se completează cu dispozițiile de procedură contencioasă, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu natura necontencioasă a cererii”.

Din interpretarea acestor dispoziții legale rezultă că intervenției formulate în procedura necontencioasă NU îi sunt aplicabile dispozițiile procedurii contencioase prevăzute de dispozițiile art. 61 și urm. NCPC, intervenția în cadrul acestei proceduri nefiind aceeași cu instituția intervenției contencioase.

Având în vedere că particularitatea procedurii necontencioase este reprezentată de faptul că nu se urmărește stabilirea unui drept potrivnic față de o altă persoană, că nu există contrarietate de interese (caracterul unilateral), cererea nefiind îndreptată împotriva unui adversar cu potențial interes în a se opune la admiterea acesteia, rezultă incompatibilitatea aplicării dispozițiilor procedurii contencioase în cadrul prezentului dosar.

Cererea urmează să fie calificată ca cerere de intervenție specifică procedurii necontencioase, a cărei utilitate/relevanță, urmează să fie analizată de către instanță odată cu soluționarea cauzei.

Așadar, cererea de intervenție formulată în cadrul prezentului dosar nu poate avea regimul unei cereri de intervenție în înțelesul dispozițiilor art. 61 și urm. NCPC – procedura contencioasă, astfel încât nu vor fi aplicabile dispozițiile referitoare la judecarea acestora, cererea urmând să fie analizată potrivit art. .... NCPC – procedura necontencioasă.

Prin urmare, a solicitat respingerea cererii de intervenție ca fiind inadmisibilă, în raport de caracterul necontencios al procedurii prevăzute de OUG nr. 116/2009, cu cheltuieli de judecată.

A mai solicitat să se constate că cererea de intervenție accesorie este inadmisibilă și din perspectiva nerespectării dispozițiilor art. 61 alin. 3 NCPC,  interesul manifestat de intervenient fiind contrar interesului părții în favoarea căreia intervine „Intervenţia este accesorie, când sprijină numai apărarea uneia dintre părţi”.

În primul rând, preciază că cererea de intervenție accesorie se poate formula, așa cum arată art. 61 alin. 3 NCPC, pentru a sprijini „apărarea uneia dintre părţi”, or, parte în prezentul dosar în favoarea căreia se putea interveni este numai L. SA (prin Consiliul de administrație format din B.C., B.O. și D.E.), nu L. SA prin Consiliul de administrație format din P.A., P.V. și P.I., așa cum arată intervenientul.

Or, faptul că în cererea de intervenție accesorie se precizează că este formulată „în favoarea Consiliului de administrație format din P.A., P.V. și P.I.” este lipsit de orice fel de relevanță juridică, întrucât pârâta L. SA nu puoate fi reprezentată decât prin organele de conducere legal alese și înregistrate în evidențele publice.

Potrivit art. 151 alin. NCPC, „Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul public în care este menţionată împuternicirea lor”.

Extrasul din registrul public este reprezentant de extrasul eliberat de ORCT Gj cu privire la înregistrările existente, din care reiese fără dubiu că reprezentarea societății a fost și este asigurată de B.C. (președinte CA), D.E. și B.O..

Persoanele în favoarea cărora s-a formulat cererea de intervenție accesorie nu reprezintă societatea și nu pot exprima legal voința societății, astfel încât o cerere de intervenție accesorie făcută în sprijinul acestora nu poate fi decât inadmisibilă.

În al doilea rând, în măsura în care s-ar aprecia că cererea de intervenție accesorie vizează pe pârâtă, prin organe de conducere, precizează că este evidentă contradictorialitatea interesului promovat de C.O. cu cel manifestat de subscrisa. 

Raportat la natura juridică a cererii de intervenţie accesorie şi la scopul acestei cereri, acela de a sprijini apărările societăţii L. S.A., pentru a se aprecia asupra admisibilităţii cererii, trebuie analizat cu prioritate care este interesul societăţii L. S.A. şi dacă apărările formulate de C.O. prin cererea de intervenţie sunt sau nu conforme acestui interes.

Interesul societăţii este direct subordonat imperativului legalităţii și validității adoptării hotărârilor AGA, întrucât numai o hotărâre AGA legală poate exprima voința reală a societății.

Per a contrario, o hotărâre AGA vădit nelegală nu exprimă voința societății, iar îndeplinirea formalităților de publicitate pentru o astfel de hotărâre AGA ar aduce grave prejudicii atât societății, cât și acționarilor acesteia.

Prin urmare, interesul L. S.A. vizează evitarea unor grave prejudicii care ar putea fi cauzate societății, scopul fiind acela de se îndeplini formalitățile de publicitate față de terțe persoane doar în privința hotărârilor legale care exprimă voința societății.

În considerarea acestui interes, poziția exprimată de L. S.A. prin întâmpinare este aceea de admitere a cererilor de intervenție și de respingere a cererii de înregistrare a hotărârii AGOA din data de 05.02.2020, față de gravele încălcări ale unor dispoziții legale imperative.

Or, observând că prin intervenție C.O. solicită respingerea cererilor de intervenție și admiterea cererii de înregistrare a hotărârii AGOA din data de 05.02.2020, se poate constata că interesul urmărit de acesta este contrar celui societar, lucru care conduce la inadmisibilitatea acesteia în raport de regimul juridic special al cererii de intervenție accesorie în interesul uneia dintre părți.

Prin urmare, nu sunt îndeplinite condițiile art. 61 alin. 3 NCPC, întrucât poziția procesuală manifestată de C.O. prin intervenția formulată –este contrară celei exprimate prin întâmpinare de pârâtă (partea pentru care legal putea interveni).

A mai arătat că întreaga motivare a cererii de intervenție formulată de C.O., așa cum a fost completată, vizează aspecte străine de obiectul prezentului dosar și care nu pot fi analizate în aceasta procedură necontencioasă respectiv: pretinsa nelegalitate a refacerii Registrului acționarilor potrivit Deciziei Consiliului de administrație din data de 12.10.2018 care ar decurge (potrivit aprecierilor intervenientului) din decizia nr. 994/2019 pronunțată în dosarul nr. 550/95/2019, punerea în mișcare a acțiunii penale față de B.C., D.E. și M.O.F. pentru pretinsa săvârșire a unor infracțiuni de fals, uz de fals cu privire la Registrului Acționarilor, delapidare.

Subliniază că obiectul prezentului dosar este reprezentat de soluționarea cererilor de intervenție formulate de B.C. și M.V. față de cererea de înregistrare nr. ...../02.03.2020 a hotărârii AGOA din data de 05.02.2020 semnată de C.O. și P.V..

Or, față de limitele impuse de procedura necontencioasă reglementată de OUG nr. 116/2009 și de obiectul cauzei, aspectele învederate de intervenient nu pot fi analizate întrucât nu țin nici de aspecte pur formale pe care cererea de înregistrare trebuie să le îndeplinească, nici de aspectele de legalitate a înscrisurilor supuse înregistrării, astfel încât sunt lipsite de orice fel de relevanță.

În ceea ce privește decizia nr. 994/2019 pronunțată în dosarul nr. 550/95/2019, arătă că aceasta nu prezintă nicio relevanță, întrucât instanța nu era învestită în acea cauză cu cercetarea legalității/nelegalității Deciziei C.A. din 12.10.2018, obiectul cererii vizând exclusiv anularea hotărârii AGA din 30.01.2019.

De asemenea, decizia nr. 994/2019 nu este relevantă și nu poate fi opusă cu putere de lucru judecat, deoarece aceasta privește o altă adunare generală fără nicio legătură cu prezentul dosar.

Așadar, pentru a putea invoca autoritatea de lucru judecat a considerentelor deciziei nr. 994/2019, este absolut necesar să subziste aceeași situație de fapt căreia să îi corespundă aceeași situație de drept.

Or, acest lucru este exclus, având în vedere că se află în prezența unei cereri de înregistrare a hotărârii AGOA din 05.02.2020 semnate de P.V. și C.O., deci subzistă puternice elemente de distincție atât cu privire la obiectul celor două dosare (constatare nulitate absolută AGOA/înregistrare hotărâre AGOA), fiind totodată în discuție hotărâri AGA diferite (AGOA din data de 30.01.2019/ AGOA din 05.02.2020).

În ceea ce privește susținerile intervenientului cu privire la punerea în mișcare a acțiunii penale față de B.C., D.E. și M.O.F. pentru pretinsa săvârșire a unor infracțiuni, arătă că acestea nu formează obiectul controlului ce urmează a fi exercitat de instanță.

Ce prezintă importanță este faptul că atât la momentul adoptării acestei hotărâri a cărei înregistrare se solicită, cât și la data depunerii cererii de înregistrare, precum și în prezent reprezentarea legală a societății era și este asigurată cu puteri depline de aceste persoane.

Așa cum se arată și în Notele scrise depuse de ORC-Gorj la data de 20.04.2021, hotărârea AGOA L. SA din data de 05.02.2020, ora 12.00, adoptată legal de subscrisa prin organele sale de conducere „a fost înregistrată în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României (...) prin sentința nr. 58/02.06.2020 a Tribunalului Gorj, secția a II-a civilă”.

La data de 13.05.2021, intimata O.R.C.G. a depus la dosar o adresă prin care a învederat faptul că, au transmis Tribunalului Gorj - Sectia a II-a Civilă, notele scrise nr. 10152/20.04.2021 în care au arătat instantei de fond că documentele (Hotărârea Consiliului de administratie din 05.02.2020, copie act de identitate d-l. T.) depuse cu cererea de înregistrare nr. .....102.03.2021 sunt eronate/ilizibile si că cererea de înregistrare este incompletă/incorectă.

A mai arătat că, verificând infodosar.curteadeapelcraiova.eu/Detalii_Dosar a rezultat faptul că în data de 16.04.2021 pârâtul a depus în dosarul nr...../95/2021 întâmpinare la care a atașat: Notă de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului de Administrație a L. SA din 05.02.2020 (4 pag.), copie carte de identitate a domnului T.C. (1 pag.), copie carte de identitate a doamnei P.V. (1 pag.) (infodosar.curteadeapelcraiova.eu - întâmpinare din data de 16.04.2021 - paginile 7-12).

A precizat că la această dată dosarul nr. ...../02.03.2021 depus la ORCT Gorj in vederea înregistrării în registrul comerțului si publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a Hotărârii A.G.O.A. din data de 05.02.2020 ora 12:00 si Hotărârii Consiliului de Administratie din 05.02.2020, este incorect, intrucât există documente depuse incorect in dosar (mentiunea nr. ...../02.03.2021), actele mentionate în paragraful anterior nu le-au fost comunicate de instantă și nu au fost depuse de către societate la ORCT Gorj în completarea dosarului nr. ...../02.03.2021.

Asadar, si în prezent nu sunt îndeplinite toate conditiile necesare înregistrării în registrul comerțului a cererii de înregistrare nr. ...../02.03.2021 având in vedere prevederile art. 161 alin. 1 lit. a și b din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informatiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2594/C/2008, modificat și completat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 6974/C/2020.

De asemenea, a arătat că potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 3 din Normele metodologice: "Înscrisurile a căror înregistrare, mentionare si, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugiri, sub sancțiunea respingerii cererii."

 Se subliniază că potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Normele metodologice, cererea de înregistrare a persoanei juridice în registrul comertului, completată corespunzător, se depune la ORCT in a cărui rază teritorială își stabilesc sediul social persoanele supuse obligatiei de înregistrare si trebuie să fie însotită de toate datele si înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii conditiilor pentru înregistrare și, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii, precizat prin nota de calcul întocmită de ORCT.

Prin urmare, întrucât din dosarul depus la ORCT Gorj lipsesc documentele prevăzute de legislatia în vigoare si având în vedere precizările din întâmpinarea pârâtului si actele atașate acesteia, precum si, cum a arătat mai sus onoratei instante, necesitatea existentei în dosarul depus la ORCT Gorj a tuturor documentelor societăti (inclusiv a celor  completarea/corectarea mentiunii nr. ...../02.03.2021), solicită a se transmite copii certificate de către instantă ale documentelor depuse la Tribunalul Gorj -Sectia a II-a Civilă în data de 16.04.2021 in dosarul nr...../95/2021 și anume:cartea de identitate a domnului T.C.(infodosar.curteadeapelcraiova.eu - Întâmpinare din data de 16.04.2021 - pagina 11) și notă de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului de Administratie al L. SA din 05.02.2020 (infodosar.curteadeapelcraiova.eu - întâmpinare din data de 16.04.2021 - paginile 7-10).

La data de 18.05.2021, pârâta L. SA  a depus la dosar note scrise prin care a invocat admiterea excepției lipsei calității de reprezentant a Consiliului de Administrație format din P.A., P.I. şi P.V., şi, pe cale de consecință, anularea întâmpinării formulate de L. S.A., prin acest pretins C.A. ,având în vedere următoarele argumente:

1.Excepția lipsei calității de reprezentant legal/excepția nulității întâmpinării

La dosarul cauzei s-a depus la data de 16.04.2021 documentul intitulat „întâmpinare” formulată de către L. S.A. „reprezentată prin Consiliul de Administraţie format din P.A., P.I. şi P.V.”, pretins ales prin hotărârea AGA din 05.02.2020, şi prin directorul general, C.O., pretins ales prin Decizia C.A. din 05.02.2020, aceste acte făcând obiectul prezentei cereri de înregistrare.

Pârâta L. S.A. este reprezentată de Consiliul de Administrație format din B.C. – Președinte C.A., D.E. – membru și B.O. – membru, așa cum figurează în mențiunile înregistrate la registrul comerțului.

Conform art. 151 alin. 4 NCPC, „Reprezentantii persoanelor juridice de drept privat vor depune in copie, un extras din registrul public in care este mentionata imputernicirea lor”.

Din acest text legal rezultă expres că dovada calității de reprezentant a unei persoane juridice – societate (comercială) se face cu un extras din registrul comerțului, în care este menționată împuternicirea dată reprezentantului.

Or, potrivit mențiunilor existente în certificatul constatator eliberat de O.R.C.G., rezultă expres că funcția de Președinte a Consiliului de Administrație este deținută de B.C., aceasta fiind singura persoană care poate justifica în mod legal această calitate.

Semnatarii întâmpinării, respectiv, P.A., P.I. şi P.V. nu-și pot aroga calitatea de reprezentanţi legali al societății (membri ai C.A.) pe baza hotărârii AGA din 05.02.2020, de vreme ce această hotărâre nu a fost înregistrată în registrul comerțului.

Singura hotărâre AGA din 05.02.2020 adoptată în mod legal de subscrisa a fost înregistrată în evidențele publice, iar formalitățile de opozabilitate au fost astfel îndeplinite, aşa cum au arătat prin întâmpinare.

Conform art. 131 din Legea nr. 31/1990, „(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului (...). (5) Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităţi”.

Din dispozițiile art. 131 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 rezultă expres că hotărârile AGA nu vor putea fi aduse la îndeplinire decât ulterior îndeplinirii celor două condiții de publicitate prevăzute de lege: înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Așadar,  formalitățile de publicitate stabilite prin aceste normele speciale sunt necesare nu numai pentru a asigura opozabilitatea modificărilor față de terți, ci chiar pentru a da eficiență hotărârii respective, pentru ca aceasta să-și producă efectele în circuitul civil.

În doctrină s-a arătat că devine deci mai puțin important că aceasta hotărâre își produce efectele (în mod limitat) de la data semnării sale, față de asociați/acționari întrucât, în lipsa îndeplinirii formalităților privind înregistrarea, aceasta nu va produce efecte în circuitul civil.

Astfel, pretinsa hotărâre AGOA din 05.02.2020, pe baza căreia P.A., P.I. şi P.V. şi-au întemeiat calitatea de pretinşi membri ai C.A., este lipsită de relevanță, aceasta neputând fi adusă la îndeplinire decât ulterior îndeplinirii celor două condiții de publicitate în baza cărora hotărârea intră în circuitul civil.

În acest context, își găsesc aplicabilitatea dispozițiile art. 82 NCPC, potrivit cărora în cazul admiterii excepției lipsei calității de reprezentant, cererea/întâmpinarea va fi anulată.

Prin urmare, solicită a se constata că singura poziție valabil exprimată de L. S.A, prin reprezentant legal în prezenta cauză, este în sensul admiterii cererilor de intervenție formulate de B.C. și M.V. şi respingerii cererii nr. ...../02.03.2021 privind înregistrarea în registrul comerțului a așa-zisei hotărâri AGOA din 05.02.2020 și a pretinsei decizii a Consiliului de administrație din 05.02.2020, aşa cum am arătat pe larg prin întâmpinare.

2. Netemeinicia argumentelor invocate

Cererea nr. ...../02.03.2021 formulată de P.V. nu îndeplineşte condiţiile formale prevăzute de Ordinul 2594/2008, pentru a se dispune admiterea acesteia şi înregistrarea aşa-zisei Hotărâri AGA din 05.02.2020, având în vedere că:

i. pretinsa „Hotarare AGOA din 05.02.2020” NU este semnata de B.C., persoana care detine functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al L. S.A., așa cum rezultă din extrasul furnizat de O.R.C.

Această nelegalitate de ordin formal privind lipsa semnăturii președintelui C.A., B.C. (singura care justifică această calitatea conform evidențelor O.R.C.), conduce la concluzia încălcării art. 20 alin. 6 din Normele metodologice din 10 octombrie 2008, conducând automat la respingerea cererii de înregistrare în registrul comerțului a înscrisului denumit „Hotărârea AGOA din 05.02.2020”.

O interpretare contrară a dispozițiilor art. 20 alin. 6 din Ordinul nr. 2549/c/2008 și art. 131 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 31/1990 ar conduce la concluzia că oricine ar putea înregistra orice hotărâre AGA privind societatea, doar prin simpla completare a unui formulat la care se atașează un înscris denumit <Hotărâre AGA>, fără a prezenta relevanță cui aparține semnătura de pe acest înscris, ceea ce ar fi evident absurd și nelegal.

Înregistrarea hotărârilor AGA în registrul comerțului are ca efect nu doar asigurarea opozabilității față de terți, ci și intrarea acestor acte în circuitul civil, fiindu-le recunoscută eficiența juridică încă de la momentul înregistrării ceea ce ar însemna că o societate să fie nevoită să suporte consecințele deosebit de vătămătoare ale unor acte care nu provin de la organele sale de conducere și care nu exprimă voința reală a societății.

ii. procesul-verbal al AGOA din 05.02.2020 nu este semnat de Presedintele C.A., B.C., nefiind îndeplinită condiţia formală obligatorie prevăzută de art. 131 alin. 1 din Legea nr. 31/1990,

iii. procesul-verbal al AGOA din 05.02.2020 nu este înregistrat în registrul ţinut de societate, nefiind îndeplinită condiţia formală prevăzută dea rt. 131 alin. 3 din Legea nr. 31/1990,

iv. P.V. nu deţine calitatea de „persoană împuternicită” prin AGOA pentru a înregistra înscrisul denumit “Hotărâre AGOA din 05.02.2020”

Toate aceste neregularităţi de ordin formal invocate pe larg în motivarea cererii de intervenţie de către M.V. – la care achiesează întrutotul – constituie impedimente pentru înregistrarea aşa-zisei Hotărâri AGA din 05.02.2020 semnată de C.O., în calitate de pretins Preşedinte de şedinţă, si de P.V., în calitate de pretins secretar de şedinţă, în registrul comerţului.

Neîndeplinirea condiţiilor formale pentru înregistrarea aşa-zisei Hotărâri AGOA din 05.02.2020 semnată de C.O. şi P.V. este confirmată chiar de Oficiul Registrului Comerţului care are ca atribuţii înregistrarea actelor/faptelor în registrul comerţului.

Prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 20.04.2021, O.R.C. de pe lângă Tribunalul Gorj se arată că îşi menţine poziţia exprimată prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021 prin care persoana desemnată a constatat neregularităţi de ordin formal referitoare la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de OMJ nr. 2549/C/2008.

Pe lângă aceste neregularităţi, se constată un alt impediment esenţial în ceea ce priveşte înregistrarea aşa-zisei Hotărâri AGOA din 05.02.2020 semnată de C.O., respectiv faptul că „au fost depuse la ORCT Gorj (în data de 29.02.2020, respectiv la data de 02.03.2021) hotărâri adoptate de adunarea generală a acţionarilor L. S.A. a aceleiaşi şedinţe din aceeaşi dată, prezidate de persoane diferite (dna B.C., respectiv dl. C.O.) cu conţinut diferit privind organele de conducere”.

Într-adevăr, aşa cum a arătat şi prin întâmpinare, prin sentința civilă nr. 58/02.06.2020 pronunțată în dosarul nr. ..../95/2020, instanța a respins cererea de intervenție principală formulată de intervenientul C.O. ca neîntemeiată și a admis cererea de înregistrare mențiuni formulată de L. SA înregistrată sub nr. .... /28.02.2020 la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj privind înregistrarea Hotărârii AGA din 05.02.2020 semnată de B.C., în calitate de preşedinte de şedinţă şi D.A., în calitate de secretar de şedinţă.

Astfel, singura hotărâre AGA din 05.02.2020 adoptată în mod legal de L. SA a fost înregistrată în evidențele publice, iar formalitățile de opozabilitate au fost astfel îndeplinite.

Concluzionând, legalitatea hotărârii AGOA din 05.02.2020 adoptate în mod legal de L. SA, sub prezidarea președintelui Consiliului de Administrație, B.C. (singura care are această calitate conform evidențelor O.R.C), a fost validată atât de instanță, cât și de ORC-Gorj prin înregistrarea sa, context în care nu se poate dispune înregistrarea unei hotărâri AGOA contrare.

Pentru aceste motive, solicită în principal, anularea întâmpinării formulate de L. S.A., prin acest pretins C.A. ca efect al admiterii excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al pretinsului C.A. compus din P.A., P.I. şi P.V., iar în subsidiar, respingerea argumentelor invocate ca fiind nefondate.

La termenul din data de 18.05.2021, intervenienta B.C. a depus la dosar o cerere de dezvoltare și completare motive de intervenție, prin care a solicitat admiterea cererii de intervenție în interes propriu și respingerea cererii de înregistrare depusă de P.V. ca fiind nelegală.

La data de 19.05.2021, doamna P.V. a depus la dosar un exemplar de pe copiile actelor CI identitate a domnului T.C.,  CI a doamnei P.V. și Hotărârea CA din 05.02.2020 în  original, cu modificarea locului de naștere a directorului ales.

La data de 25.05.2021, intervenientul C.O. a depus la dosar concluzii scrise prin care a solicitat admiterea în principiu a cererii de intervenție, iar pe fondul cauzei respingerea cererii de intervenție formulată de B.C. și M.V., precum și înregistrarea mențiunilor cererii de înregistrare/depunere/ menționare acte nr....../02.03.2021 depusă de P.V. în evidențele ORC de pe lângă Tribunalul Gorj.

Tribunalul, analizând susținerile părților, prin prisma  înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, constată următoarele:

Ca stare de fapt tribunalul reține că prin cererea înregistrată sub nr. ...../02.03.2021, P.V., în calitate de împuternicita a AGA L. SA, a solicitat înregistrarea în Registrul comerțului a hotărârii AGOA din 05.02.2020, adoptate de L. SA și a deciziei Consiliului de administrație din 05.02.2020.

Prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021, persoana desemnată de Orc Gorj a constat că „hotărârea CA este eronată la art. 3, locul nașterii directorului general, copia CI a domnului T.C. este ilizibilă la valabilitate, cererea de înregistrare este incompletă la punctul 6 și incorectă la punctul VII, solicitare obținere informații din cazierul fiscal pentru noii cenzori”, a transmis dosarul spre competență soluționare Tribunalului Gorj.

La aceasta cerere de înregistrare au formulat cereri de intervenție M.V. și B.C. solicitând admiterea cererilor de intervenție și respingerea cererii de înregistrare a mențiunilor.

Conform dispozițiilor art. 7¹ alin. 1 din O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare in registrul comertului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010 cu modificările ulterioare: „Dacă la cererile de înregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnată/desemnate transmite/transmit instantei întregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comerțului si cererea de intervenție, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplică in mod corespunzător".

In consecință  in baza acestor dispoziții legale cauza a fost înaintată Tribunalului Gorj pentru soluționare.

In conformitate cu dispozițiile art 248 cpc instanța va analiza cu prioritate excepțiile invocate in cauză  , urmând  ca ordinea de soluționare  a acestora sa fie efectuată in raport de dispozițiile art. 248 al2 cpc ,, potrivit cu care ,, in cazul in care s-au invocat mai multe excepții , instanța va determina ordinea de soluționare in funcție de efectele pe care acestea le produc,, .

 Astfel instanța constată că excepția lipsei calității de reprezentant a Consiliului de Administrație  format din P.A., P.I.  şi P.V. pentru intimata L. Sa  este întemeiată pentru următoarele considerente :

 In cauza au fost formulate din partea L. Sa doua acte procedurale  intitulate întimpinare , respectiv o întimpinare formulată din partea Consiliului de Administrație  format din P.A., P.I.  şi P.V. şi o întimpinare formulată  de Consiliul de Administrație format din B.C. – Președinte C.A., D.E. – membru și B.O. – membru.

Conform art. 151 alin. 4 NCPC,  „Reprezentanții persoanelor juridice de drept privat vor depune in copie, un extras din registrul public in care este menționata împuternicirea lor”.

Din această norma legală  rezultă expres că dovada calității de reprezentant a unei persoane juridice – societate (comercială) se face cu un extras din registrul comerțului, în care este menționată împuternicirea dată reprezentantului.

Or,  tribunalul constată că potrivit mențiunilor existente în certificatul constatator eliberat de O.R.C.G., rezultă că  la data pronunțării prezentei  hotărâri societatea L. Sa este reprezentată in calitate de administratori de numiții  B.C. – Președinte C.A., D.E. – membru și B.O. – membru şi in consecință aceste persoane au drept de reprezentare a intimatei L. Sa .

Instanța  constată că  semnatarii întâmpinării a cărei anulare se solicită , respectiv, P.A., P.I. şi P.V. nu pot pretinde  calitatea de reprezentanți legali al societății (membri ai C.A.) in condițiile in care  hotărârea  AGA din 05.02.2020  pe care o invocă pentru a justifica calitatea de reprezentanți ai L. Sa nu a fost înregistrată în registrul comerțului in mod legal  şi astfel nu si-a produs efectele juridice de opozabilitate .

Conform art. 131 din Legea nr. 31/1990, „(4) Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului (...). (5) Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități”.

Din dispozițiile art. 131 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 rezultă expres că hotărârile AGA nu vor putea fi aduse la îndeplinire decât ulterior îndeplinirii celor două condiții de publicitate prevăzute de lege: înregistrarea în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

Așadar,  formalitățile de publicitate stabilite prin aceste normele speciale sunt necesare nu numai pentru a asigura opozabilitatea modificărilor față de terți, ci chiar pentru a da eficiență hotărârii respective, pentru ca aceasta să-și producă efectele în circuitul civil.

In consecință  hotărârea  AGOA din 05.02.2020, pe baza căreia P.A., P.I. şi P.V. şi-au întemeiat calitatea de pretinși membri ai C.A. şi implicit de reprezentati ai L. Sa  , este lipsită de relevanță juridică  sub aspectul dreptului de reprezentare a  societății L. sa  cită vreme nu au fost îndeplinite cerințele de publicitate prevăzute de normele legale mai sus citate .

 Pentru aceste considerente Tribunalul apreciază că actul procedural intitulat întimpinare formulat de acest consiliu de administrație este lovit de nulitate in raport de dispozițiile art .174 Cod de procedură civilă al (1 ) potrivit cu care ,, Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă,,  şi de dispozițiile art. 176 Cod de procedură civilă al1 pct 2 potrivit cu care  ,, Nulitatea nu este condiționată de existența unei vătămări în cazul încălcării dispozițiilor legale referitoare la: 2. reprezentarea procesuală;

In consecință pentru aceste considerente instanța va constată nulitatea actul procedural reprezentat de întimpinarea formulată la dosarul cauzei  de către  Consiliului de Administrație  format din P.A. , P.I.  Şi P.V. pentru intimata L. Sa.

 In ceea ce privește cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul C.O. instanța apreciază ca această cerere  urmează sa fie respinsă ca inadmisibilă in condițiile in care cererea de intervenție a fost formulată in interesul Consiliului de Administrație  format din P.A., P.I.  şi P.V..

Ori in primul rând instanța apreciază că această cerere nu poate fi admisibilă in condițiile actuale ale cadrului procesual dedus judecății raportat la împrejurarea că  acest consiliu de administrație  in favoarea căreia se formulează cererea de intervenție nu figurează ca parte litigantă in cauza de fată .

De asemenea așa cum s-a arata mai sus instanța apreciază că  așa  cum rezultă din extrasul ORC acest consiliu de administrație nu are calitatea de reprezentant al Sc L. Sa  şi astfel nu poate fi admisibilă o cerere de intervenție accesorie care să sprijine apărările formulate de un consiliu de administrație care nu reprezintă societatea pentru care s-a formulat cererea de înscriere a mențiunilor ce privesc actele adoptate de acționarii acestei societăți .

 De altfel sub aspectul admisibilității cererii de intervenție instanța constată că întreaga

întreaga motivare a cererii de intervenție formulată de C.O., așa cum a fost completată, vizează aspecte  care țin de legalitatea adoptării respectivelor hotărâri și  care nu pot fi analizate în aceasta procedură necontencioasă .

In ceea ce privește cererile  de intervenție formulată de intervenientele M.V. şi B.C. instanța apreciază că acestea sunt admisibile in raport de următoarele considerente :

Procedura de înregistrare în registrul comerţului este o procedură care presupune verificarea doar a formalității actelor a căror înregistrare se solicită, scopul fiind asigurarea opozabilităţii acestora prin asigurarea formalităților de publicitate, orice persoană interesată având dreptul de a pune în discuţie, în procedura de drept comun, valabilitatea actului în temeiul căruia s-a efectuat înregistrarea în registrul comerţului, iar ulterior, în ipoteza desființării actului prin hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesată poate solicita, conform art. 25 din Legea 26/1990, radierea înregistrării efectuate în registrul comerţului în baza acestui act.

Prin urmare, în analiza cererii de înregistrare a mențiunii şi a cererii de intervenţie formulate contra acesteia nu se pot verifica aspecte ce ţin de nulitatea sau nelegalitatea actelor juridice a căror înregistrare se solicită, ci doar dacă acestea îndeplinesc cerinţele formale necesare, în acest sens fiind relevante  prevederile art. 7 din OUG nr. 116/2009 şi art. 20 alin. 6 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2594/C/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor, potrivit cărora în cadrul acestei proceduri se realizează o verificare formală a actului supus înregistrării, analiza instanţei fiind limitată la aparenţa de legalitate a înscrisurilor a căror înregistrare se solicită şi la depunerea documentelor impuse de normele juridic.

De altfel, tribunalul reţine că  înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului nu are efect constitutiv de drepturi, ci asigură doar publicitatea faţă de terţi a actelor şi faptelor comerciantului, fiind evident  faptul că, în raport de prevederile legale invocate si statuările doctrinare si jurisprudenţiale, la efectuarea înscrierilor nu se poate face decât o verificare formală a legalității actelor ce stau la baza înscrierii, fără a se putea pune în discuție validitatea de fond a unor astfel de acte.

Mai constată tribunalul că  Registrul comerțului nu are rol validator al actelor supuse înregistrării, ceea ce confirmă faptul că procedura de înregistrare în registrul comerțului este o procedură necontencioasă, independent de caracterul pretins litigios al obiecțiunilor formulate printr-o cerere de intervenție, caracter ce se desprinde şi din interpretarea prevederilor art. 25 din Legea nr. 26/1990 al cărui rol este tocmai cel de a îndepărta mențiunile făcute pe baza unor acte în mod irevocabil desființate.

In cadrul procedurii necontencioase reglementate de art. 7 din OUG nr. 116/2009 pot fi supuse verificării instantei în condiții de contradictorialitate doar aspectele formale, legate de existenta sau inexistenta unor acte în baza cărora se solicită înscrierea sau neachitarea taxelor prevăzute de lege ori lipsa împuternicirii solicitantului pentru a formula cererea.

In consecință tribunalul  apreciază astfel că judecata unei cereri de înregistrare mențiuni trebuie să se limiteze exclusiv la analiza îndeplinirii cerințelor formale prevăzute de Legea nr. 26/1990 şi OMJ nr. 2594/2009, fără antamarea niciunui aspect de nelegalitate pe fond a actului supus înregistrării.

In consecință instanța nu va analiza in prezentul cadru procesual motivele de legalitate invocate de părti cu privire la valabilitatea actelor a căror inscriere in registru comertului s-a solicitat întrucât aceste critici  depășesc limitele verificărilor ce se impun a fi realizate în prezenta cauză, pârțile  având la indemina alte remedii procesuale prin care sa invoce respectivele neregularități privind adoptarea hotărârii ce face obiectul înscrierii in registrul comerțului , ci va analiza in ce măsură această cerere de înscriere îndeplinește cerințele formale pentru înscrierea in registrul comerțului așa cum sunt reglementate de dispozițiile legale aplicabile in cauză .

Astfel  tribunalul constată că sub aspect formal  că cererea de înregistrare mențiuni formulată pentru  L. SA  de numita  P.V. înregistrată sub nr....../2.03.2021  nu  îndeplinește toate cerințele formale pentru a fii înscrisă pentru opozabilitate in registrul comerțului , aspect ce rezultă din analizarea documentației alăturată cererii de înscriere care a fost înaintată la dosarul cauzei la solicitarea instanței .

Conform art. 22 alin. 2 din Normele metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului , de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a in formațiilor, aprobate prin OMJ nr. 2549/C/2008, persoana desemnată verifică dacă documentele depuse în susținerea cererii îndeplinesc condițiile legale de fond sau de formă.

Potrivit art. 161 din Norme Metodologie din 10.10.2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor „(1) Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare şi/sau de conducere şi de control ori a reprezentanţilor persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate şi/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însoţită de:

a) hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original;

b) actele de identitate ale noilor membri ai organelor de conducere şi de control sau al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în copie certificată de parte;

c) specimenul de semnătură al noilor membri ai organelor de administrare şi/sau de conducere ori al noului reprezentant al persoanei juridice care îndeplineşte această calitate, în original;

d) declaraţia pe propria răspundere din care reiese că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea acestor calităţi, în original;

e) informaţiile din cazierul fiscal, în original;

f) dovada acceptării exprese a mandatului, în cazul administratorilor sau, după caz, al membrilor directoratului, în original;

g) dovezile privind plata taxelor legale şi timbrul judiciar, în original”.

Potrivit art. 20 alin. 6 din Normele metodologice din 10 octombrie 2008 privind modul de tinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor:

"Daca se solicita inregistrarea, mentionarea sau publicarea unei hotarari a adunarii generale a asociatilor/membrilor, a unei decizii a asociatului unic, a unei hotarari a consiliului de administratie, a unei hotarari a consiliului de supraveghere ori a unui act aditional la actul constitutiv, inscrisurile mentionate, intocmite informa ceruta de lege, vor contine cel putin urmatoarele:  numele, prenumele, calitatea si semnatura persoanelor abilitate sa semneze inscrisul. "

Potrivit dispozițiilor art. 20 alin. 3 din Normele metodologice: "Înscrisurile a căror înregistrare, menționare si, după caz, publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ștersături sau adăugiri, sub sancțiunea respingerii cererii."

 De  asemenea potrivit prevederilor art. 19 alin. 1 din Normele metodologice, cererea de înregistrare a persoanei juridice în registrul comertului, completată corespunzător, se depune la ORCT in a cărui rază teritorială își stabilesc sediul social persoanele supuse obligației de înregistrare si trebuie să fie însoțită de toate datele si înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condițiilor pentru înregistrare și, după caz, de dovada achitării tarifului corespunzător cererii.

Or , instanța constată  că  prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021, persoana desemnată să analizeze cererea a constatat  că  cererea  de înregistrare ce face obiectul cauzei de față prezintă o serie de deficiențe respectiv „hotărârea CA este eronată la art. 3, locul nașterii directorului general, copia CI domnului T.C. este ilizibilă la valabilitate, cererea de înregistrare este incompletă la punctul 6 și incorectă la punctul VII, solicitare obținere informații din cazierul fiscal pentru noii cenzori'

De altfel prin notele scrise depuse la dosarul cauzei la data de 20.04.2021, O.R.C.  de pe lângă Tribunalul Gorj a arătat  că îşi menține poziția exprimată prin Rezoluția nr. 1509/03.03.2021 prin care persoana desemnată a constatat neregularități de ordin formal referitoare la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de OMJ nr. 2549/C/2008.

De asemenea pe lingă aceste  neregularități, , O.R.C.  de pe lângă Tribunalul Gorj a arătat că  se constată un alt impediment esențial în ceea ce privește înregistrarea Hotărâri AGOA din 05.02.2020 semnată de C.O., respectiv faptul că „au fost depuse la ORCT Gorj (în data de 29.02.2020, respectiv la data de 02.03.2021) hotărâri adoptate de adunarea generală a acţionarilor L. S.A. a aceleiaşi şedinţe din aceeaşi dată, prezidate de persoane diferite (dna B.C., respectiv dl. C.O.) cu conținut diferit privind organele de conducere”

Tribunalul apreciază că aceste  deficiente nu pot remediate in cursul solutionarii cauzei, prin depunerea actelor solicitate şi complinirea înscrisurilor care nu au fost depuse cu prilejul formulării cererii de înscriere nr....../2.03.2021, întrucât aceste înscrisuri trebuiau depuse odată cu formularea cererii de înscriere  conform exigentelor legale arătate mai sus , întrucât  verificarea îndeplinirii condițiilor privind înscrierea mențiunilor trebuie efectuată de reprezentanții  O.R.C.  de pe lângă Tribunalul Gorj  la data efectuării cererii pentru înscrierea mențiunilor respective.

 Pentru aceste argumente întrucât  la data formulării cererii de înscriere mențiuni nu au fost îndeplinite toate condițiile necesare înregistrării în registrul comerțului a cererii de înregistrare nr. ...../02.03.2021  in raport de  prevederile art. 161 alin. 1 lit. a și b din Normele metodologice privind modul de tinere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 2594/C/2008, modificat și completat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 6974/C/2020 , instanța va admite cererile de intervenție formulate de intervenientele M.V. şi B.C., care au formulat cereri de opoziție fâță de înscrierea respectivelor mențiuni şi  pe cale de consecință va respinge  cererea de înregistrare mențiuni formulată pentru L. SA  de numita  P.V. înregistrată sub nr....../2.03.2021  la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepția lipsei calității de reprezentant a Consiliului de Administrație  format din P.A., P.I.  şi P.V. pentru intimata L. Sa.

Constată nulitatea actul procedural reprezentat de întimpinarea formulată la dosarul cauzei  de către  Consiliului de Administrație  format din P.A. , P.I.  Şi P.V. pentru intimata L. Sa.

 Respinge cererea de intervenție accesorie formulată de intervenientul C.O. cu domiciliul în ..............jud. Gorj , ca inadmisibilă.

 Admite cererile de intervenție formulate de intervenientele M.V. cu domiciliul în ........., jud. Gorj şi B.C., cu domiciliul în ...........jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâta L. SA,  cu sediul în ......... și cu sediul procesual ales la ............................  intimata O.R.C.G., cu sediul în .............., jud. Gorj

Respinge  cererea de înregistrare mențiuni formulată pentru L. SA  de numita  P.V. înregistrată sub nr....../2.03.2021  la ORC de pe lângă Tribunalul Gorj.

Sentință executorie.

Cu drept de  apel în termen de 30 de zile de la data comunicării ce se depune la Tribunalul Gorj.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, azi 27.05.2021, la Tribunalul Gorj.

Preşedinte,

......

Grefier,

......