Litigiu de muncă: anulare decizie de concediere, reintegrare, despăgubiri

Sentinţă civilă 1820 din 02.09.2021


Pe rol  fiind judecarea cauzei Litigii de muncă privind cererea formulată de contestatorul H A în contradictoriu cu intimata SC A SA, având ca obiect „contestaţie decizie de concediere reintegrare în funcţie”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  răspunde avocat ales, B I E pentru contestator, consilier juridic P I pentru intimată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,

Se prezintă martora U G, iar în vederea administrării probei testimoniale, instanţa procedează la legitimarea acesteia.

 Se procedează la administrarea probei testimoniale, în temeiul art. 318 şi urm. din noul cod de procedură civilă, depoziţia acesteia  fiind consemnată, semnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa reţine că s-a solicitat de către contestator proba  cu expertiză medico legală.

Instanţa pune în discuţie această  probă.

Avocat B I E pentru contestator, solicită să se aibă în vedere că din depoziţia  martorei audiate nu s-a reuşit decât amplificarea unei  nebuloase cu privire la starea reală de sănătate a domnului H la momentul concedierii, după spitalizare şi după efectuarea tratamentului prescris, astfel încât mai ales  în contextul în care nu se poate stabili cu certitudine nici parcursul sinuos al acestui aviz de aptitudini de la  cabinetul de medicina muncii şi până la a ajunge în posesia domnului H.

Solicită ca instanţa să încuviinţeze proba propusă, respectiv efectuarea unei expertize medico legale, care să determine starea de aptitudine a contestatorului H A la momentul concedierii, în contextul în care contrar opiniei  societăţii pârâte şi  contrar  punctului de vedere al martorei audiată la termenul de astăzi, instanţa ar putea observa că s-a depus la dosarul cauzei o documentaţie  medicală din luna septembrie 2020, care relevă o stare absolut perfectă în ceea ce-l priveşte pe domnul H A.

Solicită ca instanţa să încuviinţeze  proba cu expertiză medico legală, deoarece această probă realizată efectiv în baza unor investigaţii clinice şi paraclinice reale şi efective administrate asupra contestatorului pot releva situaţia de fapt existentă la momentul  concedierii.

Reprezentantul convenţional la intimatei, având cuvântul  arată că se opune  efectuării unei expertize medicale, solicită să se aibă în vedere că depoziţia doamnei doctor este suficientă.

 Solicită ca instanţa să observe că, la termenul de judecată anterior, s-a pus în vedere contestatorului  să depună la dosar scrisoarea medicală eliberată de Institutul de Psihiatrie Socola la momentul externării, fapt care nu s-a concretizat. Prin aceiaşi încheiere, instanţa a  dispus ca în cazul în care contestatorul nu va depune la dosar  respectiva scrisoare medicală, instanţa se va adresa Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi pentru a fi comunicată scrisoarea medicală.

Avocat B I E pentru contestator,  depune la dosar biletul de externare  din data de 21.06.2020, comunică un exemplar şi reprezentantului convenţional al intimatei. Arată că domnul H A nu se mai află efectiv în posesia scrisorii medicale deoarece afirmă că a depus-o la unitatea intimată. Contestatorul a refăcut traseul acelei scrisorii  medicale, a mers şi la medicul de familie unde se  regăseşte tot biletul de externare. Contestatorul a mers şi la Spitalul de Psihiatrie Socola,  unde i s-a comunicat că nu o găsesc şi că s-ar putea  nici să nu fie. Solicită să se aibă în vedere că, această scrisoare medicală este mult mai importantă în ceea ce priveşte paşii înainte după externare, motiv pentru care solicită ca instanţa să emită o adresă către unitatea medicală pentru a transmite la dosar scrisoarea medicală.

Reprezentantul convenţional la intimatei, solicită să se observe că este un bilet de externare care nu este acelaşi lucru cu scrisoarea medicală, scrisoarea medicală este un document mult mai complex şi mai amplu care cuprinde toate diagnosticele pe care contestatorul  le-a primit de la  medici psihiatri specialişti.

Instanţa reţine  faptul că prin HG nr. 355 din 2007, este prevăzută la art.33,34 o altă procedură de contestare a fişei de aptitudini, competenţa de soluţionare a unei astfel de  contestaţii revenind Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană.

Avocat B I E pentru contestator, solicită ca instanţa să-i acorde cuvântul cu privire la acest aspect pentru a demonstra imposibilitatea contestării fişei de aptitudine, în contextul în care contestatorul este imperios legat de termenul de 30 de zile pentru contestaţia deciziei de concediere. Arată că din data de 07.09.2020, se prevăd 7 zile lucrătoare pentru contestaţie, 21 de zile  lucrătoare pentru numirea comisiei, în total 42 de zile calendaristice numai ca să se numească comisia, ori, în aceste condiţii  contestatorul  nu mai ava posibilitatea să formuleze contestaţie împotriva deciziei de concediere.

Solicită ca instanţa să aprecieze asupra nelegalităţii  avizului că o apărare de fond în cauza de faţă. Arată că nu există act normativ, dispoziţie legală imperativă, care să condiţioneze invocarea nelegalitzăţii acestui act de urmarea acestei procedurii prealabile.

Solicită ca instanţa să aprecieze  asupra nelegalităţii  avizului ca fiind  o apărare de fond, pentru că raportându-se la data primirii acelui aviz, respectiv 14.09.2020, odată cu decizia de concediere, 42 de zile minim calendaristice  durează doar până ce se întruneşte comisia de analiză a contestaţiei la aviz  la nivelul ministerului, ori, în această situaţie contestatorul pierdea termenul de contestaţie a deciziei de concediere.

Faţă de această procedură stabilită prin HG nr.355/2007, instanţa apreciază  că revine Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană competenţa de a se pronunţa în privinţa fişei de aptitudini, această  concluzie desprizându-se şi  din decizia  HP nr.7/2016, hotărâre prealabilă pronunţată de ÎCCJ.

În consecinţă, instanţa respinge proba cu expertiza medico legală.

Instanţa reţine că mai este o chestiune de lămurit, respectiv la ultima întrebare adresată de reprezentantul convenţional la intimatei  doamnei doctor, „dacă în biletul de ieşire din spital eliberat de către Spitalul de Psihiatrie Socola Iaşi erau menţionate diagnosticele care au determinat-o să elibereze  fişa de aptitudini. Când a formulat răspuns s-a referit la biletul de ieşire din spital sau la scrisoare medicală.”

Interpelată  de către instanţa, martora U G arată că ,biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală conţin aceleaşi informaţii cu caracter medical. Biletul de ieşire din spital se eliberează  de către unitatea sanitară unde a fost  pacientul internat, iar scrisoarea medicală  se eliberează de aceiaşi unitate medicală în baza biletului de ieşire din spital. Scrisoarea medicală este actul medical care se adresează medicului de familie.

Avocat B I E pentru contestator pentru întregirea materialului probatoriu, solicită ca instanţa să dispună emiterea unei adrese către Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi,  pentru a efectua verificării şi a transmite la dosarul cauzei  copie certificată după scrisoarea medicală, document  care nu este identic cu biletul de  externare, ci  prevede şi prescrierii, indicaţii terapeutice ulterioare externării, astfel încât sunt extrem de utile în aprecierea întregului  complex de împrejurării  şi implicit a stării reale a contestatorului la data  concedierii.

Interpelat de către instanţă, reprezentantul convenţional  al intimatei, arată că nu se opune acestei solicitări având în vedere că şi intimata a formulat aceiaşi solicitare.

Având în vedere  solicitarea formulată, în sensul de a emite o adresă către Spitalul de Psihiatrie Socola Iaşi,  pentru a se depune la dosar scrisoarea medicală, având în vedere că scrisoarea medicală îl vizează pe contestator, acesta a primit această scrisoare medicală şi  avea posibilitatea să o depună la dosar în cazul în care ar aprecia că este relevantă pentru soluţionarea cauzei,

Având în vedere şi declaraţia martorei, medic de medicina muncii, din care rezultă că scrisoarea medicală  are acelaşi conţinut cu biletul de ieşire din spital, având în vedere faptul că biletul de externare a fost depus la dosarul cauzei, instanţa apreciază că nu se mai impune amânarea judecăţii cauzei în vederea depunerii acestui înscris.

Avocat B I E pentru contestator,  depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată în sumă de 3000 lei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată pi acordă cuvântul  pe fondul cererii de chemare în judecată.

Avocat B I E pentru contestator, având cuvântul solicită admiterea contestaţiei împotriva decizie de  concediere nr.248/7669P din data de 14.09.2020, emisă pe numele contestatorului H A. În consecinţă solicită ca instanţa să dispună anularea deciziei de concediere contestată ca nelegală pi netemeinică. Să se dispună reintegrarea  contestatorului în funcţia de electrician-şef de tură  din cadrul Serviciului Electric din Direcţia Inginerie şi Investiţii a societăţii angajatoare, funcţie deţinută anterior concedierii şi obligarea intimatei la plata unei despăgubirii egale cu  salariile indexate, majorate şi reactualizate  cu celelalte drepturi – inclusiv tichete de masă de care contestatorul ar fi beneficiat în perioada 14.09.2020, data încetării raporturilor de muncă şi până la data soluţionării definitive a  prezentei cerer, utilizând drept referinţă salariul brut avut de contestator la data  concedierii, în temeiul art.80 alin.1 din Codul Muncii.

Totodată, solicită obligarea societăţii intimate la plata cheltuielilor de judecată.

Solicită să se observe că acel incident produs în data de 21.06.2020, soldat cu spitalizarea şi aplicarea de tratament pentru contestatorul H A a avut drept consecinţă perioada de spitalizare şi tratament, reabilitarea sa deplină.

Cu privire la fişa de aptitudini, solicită să se aibă în vedere că este inadmisibil, în condiţiile în care legea de guvern care reglementează activitatea, respectiv OG nr.355 din 2017, prevede la art.22 şi 23, obligativitatea ca între două investigaţii, controale anuale, să se dispună efectuarea unui nou set de investigaţii medicale, clinice şi paraclinice pe disciplinele  indicate, în cazul în care în acest interval dintre două controale obligatorii apare un incident, un indiciu, un eveniment care pune sub semnul întrebării capacitatea medicală a salariatului de a-şi exercita în condiţii de siguranţă şi deplinătate deplină funcţia.

Solicită să se aibă în vedere că aceste prevederi legale au un caracter imperativ, nu sunt la discreţia nici a conducătorului unităţii şi nici a medicului de medicina muncii. Să se ia şi să se completeze un aviz de aptitudine numai după o scurtă conversaţie cu salariatul, fără a avea nici cea mai mică idee, nici cea mai mică confirmare a unui diagnostic, nici cea mai mică confirmare a unui caracter ireversibil, nici cea mai mică confirmare a unui caracter cronic, să scrii şi să bifezi în prima căsuţă INAPT, este prea mult, este un abuz, abuz care s-a perpetuat şi ulterior datei la care a fost emis  avizul. Arată că nu cunoaşte care a fost parcursul de la medicul de la medicina muncii şi până la  conducerea unităţii  şi ulterior la salariat, cert este că faţă de data de 03.08.2020, la salariat a ajuns acest aviz capsat la decizia de concediere. Arată că are asupra sa, în original, aviz pe care-l prezintă instanţei de judecată.

Solicită să se aibă în vedere că, aritmetic din data de 14.09.2020, ţinând cont de termenele pe care le impune HG nr.355/2017, pentru sesizare, pentru constituirea  comisiei, pentru deliberarea comisiei şi pentru emiterea deciziei, era practic imposibil  contestatorului să aştepte rezultatul acelei comisii fără a risca şi fără a se plasa în afara termenului de 30 de zile de a contesta prezenta decizie de concediere.

Să se aibă în vedere că, contestatorul are posibilitatea legală, pe care solicită ca instanţa să o valorifice, de a invoca pe fond nelegalitatea acestui act.

Cu cheltuieli de judecată.

Solicită ca instanţa să mai aibă în vedere şi acea situaţie mai mult decât bizară şi care probează şi nelegalitatea deplină  a deciziei în ceea ce priveşte termenul de comunicarea acesteia către contestatorul din prezenta cauză.

De asemenea, solicită ca instanţa să aibă în vedere şi perioada care s-a scurs  faţă de termenul legal de aducere la cunoştinţă a acelui aviz de aptitudine, cât timp s-a scurs de la data de 03.08.2020 şi până în data de 14.09.2020, dată la care contestatorul a primit acel aviz.

Reprezentantul convenţional al intimatei, având cuvântul solicită respingerea în totalitate a cererii formulate de către contestatorul H A  pentru următoarele considerente:

Solicită să se aibă în vedere faptul că, concedierea acestuia a fost efectuată de către intimata SC”A „SA avându-se în vedere în primul rând istoricul  medical al acestuia precum şi incidentul medical survenit în luna iunie 2020, în urma căruia contestatorul a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola, iar la externare i-a fost înmânată şi a fost prezentată angajatorului o scrisoare medicală în care este pus un diagnostic clar în ceea ce-l priveşte pe acesta. Avându-se în vedere istoricul medical şi diagnosticul  din scrisoarea medicală, a fost eliberată, emisă fişa medicală.

Arată că este siderat de cele învederate de domnul avocat în sensul că acesta  a fost în posesia  fişei medicale, motivat de faptul că pe parcursul prezentului dosar, domnul avocat a susţinut că nu a fost în posesia fişei medicale. De asemenea, a mai susţinut încă odată domnul avocat  că, contestatorul nu a fost niciodată în data de 03.08.2020 la SC ”A” SA pentru a comunica scrisoarea medicală, arată că-l surprinde atitudinea domnului avocat.

Vis vis de dispoziţiile  art.22 şi 23 din HG nr.355/2017,  solicită să se aibă în vedere că  aceste dispoziţii sunt foarte clare şi spun că „ într-adevăr  se efectuează un control medical între controalele anuale dacă persoana în cauză are o internare mai mare de 90 de zile”. Ori, în cauza de faţă, solicită să se aibă în vedere că nu se aplică acest termen, doamna doctor având în vedere scrisoarea medicală a fost îndreptăţită să emită fişa de aptitudine.

Nu în ultimul rând, solicită ca instanţa să observe că a fost respectată în totalitate procedura prevăzută de codul muncii, Legea nr.53, în ceea ce priveşte emiterea actelor ce ţin de concedierea unui salariat, iar afirmaţia apărătorului contestatorului conform cărora nu au fost respectate termenele  impuse de codul muncii sunt total neadevărate.

Solicită să se observe că, de la data la care angajatorul a cunoscut  conţinutul fişei medicale, respectiv data de 24.08.2020, referatul care a fost înaintat de doctorul de medicina muncii împreună cu fişa medicală se regăsesc la dosar, nu au trecut mai mult de 30 de zile până la data când a fost emisă decizia de concediere.

Raportat celor prezentate, reiterează solicitarea intimatei de a respinge în totalitate cererea formulată de către contestatorul H A, precum şi cererea de cheltuieli de judecată.

Solicită amânarea pronunţării pentru a depune la dosar concluzii scrise.

Fără cheltuieli de judecată.

Instanţa va aprecia asupra cererii de amânare a pronunţării pentru ca intimata să depună la dosar concluzii scrise.

Avocat B I E pentru contestator, arată că a perceput-o ca pe un atac personal legat de presupusa afirmaţie că în data de 03.08.2020, contestatorul nu ar fi fost la unitatea intimată. Solicită să se aibă în vedere că în permanenţă a susţinut atât în scris cât şi  oral că „ contestatorul a fost la unitate, dar cu ocazia acelei vizite nu s-a efectuat absolut niciun control şi nicio investigaţie medicală”. În ceea ce priveşte scrisoarea medicală, solicită să se aibă în  vedere că în permanenţă contestatorul a precizat că a fost în posesia sa şi a predat-o la unitatea angajatoare şi că ulterior nu o mai are.

Instanţa rămâne în pronunţare, urmează ca părţile să facă verificării în sensul dacă se amână sau nu pronunţarea.

INSTANŢA

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

 Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi, contestsatorul H A în contradictoriu cu intimata  S.C. A S.A.a formulat contestatie  împotriva deciziei de concediere nr. 248/7669P din data de 14.09.2020, decizie pe care o apreciaza în egală măsură ca fiind afectată de nelegalitate şi netemeinicie, solicitand: anularea  deciziei de concediere contestată ca nelegală şi neîntemeiată; reintegrarea în funcţia de electrician şef de tură în cadrul Serviciului Electric din Direcţia Inginerie şi Investiţii a societăţii angajatoare, funcţie deţinută anterior concedierii, în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul Muncii: obligarea  la plata a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi - inclusiv tichete de masă - de care subsemnatul ar fi beneficiat în perioada dintre data de 14.09.2020 a încetării raporturilor de muncă şi data soluţionării definitive a cererii de faţă, utilizând drept referinţă salariul brut avut la data concedierii, în temeiul art. 80 alin. (1) din Codul Muncii; obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Arata contestatorul ca  a  desfăşurat activitatea ca salariat la S.C. A S.A. în aproape întreaga activitate profesională, atât în perioada 1990 - 2004, cât şi ulterior din 2010 până în prezent, în baza contractului individual de muncă nr. 7718/03.08.2010 ocupând funcţia de electrician şi ulterior şef de tură în cadrul Serviciului Electric.

Cu toată modestia, afirma că întreaga activitate la locul de muncă din cadrul S.C. A S.A. poate fi caracterizată ca fiind exemplară, atât prin prisma profesionalismului desăvârşit în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cât şi prin prisma conduitei morale şi sociale ireproşabile în raporturile cu colectivul.

b.In data de 21.06.2020, fiind la serviciu, a resimţit brusc şi cu caracter singular o puternică stare de rău cu pierderea scurtă a conştientei, motiv pentru care am fost transportat cu ambulanţa la Institutul de Psihiatrie Socola din Iaşi, pentru îngrijiri medicale şi investigaţii, fiind în acest scop internat în perioada 21.06.2020 - 29.06.2020. Cu această ocazie, a  fost diagnosticat ca suferind un episod anxios - disvegetativ, pentru care am primit asistenţă medicală şi tratament medicamentos pentru refacere, necesar pentru o scurtă perioadă limitată.

După externarea la data de 29.06.2020, a intrat în concediul de odihnă aferent anului 2020 pe care l-a efectuat în perioada 01.07.2020 - 15.08.2020, iar apoi la sugestia şefului direct, domnul A A, şef Serviciu Electric, am efectuat în continuare în perioada 16.08.2020 - 31.08.2020 şi zilele libere acumulate ca urmare a prestării de ore suplimentare, urmând ca începând cu data de 1 septembrie 2020 să se prezint la locul de muncă pentru reluarea activităţii.

Insă, începând cu data de 1 septembrie 2020 când a intenţionat să revina la serviciu, prin vocea aceluiaşi domn A A, şeful  direct şi totodată o persoană onestă, de înaltă calitate profesională şi morală, i s-a transmis să mai stea o perioadă acasă liniştit câteva zile şi să nu vina încă la serviciu, deoarece s-ar intenţiona pentru mine identificarea unui alt loc de muncă în cadrul altui compartiment.

Ori, această aşteptare a durat până pe data de 14 septembrie 2020, când a fost chemat la locul de muncă pentru a i se înmâna personal următoarele înscrisuri:

-COMUNICARE cu nr. 1703P din 14.09.2020, la care era ataşată Fişa de aptitudine nr. 1656/03.08.2020 şi prin care a fost informat că "in urma controlului medical din data de 3.08.2020, conform fişei de aptitudine nr. 1656/2020, nu mai sunteţi apt din punct de vedere fizic pentru continuarea activităţii în postul pe care îl deţineţi" precum şi că "întrucât în cadrul companiei nu există alte locuri vacante, vom proceda la concedierea pentru inaptitudine fizică, conform art. 61 Ut. c din Codul Muncii";

-DECIZIA DE CONCEDIERE nr. 248/7669P din data de 14.09.2020. Aşadar, acesta este contextul complet al împrejurărilor de fapt în care a survenit concedierea, concediere pe care o apreciaza cu obiectivitate ca fiind vădit nelegală şi neîntemeiată, aducând în acest sens argumentele care urmează.

II. Considerente privind nelegalitatea procedurii premergătoare concedierii şi implicit nelegalitatea deciziei de concediere

a. Cu privire la Fişa de aptitudine nr. 1656/03.08.2020, despre care în Comunicarea nr. 1703p/l 4.09.2020 se afirmă că ar fi fost emisă "în urma controlului medical periodic din data de 03.08.2020", afirmă cu hotărâre că dimpotrivă, de la data de 29.06.2020 până în prezent si cu atât mai puţin în data de 03.08.2020 nu am fost niciun moment supus şi nici măcar solicitat pentru efectuarea vreunui control medical de supraveghere a sănătăţii la locul de muncă şi pentru verificarea aptitudinilor necesare locului de muncă şi nici nu am fost supus vreunei examinări clinice sau para-clinice ale căror concluzii medicale să fi stat la baza eliberării Fişei de aptitudine nr. 1656/03.08.2020, purtând astfel în fals menţiunea "INAPT" pentru locul de muncă ocupat.

In aceeaşi măsură, caracterul mincinos al afirmaţiei potrivit căreia fişa de aptitudini în discuţie ar fi avut la bază un control medical din data de 03.08.2020 produce consecinţe grave şi asupra drepturilor mele legitime la muncă pe un post legal ocupat, în contextul în care apare ca evident că nefiind efectuat în realitate nici un control medical clinic sau para-clinic în specialităţile specifice locului de muncă şi felului activităţii desfăurate, nu s-a dorit identificarea vreunei cauze reale de incapacitate medicală şi nici o concluzie privind caracterul temporar sau definitiv al unei eventuale incapacităţi, în funcţie de care angajatorul să adopte o decizie legală privind derularea raporturilor de muncă, urmărindu-se se pare în mod exclusiv concedierea .

Dimpotrivă, arata  că la începutul lunii mai 2020 a fost supus controlului medical periodic de verificare a sănătăţii şi aptitudinilor la locul de muncă, control real constând în examinări clinice şi paraclinice pluri-disciplinare şi riguroase concluzionate cu menţiunea "APT" în cuprinsul fişei de aptitudine emise cu acea ocazie, fişă care se află în posesia angajatorului şi pe care, solicita sa fie depusa la dosar.

In opinia contestatorului, scopul fraudulos al acestei Fişe de aptitudine nr. 1656/03.08.2020, emise în absenţa efectuării oricărui control medical şi deci purtând concluzia medicală falsă de "INAPT", se conturează cu atât mai pregnant în contextul intenţei vădite a angajatorului de a-i ascunde existenţa respectivei fişe până la momentul comunicării deciziei de concediere şi implicit de a-mi răpi dreptul de a fi informat înainte ca aceasta să producă efecte juridice, respectiv înainte de încetarea la data de 15.09.2020 a raporturilor de muncă prin concediere.

In acest sens, arata  că deşi data de emitere a Fişei de aptitudini apare ca fiind 03.08.2020 totuşi angajatorul i-a transmis acest act abia în data de 14.09.2020, ataşat fiind la Comunicarea nr. 1703P/14.09.2020 şi concomitent cu decizia de concediere contestată, deci chiar la momentul la care fişa de aptitudini a produs efecte juridice constituind tocmai temeiul concedierii începând cu 15.09.2020.

Ori, această împrejurare constituie fără îndoială o cauză evidentă de nelegalitate a concedierii subsemnatului potrivit art. 61 lit. c din Codul Muncii.

b. Abordând în aceeaşi manieră obiectivă aspectele de legalitate a DECIZIEI DE CONCEDIERE nr. 248/7669P din data de 14.09.2020 prin solicita sa se constate că actul de concediere este vădit afectat de nelegalitate şi în acest context se impune anularea acestuia..Astfel, potrivit art. 62(1) din Codul Muncii:

"Art. 62 (1) In cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii. "

Ori, faţă de data de 03.08.2020 a Fişei de aptitudini nr. 1656/03.08.2020 emise de cabinetul propriu de medicina muncii din structura SC A SA, angajatorul a emis decizia de concediere contestată la data de 14.09.2020, deci cu mult peste cele 30 zile instituite de lege cu caracter imperativ pentru emiterea deciziei de concediere, iar această nerespectare constituie un motiv real de nelegalitate având drept consecinţă anularea deciziei de concediere contestate.

De asemenea, potrivit art. 64 alin. 2 şi 4 din Codul Muncii:

"(2) In situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1), acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.

 (4) In cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. "

Arata ca in speţă angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a solicita, anterior emiterii deciziei de concediere, sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea unei eventuale redistribuiri a acestuia.

Dimpotrivă, deşi dispoziţia legală impune explicit ca sesizarea AJOFM să fie efectuată anterior dispunerii concedierii, în speţă şi cel puţin cronologic, sesizarea formală a AJOFM cu adresa înregistrată nr. 1704P/14.09.2020 (menţionată în conţinutul deciziei de concediere) a fost efectuată evident după ce angajatorul, prin Comunicarea înregistrată anterior cu nr. 1703P/14.09.2020, mi-a adus la cunoştinţă că a dispus concedierea mea.

 Considera, că nici această obligaţie legală nu a fost respectată de către angajator, acesta dispunând concedierea anterior îndeplinirii procedurii de notificare a AJOFM după cum rezultă din cronologia numerelor de înregistrare a corespondenţei angajatorului, ceea ce poate atrage sancţiunea anulării deciziei de concediere contestate.

 Considerente privind netemeinicia deciziei de concediere.

După cum a precizat în preambul şi după cum rezultă totodată din înscrisurile ataşate prezentei contestaţii, episodul din data de.21.06.2020 marcat de deteriorarea bruscă şi singulară a stării de sănătate nu a constituit decât o simplă incapacitate temporară de muncă întinsă strict pe perioada 21.06.2020 - 29.06.2020 cât a fost internat pentru investigaţii şi pentru tratament, tratament medicamentos pe care l-a urmat atât cât a fost necesar şi prescris din perspectiva medicului curant, încă o scurtă perioadă după externare în cursul lunii iulie 2020.

Deşi în data de 1 septembrie 2020 după efectuarea concediului de odihnă şi a zilelor libere s-a considerat apt pe deplin pentru reluarea activităţii, nu si-a putut explica la acel moment indicaţia conducerii angajatorului meu, transmisă prin intermediul şefului direct dl. A A, de a mai rămâne câteva zile acasă fără grijă, fiind în discuţie o eventuală schimbare a locului meu de muncă (din câte a auzit în cadrul departamentului AMC). Această solicitare pe care dealtfel a respectat-o cu bună-credinţă a apreciat-o ca fiind oarecum curioasă, cu atât mai mult cu cât era  consumat  concediul de odihnă, astfel că în mod legal nu mai avea cum să compenseze perioada de repaus de după 1 septembrie 2020.

Ulterior a intrat în posesia Graficului de prezenţă aferent lunii septembrie 2020 pentru Serviciul Electric, din conţinutul căruia a înţeles că, probabil având nevoie de timp pentru pregătirea concedierii , solicitarea angajatorului de a mai rămâne câteva zile acasă liniştit şi după 1 septembrie 2020 a fost disimulată fictiv în respectivul grafic prin menţiunea CO inserată pe tot parcursul zilelor lucrătoare ale lunii septembrie 2020 (!), deşi  nu mai aveam la dispoziţie nicio zi din concediul legal de odihnă.

In acest context, în data de 14.09.2020 a fost chemat intempestiv la serviciu, unde i s-au înmânat comunicarea nr. 1703P/14.09.2020 însoţită de fişa de aptitudini nr. 1656/03.08.2000 precum şi decizia de concediere ce face obiectul prezentei contestaţii.

Luând astfel cunoştinţă despre motivele concedierii s-a Institutului de Psihiatrie  unde în cadrul unei internări de zi a fost supus unui control complex vizând persistenţa afecţiunii cu care s-a confruntat în data de 21.06.2020 precum şi a eventualelor urmări medicale ale acesteia.

Potrivit Biletului de externare si a Scrisorii medicale din data de 30.09.2020, eliberate în baza investigaţiilor efectuate la data de 23.09.2020, s-a constatat o reabilitare deplină a stării de sănătate, absenţa persistenţei oricăror urmări sau simptome, integritatea stării fizice şi psihice şi concluzia că nu se impune niciun tratament, asistenţă sau recomandare medicală.

In aceste condiţii, arata ca actele medicale de mai sus conferă argumente calificate şi totodată pe deplin eficiente în înlăturarea tuturor argumentelor false şi manoperelor fictive produse de angajator ca temeiuri ale concedierii mele, cu privire la integritatea sănătăţii şi la capacitatea sa fizică şi psihică de a îndeplini şi mai departe atribuţiile de serviciu în acelaşi mod exemplar, cu aceeaşi pricepere şi conştiinţă profesională .

în concluzie, solicita:

1.Sa fie anulata  decizia de concediere contestată ca nelegală şi neîntemeiată;

2.Să sa se dispuna  reintegrarea sa  în funcţia de electrician şef de tură în cadrul Serviciului Electric din Direcţia Inginerie şi Investiţii a societăţii angajatoare, funcţie deţinută anterior concedierii, în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul Muncii;

3.Sa achite intimata  despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi - inclusiv tichete de masă - de care subsemnatul ar fi beneficiat în perioada dintre data de 14.09.2020 a încetării raporturilor de muncă şi data soluţionării definitive a cererii de fată, utilizând drept referinţă salariul brut avut de subsemnatul la data concedierii, în temeiul art. 80 alin. (1) din Codul Muncii.

4.Să obligaţi pârâta la plata cheltuielilor de judecată

In drept, invocă dispoziţiile art. 61, art. 62, art. 64 şi art. 268 - 275 din Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Codului de procedură civilă.

Intimata a formulat intampinare prin care solicită respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de reclamant prin care acesta solicită anularea Deciziei nr. 248/7669P/14.09.2020, reintegrarea în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei, obligarea societăţii la plata drepturilor salariale cuvenite de la data încetării contractului individual de muncă şi până la data soluţionării prezentei cauze, precum şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamantul a ocupat, în temeiul contractului individual de muncă nr. 7718/03.08.2010, postul de electrician în cadrul societăţii şi fost concediat prin decizia nr. 248/7669P/14.09.2020. Motivul concedierii îl reprezintă faptul că medicul specialist de medicina muncii, în temeiul art. 25 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor precum şi în temeiul art. 5,12,19,20,21,22 din aceiaşi H.G. nr. 355/2007 a emis avizul medical inapt pentru exercitarea profesiei de electrician.

Urmare a avizului medical, precum şi a faptului că salariatul nu a introdus o contestaţie împotriva acestui aviz, în termenul de 7 zile stabilit prin art. 30 şi 31 din HG nr. 255/2004 {art.30. Persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea in muncă. / art. 31. Contestaţia prevăzută la art. 30 se adresează direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii fişei de aptitudine în muncă ) societatea, pentru a respecta dispoziţiile stabilite prin art.9 şi 12 din HG nr. 355/2007, a fost nevoită să dispună concedierea în temeiul art. 61 litc. din Codul Muncii.

Arata  că decizia de concediere este legală iar motivele care au stat la baza acesteia sunt reale şl temeinice.

De asemenea, precizeaza ca  anterior introducerii prezentei contestaţii salariatul avea posibilitatea legală de a contesta mai întâi avizul medical primit de la medicul de medicina muncii şl numai în cazul în care această contestaţie ar fi fost întemeiată ar fi existat un temei real pentru a Introduce şi contestaţia împotriva deciziei de concediere. în situaţia în care avizul medicului de medicina muncii nu a fost schimbat, societatea noastră nu putea lua nicio altă hotărâre în afara celei de concediere, întrucât salariatul nu putea fi menţinut în funcţia pe care o ocupa şi nici nu existau disponibile alte posturi corespunzătoare pregătirii sale profesionale.

Face precizarea ca profesia de electrician ocupată de fostul  salariat presupune lucrul cu Instalaţii electrice sub tensiune, lucrul la înălţime şi mare înălţime precum şl lucrul în ture de noapte când salariatul este singur la locul de muncă şi are misiuni de supraveghere a instalaţiilor. Riscurile profesionale determinate de activităţile enumerate asupra propriei sănătăţi a salariatului dar şi asupra integrităţii instalaţiilor şi bunurilor firmei sunt semnificative, motiv pentru care toate aceste obligaţii profesionale nu pot fi încredinţate unei persoane care din punct de vedere medical nu îndeplineşte anumite condiţii fizice şi psihice strict evaluate de către medicul de medicina muncii. Aşa după cum rugăm a se observa din documentele medicale şi din declaraţiile sub semnătură privată depuse la dosarul cauzei, reclamantul a avut episoade de pierdere a conştientei şi un diagnostic medical incompatibile cu atribuţiile de serviciu mai sus enumerate. Continuarea exercitării profesiei atrage ar riscuri iminente pentru viaţa salariatului şl integritatea bunurilor societăţii cu consecinţe de natură penală, administrativă şi financiară care pot fi eliminate numai prin încetarea exercitării profesiei.

Conform Fişei postului dl. H avea printre atribuţiile de serviciu executarea nemijlocită, în timpul programului de lucru efectuat în ture (6-14; 14-22 şl 22-06), a controlului instalaţiilor de distribuţie şi utilizare a energiei electrice de joasă şi înaltă tensiune, a staţiilor şi posturilor de transformare a energiei electrice, a instalaţiilor de producere a utilităţilor şi a instalaţiilor din secţiile de producţie, montate la sol cât şi suspendate la mare înălţime.

In data de 21.06.2020, în timp ce se afla la locul de muncă de la A SA a suferit un leşin, pierzându-si temporar starea de conştientă. Colegul reclamantului, prezent pentru efectuarea schimbului de tură, i-a acordat primul ajutor deblocându-i căile respiratorii, ulterior tot acesta solicitând sprijinul cadrelor medicale de la Cabinetul medical al unitatii după cum reiese din declaraţia acestuia ataşată copie.

Asistenta medicală, ajunsă la locul incidentului a constatat că reclamantul a avut pierdere de conştientă de durată necunoscută, precum şl faptul că îşi revenise din leşin dar nu recunoştea pe nimeni din jurul său, nu putea răspunde la întrebări şi privea în gol-după cum reiese din declaraţia acesteia ataşată în copie, i-a acordat primul ajutor, totodată administrându-i şi oxigen timp de cincisprezecea minute Iar ulterior a solicitat o ambulanţă, care l-a transportat pe reclamant la secţia de primiri urgenţe din cadrul Spitalului de Neurochirurgie laşi.

Ulterior acestui episod reclamantul a fost internat la Institutul de Psihiatrie Socola laşi, în perioada 21.06.2020-29.06.2020, conform Certificatului de concediu medical nr. 3786027/29.06.2020, eliberat de această instituţie medicală.

După externarea de la Institutul de Psihiatrie Socola laşi, din data de 29.06.2020, reclamantul s-a prezentat la data de 03.08.2020 la Cabinetul medical din cadrul societăţii comerciale pentru a remite medicului de medicina muncii Certificatul de concediu medical nr. 3786027/29.06.2020. Susţinerile reclamantului de la pagina 3 a cererii introductive conform cărora nu ar fi fost prezent la sediul cabinetului medical din cadrul societăţii la data de 03.08.2020, sunt mincinoase şi în acest sens ataşam prezentei un extras din Registrul de intrări al Serviciului de pază al operatorului economic unde se poate observa că la data de 03.08.2020 este consemnat faptul că reclamantul a fost la sediul societatii, precum şi un extras din Registrul de consultaţii de la Cabinetul medical, unde de asemenea este consemnat faptul că reclamantul s-a prezentat la data de 03.08.2020 pentru consult medical. în cazul în care reclamantul va menţine afirmaţiile mincinoase si în fata instanţei, societatea noastră va formula plângere penală pentru ca organele de cercetare competente să se pronunţe si să dispună măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

La data ante menţionata reclamantul s-a prezentat la Cabinetul medical pentru a preda o copie a certificatului medical, ocazie cu care conform art. 25 din HG nr. 355/2007 ( art. 25 Medicul de medicina muncii are dreptul de a efectua examenul medical la reluarea activităţii ori de câte ori îl consideră necesar, în funcţie de natura bolii sau a accidentului pentru care lucrătorul a absentat din producţie) fost evaluat şi consultat de medicul de medicina muncii.

Precizeaza că dispoziţia a art. 25 din HG nr. 355/2007 este transpusă în Regulamentul Intern al societăţii noastre, mai exact în art. 18, lit s), pct. 3, 5 şi 6 din Capitolului [V-Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor din Regulamentului Intern al A S.A. care stipulează următoarele:

 (3) La revenirea din concediul medical salariaţii au obligaţia de a prezenta medicului de medicina muncii din cadrul societatii Certificatul Medical / Scrisoarea Medicală /alte documente aferente perioadei de Incapacitate temporară de muncă.

(5)Pentru situaţiile în care codurile de diagnostic arată că salariaţii au suferit o afecţiune care le poate afecta capacitatea de muncă din punct de vedere fizic sau psihic, conform art. 19 din HG nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul de medicina muncii va efectua o evaluare de specialitate tn urma căreia va completa fisa de aptitudine cu concluzia examenului medical: apt, apt condiţionat. Inapt temporar sau Inapt pentru locul de muncă respectiv. Conform art. 9 alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor pentru stabilirea aptitudinii în muncă, medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare.

(6)Şefii locurilor de munca au obligatia de a admite si menţine la lucru doar salariaţii care au aviz medical favorabil pentru a desfăşura activitatea in profesia /functia lor. Nu pot fi admişi / mentinuti la lucru salariaţii care nu au aviz medical favorabil privind aptitudinea in muncă sau al căror aviz a expirat

Medicul de medicina muncii făcând aplicarea dispoziţiilor art. 18, lit s), pct. 3 şi 5 din Regulamentul Intern al A S.A. a evaluat medical reclamantul luând în considerare codurile de diagnostic înscrise pe Certificatul de concediu medical nr. 3786027/29.06.2020, respectiv codul de urgenţă medico-chirurgicala 139 (sindrom catatonic, catatonia fiind un sindrom psihomotor, specific bolilor mintale caracterizat printr-o stare de fixare a corpului în anumite poziţii, conduită stereotipă şi stupoare mintală) şi codul 321-episod depresiv.  Precizeaza că o dată cu Certificatul de concediu medical nr. 3786027/29.06.2020, reclamantul a prezentat medicului de medicina muncii şi un Bilet de externare emis de Institutul de Psihiatrie Socola laşi, document pe care reclamantul a refuzat să il lase în copie la dosarul medical şi din acest motiv solicita să fie  depusa la dosarul cauzei o copie a înscrisului ante menţionat. Medicul de medicina muncii a reţinut faptul că în cuprinsul Biletului de externare era consemnat faptul că reclamantul a fost internat la Institui de Psihiatrie ca urmare a unui episod comitial, totodată fiidu-i prescris tratament medicamentos cu Carbamazepină şi Anxiar, medicamente utilizate pentru tratamentul unor tipuri de epilepsie.

Având în vedere:

1.Fişa postului deţinut de reclamant în cadrul A S.A., conform căreia acesta era electrician, având programul de lucru organizat în trei ture (Inclusiv tura de noapte) având printre atribuţiile de serviciu munca Tn reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şl Joasă tensiune, precum şi munca la înălţime;

2.prevederile H.G. nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, unde în Anexa 1, în cuprinsul Fişei 123, privind munca la înălţime, în cuprinsul Fişei 124, privind munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şi joasă tensiune şi în cuprinsul Fişei 143-personaI care lucrează în tura de noapte, este precizat clar că munca în reţelele de foarte înaltă, înaltă, medie şt Joasă tensiune, munca la înălţime, respectiv munca în ture de noapte este contratndtcatâ persoanelor care suferă de: boli psihice, boli cronice ale sistemului nervos, tulburări de echilibru, psihoze, epilepsie;

3.codurile de diagnostic din Certificatul de concediu medical nr. 3786027, respectiv codul de urgenţă medico-chirurgicală 139 (sindrom catatonic) şi codul 321-episod depresiv;

4.riscurile asupra vieţii salariatului şi asupra bunurilor firmei existente în cazul în care s-ar repeta manifestările identificate (leşin, pierdea conştientei), faptul că doar printr-o întâmplare incidentul s-a petrecut în spaţiul destinat schimbului de tură, în prezenţa colegului cu care se realiza schimbul şi nu s-a petrecut în timp ce salariatul se afla singur în interiorul instalaţiilor pe care le supraveghează, precum şi implicaţiile legale pe care le-ar presupune ne-dispunerea avizului medical inapt, medicul de medicina muncii a emis Fişa de aptitudine nr. 1656/03.08.2020 prin care a constatat că reclamantul este Inapt pentru exercitarea meseriei de electrician, în condiţiile specifice postului pe care acesta îl ocupa, respectiv munca în reţelele de foarte înaltă, lucrul în ture, inclusiv tură de noapte precum şi lucrul la înălţime. In aceaşi Fişă de aptitudine, medicul de medicina muncii recomandă ca reclamantul să lucreze în colectivitate, sub supraveghere, totodată recomandând schimbarea locului de muncă şi reorientarea profesională.

Având în vedere concluziile Fişei de aptitudine, corelate cu dispoziţiile art. 18, lit s), pct. 6 din Capitolului IV-Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor din Regulamentului Intern al A S.A. şeful reclamantului a solicitat Direcţiei Resurse Umane a societăţii comerciale, prin adresa nr. 7103P/24.08.2020, identificarea unui loc de muncă pentru reclamant, conform stării de sănătate a acestuia. în cadul societăţii comerciale nu au fost identificare locuri vacante corespunzătoare stării de sănătate a salariatului şi pregătirii profesionale a acestuia şl în consecinţă, în temeiul dispoziţiilor art. 61 Ht c din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii a fost emisă Decizia 248/7669P/14.09.2020 prin care a fost încetat contractul individual de muncă al reclamantului, ca urmare a faptul că aceste este inapt din punct de vedere medical pentru a exercita în bune condiţii atribuţiile de serviciu specifice postului de electrician.

Referitor la susţinerile reclamantului conform cărora Decizia 248/7669P/14.09.2020 nu a fost emisă în termenul de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii, prevăzut de art. 62 din Codul Muncii, solicita  să se reţină următoarele:

a.in perioada 01.07.2020-31.08.2020 reclamantul a fost în concediu de odihnă, astfel că raportat la dispoziţiile art. 60 , alin. 1, lit. h din Codul muncii concedierea nu putea fi dispusă pe perioada efectuării concediului;

b.deşi Fişa de aptitudine nr 1656 a fost emisă la data de 03.08.2020, termenul de 30 de zile prevăzut de art. 62 din Codul Muncii, a fost suspendat pe perioada concediului de odihnă şi a început să curgă de la data de 01.09.2020, dată de la care salariatul a revenit la servicu.

Având în vedere cele mai sus arătate, Decizia 248/7669P/14.09.2020 a fost emisă în termenul legal, prevăzut de Codul Muncii.

Referitor la afirmaţiile reclamantului conform cărora Notificarea transmisă agenţiei teritorială de ocupare a forţei de muncă, în temeiul art. 64 din Codul Muncii este ulterioară Deciziei 248/7669P/14.09.2020, vă rugăm să observaţi câ cele două înscrisuri sunt emise la aceeaşi dată şl în consecinţa apreciem că subscrisa a îndeplinit în mod corect obligaţia stabilita în sarcina sa de alin. 2 de la art. 64 din Codul Muncii.

în situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, conform art. 64 alin. (2), îi revine obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului la un alt loc de muncă potrivit pregătirii sale profesionale sau, după caz capacităţii (medicale) de muncă. Aşa după cum se arată şi în doctrină ((Ion Traian Stefanescu, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2005privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (comentată), Ed. Lumina tex. Bucureşti, 2005, 57-58) după notificarea cazului agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă - neexistând în unitate locuri de muncă vacante - angajatorul poate să dispună concedierea salariatului. Dacă angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, este suficientă numai notificarea agenţiei teritoriale şi, fără a aştepta răspunsul ei, salariatul poate fi concediat.

Reitereaza  faptul că reclamantul, conform Fişei postului avea programul de lucru organizat în trei ture (Inclusiv tura de noapte) şi avea printre atribuţiile de serviciu şi lucrul la inaltime cu echipamente şi instalaţii cu electricitate de joasă şi înaltă tensiune.

In aceste condiţii consideră că nu este relevant faptul că reclamantul a ataşat cererii introductive  Scrisoarea medicală din 30.09.2020 unde la diagnostic se precizează că nu are tulburări psihice la momentul examinării.

Faptul că reclamantul nu avea tulburări psihice la momentul examinării din data de 30.09.2020 nu înlătură posibilitatea ca acesta să mai sufere episoade de pierdere de cunoştinţă la locul de muncă, situaţie de natură să:

a.pericliteze sănătatea şl chiar viaţa acestuia şi a colegilor săi raportat la faptul că atribuţiile de serviciu ale electricienilor Implică lucrul la înălţime cu reţete electrice de înaltă tensiune;

b. cauzeze, în cazul producerii unui incident care să afecteze buna funcţionare a Instalaţiilor electrice, prejudicii materiale incomensurabile, având în vedere că este un operator economic ce lucrează la foc continuu.

Faţă de aspectele prezentate mai sus, solicita respingerii contestaţiei.

Atat contestatorul cat si intimata au formulat precizari.

Analizand actele si lucrarile cauzei, instanta retine:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi, contestatorul H A în contradictoriu cu intimata  S.C. A S.A.,a formulat contestatie  împotriva deciziei de concediere nr. 248/7669P din data de 14.09.2020, solicitand: anularea  deciziei de concediere contestată ca nelegală şi neîntemeiată; reintegrarea în funcţia de electrician şef de tură în cadrul Serviciului Electric din Direcţia Inginerie şi Investiţii a societăţii angajatoare, funcţie deţinută anterior concedierii, în temeiul art. 80 alin. (2) din Codul Muncii: obligarea  la plata a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi - inclusiv tichete de masă - de care subsemnatul ar fi beneficiat în perioada dintre data de 14.09.2020 a încetării raporturilor de muncă şi data soluţionării definitive a cererii de faţă, utilizând drept referinţă salariul brut avut la data concedierii, în temeiul art. 80 alin. (1) din Codul Muncii; obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Potrivit contractului individual de munca inregistrat sub nr.7718/03.08.2010, depus la fila 23 dosar, rezulta ca salariatul contestator a fost angajatul unitatii intimate incepand cu data de 04.08.2010 in meseria de electrician. Prin actul aditional nr. 6, contractul individual de munca nr.7718/03.08.2010 a fost modificat in sensul  ca incepand cu data de 05.01.2016 conntestatorul a ocupat functia de sef tura iar profesia este de maistru electrician. Acest act aditional a fost insusit de ambele parti prin semnatura.

Prin decizia nr. 248/7669P/14.09.2020 raportul de munca al salariatului a incetat conform art. 61 lit.c din Codul Muncii. In fapt, la art. 2 din decizie, se precizeaza ca incetarea contractului individual de munca a intervenit ca urmare a inaptitudinii fizice a contestatorului de a continua executarea contractului individual de munca.

In preambulul  deciziei contestate se arata ca prin  fisa de aptitudini nr. 1656/2020 intocmita de medicul specialist de medicina muncii,contestatorul a fost declarat inapt datorita afectiunilor care fac imposibila continuarea raportului de munca pe postul de sef tura/ electrician/ lucru la inaltime/ lucru in tura de moapte. Se arata ca preavizul este de 20 de zile lucratoare, situatie necontestata de salariat.

Se precizeaza ca in unitate nu sunt locuri vacante  corespunzatoare pregatirii profesionale si starii de sanatate si ca a fost notificata AJOFM prin adresa nr. 17045/14.09.2020.

Retine instanta ca aceasta notificare catre AJOFM a fost pur formala deoarece a fost emisa in aceeasi zi in care a fost emisa decizia de incetare a raportului de munca. Astfel au fost  incalcate dispozitiile art.64 din Codul muncii care prevad ca in cazul concedierii  pentru motivele de la art. 61  lit.c  si  d., angajatorul are obligatia de a  propune alte locuri de munca, in cazul in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante, are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca. Potrivit alin. 4 din art.64 rezulta ca doar dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca, angajatorul poate dispune concedierea. In cazul de fata notificarea a fost emisa concomitent, in aceeasi data, de unde se poate retine caracterul pur formal al acestei notificari.

Noteaza instanta ca incetarea raportului de munca al contestatorului a fost intemeiata pe dispoziziile art. 61 alin. c din Codul muncii avand ca act determinant fisa de aptitudini . In Considerentele  Deciziei  ÎCCJ nr. 7/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 se retina ca: În dreptul nostru, inaptitudinea este un motiv de concediere de sine stătător, prin excelenţă, neimputabil; salariatul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile de serviciu din cauza reducerii unora dintre capacităţile sale biologice. Textul art. 61 lit. c) din Codul muncii vizează inaptitudinea intervenită pe parcursul executării contractului de muncă, şi nu cea manifestată de către persoană chiar cu prilejul angajării. Este avută în vedere situaţia salariatului căruia i s-a redus pe parcurs capacitatea de exerciţiu biologic, iar postul ocupat îi afectează performanţele profesionale. Aptitudinea în muncă este definită la art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.169/2011, drept ". . .capacitatea lucrătorului din punct de vedere medical de a desfăşura activitatea la locul de muncă în profesia/funcţia pentru care se solicită examenul medical". Aptitudinea medicală este stabilită de către medicul de medicina muncii, conform art. 8 lit. f) din Legea nr. 418/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit acestor dispoziţii: "Medicul de medicină a muncii supraveghează sănătatea angajaţilor pe baza prevederilor legale şi a riscurilor profesionale pentru sănătatea angajaţilor, respectând principiile de etică, astfel: (...) f) stabileşte aptitudinea în muncă, cu ocazia oricărei examinări medicale". Art. 9 alin. (2) din acelaşi act normativ prevede că "Pentru stabilirea aptitudinii în muncă medicul specialist de medicina muncii poate solicita şi alte investigaţii şi examene medicale de specialitate, suplimentare celor prevăzute la art. 8". Cu titlu de exemplu, inaptitudinea medicală priveşte: reducerea acuităţii unuia sau mai multor simţuri, anume a celor de care salariatul se slujeşte în activitatea sa; pierderea îndemânării, în cazul profesiilor în care această calitate este necesară; tulburări ale reflexelor, în cazul persoanei care desfăşoară activitate de intervenţie rapidă şi precisă (conducători auto, piloţi, controlori de trafic etc.); scăderea memoriei; afecţiuni psihice care duc la pierderea concentrării, a capacităţii de rezistenţă la factori de stres, dacă specificul muncii cere calm şi stăpânire de sine (relaţii cu publicul, cadre didactice); diferite afecţiuni de natură fizică (anchilozarea unui braţ, hernie); încetinirea executării lucrărilor manuale, cu consecinţa imposibilităţii respectării termenelor de predare; boli transmisibile (spre exemplu, dermatologice) care nu pot fi tratate corespunzător şi în termen util (în cazul lucrătorilor din alimentaţie publică sau servicii de coafură, cosmetice) etc. Aptitudinea medicală stabilită de medicul de medicina muncii vizează doar un anumit post ocupat de salariat, angajatul nefiind expertizat sub aspect aspectul capacităţii/incapacităţii generale de muncă. Deoarece medicul de medicina muncii este cel care supraveghează starea de sănătate a angajaţilor, avizul medical dat de acesta (având la bază fişa de expunere la riscuri profesionale, istoricul medical al angajatului, examinările medicale periodice efectuate) are o importanţă majoră în ceea ce priveşte continuarea sau nu a activităţii angajatului în acel loc de muncă.

Potrivit dosarului medical, depus in cauza,  rezulta ca la data de 8.05.2020 contestatorul era clinic sanatos iar in data de 03.08.2020  era inapt .

Prin fisa de aptitudini inregistrata sub nr. 1654/2020 ( fila 42) rezulta ca in data de 3.08.2020 contestatorul este avizat de  medicul de medicina muncii U G, ca fiind INAPT. La rubrica recomandari se arata ca este inapt pentru  activitatea de electrician, lucru la inaltime, tura de noapte si se recomanda sa lucreze in colectivitate cu supraveghere.

Din declaratia martorului U G  rezulta ca fisa de aptitudini a fost eliberata avand in vedere suspendarea starii de constienta insotite de contractii tonice ceea e releva o criza de tip epileptic.Arata ca nu a fost  prezenta in timpul crizei contestatorului. Acesta a fost a doua criza, prima fiind acum 5 ani. Precizeaza ca fisa de aptitudini a redactat-o la cateva zile de la prezentarea contestatorului, cand acesta s-a prezentat cu actele de la spital.Fisa de aptitudini a fost predata unui alt salariat si nu contestatorului. Arata ca in fisa nu se consemneaza posibilitatea salariatului de a o contesta.

Noteaza instanta, ca din actele si lucrarile  dosarului nu rezulta comunicarea acestei fise de aptitudini( anterior incetarii raportului de munca) catre salariat pentru a putea sa beneficieze  de dispozitiile  art. 30 şi 31 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 cu modificarile ulterioare, care prevad ca  persoana examinată poate contesta rezultatul dat de către medicul specialist de medicina muncii privind aptitudinea în muncă, contestaţia adresându-se autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, în termen de 7 zile de la primirea fişei de aptitudine în muncă. Contestaţia se soluţionează de o comisie formată din 3 medici specialişti de medicina muncii, care convoacă părţile implicate în termen de 21 de zile de la data primirii contestaţiei, conform art. 32. Este de retinut in acest  sens ca in considerentele  Deciziei  ÎCCJ nr. 7/2016 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 61 lit. c) din Legea nr. 53/2003 se arata ca este suficient ca în cauză să se întocmească fişa de aptitudine de către medicul specialist de medicina muncii  dar aceasta sa nu fi fost  contestata  de lucrător.

Astfel,  in cauza,decizia de incetare a raportului de munca a fost emisa fara ca in prealabil, contestatorului sa-i fie comunicata fisa de aptitudine nr. 1656/2000. Decizia fiind intocmita in baza  acestei fise de aptitudini despre care contestatorul nu avea cunostinta si drept urmare nu a avut cum sa o conteste.

Instanta noteaza ca din cuprinsul fisei  nu rezulta tipul de inaptitudine constatat de medicul de medicina muncii( inapt fizic, psihic, neurologic..) iar in decizia de incetare a raportului de munca se prevede la art.2 ca este „inapt fizic”.Asadar desi fisa de aptiudini nu arata ce fel de inaptitudine are salariatul, decizia precizeaza ca este inapt fizic, aratand  mai mult decat scrie in fisa.

In cuprinsul fisei nu este prevazuta o rubrica  intitulata „ observatii” in care medicul ar fi trebuit sa detalieze bolile si diagnosticul stabilit care au condus la concluzia inaptitudinei.

Totodata observa instanta ca in perioada de la  examinarea medicala din data de 21.05.2020 si data de 3.08.2020  nu s-a efectuat un examen medical care sa conduca la concluzia schimbarii avizului de „ apt conditionat” stabilit in 21.05.2020 si „ inapt” stabilit fisa de aptitudini inregistrata sub nr. 1654/2020.

Retine instanta ca fisa de aptitudini  inregistrata sub nr. 1654/2020 nu este insotita de acte medicale care sa sustina concluzia de inapt fizic asa cum s-a retinut in decizia contestata,  ci dimpotriva exista acte medicale emise in luna septembrie care atesta contrariul. In acest sens este de retinut ca  la data de 30.09. 2020 prin biletul de externare  emis de Institutul de Psihiatrie rezulta fara echivoc  ca salariatul a mai avut o singura internare cea din data de 21.06.2020 si  ca nu se constata simptomatologie manifesta/ fara tulburari in momentul examinarii.

Avand in vedere intreaga argumentatie raportat la dispozitiile legale aplicabile, instanta  va admite contestaţia formulată de contestatorul H Ain contradictoriu  cu intimata S.C. A S.A, va anulează decizia nr. 248/7669/P emisă de intimată la data de 14.09.2020 si pe cale de consecinta avand in vedere dispozitiile art.80 din Codul muncii, va obliga intimata să-l reintegreze pe contestator pe postul de şef de tură în cadrul Serviciului Electric, Departament Inginerie şi Service, Direcţia Producţie şi Strategie Industrială si va intimata să achite contestatorului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, începând cu data de 15.09.2020 până la data reintegrării efective.

 Avand in vedere dispozitiiile art 453 din Codul de pr. Civila, instanta va obliga intimata să achite contestatorului suma de 3000 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu de avocat) conform chitantelor nr. 585/20.10.2020 si nr.583/08.10.2020.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de contestatorul H A domiciliat în Iaşi, Ş V nr., ap. , jud. Iaşi în contradictoriu cu intimata S.C. A S.A. cu sediul în V L nr. 1, com. Valea Lupului, jud. Iaşi.

Anulează decizia nr. 248/7669/P emisă de intimată la data de 14.09.2020.

Obligă intimata să-l reintegreze pe contestator pe postul de şef de tură în cadrul Serviciului Electric, Departament Inginerie şi Service, Direcţia Producţie şi Strategie Industrială.

Obligă intimata să achite contestatorului despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul, începând cu data de 15.09.2020 până la data reintegrării efective.

Obligă intimata să achite contestatorului suma de 3000 lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu de avocat).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Iaşi.

Pronunţată astăzi, 02.09.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.