Raporturi de munca-recunoastere vechime invatamant si diferente drepturi salariale

Sentinţă civilă 534 din 12.06.2020


Pe rol se află soluționarea acţiunii civile formulate de către reclamanta xxx în numele şi pentru reclamantul C.M., în contradictoriu cu pârâtul L.T.A. M.K., având ca obiect „obligaţie de a face; recunoaştere vechime+încadrare în tranşa de vechime”.

INSTANȚA,

Asupra cauzei de faţă , constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr. xxxx ,xxx ( denumită în continuare xxx), cu 0, a chemat în judecată ,în numele şi pentru membrul de sindicat C.M.  cu domiciliul procesual ales la xxx, pe pârâtul L.T.A. M.K., pentru ca instanţa să dispună:

-recunoaşterea vechimii în muncă deţinută anterior încadrării iniţiale pe funcţia de profesor la unitatea angajatoare, drept vechime în învăţământ conform art. 4 alin.4 din H.G nr. 582/2016 modificată prin H.G. nr. 935/2016

-încadrarea în tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare intervalului 25-30 de ani conform anexei 2 a OUG nr. 57/2015 modificată prin OUG nr. 20/2016, ulterior recunoaşterii vechimii în muncă deţinute drept vechime în învăţământ şi menţinerea ulterioară a încadrării conform tranşei noi" "de peste 25 de aniv" prevăzută de Legea nr. 153/2017.

-calculul şi plata diferenţei dintre drepturile salariale achitate fără luarea în considerare a vechimii efective în învăţământ aferente tranşei 25-30 de ani/peste 25 de ani şi cele efectiv datorate şi calculate în urma recunoaşterii vechimii în învăţământ şi încadrării în tranşa corespunzătoare tranşei 25-30 de ani /peste 25 de ani, sume actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

În fapt , se arată că reclamantul C.M. este în prezent angajat al unităţii de învăţământ pârâte L.T.A. M.K. şi are funcţia de profesor titular cu grad didactic I la nivelul catedrei cultură tehnică-specializarea Medicină Veterinară (conform adeverinţei nr. 2011 din 28.11.2019 emisă de angajator şi fişa print-screen de pe site-ul oficial al angajatorului -secţiunea Resurse Umane, documente care însoţesc prezenta cerere) .

Se precizează în cererea de chemare în judecată că reclamantul C.M., conform evidenţelor din unitate şi încadrării actuale figurează ca având o vechime de 5 ani şi o lună (conform adeverinţei nr. 2011 din 28.11.2019), fiind încadrat pentru prima oară în învăţământul preuniversitar în anul 2014 la unitatea pârâtă( unitatea pârâtă fiind singurul angajator din învăţământ preuniv. al reclamantului).

Reclamantul C.M. este absolvent al Institutului Agronomicv" Ion Ionescu de la Brad"v din Iaşi -Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară şi conform diplomei din sesiunea septembrie anul 1986 a obţinut titlul de doctor -Medic Veterinar. ( diploma şi foaia matricolă însoţesc prezenta cerere).

Reprezentantul reclamantului arată că în perioada 15.10.1986 (ulterior absolvirii) şi până la data de 29.05.2014 (anterior încadrării în învăţământul preuniversitar şi în unitatea angajatoare pârâtă), domnul C.M. a fost salariat la D.S.V. şi Pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi. Conform adeverinţei sus menţionate şi anexată la prezenta, a dobândit vechime în specialitatea Medicină Veterinară-27 ani 6 luni 14 zile.

La data de 8 decembrie 2016 a intrat în vigoare H.G nr. 935/2016 care a modificat H.G nr. 582/2016 (din 10 august 2016) . Astfel, conform art. 4 alin.2 din H.G nr. 582/2016 aşa cum a fost modificată prin H.G nr. 935/2016 :” în învăţământul preuniversitar, prin vechime în învăţământ se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate/instituţie de învăţământ, unitate conexă învăţământului preuniversitar ori într-un inspectorat şcolar, indiferent de perioadele când vechimea a fost realizată. Constituie vechime în învăţământ şi perioadele în care personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control s-a aflat în concediul pentru creşterea copilului în vârstă depănă la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic de predare a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic de predare a avut catedră rezervată în învăţământ.

Potrivit art. 4 alin.4 din acelaşi act normativ / Constituie vechime în învăţământ şi perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate."" în aceeaşi ordine de idei, conform alin. 6 al articolului de lege menţionat anterior:v' Trecerea personalului didactic de predare într-o tranşă superioară de vechime în învăţământ se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ faţă de vechimea în învăţământ avută anterior, de drept, fără a fi necesară o cerere a salariatului în acest sens.

Se susţine că deşi articolul 4 alin.4 din H.G. nr. 582/2016 este foarte clar şi acorda fără echivoc dreptul domnului Cantemir de a-i fi recunoscută vechimea sa anterioară angajării la unitatea pârâtă drept vechime în învăţământ, angajatorul a ignorat aceste dispoziţii legale, neaplicându-le în cazul de faţă, deşi reclamantul îndeplinea toate condiţiile impuse. Astfel, conform adeverinţei emise de fostul său angajator (până la data 20.05.2014), acesta a profesat în specialitatea Medicină Veterinară, specialitate identică cu cea dobândită prin diploma de studii ( Medicina Veterinară) şi în cea care îşi desfăşoară activitate didactică (Medicina Veterinară)şi că era obligaţia expresă a angajatorului de a da eficienţă art. 4 alin.4 din H.G. nr. 582/2016 , fără ca reclamantul să formuleze o cerere în acest sens.

Cu privire la capătul al doilea de cerere, se arată că având în vedere că începând cu decembrie 2016, cel târziu ianuarie 2017, reclamantului trebuia să îi fie recunoscută de angajator vechimea dobândită anterior integrării în sistemul de învăţământ preuniversitar, consideră că acesta este întemeiat şi angajatorul trebuia să reîncadreze reclamantul în tranşa de vechime corespunzătoare intervalului 25-30 de ani conform anexei 2 a OUG nr. 57/2015 modificată prin OUG nr. 20/2016, iar apoi, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017 reclamantul să fie încadrat tranşei noi de vechime aferente intervalului  "peste 25 de aniv*.

Cu privire la capătul al treilea de cerere, consideră, că potrivit legii, încadrarea în tranşele superioare de vechime determină o creştere a salariului, astfel încât în cazul în care reclamantului i se recunoaşte vechimea avută anterior angajării la unitatea pârâtă drept vechime în învăţământ, acesta este îndreptăţit ca, drept efect a unei noi reîncadrări, să beneficieze şi de modificarea salarizării în acest sens.

În privinţa plăţii dobânzii legale aferente drepturilor băneşti solicitate apreciază că, de la data naşterii dreptului la plata acestor diferenţe salariale, pârâtul datorează şi dobânda legală penalizatoare, având în vedere următoarele: potrivit art. 278 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: „Dispoziţiile prezentului cod se întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile legislaţiei civile.",în consecinţă, sunt incidente dispoziţiile art. 1530 ş.u. din Codul civil.

De asemenea, se invocă şi dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar: „în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea."Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011, „Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare."

Din aceste dispoziţii rezultă că daunele interese moratorii constau în dobânda legală penalizatoare, ce curge de drept, fără punerea în întârziere, de la data scadenţei drepturilor salariale prevăzute în contractul individual de muncă - aceasta deoarece obligaţia legală de plată a salariului trebuia îndeplinită la data stabilită prin contractul individual de muncă.

Acordarea dobânzii legale se impune pentru lipsirea de folosinţa sumelor datorate, creditorul (membrul de sindicat reclamant în prezenta cauză) fiind privat de folosirea sumelor de bani cuprinse între data scadenţei şi data plăţii efective. Daunele-interese moratorii (dobânda legală penalizatoare) reprezintă o sancţiune pentru întârzierea la plată a unei obligaţii a angajatorului - plata integrală a salariului pentru munca efectuată.

În drept au fost invocate disp.art. 28 din Legea nr. 62/2011, Art. 194 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, H.G nr. 582/2016 aşa cum a fost modificată prin H.G. nr. 935/2016, OUG nr. 57/2015 aşa cum a fost modificată prin OUG nr. 20/2016, OG nr. 13/2011 şi dispoziţiile din Codul Civil referitoare la acordarea dobânzii legale.

Cu titlu probatoriu ,în susţinerea acţiunii a fost solicitată încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Reclamantul a cerut judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Acţiunea a fost comunicată pârâtului L.T.A. M.K. care a formulat întâmpinare , invocând următoarele apărări :

Referitor la invocarea de către reclamant a HG nr.582/2016 care a fost modificată prin HG nr.935/2016 art.4 alin.2 "Constituie vechime în învăţământ si perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diplomă de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceiaşi specialitate ", act normativ pe baza căruia să se fi realizat echivalarea vechimii în muncă cu vechime în învăţământ prin trecerea la treapta de vechime în învăţământ 25-30 ani a dlui C.M., aşa cum se solicită, începând cu data de 01 septembrie 2016, dată de la care persoana mai sus menţionată a obţinut definitivatul în învăţământ şi implicit a beneficiat de o altă grilă de salarizare, arată pârâtul că la aceea dată programul de salarizare din educaţie - programul unic de salarizare EDUSAL, pe baza căruia se realizează încadrarea si salarizarea personalului din educaţie, normativele de încadrare, normarea si salarizarea personalului didactic , permiteau modificări doar conform legilor stipulate în programul EDUSAL, respectiv Legea 63/2011, care a fost abrogată de OUG 20/08.06. 2016 si ulterior conform Legii 153/28.06.2017.

Arată pârâtul că acesta este motivul pentru care prevederile HG nr.935/2016 art.4 alin.2 la care se face referire, intrată în vigoare la data de 16 decembrie 2016, se suprapuneau şi nici nu făceau parte din legile pe baza căreia se puteau face modificări la încadrarea dlui C.M. cu prevederile OUG 20/08.06. 2016 pe baza căreia se puteau si se realizau la momentul respectiv încadrările în sistemul de învăţământ preuniversitar în programul EDUSAL, nefiind nici o  bază legală de trecere a dlui C.M. de la treapta de vechime în învăţământ 1-6 ani conform OUG 20/08.06. 2016 la treapta 25- 30 ani.

Concluzionează pârâtul că în calitatea sa de angajator al domnului C.M.,  unitatea a respectat întocmai prevederile relevante din legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte încadrarea şi salarizarea acestuia din anul 2014 şi pană în prezent.

Analizând cauza , instanţa reţine următoarele:

Reclamantul a investit instanţa de judecată cu o cerere prin care solicită recunoaşterea vechimii în muncă deţinută anterior încadrării iniţiale pe funcţia de profesor la unitatea angajatoare, drept vechime în învăţământ conform art. 4 alin.4 din H.G nr. 582/2016 modificată prin H.G. nr. 935/2016 ,încadrarea în tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare intervalului 25-30 de ani conform anexei 2 a OUG nr. 57/2015 modificată prin OUG nr. 20/2016, ulterior recunoaşterii vechimii în muncă deţinute drept vechime în învăţământ şi menţinerea ulterioară a încadrării conform tranşei noi" "de peste 25 de ani" prevăzută de Legea nr. 153/2017,calculul şi plata diferenţei dintre drepturile salariale achitate fără luarea în considerare a vechimii efective în învăţământ aferente tranşei 25-30 de ani/peste 25 de ani şi cele efectiv datorate şi calculate în urma recunoaşterii vechimii în învăţământ şi încadrării în tranşa corespunzătoare tranşei 25-30 de ani /peste 25 de ani, sume actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală.

Cu privire la primul capăt de cerere, acela al recunoaşterii vechimii anterioare în muncă drept vechime în învăţământ ,instanţa reţine că reclamantul C.M. este angajat ca profesor titular pe catedra de cultură tehnică-specializarea veterinară din cadrul L.T.A. M.K., astfel cum rezultă din adeverinţa nr. 2011/28.11.2019 eliberată chiar de către pârât. De asemenea, din cuprinsul acestei adeverinţe rezultă şi faptul că încadrarea reclamantului s-a făcut prin raportare la o vechime în învăţământ şi unitate de 5 ani.

Potrivit art. 4 alin.4 din Normele Metodologice de aplicare a OUG 57/2015 „ constituie vechime în învăţământ şi perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, numai în cazul în care ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate”.

Din probatoriul administrat in cauză de către reclamant, instanţa reţine că îndeplinirea acestei condiţii este dovedită.

Astfel, Tribunalul are în vedere faptul că prin adeverinţa nr. 5347/2019 (fila 12 dosar) emisă de către Direcţia Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi , reclamantul C.M. a lucrat în perioada 15.10.1986 -29.05.2014 în specialitatea medicină veterinară, cu studii de nivel superior, dobândind o vechime în specialitate de 27 ani, 6 luni şi 14 zile. Menţiunile acestei adeverinţe sunt completate şi de menţiunile cuprinse în înscrisurile de la filele 13-15 dosar, diploma eliberată de Institutul Agronomic „Ion Ionescu De La Brad din Iaşi, completată cu foaia matricolă.

Prin urmare , pârâtul avea obligaţia să recunoască reclamantului vechimea anterioară , acesta demonstrând cu înscrisuri faptul că anterior angajării la unitatea pârâtă şi-a desfăşurat activitatea  în specialitatea medicină veterinară,iar activitatea didactică din prezent se desfăşoară tot în această specialitate .

În consecinţă, instanţa va constata că pârâtul a încălcat dispoziţiile legale aplicabile , mai sus menţionate şi în mod greşit a refuzat să recunoască reclamantului vechimea anterioară drept vechime în învăţământ , deşi erau îndeplinite toate condiţiile legale.

Cu privire la capetele de cerere privind încadrarea în tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare intervalului 25-30 de ani conform anexei 2 a OUG nr. 57/2015 modificată prin OUG nr. 20/2016, ulterior recunoaşterii vechimii în muncă deţinute drept vechime în învăţământ şi menţinerea ulterioară a încadrării conform tranşei noi" "de peste 25 de ani" prevăzută de Legea nr. 153/2017,calculul şi plata diferenţei dintre drepturile salariale achitate fără luarea în considerare a vechimii efective în învăţământ aferente tranşei 25-30 de ani/peste 25 de ani şi cele efectiv datorate şi calculate în urma recunoaşterii vechimii în învăţământ şi încadrării în tranşa corespunzătoare tranşei 25-30 de ani /peste 25 de ani , instanţa urmează să le admită şi pe acestea ca o consecinţă firească, concretă a recunoaşterii vechimii anterioare ca vechime în învăţământ.

Astfel, instanţa are în vedere prevederile legale cuprinse în Anexa 2 pct.5, crt.1-familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” din OUG 20/2016 , respectiv Anexa 1 pct.5 crt.1 din Legea 153/2017, reclamantul urmând a fi încadrat ca profesor studii superioare de lungă durată , gradul I didactic, vechime peste 25 de ani, urmând ca şi drepturile salariale să fie calculate cu respectarea acestor dispoziţii legale , de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ , faţă de vechimea avută anterior.

Instanţa va înlătura apărarea pârâtului formulată prin întâmpinare, motivat de faptul că obligaţia de recunoaştere a vechimii anterioare a reclamantului ca vechime în învăţământ nu era condiţionată de conţinutul programului EDUSAL , ci rezulta din dispoziţiile legale aplicabile, pe care unitatea angajatoare era obligată să le respecte.

Având în vedere faptul că, urmare a reîncadrării , şi drepturile salariale ale reclamantului sunt situate într-o altă grilă , superioară , instanţa va obliga pârâtul să recalculeze şi să plătească şi diferenţa dintre drepturile salariale achitate fără luarea în considerare a vechimii efective în învăţământ aferente tranşei de 25-30 de ani, respectiv peste 25 de ani şi cele datorate şi calculate urmare a recunoaşterii vechimii în învăţământ şi încadrării în tranşa corespunzătoare de 25-30 de ani, respectiv peste 25 de ani.

Referitor la solicitarea privind actualizarea acestor sume cu indicele de inflaţie şi dobânda legală , instanţa va avea în vedere următoarele:

Potrivit art. 1530 cod civil , creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i 1-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei, iar potrivit disp.art. 1531 alin.1 cod civil,creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care 1-a suferit faptul neexecutării, iar potrivit alin.2 prejudiciul cuprinde pierderea efectiv suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.

De asemenea, instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum si pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar: „în cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea."

Potrivit art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011, „Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare."

Mai mult,actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la puterea lor de cumpărare. Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la data efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu (damnum emergens).

În schimb, dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care creditorul l-ar fi obţinut din investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, se acordă cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul nerealizat (lucrum cessans).

Acordarea dobânzii legale alături de actualizarea cu indicele de inflaţie nu conduce la o dublă reparare a prejudiciului, ci asigură o reparare integrală a acestuia, în acord cu dispoziţiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din anul 2009.

Pe cale de consecinţă , instanţa va obliga pârâtul să plătească reclamantului diferenţele salariale, actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare, calculată în raport de data scadenţei fiecărui drept salarial neachitat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de xxxx , în numele şi pentru reclamantul C.M. în contradictoriu cu pârâtul L.T.A. M.K..

Obligă pârâtul să  încadreze pe reclamant în tranşa de vechime în învăţământ corespunzătoare intervalului 25-30 de ani conform anexei 2 a OUG nr. 57/2015 modificată prin OUG nr. 20/2016 ca efect al recunoaşterii vechimii în muncă desfăşurată anterior încadrării iniţiale pe funcţia de profesor la unitatea angajatoare, precum şi menţinerea ulterioară a încadrării conform dispoziţiilor L153/2017 , de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în învăţământ faţă de vechimea în învăţământ , avută anterior.

Obligă pârâtul să calculeze şi să plătească reclamantului diferenţele dintre drepturile salariale achitate fără luarea în considerare a tranşei de vechime la care era îndreptăţit reclamantul şi cea care i s-ar fi cuvenit , sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală penalizatoare, ce va fi calculată în raport de data scadentei fiecărui drept salarial neachitat.