Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

Decizie 94 din 10.05.2011


Plângere împotriva soluţiei procurorului de netrimitere în judecată. Inadmisibilitate

Procedură civilă sau penală

Sentinţa nr. 94/10 mai 2011

Prin plângerea înregistrată pe rolul Judecătoriei Botoşani la data de 8 septembrie 2010 petenta B. A. a criticat, în temeiul art. 2781 Cod procedură penală, legalitatea şi temeinicia rezoluţiei din 23 iunie 2010 dată în dosarul nr. 367/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus, în temeiul art. 10 lit. g Cod procedură penală, neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii Z. I. şi S. S., cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev. de art. 257şi de art. 215 alin. 1, 2 şi 3 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale.

Prin sentinţa penală nr. 132 din 17 ianuarie 2011 Judecătoria Botoşani, în temeiul art. 2781 alin. 1 Cod procedură penală rap. la art. 42 Cod procedură penală, a declinat în favoarea Tribunalului Botoşani competenţa de soluţionare a plângerii, cu motivarea că tribunalul este competent să judece în fond una din infracţiunile pentru care au fost cercetaţi intimaţii, şi anume cea prev. de art. 257 Cod penal.

Astfel învestit, tribunalul  constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 412 din 16 noiembrie 2010 a Tribunalului Botoşani (definitivă la data de 2 decembrie 2010 prin nerecurare) a fost respinsă ca nefondată plângerea formulată de petenta B. A. împotriva rezoluţiei din 23 iunie 2010 dată în dosarul nr. 367/P/2010 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, menţinându-se rezoluţia atacată.

Prin prezenta plângere, întemeiată şi aceasta pe dispoziţiile art. 2781 Cod procedură penală, petenta critică aceeaşi soluţie de netrimitere în judecată.

Conform art. 2781 alin. 11 Cod procedură penală, în situaţia în care sentinţa prin care s-a respins plângerea ca tardivă, inadmisibilă ori nefondată a rămas definitivă, persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată nu mai poate fi urmărită pentru aceeaşi faptă, afară de cazul când s-au descoperit fapte sau împrejurări noi ce nu au fost cunoscute de organul de urmărire penală şi nu a intervenit unul dintre cazurile prevăzute în art. 10.

Din aceste prevederi reiese, pe de o parte, că redeschiderea urmăririi penale în asemenea cazuri este condiţionată de descoperirea unor fapte sau împrejurări noi necunoscute de organul de urmărire penală la data soluţionării cauzei şi de inexistenţa vreunuia din cazurile prev. de art. 10 Cod procedură penală, iar pe de altă parte că instanţa poate fi din nou învestită în baza art. 2781 Cod procedură penală doar după pronunţarea de către procuror a unei noi soluţii de netrimitere în judecată.

În speţă, pe lângă faptul că petenta nu a invocat fapte sau împrejurări noi, ci doar şi-a completat motivarea plângerii soluţionate anterior, se constată că procurorul nu a pronunţat o nouă soluţie de netrimitere în judecată faţă de numiţii S. S. şi Z. I..

Aşa fiind, plângerea formulată de petentă apare ca inadmisibilă şi urmează a fi respinsă ca atare în baza art. 2781 alin. 8 lit. a Cod procedură penală.

Intimaţii S. S. şi Z. I. au solicitat obligarea petentei la plata cheltuielilor judiciare constând în cheltuielile efectuate pentru prezentarea în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţei. Din înscrisurile depuse la dosar de intimaţi (bonuri fiscale, ordine de deplasare şi state de salarii) rezultă că toate cheltuielile de deplasare au fost suportate de către societatea XXX SRL, şi nu de către intimaţi. Ţinând seama că patrimoniile intimaţilor sunt distincte de cel al societăţii, care nu are vreo calitate în prezenta cauză, precum şi de faptul că statele de salarii depuse la dosar (fără a conţine unele date esenţiale de identificare şi fără a fi ştampilate) nu dovedesc că intimaţii ar fi suferit o diminuare a veniturilor salariale ca urmare a prezentării în faţa organelor judiciare, această cerere urmează a fi respinsă.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 Cod procedură penală,

2