Contract de asociere în participatiune.Majorare capital prin emitere actiuni.Inadmisibilitate.Constatare nulitate absoluta.

Decizie 216/COM din 14.07.2005


Contract de asociere  în participatiune.Majorare capital prin emitere actiuni.Inadmisibilitate.Constatare nulitate absoluta.

În conditiile în care  partile au convenit ca valoarea  investitiilor efectuate sa se transforme în actiuni prin majorare în mod corespunzator a capitalului social, iar continutul conventiei  a fost validat de organul decizional, nu poate fi avuta în vedere exceptia inadmisibilitatii actiunii.

În ceea ce priveste  aplicabilitatea dispozitiilor legale speciale în materie, ce reglementeaza procedura si modurile de privatizare, este necesar a se face dovada încalcarii procedurii pentru a se putea dispune constatarea nulitatii absolute a contractului de asociere în participatiune.

Prin cererea adresata Tribunalului Constanta – Sectia comerciala reclamanta SC N.Y. T.SRL a chemat în judecata pârâta SC BTT P. C. SA pentru a se dispune majorarea capitalului social al pârâtei prin emiterea unui numar de actiuni corespunzator sumei de 989.944.175 lei reprezentând c/valoarea aportului în natura al reclamantei cu consecinta constatarii calitatii de actionar, anularea actiunilor emise anterior de catre pârâta, neplatite, publicarea hotarârii în Monitorul Oficial.

Si-a motivat reclamanta actiunea aratând ca în baza contractului de asociere nr.638/1998 a efectuat investitii contractate în legatura cu obiectivele economice ale pârâtei, investitii de 1 miliard lei.

Desi prin contract s-a prevazut ca investitiile reprezentând aport în natura al reclamantei  la capitalul social al pârâtei urmând ca valoraea acceptata sa fie transformata în actiuni, iar investitia a fost receptionata si probata de pârâta, aceasta a refuzat în mod nejustificat sa majoreze capitalul social conform clauzei.

Reconventional pârâta a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a contractului de asociere în participatiune  pentru lipsa mandatului AGA sau CA pentru încheierea contractului, a dispozitiilor OUG nr.88/1997 ce prevad doar înstrainarea de active din patrimoniul societatii comerciale cu capital  majoritar de stat si a art.5 din Cod civil.

În subsidiar s-a solicitat rezilierea contractului pentru nedepunerea la finele fiecarei sezon estival a balantei de verificare care sa certifice  activitatea desfasurata conform contractului.

Prin sentinta civila nr.115/COM din 18.01.2005 Tribunalul Constanta a respins exceptia inadmisibilitatii actiunii principale invocate de pârâta, pe fond a admis actiunea constatând majorarea capitalului social în numar de 32529 noi actiuni, calitatea reclamantei de actionar al pârâtei cu 32529 actiuni cu o valoare de 25.000 lei/actiune reprezentând 70,005% din capitalul social.

A stabilit prima instanta ca pârâta este actionar cu 10859 actiuni reprezentând 23,999% din capitalul social  si actionarii persoane fizice cu 3019 actiuni reprezentând 6,506% din capitalul social.

A fost respinsa cererea reconventionala.

Pentru a dispune astfel a retinut prima instanta ca, contractul de asociere în  participatiune a fost confirmat de organul decizional reprezentant al pârâtei neputându-se retine nulitatea pentru lipsa mandatului.

S-a retinut ca investitiile au fost realizate din veniturile proprii ale reclamantei lipsind cererea de reziliere

În ceea ce priveste actiunea principala s-a retinut ca aportul reclamantei a constat în investirea din fonduri proprii a unei sume de 1 miliard de lei iar investitia a fost aprobata în sedinta pârâtei  din 28.09.2000, fara a fi finalizata actiunea de majorare a capitalului social.

Împotriva acestei hotarâri în termen legal a declarat apel pârâta criticând-o sub aspectele:

- actiunea reclamantei este inadmisibila întrucât producerea majorarii capitalului social  si modificarea actelor constitutive ale societatii pe actiuni este reglementata expres prin norme imperative si nu poate fi eludata prin  conventia partilor;

- apelanta este o societate comerciala cu capital de stat iar procedura si modurile de privatizare sunt prevazute de legea speciala în materie – OUG nr.88/1997;

- nesocotirea acestor norme imperative atrage nulitatea absoluta a clauzei 8 din contract.

Apelanta a depus la dosar note de concluzii.

Analizînd criticile aduse în raport de actele si lucrarile dosarului Curtea retine ca acestea sunt nefondate pentru urmatoarele motive:

Reclamanta prin actiunea dedusa judecatii a supus controlului instantei solicitarea de finalizare a operatiunii de majorare a capitalului social, solicitare determinata de refuzul nejustificat al pârâtei (obligatie de a face).

În acest context legal, în mod corect a retinut prima instanta ca în conditiile în care partile au convenit ca valoarea investitiilor efectuate sa se transforme în actiuni prin majorare  în mod corespunzator a capitalului social al pârâtei-reclamante (ele devenind proprietatea reclamantei –pârâte) iar continutul conventiei a fost validat de organul decizional al pârâtei, nu poate fi  vorba despre o inadmisibilitate a actiunii.

Asa cum a fost formulata actiunea principala ea nu tinde la constatarea unei situatii de fapt, are la baza contractul partilor iar reclamanta nu are la îndemâna alta cale de realizare a dreptului sau.

Fata de aceasta, nu poate fi primita sustinerea apelantei potrivit cu care se eludeaza norme imperative ale Legii nr.31/1990.

În ceea ce priveste aplicabilitatea dispozitiilor legale speciale în materie, ce reglementeaza procedura si modurile de privatizare, se retine ca nici aceasta critica nu poate fi primita,  întrucât nu s-a dovedit încalcarea acestei proceduri prin încheierea contractului de asociere în participatiune, în modalitatea în care partile au convenit cu privire la drepturile si obligatiile lor în legatura cu investitiile efectuate de reclamanta.

Referitor la constatarea nulitatii absolute a clauzei 8 se retine ca în fata instantei de fond s-a invocat neîndeplinirea obligatiei prevazute de art.8 din contractul partilor.

De aceea solicitarea în apel a constatarii nulitatii absolute a acestei clauze apare ca fiind facuta cu nerespectarea disp.art.294 Cod pr.civila.

Fata de cele aratate, Curtea respinge apelul ca nefondat, în baza disp.art.296 Cod pr.civila.

Decizia civila nr.216/COM/14 iulie  2005