Recurs comercial. efectele juridice ale divizarii anulate prin hotarâre judecatoreasca.

Decizie 220-C din 09.05.2007


SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie : RECURS COMERCIAL. EFECTELE JURIDICE ALE DIVIZARII ANULATE PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA.

Pentru a exista o fuziune, trebuie sa existe mai multe societati constituite legal si câte o hotarâre a adunarilor generale ale tuturor societatilor care functioneaza legal si care doresc fuziunea.

În cazul divizarii anulata de instanta, societatile divizate nu sunt societati constituite legal care sa poata hotarî o fuziune, pentru care readucerea în patrimoniul societatii mama a patrimoniului societatii desprinse nelegal nu este o operatiune de fuziune.

Prin Încheierea nr.713 din 07..02.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Satu Mare s-a respins cererea formulata de P.I. pentru depunerea si mentionarea în registrul Comertului a raportului încheiat la 26.01.2007 al CA al SC DACIA SA Satu Mare.

Pentru a pronunta astfel judecatorul delegat a retinut ca cererea nu se încadreaza în dis part. 21 din legea 26/1990.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs SC D.SA solicitând modificarea încheierii si admiterea cererii de înregistrare de mentiuni formulata de societatea prin presedintele Consiliului de Administratie.

În motivarea cererii arata ca societatea a fost supusa unui proces de divizare, care a fost operata în Registrul comertului, iar ulterior prin decizia Curtii de Apel Oradea încheierea de înscriere de mentiuni a fost desfiintata si s-a respins cererea de înscriere de mentiuni.

Societatile înfiintate în urma divizarii au fost radiate, iar prin sentinta de radiere nu s-a dispus cu privire la patrimoniul acestor societati.

Practic societatea se afla într-o situatie nereglementata expres de legislatia în vigoare, dar care trebuie solutionata.

S-a numit un expert pentru întocmirea raportului de expertiza cu privire la divizare si care a aratat ca societatea nu poate fi divizata înainte ca patrimoniul societatilor radiate sa revina la societatea mama.

Pentru acest motiv Consiliul de administratie nu a putut redacta un proiect de fuziune, ci a redactat raportul care formeaza obiectul prezentei cereri si care cuprinde toate elementele unui proiect de fuziune.

Pentru aceste motive Raportul Consiliului de administratie privind efectele anularii divizarii considera ca se depune la Registrul Comertului urmând a solicita judecatorului delegat sa numeasca un expert pentru fiecare societate pentru a examina Raportul Consiliului de Administratie privind efectele anularii divizarii.

Judecatorul delegat a încalcat dispozitiile art. 85 raportat la art.338 Cod procedura civila si art. 64 din Legea 31/1990.

Verificând legalitatea si temeinicia încheierii atacate cu recurs sub aspectul motivelor invocate se constata ca recursul nu este fondat.

Prin Raportul Consiliului de administratie al societatii, care s-a depus la Registrul Comertului si a carui mentionare se solicita, se descrie întreaga succesiune a unei divizari anulate, se face un comentariu gresit asupra efectelor unei divizari anulate ca fiind o fuziune prin absorbtie, se stabileste data de referinta la care se face fuziunea. Acest act care s-a depus spre mentionare, în mod corect a fost interpretat de judecatorul delegat ca nu face obiectul înscrierii în Registrul Comertului.

Cu atât mai mult cu cât se interpreteaza efectele unui act nul ca fiind o operatiune juridica de fuziune, desi prin Decizia nr.15/C/2007 a Curtii de Apel Oradea invocata de recurenta si depusa la ORC s-a aratat ca pentru a exista o fuziune trebuie sa existe mai multe societati constituite legal si câte o hotarâre a Adunarilor generale a tuturor societatilor care functioneaza în mod legal si care se fuzioneaza. Ori în cauza s-a facut o divizare anulata de instanta, situatie în care societatile divizate nu sunt societati constituite legal, care sa hotarasca o fuziune si pentru care readucerea în patrimoniul societatii mama a patrimoniului societatilor desprinse nelegal nu este o operatiune de fuziune.

Nefiind nici un motiv care sa duca la casarea sau modificarea sentintei recurate în baza art. 312 pct. 1 Cod procedura civila a respins recursul ca nefondat.

Sursa primara

Încheierea nr.713/7.02.2007 - judecator delegat la O.R.C. de pe lânga Tribunalul Satu Mare;

Decizia nr.220/C/9.05.2007 a Curtii de Apel Oradea - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal;

Dosar nr.485/35/C/2007;

Temei de drept

- art.238-251 din Legea nr.31/1990.