Întrerupere executare pedeapsa

Sentinţă penală 802 din 14.04.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI ....................

DOSAR NR. .....................

SENTINŢA PENALĂ NR. ...........................

ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA ........................

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: ..........................

 GREFIER: ...............................

MINISTERUL PUBLIC - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului  ....................... a fost reprezentat de procuror .......................................

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ..........................., având ca obiect cerere de întrerupere a executării pedepsei.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul, personal şi asistat de apărător din oficiu ........................, cu delegaţie depusă la fila ............................din dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public, faţă de concluziile raportului de expertiză medico-legală depus la dosar, solicită respingerea cererii de întrerupere ca neîntemeiată, întrucât petentul nu se află la acest moment în imposibilitatea de a executa pedeapsa.

Apărătorul din oficiu al petentului consideră că din concluziile ambigue ale raportului de expertiză medico-legală, în sensul că doar cu acordul petentului tratamentul medical necesar afecţiunilor de care suferă poate fi efectuat în reţeaua ANP, se poate interpreta chiar contrariul, respectiv acela că tratamentul se poate administra în mod eficient numai într-un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii. Pentru aceste motive, solicită admiterea cererii şi întreruperea executării pedepsei.

Petentul arată că atât timp cât s-a aflat în libertate a urmat un tratament balnear, imposibil de urmat în penitenciar. Afecţiunile de care suferă impun cu necesitate efectuarea unei intervenţii chirurgicale la Spitalul „...............................”, întrucât nu mai poate merge, şi arată că doreşte să fie operat în libertate, pentru a urma şi un tratament de recuperare adecvat. Consideră că în raport de infracţiunea pentru care a fost condamnat (evaziune fiscală), întreruperea pedepsei şi punerea sa în libertate nu prezintă un pericol pentru societate. 

I N S T A N Ţ A

Prin sentinţa penală nr.................... pronunţată de Judecătoria ....................... în dosarul nr......................... a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect cerere de întrerupere a executării pedepsei, pe motive de ordin medical, formulată de petentul condamnat ........................, în favoarea Judecătoriei ........................................

Prin sentinţa penală nr.......................... pronunţată de Judecătoria ........................ în dosarul nr................................ a fost declinată competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sectorului ........................, cu motivarea că Penitenciarul ..................................... se află în circumscripţia acestei din urmă instanţe.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector ........................ la data de .........................................

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că petentul se află în executarea pedepsei de ................... ani închisoare aplicată prin s.pen. nr................................. pronunţată de Judecătoria .................... (filele ........................), în baza căreia a fost emis MEPÎ nr.......................... (fila ................................).

 Potrivit art.455 alin.1 Cod procedură penală, „executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile şi în condiţiile prevăzute în art.453, la cererea persoanelor arătate în alin. 2 al aceluiaşi articol”.

Art.453 alin.1 lit.a Cod procedură penală prevede că executarea pedepsei închisorii poate fi amânată „când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală gravă, care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare. Cererea de amânare a executării pedepsei nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate efectua sub pază permanentă, în condiţiile prevăzute de art. 1391, care se aplică în mod corespunzător”.

Coroborând dispoziţiile legale şi văzând concluziile raportului de expertiză medico-legală ………………………….. întocmit de Institutul ……………………………………………..i” (filele ………………………….), instanţa constată că executarea pedepsei închisorii nu poate fi întreruptă, întrucât cel condamnat nu suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei.

Din raportul de expertiză medico-legală rezultă că .............................. prezintă diagnosticul:

1. ……………………………………., post necroză aseptică de cap femural.

2. ………………………………………………, lob superior drept.

3. …………………………………………………………ambe gambe.

4. ………………………………………………………………………..

Patologia din sfera ortopedică poate beneficia de aplicarea unui tratament operator-protetic care se poate realiza prin internare în Penitenciarul Spital ……………………………., cu acceptul pacientului, după procurarea materialului protetic.

Raportul de expertiză medico-legală concluzionează că, având în vedere faptul că asistenţa medicală poate fi asigurată în cadrul reţelei sanitare a Administraţiei ……………………………………………., atât pentru afecţiunea ortopedică cât şi pentru celelalte boli, …………………………………………….. nu se află în imposibilitatea executării pedepsei privative de libertate, din punct de vedere medical. 

Faţă de cele menţionate, în temeiul art.455 rap. la art.453 alin.1 lit.a Cod procedură penală, instanţa va respinge ca nefondată cererea de întrerupere a executării pedepsei.

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală, instanţa îl va obliga pe petentul condamnat la plata sumei de ...................................lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul pentru asistenţa juridică din oficiu se va plăti conform Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art.455 rap. la art.453 alin.1 lit.a Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de petentul condamnat ........................................... (fiul lui ................... şi ..................... născut la data de ............................. în comuna ............................ jud............................. cu acelaşi domiciliu, ........................................................).

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă petentul condamnat la plata sumei de ..................................... lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul pentru asistenţa juridică din oficiu se plăteşte conform Protocolului încheiat între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Cu drept de recurs în termen de .............................. zile, de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru petentul condamnat.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ..............................................

PREŞEDINTE GREFIER

2