Plângere împotriva Încheierii judecătorului delegat la Penitenciar

Sentinţă penală 389 din 19.02.2010


DOSAR NR. .................................

 ROMÂNIA

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI - SECŢIA PENALĂ

 SENTINŢA PENALĂ NR. .......................

 ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE: ............................................

 INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

 PREŞEDINTE – ..........................................................

 GREFIER – .................................................

 Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ...................................

 Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ................................ având ca obiect contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat la Penitenciarul .................................................

 La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns petentul personal şi asistat de apărător din oficiu Ionescu Tudor, conform delegaţiei avocaţiale aflată la dosar.

 Procedura legal îndeplinită.

 S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care, petentul, personal, depune la dosar motivele pentru care a formulat prezenta contestaţie.

 Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

 Apărătorul din oficiu al petentului solicită admiterea contestaţiei, astfel cum a fost formulată.

 Petentul, personal, arată că cererile sale au fost soluţionate abia după audierea sa de către judecătorul delegat, iar prin nesoluţionarea la timp a acestor cereri, i s-a produs o vătămare, în sensul că nu se mai află în relaţii bune cu fraţii săi cu care trebuia, de urgenţă, să vorbească telefonic. Pentru aceste motive, solicită admiterea contestaţiei. La întrebarea instanţei, mai arată că în ziua de ....................................... a fost înştiinţat despre posibilitatea de a da telefon mai devreme în acea zi, însă a refuzat deoarece ştia că persoana cu care trebuia să vorbească avea telefonul închis în acel moment

 Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere actele dosarului, pune concluzii de respingere a contestaţiei şi solicită a se dispune menţinerea încheierii judecătorului delegat.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ............................. la data de ..........................., petentul condamnat .......................................... a formulat contestaţie împotriva încheierii judecătorului delegat la Penitenciarul ................................... nr. ........................ din dosarul nr. ................................................

În motivare, petentul condamnat a arătat în esenţă că a formulat două cereri către administraţia locului de deţinere şi că acestea au fost soluţionate abia după momentul când acesta a fost audiat de către judecătorul delegat şi numai prin grija acestuia.

S-au ataşat la dosarul cauzei încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul ........................ ............................ nr. ............................. din dosarul nr. ............................... şi actele care au stat la baza pronunţării acestei încheieri, declaraţia dată la data de ............................................ de către deţinut cu ocazia audierii acestuia de către judecătorul delegat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

1. La data de ..................................... petentul condamnat ..................................... a formulat o cerere către administraţia locului de deţinere prin care acesta ruga administraţia locului de deţinere să i se explice de către Comisia de individualizare din cadrul PNT .............................. noţiunea de „eforturi serioase” din cuprinsul art. 26 din Legea nr. 275/2006 şi criteriile ce au fost avute în vedere la evaluarea sa. De asemenea petentul a mai solicitat să i se explice de aceiaşi comisie ce trebuie să facă în continuare pentru a putea beneficia de prevederile legii nr. 275/2006 în sensul schimbării regimului de executare a pedepsei.

2. La data de ......................... petentul condamnat ...................................... a formulat o cerere către administraţia locului de deţinere prin care acesta aducea la cunoştinţă faptul că în data de .................................. nu a putut efectua o convorbire telefonică motivându-i-se că există o lipsă de personal. Petentul a arătat că nu crede acest motiv şi să i se comunice motivul real pentru care  a fost privat de dreptul de a efectua convorbiri telefonice în ziua de ...............................................

Cu privire la cererea depusă la pct. 1 instanţa reţine că petentului condamnat i-a fost comunicată o copie a raportului Comisiei de individualizare nr. ...................................., raport prin care fusese menţinut regimul de executare al pedepsei.

Analizând acest raport instanţa reţine că petentul luase cunoştinţă despre acesta încă de la data de ................................ semnând despre acest lucru încă de la acea dată. În contradicţie cu acest aspect însă pe cererea depusă la data de .................................... petentul face menţiunea că abia la data de ............................................. a luat cunoştinţă despre acel raport şi că, consideră că nu este suficient pentru obiectul cererii formulate şi că este incomplet.

În legătură cu obiectul cererii formulate de către petent instanţa reţine că dispoziţiile art. 26 din Legea nr. 275/2006 - Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate - prevăd că: schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate se dispune de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, la cererea persoanei condamnate sau la sesizarea comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate are obligaţia ca, o dată la 6 luni, să analizeze conduita persoanei condamnate şi eforturile depuse de aceasta pentru reintegrare socială, întocmind un raport care se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură. În cazul în care comisia apreciază că se impune schimbarea regimului de executare, sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în regimul imediat inferior ca grad de severitate se poate dispune dacă persoana condamnată a avut o bună conduită şi a făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială, în special în cadrul activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale, precum şi în cadrul muncii prestate.

   Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate într-unul mai sever se poate dispune dacă persoana condamnată a comis o infracţiune sau o abatere disciplinară gravă, care o fac incompatibilă cu regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă, prin conduita sa, afectează grav convieţuirea normală în penitenciar sau siguranţa acestuia. Împrejurările prevăzute în alin. (2) sau (3) sunt constatate de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate printr-un raport care se anexează cererii persoanei condamnate ori sesizării comisiei. Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate dispune prin încheiere motivată, cu privire la schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, numai după ascultarea persoanei condamnate, la locul de deţinere, în termen de ..................... zile de la primirea cererii sau sesizării. Când judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin încheierea de respingere fixează termenul după expirarea căruia cererea sau sesizarea va putea fi reînnoită, termen care nu poate fi mai mare de ................................... luni. Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate se comunică persoanei condamnate în termen de două zile de la data pronunţării acesteia. Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnată poate introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de ........................... zile de la comunicarea încheierii. Hotărârea judecătoriei este definitivă.

Analizând prevederile legale mai sus menţionate prin raportare la obiectul cererii formulate de către petent la data de .................................. instanţa reţine că acestea prevăd că, Comisia de individualizare din cadrul penitenciarului întocmeşte un raport care poate fi contestat la judecătorul delegat în cazul în care petentul nu este de acord cu el.

În prezenta cauză Comisia de individualizare din cadrul PNT .......................................... a întocmit odată cu analizarea situaţiei petentului la ................................. de luni de zile Raportul nr. .............................................. în care s-a considerat că nu se impune schimbarea regimului de executare al acestuia, raport ce a fost comunicat de îndată acestuia, însă cu care petentul nu a fost de acord solicitând să i se explice de către aceiaşi comisie ce înseamnă noţiunea de „eforturi serioase” şi ce trebuie să facă pentru a beneficia de schimbarea regimului de executare a pedepsei.

În legătură cu cererea depusă de către petent instanţa reţine că în raportul întocmit de către comisia de individualizări la pct. j) – motivarea hotărârii – se menţionează motivat aspectele ce au fost avute în vedere la menţinerea sa în regimului de executare semideschis.

De menţionat că dispoziţiile legale nici nu prevăd ca raportul întocmit să fie motivat aşa cum prevăd spre ex. la încheierea judecătorului delegat care se dă potrivit art. 26 alin. 5 din Legea nr. 275/2006.

Faţă de acest aspect instanţa reţine că a existat o motivare a comisiei pentru care a fost menţinut regimul de executare al acestuia şi că petentul a mai avut de la momentul comunicării acestui raport două căi de atac, una la judecătorul delegat din PNT Bucureşti Jilava şi una la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, căi de atac de care acesta a uzat în continuare şi, prin s. pen. nr.  ....................... a Judecătoriei Sectorului .............................. pronunţată în dosarul nr. ................................... (sentinţă penală definitivă şi nemotivată la momentul redactării prezentei sentinţe penale) i-a fost admisă acestuia contestaţia formulată ............................................ şi s-a dispus schimbarea regimului de executare în regim deschis, hotărâre pusă în executare împotriva încheierii judecătorului delegat la PNT ........................ nr. de către locul de deţinere la acest moment.

În susţinerile din faţa instanţei de judecată de la termenul din data de ............................................. se reţine că acesta a arătat că este nemulţumit de faptul că, cererea sa din data de ................................. a fost soluţionată târziu, respectiv după momentul în care a fost audiat de către judecătorul delegat la data de ...................................... şi numai prin grija acestuia din urmă.

Cu privire la aceste susţineri instanţa reţine că în primul rând în dispoziţiile legale nu se prevede un termen limită de soluţionare a unei astfel de cereri de către locul de deţinere. În al doilea rând instanţa reţine că petentului încă de la data de ........................... i-a fost adus la cunoştinţă raportul din aceiaşi dată, raport ce a fost contestat de către petent mai întâi la judecătorul delegat şi mai apoi la Judecătoria Sectorului ............................ Bucureşti. De asemenea, deşi raportul întocmit petentului fusese deja contestat, acestuia i-a fost înmânată şi o copie.

Însă, petentul a formulat cererea din data de ............................................. solicitând o motivare suplimentară din partea comisiei, aspect ce nu poate fi primit de instanţă în condiţiile în care a existat o motivare a comisiei în cuprinsul acelui raport, neexistând vreo limită minimă de motivare sau vreo explicare detaliată a unor noţiuni prev. de art. 26 din Legea nr. 275/2006 şi avute în vedere de comisia de individualizări.

Din analiza dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 275/2006 instanţa mai reţine că comisia formulează un raport (dispoziţiile legale neprecizând dacă acesta trebuie să fie motivat sau nu), formându-şi o părere prin interpretarea personală a acestora. Acest lucru nu înseamnă că o hotărâre din partea comisiei trebuie explicată detaliat unui condamnat, aceasta mai ales în condiţiile în care această decizie poate fi contestată, lucru întâmplat în prezenta cauză.

Instanţa consideră că este vorba despre o apreciere personală a comisiei care analizează situaţia unui condamnat prin raportare la dispoziţiile legale, apreciere care, dacă este greşită, poate fi contestată potrivit aceloraşi dispoziţiile legale.

Este adevărat că pe rezoluţia finală aflată pe cererea petentului se menţionează „..............................” însă, deşi este un răspuns inadecvat pentru nişte funcţionari publici, este un mod de soluţionare a unei cereri, însemnând în realitate interpretarea dispoziţiilor legale de către comisie prin raportare la explicaţiile din dicţionarul explicativ al limbii române al cuvintelor „eforturi” şi „serioase”.

Nu se poate considera că prin acest mod de soluţionare a cererii petentului i s-a adus acestuia vreo vătămare atâta timp cât raportul este motivat şi acesta a fost contestat de către petent ajungându-se în final la schimbarea regimului de executare de către un judecător, care, din nou a apreciat de data aceasta din punctul său de vedere dacă pentru petent se impune sau nu schimbarea regimului de executare prin raportare din nou la aceleaşi dispoziţiile legale (art. 26 din Legea nr. 275/2006).

Instanţa consideră că petentului i-a fost soluţionată în mod complet cererea depusă la data de ........................... o dată prin comunicarea unei copii a raportului nr. ....................... şi în al doilea rând prin explicarea motivată cât de cât în conţinutul acestuia a aspectelor ce au fost avute în vedere la menţinerea sa în regimul de executare semideschis. Chiar dacă cererea petentului a fost soluţionată la data de .......................... (la mai puţin de .................................luni de la formulare) de către administraţia locului de deţinere acest fapt nu a adus vreo vătămate dovedită petentului condamnat atâta timp cât nu exista niciun termen limită de soluţionare a unei astfel de cereri aşa cum spre ex. se prevede la alin. 5 din art. 26 din Legea nr. 275/2006. Este de reţinut că acesta a urmat între timp căile legale de contestare a acelui raport şi s-a ajuns în final la schimbarea regimului de executare aşa cum s-a menţionat mai sus. De fapt dispoziţiile legale prevăd că petentul este cel care decide dacă şi când să sesizeze judecătorul delegat prin contestarea raportului întocmit neexistând vreo limită de timp în acest sens în dispoziţiile legale mai sus amintite.

În cauză nu sunt dovedite nici susţinerile petentului că cererea sa a fost soluţionată numai prin grija judecătorului delegat cât timp aşa cum s-a arătat nu exista un termen limită de soluţionare a cererii depuse la data de ................, iar locul de deţinere nu a făcut decât să comunice judecătorului delegat modalitatea de soluţionare a cererii, modalitate de soluţionare ce încadrează în dispoziţiile legale.

Nici nu se putea rezolva în alt fel cererea petentului decât prin comunicarea raportului motivat la comisiei, lămuriri suplimentare nefiind necesare la acel moment în condiţiile în care acel raport nu era definitiv şi era contestat în acea perioadă la judecătorul delegat la PNT .......................... şi la Judecătoria Sectorului ........................... aşa cum s-a arătat mai sus.

În legătură cu cea de-a doua cerere depusă în data de ...............................de către petentul condamnat şi prin care acesta învedera faptul că în data de ............................................... nu a putut efectua o convorbire telefonică motivându-i-se că există o lipsă de personal, solicitând să i se comunice motivul real pentru care  a fost privat de dreptul de a efectua convorbiri telefonice acea zi instanţa reţine în primul rând că potrivit disp. art. 47 din Legea nr. 275/2006 persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate au dreptul să efectueze convorbiri .........................................de la telefoanele publice cu cartelă instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidenţial şi se efectuează sub supraveghere .................................................. Pentru asigurarea exercitării dreptului la convorbiri telefonice, directorul penitenciarului are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru instalarea de telefoane publice cu cartelă în interiorul penitenciarului. Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt suportate de către persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate. Persoanele aflate în executarea pedepselor privative de libertate pot efectua convorbiri telefonice în limba maternă, cu respectarea prevederilor alin. (1) - (3).

Potrivit art. 54 din HG nr. 1897/2006 orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua ............................... pe cheltuiala sa, cel puţin o ................................................ de la telefoanele instalate în incinta locului de deţinere, cu persoane din exteriorul locului de deţinere, atât din ţară, cât şi din străinătate.

De asemenea potrivit art. 38 din Legea nr. 275/2006 exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege. Împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată. Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

La adresa efectuată de către judecătorul delegat la data de ........................................., după ascultarea petentului, administraţia locului de deţinere a arătat prin adresa nr. H ........................................... că petentului i-a fost comunicată o copie a notei de informare a agentului lucrător din cadrul sectorului vizită în care se regăsesc motivele pentru petentul nu a efectuat convorbiri telefonice în data de .................................... la ora programată iniţial.

Astfel, din nota de informare întocmită de către a.s.a ........................................... rezultă faptul că la data de ............................... un număr de ..................................... de deţinuţi au solicitat exercitarea dreptului de a efectua convorbiri telefonice. În aceiaşi dată, în jurul orelor .............................., a.s.a ............................... s-a deplasat la camera .........................................., cameră unde stătea şi petentul condamnat şi a învederat faptul că se pot efectua convorbiri telefonice la acel moment deoarece mai trebuiau efectuate şi alte misiuni în acea zi şi nu mai existau agenţi suficienţi prezenţi la serviciu după amiază pentru efectuarea convorbirilor telefonice.

Cu acea ocazie petentul condamnat a învederat agentului de serviciu că nu doreşte să dea ............................................... şi că doreşte să dea ........................ .......................................... De asemenea petentul condamnat, în faţa instanţei, a învederat într-adevăr că a refuzat să dea telefon la acea oră, explicând că trebuia să sune în acea după amiază pentru că dimineaţă nu găsea pe nimeni la telefon.

Analizând înscrisurile existente la dosarul cauzei şi susţinerile petentului condamnat instanţa reţine că petentului nu i-a fost restrâns în mod nelegal dreptul de a efectua convorbiri telefonice ci doar i s-a dat posibilitatea să dea telefon la o altă oră decât cea la care era programat, existând şi o justificare din partea locului de deţinere şi anume lipsa personalului suficient în ziua de sâmbătă, ................................................ Este de reţinut şi faptul că petentul a învederat că a refuzat să meargă la acea oră să dea telefon deoarece ştia că persoana cu care trebuia să vorbească în acea după amiază avea telefonul închis, fără nici măcar a încerca să verifice ceea ce susţinea.

Instanţa reţine că petentul se plânge doar pentru o singură dată că nu ar fi putut efectua o convorbire telefonică, zi în care de fapt acestuia i s-a dat posibilitatea de a efectua convorbirea telefonică însă acesta a refuzat deoarece nu era la ora la care era iniţial programat.

Instanţa consideră că a existat o justificare din partea locului de deţinere pentru care petentul nu a putut efectua convorbire telefonică la ora dorită de acesta, textele legale prevăzând şi sancţionând doar îngrădirea nejustificată şi nelegală, ceea ce în dosarul de faţă nu este îndeplinit, în condiţiile în care acestuia i s-a dat posibilitatea să sune mai devreme, lucru recunoscut de petent, însă acesta a refuzat pe motivul neverificat atunci de către petent că persoana cu care dorea să vorbească în acea zi „la acea oră ştia că avea telefonul închis”.

Instanţa mai reţine că prin textele legale se prevede acest drept de a se efectua convorbiri telefonice, săptămânal, cel puţin o dată, fără a se detalia mai mult, rămânând astfel în grija şi sarcina penitenciarului întocmirea unor planificări, care, evident, pentru motive obiective, aşa cum a fost în cazul de faţă, mai pot fi modificate cu respectarea însă a dreptului la efectuarea convorbirii telefonice de către un deţinut aşa cum a s-a întâmplat în prezentul dosar.

Dacă s-ar respecta logica petentului ar însemna ca fiecare deţinut să dea telefon la ce orice oră doreşte, fiind astfel imposibil de realizat acest lucru în condiţiile în care aceleaşi dispoziţii legale prevăd că convorbirile telefonice au caracter confidenţial şi se efectuează sub supraveghere vizuală.

De asemenea instanţa consideră că petentului nu i s-a produs nicio vătămare dovedită prin faptul că nu a putut efectua convorbirea telefonică la ora ............................................., susţinerile acestuia că soţia ar fi divorţat şi că nu mai vorbesc fraţii şi rudele cu el după acea zi nefiind în niciun fel dovedite din probele existente la dosarul cauzei.

De fapt, petentul condamnat în susţinerile din şedinţa din data de ...................................... a arătat că este nemulţumit de faptul că administraţia locului de deţinere nu i-a rezolvat cererea la timp ci abia la data de ....................................... prin grija judecătorului delegat la penitenciar.

În legătură cu aceste din urmă susţineri prin raportare la dispoziţiile legale instanţa reţine că potrivit art. 38 din Legea nr. 275/2006 împotriva măsurilor privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol, luate de către administraţia penitenciarului, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în termen de .............................. de la data când au luat cunoştinţă de măsura luată. Persoana condamnată este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de deţinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.

Ori, din analiza dispoziţiilor legale instanţa reţine că persoana privată de libertate se adresează direct judecătorului delegat împotriva măsurilor luate de către administraţia locului de deţinere, judecătorul delegat fiind cel care verifică dacă acestuia i-a fost îngrădit în mod justificat sau nu un drept ce îi este garantat de dispoziţiile legale.

În prezenta cauză, acelaşi răspuns comunicat petentului a fost comunicat de administraţia locului de deţinere şi judecătorului delegat, acesta din urmă apreciind că petentului nu i-a fost îngrădit în mod nejustificat dreptul la convorbiri telefonice prin raportare la nota de informare din acea zi şi la comportamentul petentului de a refuza efectuarea convorbirii telefonice la o oră mai devreme decât ora ................................................

Instanţa, în final, consideră de fapt că petentului nici măcar nu i s-a îngrădit dreptul la convorbiri telefonice, acestuia dându-i-se acest drept conform legii, drept de care petentul nu a vrut să uzeze decât în condiţiile dorite de el şi anume să dea telefon la o anumită oră, oră când însă locul de deţinere i-a comunicat că nu vor fi oameni suficienţi pentru supravegherea vizuală a sa, petentul neţinând cont de acest aspect.

Faţă de toate aceste motive instanţa în baza art. 38 alin. 7-9 din Legea nr. 275/2006 va respinge ca nefondată contestaţia formulată de petentul condamnat ........................................ împotriva încheierii judecătorului delegat la Penitenciarul .................................................... din dosarul nr. ...................................................

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., constatând culpa petentului în pornirea prezentului dosar, va obliga pe acesta la plata sumei de ............................ lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, care se achită în contul ............................................. cod fiscal ................................................. deschis la Trezoreria .................................. beneficiar Judecătoria ....................................

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat în cuantum de .................................lei, se va vira din fondul MJLC către Baroul Bucureşti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

 În baza art. 38 alin. 7-9 din Legea nr. 275/2006 respinge ca nefondată contestaţia formulată de petentul condamnat ........................, fiul lui ....................... şi ............................., născut la data de ............................, în prezent deţinut în Penitenciarul ................................ împotriva încheierii judecătorului delegat la Penitenciarul ..................................... nr. ............................... din dosarul nr. ....................................

În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen., obligă petentul condamnat la plata sumei de ......................................................lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, care se achită în contul ...................................., cod fiscal ................................. deschis la Trezoreria ...................................... beneficiar Judecătoria ............................................................

Onorariul apărătorului din oficiu care a asigurat asistenţa juridică a petentului condamnat în cuantum de ........................................ lei, se va vira din fondul MJLC către Baroul Bucureşti.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ..............................................

 

PREŞEDINTE, GREFIER,

7