Drept de deducere. realitatea prestaţiilor. dovadă.

Decizie 864 din 22.01.2006


3.T.V.A. DREPT DE DEDUCERE. REALITATEA PRESTAŢIILOR. DOVADĂ.

Prin decizia 864/2006 s-a admis recursul şi s-a modificat în parte sentinţa recurată în sensul că s-a anulat în parte actele administrativ fiscale contestate numai cu privire la suma de 174.535.375 lei reprezentând T.V.A. aferent cheltuielilor efectuate cu prestările de servicii de consultanţă comercială. Au fost menţinute celelalte dispoziţii. Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de recurs a reţinut că prin decizia de impunere nr. 5749 din 28 iulie 2005 emisă de A.N.A.F. - D.G.F.P.  Bacău s-au stabilit  obligaţii fiscale suplimentare în  sarcina contribuabilului  S.C. R.L.SRL Bacău astfel :

1. T.V. A - în total 181.597.000 lei din care T.V.A.  aferentă cheltuielilor cu prestări de servicii de consultanţă comercială  şi control de calitate  nedeductibil fiscal în sumă de 174.535.375 lei, T.V.A. - aferentă cheltuielilor  de protocol nedeductibil fiscal în sumă de 4.580.046 lei şi T.V.A. fără document justificativ în sumă de 2.481.624 lei ;

2. impozit pe profit în sumă de 110.520.000 lei reprezentând  cheltuieli de deplasare nedeductibile fiscal, cheltuieli de  protocol nedeductibil şi cheltuieli de  servicii de consultanţă tot nedeductibil.

Decizia de impunere a fost întocmită în baza raportului de inspecţie fiscală din 27 iulie 2005.

Împotriva deciziei de impunere S.C.  R.L. S.R.L.  a formulat contestaţie la organul fiscal, iar prin decizia  nr. 263 din 18.10.2005 - A.N.A.F. - D.G.F.P. Bacău a  respins  contestaţia, reţinându-se legalitatea deciziei  de impunere, în esenţă pe considerentul că facturile de prestări servicii emise  de S.C. T. SRL  către S.C. R.L.nu are la bază documente justificative potrivit pct. 48 din H.G. 44/2004, respectiv situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, din care  să reiasă prestarea efectivă a  serviciilor, aşa încât acestea  sunt cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit în conformitate cu prevederile art. 21 al. 4 lit. "m".

Prin cererea adresată Tribunalului Bacău şi  înregistrată sub nr. 8612/2005, S.C. "R.L." SRL a solicitat  anularea deciziei 263/2005 precum şi a deciziei de  impunere nr. 5749/2005.

Prin sentinţa civilă nr. 269 din 19 mai 2006,  Tribunalul Bacău a respins acţiunea, reţinând  că potrivit art. 48 cap II, H.G. 44/2004 pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management,  consultanţă, asistenţă sau alte prestări servicii trebuie îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, respectiv : serviciile  să fie efectiv prestate, să fie executate în baza  unui contract care trebuie să cuprindă unele menţiuni obligatorii "contribuabilul trebuie să dovedească  necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul  activităţilor desfăşurate iar prestarea efectivă a serviciilor  se justifică prin situaţii de lucrări, procese verbale de recepţie, rapoarte de lucrare, studiu de fezabilitate.

A reţinut instanţa de fond că deşi între  contestator şi S.C.  T. SRL  există încheiate două  contracte  de colaborare, privind prestarea de  către  S.C. T.  SRL de  servicii de asistenţă comercială şi de control a calităţii şi  cantităţii (ce presupune verificarea calităţii  şi culorii de tipărire, verificarea înscrisurilor  constatate, facturile emise de S.C.  "T." nu conţin documente justificative  cerute de lege care să  dovedească  prestarea efectivă a acestor servicii.

Instanţa a apreciat că serviciile nu au fost prestate  ci  doar s-au  întocmit acte fictive între părţi.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs S.C. "R.L." criticând soluţia ca nefiind legală şi temeinică, arătând că serviciile au fost prestate în baza a două contracte  de către  prestatorul S.C.  "T." SRL şi  au ca obiect servicii de asistenţă comercială şi economică şi servicii de  control a calităţii şi cantităţii, că a dovedit necesitatea  efectuării  cheltuielilor  deduse,  că cele două  contracte îndeplinesc  condiţiile  prevăzute de lege.

Invocă recurenta că instanţa a concluzionat greşit  că serviciile nu au fost prestate, solicitând  admiterea recursului, modificarea  sentinţei în sensul admiterii contestaţiei şi constatării  că suma de  174.535.375 lei TVA deductibili  trebuie avută în vedere la  rambursare.

Criticile pe care îşi întemeiază recurenta cererea se referă doar  la suma de 174.535.375 lei TVA, necontestând celelalte sume din decizia  de impunere (impozit pe profit şi  T.V.A. reprezentând  cheltuieli de protocol), aşa încât instanţa se va  limita la analiza legalităţii actelor administrativ fiscale doar cu privire la T.V.A.

S.C. "T." S.R.L. a formulat cerere de intervenţie, în interes alăturat, arătând  că cele două contracte îndeplinesc condiţiile legale,  că serviciile au fost prestate.

Analizând  recursul prin prisma criticilor formulate de recurentă, raportate la dispoziţiile legale, instanţa  apreciază că este întemeiat, pentru  considerentele ce urmează : 

Organul fiscal a reţinut că suma de  174.535.375 lei reprezintă TVA aferentă cheltuielilor cu prestări de servicii de consultanţă comercială şi control de calitate nedeductibile fiscal, reţinând că recurenta a  înregistrat suma de 534.061.692 lei T.V.A. deductibilă, însă doar 352.464.647 lei  era deductibilă.  S-a apreciat că nu sunt deductibile fiscal cheltuielile cu prestări de servicii fiind  incidente prevederile art. 21 lit. "m" şi art. 145 al. 3  Legea 571/2003, pct. 48, 51 din H.G. 44/2004,  reţinându-se  în fapt că deşi s-au încheiat contracte de  colaborare şi s-au emis facturi  nu exista alte  documente justificative care să ateste prestarea serviciilor de către S.C. "T." SRL.

În drept,  dreptul  de deducere este reglementat de art. 145 din Codul Fiscal. Astfel la al. 3 se prevede  "dacă bunurile şi serviciile  achiziţionate sunt destinate  utilizării în folosul operaţiunilor sale  taxabile, orice persoană  impozabilă  înregistrată ca prestator de T.V.A. are dreptul să deducă TVA datorată sau achitată, aferentă prestărilor de servicii care i-au fost prestate sau urmează să fie  prestate  de o altă  persoană  impozabilă".

Al. 12 al art. 145 din  codul fiscal stabileşte şi  condiţiile aplicabile recurentei pentru exercitarea dreptului la deducere. Astfel, bunurile  (în speţă serviciile) urmează  a fi folosite pentru operaţiuni cu drept  de deducere,  iar  o a doua condiţie  persoana impozabilă trebuie să deţină o factură fiscală sau alt document legal aprobat care justifică  suma T.V.A.

Art.  21 al. 4 lit. "m" pct. 4  din H.G. 44/2004 nu sunt incidente  în ce priveşte taxa pe valoarea adăugată, textele invocate reglementând cheltuielile deductibile  pentru determinarea profilului impozabil, al. 4  reglementând cheltuielile ce nu sunt deductibile.

Interpretarea dată de  instanţa de fond  în sensul că dispoziţiile referitoare la  cheltuielile nedeductibile din capitalul ce reglementează  „calculul  profitului impozabil” ar fi aplicabile pentru  deducerea TVA este contrară dispoziţiilor legale.

Instanţa apreciază că suma de 174.535.375 lei (suma contestată de recurentă) reprezintă T.V.A. deductibilă aferentă  prestărilor de servicii pentru care societatea are încheiate contractele de colaborare nr. 101/2004 şi 102/2004 în baza cărora S.C.  „T.” S.R.L.  furnizează asistenţă comercială şi control  de calitate confecţionării etichetelor. Justificarea  deducerii s-a făcut cu documente legal aprobate , respectiv facturi fiscale. Dat fiind faptul că sunt  îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 145 al. 3 -  Legea 571/2003 cu art. 145 pct. 12 din aceiaşi lege, instanţa apreciază  că se impune reformarea sentinţei recurate.

Decizia 864/11.12.2006