Decizia civila nr.1405

Decizie 1405 din 31.08.2006


DOSAR NR. 10035/300/2006

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCURESTI-SECTIA a-V-a CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. 1405

SEDINTA DIN CAMERA DE CONSILIU DE LA 31.08.2006

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PRESEDINTE: NICOLETA MARASOIU

JUDECATOR: SANDA PAUN

JUDECATOR: LAURA PLESA

GREFIER: MIHAELA BICUT

 Pe rol solutionarea recursului formulat de recurentul Sanda Ion împotriva încheierii din 30.06.2006 pronuntata de Judecatoria Sector 2 Bucuresti în dosarul nr. 10035/300/2006 în contradictoriu cu intimata Sanda Dumitra având ca obiect încuviintare executare silita.

La apelul nominal facut în sedinta din Camera de Consiliu au raspuns recurentul personal si asistat de avocat care depune împuternicire avocatiala la dosar si intimata personal si asistata de avocat care depune împuternicire avocatiala la dosar.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care

Recurentul, prin aparator, depune recipisa de achitare a taxei judiciare de timbru si timbru judiciar în cuantumul stabilit.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe recurs.

Recurenta, prin consilier, solicita admiterea recursului, modificarea în tot a încheierii atacate, iar pe fond, admiterea cererii de învestire cu formula executorie, cu cheltuieli de judecata, depunând în acest sens chitanta reprezentând dovada onorariului de avocat. Instanta de fond a interpretat si aplicat în mod gresit prevederile legale. Astfel, Codul de procedura civila nu face distinctie cu privire la natura dreptului cuprins în titlul executoriu, drept real sau de creanta în cadrul unui titlu emis în materia actiunilor reale imobiliare.

Intimata, prin aparator, solicita respingerea recursului si mentinerea încheierii ca fiind legala si temeinica, cu cheltuieli de judecata. Învedereaza instantei ca în cauza nu sunt aplicabile prevederile art 405 teza II Cod de procedura civila.

TRIBUNALUL

Prin încheierea de sedinta pronuntata la 30.06.2006, în dosarul nr.10035/300/2006 al Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, s-a respins cererea formulata de creditoarea Sanda Ion, împotriva debitoarei Sanda Dumitra, pentru încuviintarea executarii silite a obligatiei de plata a sumei de 6108 USD, cuprinsa în titlul executoriu-sentinta civila nr.6761/2001 a Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti.

În motivare, prima instanta a retinut ca, potrivit disp.art.405 Cod proc.civila, dreptul de a cere executarea silita, se prescrie în termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, iar în cazurile titlurilor emise în materia actunilor reale imobiliare, termenul este de 10 ani, termenul începând sa curga de la data când se naste dreptul de a cere executarea silita.

Norma derogatorie de la dreptul comun, prin care se reglementeaza termenul special de prescriptie, este aplicabila numai în cazul în care, prin executare silita, se valorifica un drept real imobiliar.

În cazul în care prin executare silita se urmareste realizarea unui drept de creanta, termenul de prescriptie este cel de trei ani, de drept comun, întucât nu exista o norma derogatorie de la disp.art.405 alin.1 teza I Cod proc.civila.

Sustinerile creditoarei, privind aplicarea în cauza a termenului special de 10 ani, nu au fost primite de catre instanta de fond. Nu este posibil ca executarea unor drepturi de aceeasi natura (drepturi de creanta) sa fie supusa unor regimuri juridice diferite, numai pe considerentul ca acestea sunt sau nu stabilite prin titluri executorii, prin care au mai fost recunoscute si drepturi reale imobiliare.

Prin urmare, termenul general de prescriptie de 3 ani este aplicabil în cauza, iar acesta a început sa curga la data ramânerii definitive a sentintei civile nr.6761/18.06.2001 (data respingerii apelului prin decizia civila nr.3362/A/2001 a Tribunalului Bucuresti-Sectia a IV-a Civila).

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti la 31.07.2006, creditoarea a formulat recurs împotriva acestei încheieri, în temeiul art.304 pct.9 Cod proc.civila.

În motivare, a aratat ca, prin sentinta civila a carei punere în executare o solicita, imobilul a fost atribuit sotiei sale, iar acestuia i s-a acordat sulta în suma de 6000 USD.

Actiunea de partaj este o actiune reala imobiliara si nu o actiune personala. Este adevarat ca pentru creditoare se naste un drept de creanta, însa titlul în temeiul caruia poate solicita executarea silita, se încadreaza în prevederile art.405 Cod proc.civila.

Prevederea speciala care deroga de la acest text de lege, este cuprinsa în art.405 alin.1 teza II, iar acest text nu distinge daca derogarea privind titlurile emise în materia actiunilor reale imobiliare, are în vedere drepturile reale sau drepturile de creanta, izvorând din aceste titluri. Legea nu distinge, rezulta deci ca derogarea se aplica tuturor drepturilor rezultând din aceste titluri.

În mod gresit a apreciat instanta ca drepturilor de creanta, rezultând din astfel de titluri, nu li se aplica aceasta prevedere, aratând ca drepturilor de creanta nu li se pot aplica termene de prescriptie diferite.

A mai aratat creditoarea, ca din contra, nu se pot aplica termene de prescriptie diferite drepturilor, rezultând din acelasi titlu executoriu, atâta timp cât exista text de lege care arata clar care este termenul de prescriptie, în cazul executarii titlurilor din materia actiunilor civile imobiliare. Daca legiuitorul ar fi avut în intentie sa faca distinctie, ar fi facut-o, aratând ca termenul de prescriptie este de 10 ani în ceea ce priveste drepturile reale, izvorând din aceste titluri. Atât timp cât legiuitorul nu a facut aceasta referire, nici instanta nu poate sa faca distinctie si sa aplice în mod diferit acest text de lege. Este neîndoielnic ca interpretarea care trebuie data celor doua texte de lege, este aceasta si nu cea adoptata de instanta de fond.

Examinând recursul, prin prisma criticilor formulate, Tribunalul apreciaza ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente: titlul emis in materia actiunilor reale imobiliare ( pentru care se prevede un termen special de prescriptie, de 10 ani, potrivit disp. art. 405 alin. 1 teza a aII-a ) este titlul prin care se solutioneaza o astfel de actiune ( actiune in revendicare, partaj, evacuare pentru lipsa de titlu, constituirea unei servituti s.a. ). Pentru executarea unei hotarari pronuntate in aceasta materie, creditorul obligatiei corespunzatoare dreptului real consfintit are posibilitatea formularii cererii de executare silita intr-un termen de 10 ani. Daca titlul contine si dispozitii privitoare la alte drepturi decat cele reale imobiliare, pentru executarea acestora, creditorul poate formula cererea de executare silita in termenul general de 3 ani. Referirea dispozitiei legale la titlul executoriu, iar nu la dreptul sau obligatia corespunzatoare dreptului real imobiliar are in vedere faptul ca reglementarea este una generala – pentru toate obligatiile ce pot fi executate silit ( astfel cum sunt enumerate acestea de art. 371 indice 2 C.p.civ.); urmeaza a verifica termenul de prescriptie pentru executarea acestora in functie de titlul prin care au fost consfintite ( temeiul de drept din titlul executoriu- dispozitii referitoare la actiuni reale imobiliare sau dispozitii referitoare la actiuni personale). Aceasta interpretare este in acord si cu jurisprudenta anterioara prin care s-au interpretat dispozitiile art. 6 din Decretul 167/ 1958( potrivit cu care  dreptul de a cere executarea silita în temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani) si dispozitiile art. 404 c.p.civ. ( care prevedea ca o hotarâre judecatoreasca, care nu s-a executat în timp de 30 ani, nu se mai poate executa si îsi pierde puterea lucrului judecat). Jurisprudenata a stabilit ca aceste termene de prescriptie nu sunt aplicabile hotararilor pronuntate in materia drepturilor nepatrimoniale sau in materia prestaiilor periodice a pensiilor alimentare, pentru care art. 1907 c. civ. , prevedea un alt termen. Asadar, in traditia legiuitorul este de a reglementa prescriptia dreptului de a cere executarea silita prin referire la titlu, jurisprudenta decizand ca prescriptia terbuie verificata in functie de tipul obligatiei executate silit.

Potrivit acestor considerente, Tribunalul retine ca dreptul de a cere executarea silita a obligatiei de plata a sumei de bani ce reprezinta contravaloarea bunului atribuit corespunde unui drept de creanta, astfel ca acestuia ii sunt aplicabile dispozitiile generale privitoare la prescriptie.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de creditoarea Sanda Ion, împotriva încheierii de sedinta din Camera de Consiliu de la 30.06.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, în dosarul nr.10035/300/2006, în contradictoriu cu debitoarea Sanda Dumitra.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica azi, 31.08.2006.

PRESEDINTE  JUDECATOR JUDECATOR GREFIER

Nicoleta Marasoiu Sanda Paun Laura Plesa  Mihaela Bicut

Red.L.P/Dact.S.P

2 Ex/13.10.2006

Jud.S2/Jud.Buculei Alina Petruta