Fara titlu

Sentinţă civilă 1075 din 18.02.2009


DOSAR NR. ..........

JUDECĂTORIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI- SECTIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. .......

SEDINŢA PUBLICĂ DE LA DATA DE ............

INSTANŢA COMPUSĂ DIN:

PREŞEDINTE: ..........................

GREFIER:  ..................................

Pe rol soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamanţii .................... în

contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, având

drept obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns reclamantul

........................, personal si asistat de avocat, cu împuternicire avocaţială la dosar,

care răspunde si pentru reclamanta ..............., lipsă fiind pârâţii.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează

instanţei că au sosit relaţiile solicitate de la Primăria Municipiului Bucureşti -

Serviciul Nomenclatura şi Urbanism si Primăria Municipiului Bucureşti -

Direcţia Evidenta Proprietăţii.

Instanţa pune în discuţie excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a

Stalului Român si a Municipiului Bucureşti.

Apărătoarea reclamanţilor solicită respingerea excepţiei, având în vedere

că imobilul din .............., este un bun fără stăpân, nu există un titlu de proprietate,

nici pe numele unei persoane fizice si nici pe numele unei persoane juridice, în

acest caz proprietari fiind Statul Român si Municipiul Bucureşti, în calitate de

administratori.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ............. la data de

............, reclamanţii .................... au chemat în judecată Statul român prin

Ministerul Finanţelor Publice şi Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al

Municipiului, solicitând a se constata că au dobândit prin uzucapiune terenul de

150 mp din .................. şi prin accesiune construcţia de pe teren.

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că au dobândit posesia din

.......când au încheiat un înscris sub semnătură privată ("chitanţă") cu numiţii

.......................şi care nu aveau , la rândul lor vreun  titlu de proprietate asupra

imobilului, astfel că moştenitorii nu au calitate procesuală în cauză. Reclamanţii

apreciază că imobilul nu are stăpân, astfel că, potrivit art. 646 C.civ., aparţine

statului.

În dovedirea cererii, ce a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 111

C.p.civ, art. 646, 1846,1847, 1854, 1860, 1890 C.civ, art. 482, 488 şi 492 C.civ, art. 25

din Decretul nr. 31/1954, art. 3 pct. 56 din HG 208/2005, Legea 215/2001, art. 4 şi

5, alin. 2 din Legea 213/1998, reclamanţii au solicitat încuviinţarea probei cu

înscrisuri, martori şi expertiza topografică şi de evaluare a imobilului- teren şi

construcţie.

Cererea a fost timbrată cu 808 lei taxă judiciară de timbru şi 1,8 lei timbru

judiciar.

Prin întâmpinare, pârâtul Statul român prin  Ministerul Finanţelor Publice

a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, arătând că nu are calitate de

proprietar , că, în cazul în care este vorba despre o succesiune vacanta, vacanţa

succesorală trebuie constatată de notar conform procedurii legale, iar pe fond a

arătat că în cazul în care terenul ar fi proprietatea statului, acţiunea ar fi

neîntemeiată.

La dosar au fost depuse următoarele înscrisuri, în copie: buletine celor doi

reclamanţi, adresă de la Consiliul Local Sector 4, Direcţia Generală de impozite şi

taxe locale, chitanţă din ...., certificat nr. .......... eliberat de Camera Notarilor

Publici Bucureşti,  răspuns nr. ............... eliberată de Primăria sector 4, răspuns nr.

.............. eliberat de Municipiul Bucureşti, răspuns nr. ............., plan de situaţie,

răspuns nr. .......... a Municipiului Bucureşti,

Au fost audiaţi martorii ..................., ale căror declaraţii se află ataşate la

dosar.

S-au administrat o expertiză tehnică imobiliară şi o expertiză tehnică

topografică prin care s-a identificat imobilul în cauză.

La termenul din ..........., s-a dezbătut excepţia lipsei calităţii procesuale

pasive a pârâţilor.

Analizând excepţia, instanţa constată următoarele:

Întrucât uzucapiunea este atât o sancţiune civilă care se îndreaptă

împotriva proprietarului (prescripţie), cât şi un mod de dobândire a proprietăţii,

ceea ce presupune un transfer de drepturi tot de la adevăratul proprietar către

posesori, rezultă că acţiunea în uzucapiune-acţiune în realizare (întrucât dreptul

posesorului de a dobândi şi proprietatea nu operează de jure, ci numai dacă este

invocat - a se vedea art. 1841 C.civ), trebuie în mod imperativ a fi îndreptată

împotriva proprietarului. Nerezultând, din acte, calitatea de proprietar asupra

terenului a nici unuia dintre pârâţi, instanţa reţine că nici Statul român prin 

Ministerul Finanţelor Publice, nici Municipiul Bucureşti prin Consiliul General al

Municipiului Bucureşti nu au calitate procesuală pasivă în acţiunea în

uzucapiune, astfel că acţiunea va fi respinsă ca urmare a admiterii excepţiei în

baza art. 137 C.p.civ.

Trebuie remarcat că, dacă potrivit art. 646 C.civ., bunurile fără stăpân trec

în proprietatea statului, în speţă, fiind vorba despre un bun imobil, dreptul de

proprietate nu se stinge prin neuz, astfel încât a rămas în patrimoniul

proprietarilor neindentificaţi de reclamanţi sau a moştenitorilor acestora

(urmând ca reclamanţii să facă demersuri pentru a afla cine sunt acele persoane,

pornind de la menţiunile chitanţei, se face trimitere la numiţii ....................

Modalitatea în care îşi găseşte aplicare art. 646 C.civ privind trecerea

imobilelor fără stăpân în proprietatea statului este cea a emiterii certificatului de

vacanţă succesorală, conform procedurii legale, de către notar (art. 85 din Legea

36/1995), reclamanţii, trebuind a sesiza autoritatea fiscală competentă pentru ca

aceasta să solicite constatarea vacanţei succesorale, neexistând un asemenea

certificat, nu există nici calitatea pârâţilor de proprietari ai imobilului.

Întrucât admiterea excepţiei face de prisos cercetarea fondului, acesta nu

va mai fi analizat (deşi, într-adevăr, în ipoteza în care statul era proprietar,

ţinând cont că, până la apariţia Legii 18/1991 ce demarchează domeniul public

de cel privat , proprietatea de stat era imprescriptibilă, rezultă că din 1991 până

astăzi nu s-a împlinit termenul de 30 de ani.)

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român şi a

Municipiului Bucureşti.

Respinge cererea formulată de reclamanţii ................... , împotriva

pârâţilor Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în ..............

............. şi Municipiul Bucureşti, prin Consiliul General al municipiului

Bucureşti, cu sediul în ........................ ca fiind introdusă împotriva unor persoane

fără calitate procesuală.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ................

PREŞEDINTE GREFIER

 

1