Eroare materială. Condiţii.

Decizie 175 din 03.05.2004


Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr.11554/E din 28 octombrie 2002 a soluţionat acţiunea formulată de reclamanta S.C. Onitrade Ltd. SRL Iaşi în contradictor cu pârâtele S.C. Marex SRL Iaşi şi SC. MC 215 Menaj SA Iaşi, precum şi cererea reconvenţională formulată de pârâtele S.C. Marex SRL Iaşi şi SC. MC 215 Menaj SA Iaşi.

Prin sentinţă s-a respins excepţia nulităţii absolute invocate de reclamanta S.C. Onitrade Ltd. SRL Iaşi şi s+a admis în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtele reclamante S.C.Marex SRL Iaşi şi SC. MC 215 Menaj SA Iaşi în contradictor cu reclamanta-pârâtă S.C. Onitrade Ltd. SRL Iaşi.

Obligă reclamanta-pârâtă să plătească pârâtelor - reclamante suma de 38.811 USD, în echivalent lei, la cursul valutar al BNR din ziua efectuării plăţii, cu titlul de chirie şi suma de 36.543.126 lei cheltuieli de judecată.

Respinge pretenţiile pentru suma de 36.500 USD, în echivalent lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Ia act de renunţare a pârâtelor - reclamante la judecata capetelor de acţiune vizând repunerea părţilor în situaţia anterioară ca efect al constatării nulităţii absolute a antecontractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 11425/10.12.1998 la BNPA  D. B. şi S. B., radierea ipotecii instituită asupra imobilului, instituirea unui sechestru asigurator şi compensarea datoriilor reciproce.

Sentinţa a fost comunicată pârâtei S.C. Marex SRL Iaşi la data de 16 ianuarie 2003 si pârâtei SC. MC 215 Menaj SA Iaşi la aceeaşi dată, conform dovezilor de comunicare existente la dosarul cauzei, fila 99 şi respectiv 101, iar reclamantei S.C. Onitrade Ltd. SRL Iaşi de asemenea la 16 ianuarie 2003 - fila 100 dosar.

În cauză nu s-a exercitat de către nici una din părţi calea de atac a recursului, sentinţa rămânând definitivă prin nerecurare, după 15 zile de la data comunicării în raport cu prevederile art. 301 Cod procedură civilă.

Instanţa de fond a fost investită de către pârâtele S.C. Marex SRL Iaşi şi SC. MC 215 Menaj SA Iaşi la data de 12 septembrie 2003 cu cererea de îndreptare a erorii materiale strecurată în conţinutul şi dispozitivul sentinţei civile nr. 1554/E din 28 octombrie 2002 în sensul de a se preciza în mod expres perioada pentru care este stabilită chiria datorată în sensul 6.10.1998 - 30.04.2001.

Cererea a fost întemeiata pe dispoziţiile art. 281 Cod procedură civilă.

În mod vădit greşit instanţa de fond a reţinut că sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 281 Cod procedură civilă şi a considerat ca este vorba de o eroare materială susceptibilă de înlăturare pe calea procedurii prevăzute de text.

Dispoziţiile art. 281, alin. 1, Cod procedură civilă trebuie să fie interpretate în mod restrictiv, prevederile acestuia reglementând o procedură de excepţie.

Pe cale de îndreptare a erorilor materiale, instanţa nu poate să modifice soluţia dată şi nici să modifice hotărârea. Pentru greşelile de judecată sau omisiunile de a rezolva unele cereri ale părţilor, cum este cazul în speţa de faţă, la instanţa de fond fiind în discuţie şi părţile au formulat apărări şi administrat probe privind perioada cuprinsă între 6.10.1998 şi 14.03.2002, părţile aveau deschisă doar calea exercitării căii de atac a recursului.

Este de subliniat că în cazul dat, prin modul în care s-a dispus, urmare admiterii cererii de îndreptare a erorii materiale formulată, instanţa de fond a procedat în fapt la o nouă soluţionare a capătului de cerere privind chiria datorată şi achitată, ceea ce nu este admis pe calea procedurii instituită de art. 281 Cod procedură civilă.

Prin decizia nr. 175/3.05.2004 Curtea de Apel a admis recursul modificând în tot încheierea din 15 septembrie 2003 a Tribunalului Iaşi, în sensul respingerii cererii de îndreptare a erorii materiale.