Administrarea dovezilor. art.206 cod procedură civilă. nedepunerea jurământului de către expert. sancţiuni.

Decizie 31/R din 10.02.2004


ADMINISTRAREA DOVEZILOR. ART.206 COD

PROCEDURĂ CIVILĂ. NEDEPUNEREA

JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE EXPERT. SANCŢIUNI.

Potrivit art.206 alin.1 Cod procedură civilă, expertul,

precum şi cei solicitaţi să-şi expună punctul de vedere, potrivit

art.201 alin.3 din acelaşi cod, vor depune jurământ.

Normele care reglementează obligaţia depunerii

jurământului de către expert nu au caracter imperativ de natură

a sancţiona actul acestuia cu nulitatea absolută.

Sancţiunea care intervine într-o atare situaţie este

nulitatea relativă, ce poate fi invocată de părţi, în condiţiile

art.108 alin.3 Cod procedură civilă, numai până la prima zi de 

înfăţişare ce a urmat după această neregularitate, dar nu mai

târziu de acordarea cuvântului asupra fondului.

(Decizia civilă nr.31/R din 10 februarie 2004

a Curţii de Apel Piteşti)

Instanţa de fond a admis acţiunea reclamantului având ca obiect

revendicare şi obligaţie de a face şi, în consecinţă, i-a obligat pe pârâţi să lase

acestora în deplină proprietate şi posesie terenul în litigiu şi să-şi ridice

gardurile  şi coteţele amplasate pe acest teren, în caz de refuz autorizându-l să

efectueze lucrarea pe cheltuiala pârâţilor.

Totodată, pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamantului lipsa de

folosinţă a terenului şi cheltuielile de judecată şi a fost respinsă cererea

reconvenţională, având ca obiect sporul de valoare prin înfiinţarea unei

plantaţii de pomi.

Apelul declarat de pârâţi a fost admis de tribunal, care a schimbat

în parte sentinţa, în sensul că a obligat pârâţii să respecte dreptul de

proprietate al reclamantului pe o suprafaţă mai mică, potrivit schiţei aferente

raportului de expertiză, celelalte dispoziţii ale sentinţei au fost menţinute.

Pârâţii au declarat recurs, întemeiat pe prevederile art.304 pct.9

Cod procedură civilă, susţinând în esenţă că ambele hotărâri sunt nule, fiind

pronunţate în baza expertizării efectuate de O.V., expert ce nu a depus

jurământul în conformitate cu dispoziţiile art.206 alin.1 Cod procedură civilă.

Curtea a respins recursul ca nefondat, reţinând că potrivit art.206

alin.1 Cod procedură civilă, expertul, precum şi cei solicitaţi să-şi expună

punctul de vedere, potrivit art.201 alin.3 din acelaşi cod, vor depune

jurământ.

Normele care reglementează obligaţia depunerii jurământului de

către expert nu au caracter imperativ de natură a sancţiona actul acestuia cu

nulitatea absolută.

Sancţiunea care intervine într-o atare situaţie este nulitatea relativă,

ce poate fi invocată de părţi, în condiţiile art.108 alin.3 Cod procedură civilă,

numai până la prima zi de înfăţişare ce a urmat după această neregularitate,

dar nu mai târziu de acordarea cuvântului asupra fondului.

S-a mai reţinut că recurenţilor nu li s-a produs nici o vătămare,

deoarece acţiunea în revendicare a fost admisă în raport de expertiza efectuată

de expertul C.A., nefiind luate în consideraţie concluziile lucrării efectuate de

expertul O.V.

În consecinţă, recursul formulat de pârâţi a fost respins, fiind

păstrată decizia recurată.