Drepturi băneşti

Sentinţă civilă 1224 din 19.06.2009


Pe rol  judecarea procesului civil – drepturi băneşti, formulat de reclamant Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman,  cu sediul în Alexandria, str.Carpaţi, nr.15, judeţul Teleorman, în numele şi pentru membrii săi de sindicat;  - Zoescu C.Mariana, Scarlat E.Cecilia Carmen, Ceoboată F.Rada şi Sărban G.Teodora, împotriva pârâţilor  - Şcoala cu clasele I-VIII Crîngeni, judeţul Teleorman, Instituţia primarului comunei Crîngeni, Consiliul Local al comunei Crîngeni, judeţul Teleorman şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.Carpaţi, nr.15, judeţul Teleorman.

Despre mersul dezbaterilor s-a consemnat în încheierea de şedinţă din data de  15 iunie 2009, parte integrantă din prezenta, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 19 iunie 2009 când a pronunţat prezenta sentinţă :

T R I B U N A L U L

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Teleorman, secţia CMASCAF,  sub nr. 1618/87/2009, reclamantul Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman, în numele şi pentru următorii membrii de sindicat - Zoescu C.Mariana, Scarlat E.Cecilia Carmen, Ceoboată F.Rada şi Sărban G.Teodora,  a chemat în judecată pe pârâţii - Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Crîngeni,  Instituţia Primarului comunei Crîngeni,  Consiliul local comuna Crîngeni judeţul Teleorman şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman, solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa, aceştia să fie obligaţi la plata drepturilor salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele ce s-ar fi cuvenit prin aplicarea Lg.nr.220/2007 pentru intervalul 1 ian.2007-20.07.2007, cu actualizare la data plăţii.

În motivarea acţiunii, în esenţă, s-a arătat că la data 31.01.2007 s-a adoptat Ordonanţa nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Lg.nr.128/1997.

Această ordonanţă a prevăzut că în cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ se majorează prin modificarea coeficientului de multiplicare în trei etape.

Astfel, pentru etapa 01.01.-31.03.2007, valoarea coeficientului de multiplicare este de 221,307 lei, pentru perioada 01.04.2007-30.09.2007 de 225,733 lei şi pentru perioada 01.10.2007-31.12.2007 este de 259,593 lei.

La art.9 s-a prevăzut că aceasta se aplică începând cu luna ianuarie 2007.

Ulterior, această ordonanţă a fost aprobată prin Lg.nr.220/2007, act normativ care a modificat anexele privind coeficienţii de multiplicare, însă a menţinut aceleaşi etape de acordare.

De asemenea, a precizat reclamantul că prin noua modificare legislativă pentru cadrele didactice cu gradul I s-a prevăzut o majorare cu 10% a coeficienţilor de ierarhizare, fără a se preciza în mod expres data de la care se acordă aceste majorări.

În aceste condiţii s-a apreciat că, în mod nelegal pârâţii au refuzat aplicarea acestor norme legale pentru perioada 01.01.2007- 20.07.2007, când a intrat în vigoare Lg.nr.220/2007.

În drept, cererea a fost întemeiată pe disp.art.283 al.1 lit.c) Codul Muncii, art.67 din Lg.nr.168/1999, Lg.nr.220/2007 şi OG nr.11/2007.

În susţinerea cererii, reclamantul a depus la dosar tabel cu membrii de sindicat, adeverinţe emise de unitatea de învăţământ din care rezultă că semnatarii tabelului sunt cadre didactice şi practică judiciară.

Pârâţii deşi legal citaţi nu au formulat întâmpinare, însă în şedinţa publică din 15.06.2009, din oficiu, instanţa a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman.

Din considerentele ce se vor expune, excepţia este găsită întemeiată şi va fi admisă.

Potrivit art.167 din Lg.nr.84/1995, unităţile de învăţământ funcţionează ca unităţi finanţate din fondurile alocate de bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea.

Din analiza acestui text de lege rezultă că, ordonator de credite este Consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ.

Ca atare, pârâtul I.Ş.J.Teleorman nu are calitate procesuală pasivă în cauză.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa apreciază acţiunea întemeiată pentru considerentele:

Salarizarea personalului didactic se realizează  potrivit Lg.nr.128/1997, iar Ordonanţa nr.11/2007 a stabilit creşterile salariale ce urmau a se acorda personalului didactic din învăţământ în cursul anului 2007.

Astfel, potrivit actului normativ menţionat, în cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ urmau să fie majorate prin modificarea coeficientului de multiplicare în 3 etape; pentru etapa 01.01.2007-31.03.2007 a fost prevăzută o valoare a coeficientului de multiplicare de 221,307 lei, pentru etapa cuprinsă între 01.04.2007-30.09.2007 de 225,733 lei, iar pentru perioada 01.10.2007-31.12.2007 de 259,593 lei.

Prin art.9 s-a prevăzut că prevederile ordonanţei se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

Modificarea esenţială care vizează membrii de sindicat din prezenta cauză o reprezintă Ordonanţa nr.11/2007 care a fost aprobată prin Lg.nr.220/2007, act normativ prin care au fost modificate doar anexele privind coeficienţii de multiplicare, fiind menţinute aceleaşi etape de acordare.

Faţă de aceste modificări legislative, pârâtele au procedat la calcularea şi acordarea creşterilor salariale, respectiv a modificării cu  10% a coeficienţilor de ierarhizare pentru personalul didactic cu gradul I, începând cu data de 20.07.2007, deşi Legea nr.220/4.07.2007 nu a menţionat data de la care se aplică modificările.

Cu privire la termenul de aplicare a dispoziţiilor modificatoare ale coeficienţilor de multiplicare detaliaţi pe grade didactice, vechime în învăţământ şi funcţie didactică din Lg.nr.220/2007 de aprobare a OG nr.11/2007, tribunalul constată că, în condiţiile în care art.9 privind termenul de la care se operează creşterile salariale, nu a suferit modificări, OG nr.11/2007, astfel cum a fost modificată, trebuie aplicată de la data stabilită în cuprinsul său, prin art.9, respectiv 01.01.2007 şi nu de la data de 20.07.2007, cum în mod greşit au procedat pârâţii.

Faţă de cele expuse şi având în vedere disp.art.154 Codul Muncii, se va admite acţiunea formulată de S.Î.P.Teleorman, în numele şi pentru membrii săi de sindicat, cadre didactice, iar pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Crîngeni, Instituţia Primarului comunei Crîngeni şi Consiliul local comuna Crîngeni, judeţul Teleorman  vor fi obligaţi la plata drepturilor salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele care s-ar fi cuvenit prin aplicarea Lg.nr.220/2007 pe perioada 01.07.2007-20.07.2007, cu actualizare la data plăţii.

Se va respinge acţiunea faţă de pârâtul I.Ş.J.Teleorman ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

În temeiul disp. art.274 C.pr.civilă, se vor obliga pârâţii la 400 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi, reprezentând onorariu avocat, la baza obligaţiei stând culpa procesuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a  pârâtului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman.

Admite acţiunea formulată de reclamant Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Teleorman, în numele şi pentru membrii de sindicat; Zoescu C.Mariana, Scarlat E.Cecilia Carmen, Ceoboată F.Rada şi Sărban G.Teodora,  împotriva pârâţilor  - Şcoala cu clasele I-VIII Crîngeni, judeţul Teleorman, Instituţia primarului comunei Crîngeni, Consiliul Local al comunei Crîngeni, judeţul Teleorman.

Obligă pârâţii să plătească salariaţilor unităţii şcolare, membri ai sindicatului reclamant, drepturile salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele ce  s-ar fi cuvenit prin aplicarea Lg.nr.220/2007, pentru intervalul 01 ianuarie 2007 – 20.07.2007, cu actualizare la data plăţii.

Respinge acţiunea faţă de pârâtul Inspectoratul Şcolar al Judeţului Teleorman ca fiind introdusă  împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Obligă pârâţii la plata către reclamanţi a sumei de 400 lei, reprezentând  cheltuieli de judecată.

Definitivă şi executorie.

Cu recurs.