Calitatea procesuală pasivă a statului reprezentat prin mfp din perspectiva dispoziţiilor art. 22 lit.a din Legea nr.7/996

Decizie 156/Ap din 22.09.2010


Calitatea procesuală  pasivă a  statului reprezentat prin MFP

din perspectiva dispoziţiilor art. 22 lit.a din Legea nr.7/996.

Dosar nr.4439/296/2009

Decizia civilă nr. 156/Ap/22.09.2010

Prin sentinţa civilă nr.2211/31.03.2010  Judecătoria Satu Mare a admis acţiunea civilă

formulată de reclamanţii L. M. M. şi L.E. împotriva pârâţilor STATUL ROMAN prin

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, UNITATEA ADMINISTRATIV-

TERITORIALA SATU MARE prin PRIMAR, SC COMCAS SA şi L. E. C. şi în consecinţă a

constatat că prin contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei cu plata integrala nr. 24 din

12.05.2005, numita Cz. I. a cumpărat de la pârâtul Statul Roman prin SC COMCAS SA,

imobilul pe care îl deţinea în calitate de chiriaş.S-a dispus înscrierea dreptului de proprietate

în favoarea numitei Cz. I. în coala de carte funciară.

S-a dispus notarea antecontractului în favoarea reclamanţilor asupra locuinţei de mai

sus.

Nu s-au acordat cheltuieli de judecată, nefiind solicitate.

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că, potrivit extrasului CF

nr. 1688 indiv. Satu Mare, proprietar tabular al imobilului  este pârâtul Statul Roman - imobil

abandonat - inch.nr.432/1952, precum şi numiţii R. A căsătorita cu R G asupra locuinţei

compusă din 2 încăperi - inch.nr.22397/2005.

Prin contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei cu plata integrală nr.24 din

12.05.2005, numita Cz.I.a cumpărat de la pârâtul Statul Roman prin SC COMCAS SA,

imobilul pe care îl deţinea în calitate de chiriaş

Ulterior, prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la

data de 04.05.2006, numita Cz.I.s-a obligat să înstrăineze reclamanţilor , imobilul de mai sus,

preţul  s-a achitat integral la data semnării actului juridic.

Coroborând probele de la dosar, instanţa de fond a reţinut că numita Cz.I.este

proprietara extratabulară a imobilului din litigiu încă de la data cumpărării.

Lipsa înscrierii în cartea funciară nu împietează asupra transferului dreptului de

proprietate, întrucât proprietatea cumpărătoarei este una extratabulară.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâtul STATUL ROMÂN prin

MINISTERUL ECONOMIEI şi FINANŢELOR prin DGFP A JUDEŢULUI SATU MARE

solicitând admiterea apelului şi modificarea în parte a hotărârii apelate, în sensul admiterii

excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a Statului Român reprezentat de MFP prin DGFP

Satu Mare.

Critică sentinţa atacată prin prisma următoarelor considerente:

Statul Roman reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice nu a fost implicat în

încheierea contractelor de vânzare cumpărare. Prin urmare, asupra modului în care au fost

încheiate aceste contracte cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, sunt în măsură să se

pronunţe părţile contractante, respectiv, chiriaşii şi S.C. COMCAS S.A..

Obligatia de raspundere  incumbă S.C. COMCAS S.A., în calitate de persoană juridică

care a evaluat si a vândut locuinţe în baza Legii nr.112/1995.

Rezultă în mod incontestabil faptul ca, Ministerul Finanţelor Publice in reprezentarea

Statului Roman, are calitate de terţ cu privire la încheierea contractelor de vânzare cumpărare

cu eludarea prevederilor Legii nr.112/1995, si nu-i pot fi imputate consecinţele încălcării

condiţiilor în care aceste contracte au fost încheiate.

Aelul declarat este nefondat

Calitatea procesuală a statului se justifică prin înscrierea sa în cartea funciară ca

proprietar asupra imobilului apartament, cumpărat în baza Lg.nr.112/1995, obiect al

contractului de vânzare-cumpărare nr.24/12.05.2005, încheiat între Cz. I. şi SC Comcas SA

Satu Mare, cât şi a antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din

04.05.2006 încheiat de Cz. I. şi L. M. M împreună cu L. E. Astfel, în conformitate cu

dispoziţiile art.22 lit.a din Legea nr.7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind

cadastrul şi publicitatea imobiliară:

”Înscrierea unui drept se poate efectua numai: a)  împotriva aceluia care, la

înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea

urmează să fie făcută”. 

În cauză reclamanţii solicită înscrierea în cartea funciară a dreptului real opozabil

terţilor şi proprietarului tabular, respectiv Statul Român, situaţie în care împrocesuarea

acestuia devine obligatorie din perspectiva aplicării textului de lege evocat anterior.

Pentru aceste considerente tribunalul, în baza disp.art.296 Cod procedură civilă, va

respinge apelul ca nefondat.

Fără cheltuieli de judecată.