Obligaţia de a face

Sentinţă civilă 551 din 15.03.2013


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA INEU  OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.551/2013

Şedinţa publică din data de 15 martie 2013

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civilă formulată de către reclamantul C C împotriva pârâţilor F M şi C F-M, având ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal se prezintă reprezentantul reclamantului avocat … cu împuternicire avocaţială nr…. din data de 12.02.2013 depusă la fila 4 din dosar, lipsă fiind reclamantul şi pârâtele.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care se constată că prin serviciul registratură al instanţei, la data de 14 martie 2013, reclamantul a depus la dosar două chitanţe privind taxa judiciară de timbru în cuantum de 137,00 lei şi respectiv 455,00 lei, certificat fiscal şi certificat eliberat de BCPI … care atestă că imobilul nu este înscris în cartea funciară..

Instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să judece prezenta cauză în temeiul art.1 pct.1 şi art.13 alin.1 din Codul de  procedură civilă.

De asemenea, se constată că cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar potrivit art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.146/1997 şi art.3 alin.2 teza a II-a din O.G. nr.32/1995.

Reprezentantul reclamantului avocat …, susţine acţiunea aşa cum este formulată în scris şi solicită a se constata că reclamantul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în extravilanul comunei … pe titlu de cumpărare asupra suprafeţei totale de 2,37 ha teren arabil situat în tarlaua 10, parcela 53/2 în suprafaţă de 0,51 ha cu următoarele vecinătăţi indicate, din Titlul de proprietate nr…., cod …, conform actului intitulat „contract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 03.04.2000 între reclamant şi antecesorul pârâtelor, iar hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare autentic, cu înscrierea dreptului de proprietate în coala CF după rămânerea definitivă a sentinţei şi nu solicită încuviinţarea altor probe.

Instanţa, din oficiu, invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive pârâtelor.

Reprezentantul reclamanţilor avocat … solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor, apreciind că, a făcut dovada calităţii de moştenitori a pârâtelor, care vin în reprezentarea titularului din titlul de proprietate F P în calitate de soţie supravieţuitoare şi respectiv fiică, antecesorul acestora fiind persoana cu care reclamantul a încheiat înscrisul sub semnătură privată depus la dosar Totodată, arată că a depus la dosar certificatul de deces al numitului F P (şi sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale.

Instanţa, în temeiul art.137 Cod proc.civ., reţine cauza pentru a soluţiona această excepţie.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de …, reclamantul C C, domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâtele F M, domiciliată în … şi C F-M, domiciliată în …, a solicitat să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului situat în extravilanul comunei … pe titlu de cumpărare asupra suprafeţei totale de 2,37 ha teren arabil situat în tarlaua 10, parcela 53/2 în suprafaţă de 0,51 ha cu următoarele vecinătăţi Nord 53/11, Est DE 50, Sud A 53/9, Vest CN 54 şi tarlaua 85, parcela 376/1/8 în suprafaţă de 1,86 ha cu vecinătăţile Nord A 376/1/7, Est DE 382/1/1, Sud CN 378, Vest CN 54 din Titlul de proprietate nr…., cod …, conform actului intitulat „contract de vânzare-cumpărare” încheiat la data de 03.04.2000 între reclamant şi antecesorul pârâtelor, iar hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare autentic; să se dispună înscrierea dreptului de proprietate în coala CF după rămânerea definitivă a sentinţei; cu cheltuieli de judecată, dacă pârâtele se opune admiterii acţiunii.

În fapt, reclamantul arată că la data de 03.04.2000, a cumpărat de la numitul F P terenul situat în extravilanul … în suprafaţă de 2,37 ha, prin actul numit „contract de vânzare-cumpărare” încheiat sub semnătură privată.

Prin acest act, pârâtul se obligă, în schimbul sumei de 300 lei, să-i transmită dreptul de proprietate asupra terenului mai sus evidenţiat, urmând să încheie un contract de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Deşi a solicitat prezenţa la notar în vederea întabulării, acesta a avut diferite probleme, iar în anul 2005 a decedat, prin urmare reclamantul s-a văzut nevoit să apeleze la instanţa de judecată în vederea întabulării dreptului său asupra acestui teren, pe care din anul 2000 îl foloseşte.

Reclamantul a mai precizat că, pârâtele sunt moştenitori în calitate de soţie supravieţuitoare şi respectiv fiică a autorului din titlul de proprietate în care este înscris imobilul din litigiu, respectiv Titlul de proprietate nr…. cod … eliberat la data de 27.09.2002, de către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, suprafaţa de 2,37 ha.

În drept, reclamantul invocă dispoziţiile art.111 şi art.112 şi următoarele din Codul de procedură civilă, art.5 alin.(2) Titlul X din legea nr.247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor, art.969 şi următoarele, art.1294 şi următoarele, art.1073 şi următoarele, art.1077 şi următoarele, art.1837 şi următoarele, art.1846 şi următoarele din Codul Civil, coroborate cu prevederile art.102-189 din Legea nr.71/2011, dispoziţii tranzitorii de punere în aplicare a cărţii V din Noul Cod Civil.

În probaţiune, reclamantul a anexat cererii următoarele înscrisuri, în copie: titlul de proprietate nr.... codul … emis de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (fila 5), acte de identitate seria …, nr…. şi seria … nr…. (fila 6), act de identitate seria … nr…. (fila 7), înscris sub semnătură privată intitulat „Convenţie” din data de 3.04.2000 (fila 8), certificat de deces seria …, nr…. (fila 9), certificate de atestare fiscală nr…. (fila 10), sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr…. (fila 12).

Cererea este legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 137 lei, potrivit chitanţei seria … nr…. din data de 1.03.2013 (fila 19) şi cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 455 lei, potrivit chitanţei seria … nr…. din data de 1.03.2013 (fila 20), precum şi cu, timbru judiciar în valoare de 3 lei potrivit art.2 alin.1 lit.c din Legea nr.146/1997 şi art.3 alin.2 teza a II-a din O.G. nr.32/1995.

Deşi a fost legal citată, pârâta nu s-a prezentat şi nu a depus întâmpinare.

La termenul din data de 1.03.2013, instanţa a acordat un nou termen de judecată pentru a completa reclamantul timbrarea cererii cu taxă judiciară de timbru în valoare de 547 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată conform art. 9 teza a II-a din O.G. nr.32/1995 şi art. 20 alin.3 din Legea nr.146/1997, iar în temeiul art.3ˆ2 alin.1 din Legea nr.146/1997 pentru a depune extras de carte funciară pentru bunul imobil dacă are carte funciară deschisă sau certificat de sarcini pentru imobil în situaţia în care nu are carte funciară deschisă şi certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale cu privire la imobilul care face obiectul litigiului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, înscrisul sub semnătură privată intitulat „Convenţie” din data de 3.04.2000 (fila 8) este încheiat între numitul F P în calitate de promitent-vânzător şi reclamantul C C în calitate de promitent-cumpărător, având ca obiect suprafaţa de 2,3700 ha teren înscris în titlul de proprietate nr…. eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor din Judeţul Arad, pentru suma de 3.000.000 lei vechi.

Titlul de proprietate nr…., cod … (fila 5) este eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor din Judeţul Arad, pentru numitul F P decedat în data de …, conform certificatului de deces eliberat de Primăria comunei … în data de 6.06.2005 (fila 9).

Astfel cum rezultă din certificatul nr…. eliberat de BCPI … (fila 23), imobilul menţionat nu este înregistrat în cartea funciară.

Reclamantul susţine că pârâtele F M şi C F M sunt moştenitoarele defunctului F P, în calitate de soţie şi respectiv fiică, şi, în acest sens, a depus la dosarul cauzei sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr…. eliberată de Primăria comunei … (fila 12).

În drept, potrivit art.106 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36 din 12 mai 1995 şi art.14 din Codul de procedură civilă din 1865 succesiunea poate fi dezbătută doar de către notarul public sau instanţa de judecată, iar Primăria nu are atribuţii pentru a dezbate succesiunea.

Având în vedere că reclamantul nu a depus la dosarul cauzei probe din care să rezulte că succesiunea după defunctul F P a fost dezbătută la notarul public sau de către instanţa de judecată, şi nici nu a formulat în prezenta cauză un capăt distinct de cerere prin care să solicite dezbaterea succesiunii defunctului pe calea unei acţiuni oblice, instanţa nu poate reţine calitatea pârâtelor de moştenitoare ale defunctului.

Întrucât reclamantul este cel care declanşează procedura judiciară, lui îi revine obligaţia de a justifica atât calitatea lui procesuală, cât şi calitatea procesuală a pârâtului. Această obligaţie îşi are temeiul în art. 112 Cod proc.civ, care prevede că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă, printre alte elemente obiectul precum şi motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia reclamantului. Prin indicarea pretenţiei sale, precum şi, a împrejurărilor de fapt şi de drept pe care se bazează această pretenţie, reclamantul justifică îndreptăţirea pe care o are de a introduce cererea împotriva pârâtului.

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa unei identităţi între persoana pârâtului şi cel obligat în raportul juridic dedus judecăţii. Cum reclamantul nu a prezentat probe cu privire la calitatea pârâtelor de moştenitoare ale promitentului vânzător, instanţa constată că reclamantul nu a justificat legitimarea procesuală pasivă a lui F M şi C F M, chemate în judecată în calitate de pârâte.

Pentru considerentele arătate, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor şi, în consecinţă, va respinge acţiunea formulată de reclamantul C C.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor F M şi C FL-M şi, în consecinţă,

Respinge acţiunea formulată de reclamantul C C domiciliat în …, în contradictoriu cu pârâtele F M şi C F-M ambele cu domiciliul în ….

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 15.03.2013.

Preşedinte Grefier

Red../Tehnored../

5 ex./3 com.

Sentinţa se comunică cu:

- reclamantul C C cu domiciliul în …

- pârâtele F M cu domiciliul în  …

- Co F-Mcu domiciliul în  …