Constatare nulitate act juridic, partaj judiciar, uzucapiune, succesiune

Sentinţă civilă 969 din 02.07.2013


Pe rol pentru azi fiind judecarea cauzei civile formulate de către reclamantul R. G. împotriva pârâţilor D. V., V. M. I., M. S., B. M. (NASCUTĂ R.), B. F. (NASCUTA R.), R. I., M. S. (NASC. R.), R. F., M. I., Z. I., R. I., R. V., având ca obiect constatare nulitate act juridic, partaj  judiciar, uzucapiune, succesiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,care învederează instanţei că la data de 1.07.2013, prin serviciul registratură al instanţei a fost depus la dosar de către pârâţii D. V., V. M. I., M. S.  şi M. I., concluzii scrise; de asemenea au fost depuse la dosar concluzii scrise şi de către reclamantul R. G..

Având în vedere că atât mersul dezbaterilor cât şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 25 iunie 2013, care face parte integrantă din prezenta, iar în vederea deliberării, s-a amânat pronunţarea cauzei la data de 2 iulie 2013, după care:

JUDECĂTORIA

Deliberând asupra cererii de faţă,

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

1.1 Poziţia procesuală a reclamantului:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de ……, reclamantul R. G., a chemat în judecată pârâţii D. V., V. M. I., M. S., B. M., B. F., R. I., R. F., M. I., Z. I., solicitând instanţei:

-constatarea nulităţii absolute parţiale a Contractului de Donaţie, autentificat cu nr. … din …. la BNP I. T. cu privire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top, 435 din CF … B. ( provenită din conversia de pe hârtie a CF … S. de B.);

-constatarea nulităţii absolută a Încheierii de întabulare nr. … din …. a BCPI Beiuş şi a inscripţiilor de CF de sub B7 din CF … B. restabilind situaţia anterioară de CF ( cu referire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 435);

- constatarea nulităţii absolute parţiale a Contractului de Donaţie, autentificat cu nr. … din …. la BNP I. T.  cu privire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 435 din CF …. B. ( provenită din conversia de pe hârtie a CF … S. de B.);

-Constatarea nulităţii absolute a Încheierii de Întabulare nr. … din … a BCPI Beiuş şi a inscripţiilor de CF de sub B5 din CF …. B. restabilind situaţia anterioară de CF (cu referire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 435);

-Constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de Moştenitor nr.… din ….. a BNP I. T., cu privire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 435 din CF … B. ( provenită din conversia de pe hârtie a CF … S. de B.);

-Constatarea nulităţii absolute a Încheierii de Întabulare nr. … din …. a BCPI Beiuş şi a inscripţiilor de CF de sub B6 din CF …. B. restabilind situaţia anterioară de CF ( cu referire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 345);

-Constatarea nulităţii absolute parţiale a Certificatului de Moştenitor  suplimentar … din …. a BNP I. T. , cu privire la cota ½ parte din imobilul cu nr. top. 435 din CF … B. ( provenită din conversia de pe hârtie a CF … S. de B.).

-Constatarea nulităţii absolute a Încheierii de Intabulare nr. … din .… a BCPI Beiuş şi a inscripţiilor de CF de sub B 3-4 din CF … Budureasa restabili8nd situaţia anterioară de CF ( cu referire la cota de ½ parte din imobilul cu nr. top. 435).

-Să se constate nulitatea absolută parţială a certificatului de moştenitor nr. …/…, emis în dosar succesoral …-…/…. de Fostul Notariat de Stat Beiuş, cu privire la nr. top. 435 din CFF … S. de B., referitor la succesiunea după def. P. S. şi P. ..

-Să se constate nulitatea absolută a încheierii de intabulare nr. … din …. şi a înscrierilor de Carte Funciară efectuate în baza acestei încheieri sub B1-4, restabilind situaţia anterioară sub B1 din CF … S. de B. în favoarea def. S. P..

-Să dispună dezmembrarea imobilului cu  nr. top. 435 din CF … B., provenită din conversia de pe hârtie a CF … S. de B., potrivit unei schiţe ce se va realiza pe cale judiciară în:

- imobilul cu nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp;

- imobilul cu nr. top. 435/2 în suprafaţă de 1606 mp;

-  să stabilească în favoarea def. R. G., bunicul patern al reclamantului decedat la data de …., un drept de proprietate cu titlu de uzucapiune , asupra imobilului cu nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp, dispunând intabularea în CF a dreptului său de proprietate.

- să constate că masa  succesorală a defunctului R. G., decedat la data de …., se compune din imobilul nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp, vocaţie succesorală la această masă, având def. R. G. , decedat la data de …., dispunând intabularea în CF a dreptului său de proprietate cu titlu de succesiune legală;

- să constate că masa succesorală a def. R. G. decedat la data de …., se compune din imobilul nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp, vocaţie succesorală la această masă succesorală având reclamantul în calitate de descendent şi acceptant al succesiunii acestuia.

- să dispună intabularea în CF a dreptului de proprietate asupra imobilului nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp cu titlu de succesiune legală.

În motivarea în fapt a acţiunii reclamantul arată că imobilul identificat cu nr. top. 435 din CF … S. de B., în suprafaţă de 4866 mp, a reprezentat proprietatea tabulară a def. S. P. decedat la …., fiind înscris cu titlu de cumpărare sub B1 in CF …. S. de B.

Def. R. G., bunicul reclamantului decedat la data de …… a cumpărat o porţiune de teren din imobilul cu nr. top. 435 din CF … S. de B., de le def. P. G. în jurul anilor .…-.…, porţiune care corespunde cu cota de 2/3 părţi din acest imobil, ceea ce în termeni reali reprezintă 3260 mp, dată de la care a intrat în posesia terenului cumpărat şi pe care la folosit în mod public, paşnic şi sub nume de proprietar până la decesul său survenit la data de ….., teren cu care s-a şi înscris în Registrul Agricol .

Arată că având în vedere caracterul posesiei exercitată de către def. R. G. asupra suprafeţei de tern cumpărate şi durata posesiunii exercitate, în persoana acestuia s-a împlinit termenul de prescripţie prev. de disp. legii 115/1938.

Def. R. G.- bunicul reclamantului a avut trei copii: R. G., R. I. şi R. S. căsătorită P..

Def. R. G.-tatăl reclamantului decedat la data de …. a avut la rândul său 4  copii: R. G.-reclamantul şi pârâţii B. M., B. F., R. I., acesta din urmă a decedat fără urmaşi, iar sora acestuia pârâta M. S. nu a avut niciodată pretenţii cu privire la succesiunea tatălui său, acesta revenind defunctului R. G., tatăl reclamantului.

Diferenţa de suprafaţă care se identifică cu nr. top.435/2 în urma dezmembrării în suprafaţă de 1606 mp, a fost vândută  pârâtului Z. I. din B., care a folosit şi foloseşte şi în prezent în condiţiile unei posesiuni utile de bun proprietar terenul cumpărat cu care s-a şi înscris în Registrul Agricol după cumpărare.

Se arată că în momentul întocmirii celor două contracte de donaţie, respectiv a celor 3 certificate de moştenitor, întregul imobil cu nr. top. 435/1 se afla în folosinţa lor şi nu se putea preda prin succesiune sau prin donaţie, ceea ce face ca lipsa obiectului să atragă nulitatea absolută a actelor încheiate cu privire la acesta.

În motivarea în drept a acţiunii reclamantul invocă prevederile art.20,28 şi 34 din Legea 7/1996, art. 34 din Decretul lege 115/38, art. 969 şi 966 Cod civil.

În probaţiune reclamantul a depus la dosar următoarele înscrisuri: CF … S. de B. ; Copie CF nr. … provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. … S. de B.; Contract de donaţie autentificat de BNP I. T. prin încheierea de autentificare nr. …/…; încheierea nr. …/…; Contract de donaţie autentificat de BNP I. T. prin încheierea de autentificare nr. …/…; încheierea nr. …/… Certificat de moştenitor nr. …/…; Încheiere nr. …/…; certificat de moştenitor nr. …/…; Încheiere nr. …/…; acte de stare civilă; Certificat de moştenitor nr. …/..... ; copii de pe registrul Agricol.

1.2 La data de …., reclamantul a depus la dosar precizare de acţiune-filele 67, 68.

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar , reclamantul a solicitat chemarea în judecată în calitate de pârâţi pe : R. I., R. V., ambii în calitate de descendenţi ai def. R. I., decedat în anul ….

De asemenea solicită rectificarea adresei pârâtei R. F., ca fiind domiciliată în B., str. C., nr. .. şi nu str. B., nr. …, cum din eroare s-a menţionat în acţiunea principală.

În motivarea precizării de acţiune,reclamantul arată că cei doi pârâţi introduşi în cauză prin prezenta precizare de acţiune sunt succesori ai def. R. I. în calitate de descendenţi iar pârâta R. F.  în calitate de soţie supravieţuitoare.

Arată că în acţiunea introductivă a afirmat din eroare că def. R. I., unchiul său ar fi decedat fără urmaşi, ceea ce nu este corect, deoarece la decesul său a lăsat doi descendenţi R. I. şi R. V., precum şi pe R. F. în calitate de soţie supravieţuitoare.

Îşi precizează temeiul de drept din acţiunea introductivă  menţionată la pct. 2 , ca fiind art. 28 din Lg. 115/1938, urmând ca în baza acestui temei legal, instanţa să constate că def. R. G. decedat la data de …., a dobândit un drept de proprietate cu titlu de uzucapiune asupra nr. top. 435/1 în suprafaţă de 3260 mp, dispunând intabularea la Cf în favoarea acestuia a dreptului său de proprietate astfel dobândit.

Solicită respingerea apărărilor formulate de către pârâţi prin întâmpinarea depusă la dosar.

Arată că în speţa de faţă este vorba de invocarea uzucapiunii de 20 de ani reglementarea specială a Decretului Lege 115/1938, sub imperiul căruia a început să curgă termenul de prescripţie şi nu uzucapiunea de la 10 la 20 de ani, despre care vorbesc pârâţii.

Arată că def. R. G., bunicul său, decedat la data de …., a început posesia utilă asupra terenurilor în discuţie începând cu anul …-…, în urma cumpărării acestor imobile de la def. P. G. continuând să folosească acest teren în condiţiile unei posesiuni utile , până la decesul său survenit în anul …, astfel că prin persoana sa s-a împlinit termenul de prescripţie .

1.3 La data de …, reclamantul a depus la dosar precizare de acţiune-fila 156.

Prin precizarea de acţiune depusă la dosar, reclamantul a solicitat dezmembrarea nr. top. 435 potrivit schiţei depusă la dosar în:

- nr. top. 435/1 în suprafaţă de 1591 mp;

- nr. top. 435/2 în suprafaţă de 3275 mp.

Stabilirea unui drept de proprietate în fav. def. R. G. decedat la data de …, cu titlu uzucapiune asupra nr. top. 435/2 în suprafaţă de 3275 mp, dispunând intabularea dreptului de proprietate la CF.

De asemenea precizează că toate solicitările se referă la nr. top. 435/2 în suprafaţă de 3271 mp.

1.4. La data de …., reclamantul a depus la dosar concluzii scrise.

Prin concluziile scrise depuse la dosar, reclamantul solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi precizată la termenul de judecată din ….., cu obligarea pârâţilor D. V., V. M. I., M. S.  şi M. I., la plata cheltuielilor de judecată.

Din  probele administrate în cauză, rezultă că obiectul  acţiunii este reprezentat de imobilul cu nr. top. 435/2 rezultat din dezmembrare potrivit schiţei întocmite de dl.  inginer T. S., a imobilului cu nr. Top. 435/2, în suprafaţă de 3275 mp, înscris în CF …. B., imobil care poartă denumirea locală „ ….”, teren arabil, situat în extravilanul localităţii S. de B., având ca vecinătăţi pe de o parte proprietatea pârâtului Z. I., iar pe de altă parte, proprietatea familie G..

Reclamantul precizează că imobilul cu nr. top. 435/1,m rezultat in urma dezmembrării  are o suprafaţă de 1591 şi se află în folosinţa numitului Z. I., fiind cumpărat de către acesta şi tatăl său, în aceiaşi perioadă în care a cumpărat şi bunicul său, nr. top. 435 formând un singur lot.

Arată că în CF … S. de B. a figurat înscris ca proprietar tabular, def. P. S., decedat la data de …. şi care a avut un fiu pe def. P. L., decedat la data de ….

La rândul său, def. P. L. a avut doi descendenţi pe P. G. decedat la …. şi pe def. M. G. decedată la data de  ….. Succesoarea def. P. G. este pârâta D. V., iar succesorii def. M. F., sunt pârâţii M. V. I. şi M. S., aspecte ce rezultă din CF …., din Certificatul de moştenitor nr. …./…. a BNP T. I., din Certificatul de moştenitor suplimentar nr. …/…. a BNP I. T., din certificatul de moştenitor nr. …/… al fostului Notariat de Stat Beiuş precum şi din arborele genealogic depus la dosarul cauzei.

Arată că anterior anilor …., bunicul său patern, def. R. G., decedat la data de …, căsătorit cu R. C., fostă P. şi soră cu P. G., a intrat in discuţii cu acesta referitoare la posibilitatea cumpărării unor suprafeţe de teren din S. de B., terenuri ce au fost ofertate de P. G., deoarece intenţiona să se mute cu familia sa în B., situaţie în care nu mai avea nevoie de casă şi teren, iar banii rezultaţi din vânzare urma să-i folosească pentru întemeierea unei noi gospodării în B., astfel că anterior anilor …., P. G. a vândut bunicului său o suprafaţă de teren mai mare, în care se includea şi suprafaţa de 3275 mp teren din nr. top. 435 S. de B. , diferenţa de suprafaţă fiind vândută tatălui pârâtului Z. I., vânzare care s-a realizat prin consens , nefiind încheiat în acest sens un script constatator  în sens de negotium, deoarece vânzătorul, fiind de fapt fratele soţiei cumpărătorului şi cumnat al acesteia, a existat o imposibilitate morală privind preconstituirea unui înscris constator, preţul constând  într-o pereche de boi şi din momentul cumpărării şi până în prezent, acest teren se află în folosinţă continuă, paşnică şi sub nume de proprietar, începând de la def. R. G. şi până în prezent.

După decesul lui R. G. - bunicul reclamantului , folosinţa a fost preluată de tatăl reclamantului decedat în anul …., iar după decesul acestuia, terenul a intrat în folosinţa reclamantului, existând o deplină înţelegere între succesori cu privire la folosinţa asupra acestui teren, fiind folosit în aceleaşi condiţii de folosinţă utilă, din anii 59 şi până în prezent, reclamantul înscriindu-se în Registrul Agricol  cu teren cumpărat.

Se arată că din moment ce în anii 1959-1960 , def. P. G. care a avut folosinţa acestui teren  în baza succesiunii după def. P. L., a înstrăinat acest teren antecesorilor reclamantului, este evident că toate actele încheiate ulterior referitor la terenul nr. top. 435/2, sunt lovite de nulitate absolută, ca fiind fără obiect, deoarece la data decesului său, def. P. G., nu mai avea în proprietate imobilul cu nr. top. 435/2.

Reclamantul invocă şi conţinutul art. 28 din legea nr. 115/1938 „ cel care a folosit 20 de ani de la moartea proprietarului tabular…”, situaţie în  care, prin anularea certificatului de moştenitor, def. P. G. şi def. M. F., nu au devenit proprietari de  CF, astfel că raportarea la folosinţa exercitată  timp de 20 de la moartea proprietarului tabular, se referă la proprietarii tabulari anterior P. L., şi S. P., astfel că raportat la decesul acestora …, … , termenul prevăzut de lege este îndeplinit.

Se arată că în cazul în care Certificatele de moştenitor a căror nulitate absolută s-a solicitat, sunt fără obiect cu privire la acest imobil,  atunci şi contractele de donaţie încheiate cu pârâta M. I., suferă de acelaşi viciu.

Cu privire la excepţia lisei calităţii procesuale active a reclamantului invocată în prezenta cauză de către pârâţi la data de …., după terminarea cercetării judecătoreşti şi intrarea pe fond a cauzei, reclamantul arată că această excepţie este tardiv formulată, fiind neîntemeiată. 

-/-

Cererea este legal timbrata cu suma totală de 172 lei potrivit chitanţei seria …. nr. …/….. şi timbru judiciar de 3 lei.

-/-

2. Poziţia procesuală a pârâţilor D. V., V.-M. I., M. S. şi M. I.-fila 42-43.

La data de …., pârâta D. V., a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de către reclamant, ca netemeinică şi nelegală.

În motivarea în fapt a întâmpinării, pârâţii arată că reclamantul în mod nelegal, solicită stabilirea unui drept de proprietate în favoarea def. R. G., cu titlu uzucapiune invocând disp. legii 115/1938 fără a  invoca textul de lege pe care se bazează.

Arată că în speţa de faţă nu sunt îndeplinite condiţiile uzucapiunii deoarece nu a trecut termenul prevăzut de lege de 10 sau 20 de ani de la moartea ultimilor proprietari înscrişi în CF de pe o parte, iar pe de altă parte reclamantul nu a depus justul titlu, respectiv actul sub semnătură privată pe care îl invocă, în sensul că  bunicul său def. R. G. ar fi cumpărat de la def. P. G. proprietar sub B3 2/3 părţi din imobilul 435 din CF … S. de B.

Susţinerile reclamantului cu privire la nulitatea certificatului de moştenitor nr. .../…. şi pe cale de consecinţă a inscripţiilor de CF aferente de sub b2-4 sunt nefondate, deoarece simpla posesie exercitată de reclamant sau bunicul acestuia nu constituie motiv de nulitate absolută de natură a solicita anularea certificatului de moştenitor.

Se arată că afirmaţia reclamantului că imobilul cu nr. top, 435 nu se află în patrimoniul defunctului este contrazisă prin faptul că, dreptul de proprietate potrivit art. 17 din Lg. 115/1938 se dobândeşte prin înscrierea în CF, înscriere făcută pe antecesorii pârâţilor P. L., P. G. şi M. F. pe de o parte, iar pe de altă parte afirmaţia reclamantului că imobilul nu ar fi fost în patrimoniile defuncţilor, sunt contrazise chiar de acesta atunci când afirmă că a cumpărat terenul de le def. P. G., cumpărare care nu era posibilă dacă terenul nu era în patrimoniul acestuia.

Pârâţii arată că antecesorii lor P. G., M. F. au figurat în Registrul Agricol cu nr. top.435 din CF … B. şi după ce a fost înfiinţat impozitul pe terenul agricol, care a fost achitat de către ei .

În susţinerea celor arătate în motivarea întâmpinării, pârâţii au depus la dosar adeverinţa nr. …/…. eliberată de Primăria Comunei B. şi chitanţa seria C nr. …/…. prin care a fost achitat impozitul – filele 45-46.

În drept, întâmpinare nu este motivată.

2.1 La data de …., pârâţii au depus la dosar concluzii scrise.

Prin concluziile scrise depuse la dosar, pârâţii au solicitat ca d-na judecător M. C. să se abţină de la judecarea prezentei cauze având în vedere că s-a antepronunţat asupra acesteia, având în vedere faptul că pârâţii prin reprezentantul lor la punerea concluziilor în fond au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului pentru a solicita anularea parţială a Contractului de donaţie autentificat cu nr. …/… autentificat de BNP I. T., cu privire la nr. top. 435 din CF …. B., donaţie făcută în favoarea M. I., pe considerentul că acesta nu este parte la întocmirea actului , instanţa respingând excepţia ridicată pe considerentul tardivităţii acestuia.

Pe fondul cauzei, pârâţii reiterează cele arătate în motivarea întâmpinării depusă la dosar fila 42-43.

3. Poziţia procesuală a pârâtului R. I.

În şedinţa publică din data de …..-filele 69-70, pârâtul R. I. – pârâtul de rd.5 -  identificat de către instanţă cu ajutorul cărţii de identitate seria … nr. …. eliberat de SPCLEP B. la data de …., CNP ….., a arătat că terenul din litigiu poartă denumirea locală „ ……” şi a fost cumpărat de către R. G., de la P. G., însă nu cunoaşte data la care acesta a fost cumpărat.  Arată că până acum 6 ani de zile terenul a fost folosit de către el şi tatăl său, însă de anul trecut terenul a fost folosit de către fratele său.

4. Poziţia procesuală a pârâtei M. O. R. I.

La data de …., pârâta a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii formulată de reclamant ca fiind inadmisibilă, netemeinică şi nelegală.

În motivarea în fapt a întâmpinării, pârâta arată că în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile uzucapiunii .

Potrivit Decretului-Lege nr. 115/1938, pentru ca posesia să fie publică, intenţia de uzucapare trebuia să fie înscrisă în coala CF, înscrierea în CF a drepturilor reale asupra imobilelor şi a modalităţilor de dobândire a acestor terenuri, fiind singura modalitate de realizare a publicităţii imobiliare în zonele de aplicare a sistemului cărţilor funciare, nerespectându-se cerinţa publicităţii, posesia reclamantului şi a antecesorilor săi.

De asemenea se arată că , reclamantul  nu a făcut dovada posesiei utile timp de 30 de ani, deşi se cunoaşte faptul că în a doua jumătate a regimului comunist terenurile au fost scoase din circuitul civil, perioada respectivă neputând fi luată în considerare în calculul termenului de prescripţie achizitivă.

Arată că potrivit art.2 alin.1 al legii 54/1998, terenurile pot fi înstrăinate/dobândite prin acte juridice încheiate între vii în formă autentică, condiţie cerută de lege ad validitatem , astfel că şi antecontractul de vânzare-cumpărare la care se face referire trebuia să îndeplinească condiţia formei autentice, în caz contrar fiind lovit de nulitate absolută.

Pârâta arată că a dobândit cu bună credinţă imobilele în litigiu  de la V. M. I. şi V. S., care declară în cuprinsul contractului de donaţie că imobilele nu au fost scoase din circuitul civil, nu sunt urmărite şi sechestrate şi nu fac obiectul unui litigiu cu privire la dreptul de proprietate şi sunt libere de sarcini şi servituţi, fiind în mod legal şi continuu în posesia şi proprietatea lor de la data dobândirii şi până în prezent.

Mai mult, arată că potrivit certificatului fiscal nr. …/…., eliberat de Primăria Comunei B., donatorii au achitat toate taxele şi impozitele către stat, de orice natură, la zi.

În drept, pârâta invocă codul civil, codul de pr. civilă, Decretul lege nr. 115/1938, legea nr. 7/1996, legea nr. 54/1998.

-/-

5. Deşi legal citaţi, ceilalţi pârâţi nu au depus cereri sau întâmpinări prin care să-şi exprime poziţia procesuală.

-/-

În probaţiune, instanţa a încuviinţat pentru reclamant proba cu înscrisuri, proba testimonială cu martorii P. E. şi P. D. ( declaraţiile acestora fiind depuse la dosar filele 144, 157 ), proba cu interogatoriul tuturor pârâţilor: V. M. I. ( filele 121-122); D. V. ( filele 123-124); B. M. ( filele 125-126); B. F. ( filele 127-128) şi Z. I. ( fila 143); iar interogatoriile pârâţilor R. I.; M. S., R. V. şi M. S. care nu s-au prezentat în instanţă în vederea luării interogatoriilor au fost depuse la dosar (filele 145-151);  proba cu expertiza în specialitatea topografie ( depusă la dosar filele 116-120) iar pentru pârâţii D. V., V.-M. I., M. S. şi M. I., instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

-/-

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele: 

Din cercetarea cărţii funciare depuse la dosarului cauzei la filele 7-8, instanţa reţine următoarele:

- numărul topografic 435 ce în natură reprezintă „arător în …….” în suprafaţă de 4866 mp, este înscris sub AI-1 în cartea funciară …. S. de B., situaţia proprietăţii prezentându-se astfel:

- proprietarul de sub B1- S. P. a înstrăinat întreg imobilul către P. L., acesta înscriindu-şi dreptul de proprietate sub B2 prin încheierea nr. …/…. , iar în urma dezbaterii succesiunii acestuia din urmă s-a înscris dreptul de proprietate cu titlu de moştenire în favoarea numiţilor P. G.  sub B3 – în cota de ½ parte şi M. F. –sub B4 în cotă de ½ parte.

- prin încheierea nr……/……. s-a deschis cartea funciară ….. S…. de B…., provenită din conversia de pe hârtie a cărţii funciare mai sus analizate .

- în cartea funciară nr.  …. S. de B., s-a înscris dezbaterea succesiunii după P. G. şi M. F., potrivit menţiunilor de sub B3, 4,6 , V. M. I. si M. S. moştenind cota de ½ parte-proprietate a numitei M. F. , iar D. V. moştenind cota de ½ parte-proprietate a numitului P. G..

- în urma contractelor de donaţie autentificate cu numărul …/…. şi …/…. , întregul drept de proprietate asupra imobilului  a fost transmis M. I., aşa cum rezultă din înscrierile de sub B5 şi B7.

Din contractul de donaţie autentificat de BNP I. T. prin încheierea de autentificare nr. …./….-fila 10, instanţa reţine că D. V., în calitate de donatoare a donat M. I. prin reprezentant T. M.-B. în calitate de donatară, cota de ½ parte din terenul cu nr. top. 435, respectiv suprafaţa de 2433 mp , înscris în CF …. B. provenită din conversia de pe hârtie a CF 247 S. de B., precum şi terenul cu nr. top. 261/7 în suprafaţă de 1877 mp înscris în CF …. B. provenită din conversia de pe hârtie a CF …. S. de B., având regimul de bunuri proprii, fiind dobândite în timpul căsătoriei, cu titlu moştenire. Donatoarea D. V. a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor descrise mai sus  în favoarea M. I., cu titlu de donaţie, aceştia solicitând  notarului public a solicitată către OCPI efectuarea operaţiunilor ce privesc transmiterea proprietăţii potrivit prezentului înscris.

Din contractul de donaţie autentificat de BNP I. T. prin încheierea de autentificare nr. …….-fila 12, instanţa reţine că V. M. I. şi fratele M. S., în calitate de donatori , au donat M. I. prin reprezentant T. M.-B. în calitate de donatară, cota de ½ parte din terenul cu nr. top. 435, respectiv suprafaţa de 2433 mp , înscris în CF …. B. provenită din conversia de pe hârtie a CF …. S. de B. , precum şi terenul cu nr. top. 261/8 în suprafaţă de 1895 mp înscris în CF …. B. provenită din conversia de pe hârtie a CF …. S. de B. , având regimul de bunuri proprii, fiind dobândite în timpul căsătoriei, cu titlu moştenire,

Din certificatul de moştenitor nr. …/….-fila 14, instanţa reţine că de pe urma def. P. G. decedat la data de …. în masa succesorală a acestuia a rămas terenul nr. top. 261/7 înscris în CF B1-1 în CF …. B., precum şi cota de ½ parte din terenul cu nr. top. 435 înscris sub B1-1 în CF … B., iar în calitate de moştenitori au rămas D. V. în calitate de fiică, în întregime terenul cu nr. top. 261/7 înscris în CF B1-1 în CF …. B., precum şi , precum şi cota de ½ parte din terenul cu nr. top. 435 înscris sub B1-1 în CF …. B., fiind străini de succesiune prin neacceptare P. L. in calitate de fiu şi P. S. în calitate de fiică.

Din certificatul de moştenitor nr. …. suplimentar la certificatul de moştenitor nr. …/…. eliberat la data de …..-,fila 16, instanţa reţine că de pe urma def. M. F. decedat la data de …. în masa succesorală a acesteia a rămas cota de ½ parte din terenul cu nr. top. 435 înscris în CF B2-1 în CF …. B., şi terenul cu nr. top. 261/8 înscris sub B1-1 în CF …. B., având ca moştenitori pe  V. M. I., în calitate de fiică, cu o cotă de ½ parte şi M. S., în calitate de fiu, cu o cotă de ½ parte. 

Din certificatul de moştenitor nr. …/…. eliberat la data de ….  de Notariatul de Stat Local Beiuş,-fila 23, instanţa reţine că def. P. S. a decedat la data de …..  şi P. L. a decedat la data de …..

- în masa succesorală a def. P. S.  a rămas întreg terenul agricol în suprafaţă de 4867 mp de sub B1, din CF …. S. de B., nr. top. 435, revenind în întregime lui P. L. , care a decedat ulterior.

- Masa succesorală a def. P. L. este cea descrisă mai sus  moştenită de la tatăl său, împreună cu cota de 1/12 pârâţi în suprafaţă de 5163 mp, teren arabil, înscris sub B 21 în CF … S. de B., nr. top. 261/4.

- moştenitori fiind P. G. în calitate de fiu cu cota de ½-a parte şi M. F. în calitate de fiică cu cota de ½ -a parte.

Potrivit certificatului de deces (fila 88 din dosar), numita M. F. a decedat la data de ….. şi a avut ultimul domiciliu în B., str. V., nr. ...

Potrivit certificatului de deces (fila 89 din dosar), numitul P. G. a decedat la data de …. şi a avut ultimul domiciliu în B., str. T.V., nr. ….

În cauză , la solicitarea reclamantului a fost efectuată o expertiză în specialitatea topografie 8 –filele 116-120, din a cărui concluzii instanţa reţine că:

Au fost identificate amplasamentele  î cauză după cum urmează:

-amplasamentul din satul S. de B., com. B. situat în extravilan în locul numita „ ….” , teren arabil având ca proprietar M. I., aflat în folosinţa faptică a reclamantului R. G., după cum susţine reclamantul, înscris în CF nr. …. B., cu nr. top. 435 în cotă de 3275 mp/4886 mp;

-amplasamentul din satul S. de B., com. B.,  situat în extravilan în locul numita „ ….”, teren arabil având ca proprietar M. I., aflat în folosinţa faptică actuală a pârâtului Z. I., după cum susţine reclamantul , înscris în CF …. B., cu nr. top. 435 în cotă de 1591 mp/4886 mp.

După dezmembrarea imobilului cu nr. top. 435 în suprafaţă de 4886 mp

 din CF ….. B., conform folosinţei actuale au rezultat două nr. topografice noi după cum urmează:

-nr. top. 435/1 în suprafaţă de 1591 mp –proprietar de CF fiind M. i. şi aflat în folosinţa faptică actuală a pârâtului Z. I.

-nr. top. 435/2 în suprafaţă de 3275 mp – proprietar de CF fiind Mănăstirea izbuc şi aflat în folosinţa faptică actuală a reclamantului.

Din declaraţia martorilor audiaţi în cauză şi anume P. D. şi P. E. (filele 144, 157), coroborată cu interogatoriul părţilor, instanţa reţine următoarele:

-Terenul în litigiu reprezintă în natură teren agricol extravilan

-def. R. G., tatăl reclamantului, a intrat în posesia terenului după anul 1960 ,

-Reclamantul R. G. foloseşte aproximativ 30 de ari de teren in locul numit …..

-P. G. şi moştenitorii lui nu au folosit terenul în litigiu, după vânzarea lui din anii 1960.

Raportat la aceasta stare de fapt , instanţa reţine următoarele chestiuni de drept:

Potrivit art. 28 din Decretul –Lege nr. 115/1938. „ cel ce posedă un bun nemişcător în condiţiile legii, timp de 20 de ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat”

 Dispoziţiile art. 28 din Decretul-Lege nr- 115/1938 permit identificarea a trei condiţii necesare pentru ca uzucapiunea extratabulară să îşi producă efectele: 1. proprietarul intabulat în cartea funciară să fie decedat sau să fi renunţat la dreptul său; 2.moştenitorii sau statul să nu îşi fi înscris dreptul de proprietate în cartea funciară; 3.posesia să fie utilă; posesia să dureze cel puţin douăzeci de ani după moartea sau renunţarea proprietarului înscris în cartea funciară;

1)Decesul proprietarului înscris în cartea funciară. Această condiţie pune în evidenţă forţa prezumţiei care decurge din intabularea dreptului de proprietate. Cât timp proprietarul nu a decedat ,  dreptul nu este susceptibil de dobândire prin uzucapiune de către nici o altă persoană.

2) Neintabularea în cartea funciară a moştenitorului, a statului sau a altei peroane. Uzucapiunea extratabulară nu poate opera cât timp adevăratul proprietar şi-a intabulat dreptul în cartea funciară. Altfel spus, în cazul decesului proprietarului înscris în cartea funciară, dacă moştenitorii, (deşi dobândesc dreptul de proprietate fără a fi necesar să îndeplinească condiţia intabulării titlului lor în cartea funciară,) totuşi ei riscă să piardă acest drept de proprietate în măsura în care o altă persoană posedă imobilul timp de douăzeci de ani după decesul autorului lor. Deşi Decretul-lege nr. 115/1938 nu prevede obligaţia înscrierii titlului de moştenitor în cartea funciară ca o condiţie pentru dobândirea dreptului de proprietate, ci numai pentru a dispune de acesta ( art. 26 din Decretul-Lege nr. 115/1938), totuşi, moştenitorul are interesul să îşi intabuleze dreptul de proprietate chiar înainte de a dispune de el pentru a evita ca o altă persoană să invoce uzucapiunea extratabulară.

Aşadar, prin ipoteză, uzucapiunea extratabulară presupune un moment de discontinuitate în lanţul dobândirilor intabulate în cartea funciară, în sensul că, pe toată durata termenului de prescripţie achizitivă şi chiar în perioada ulterioară, până la data înscrierii în cartea funciară a dreptului uzucapantului, nu trebuie să se fi înscris în cartea funciară o altă persoană decât autorul sau renunţătorul.

3) Posesia utilă. Calităţile care definesc utilitatea posesiei se apreciază potrivit dispoziţiilor corespunzătoare din Codul Civil.Termenul uzucapiunii tabulare este de douăzeci de ani. Persoana care invocă această uzucapiune trebuie să facă dovada că a exercitat posesia utilă în toată această perioadă. Dispoziţiile art. 28 din Decretul-lege nr. 115/1938 duc la concluzia că uzucapiunea extratabulară se poate întemeia numai pe posesia exercitată după data decesului proprietarului înscris în cartea funciară, durata posesiei anterioare nu va putea fi inclusă în calculul termenului de douăzeci de ani.

Pentru împlinirea termenului uzucapiunii extratabulare joncţiunea posesiilor nu va putea fi invocată decât în condiţii speciale. Într-adevăr, potrivit disp. art. 1860 cod civil, aceasta este posibilă numai dacă are la bază un just titlu. Or, de cele mai multe ori, în regimul juridic al cărţii funciare reglementat în Decretul-Lege nr. 115/1938, justul titlu este condiţionat de înscrierea în cartea funciară. Cu toate acestea, întrucât titlul de moştenitor , vânzarea silită şi exproprierea produc efecte achizitive care nu sunt condiţionate de înscrierea în cartea funciară, ele vor putea fi invocate ca just titlu pentru joncţiunea posesiilor întotdeauna. În plus, dacă primul posesor s-a înscris în cartea funciară ca proprietar, deşi fără cauză legitimă., el va putea transmite printr-un act juridic translativ de proprietate bunul către o altă persoană, iar aceasta va putea invoca actul respectiv ca just titlu pentru joncţiunea posesiilor. În schimb, dacă între părţi s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare sau un act care nu îndeplinea condiţiile de formă cerute de lege, un asemenea act nu va  putea fi invocat ca just titlu pentru joncţiunea posesiilor.

Reţine instanţa totodată şi disp. art. 17 alin. 1 şi 4 din Decretul-lege nr. 115/1938 care consacră principiul potrivit căruia înscrierea în cartea funciară are efect constitutiv. Excepţii de la această regulă sunt expres prev. de art. 26 din acelaşi act normativ, în care se precizează că se dobândesc fără înscrierea în cartea funciară drepturile întemeiate pe moştenire, accesiune, vânzare-silită  şi expropriere. Cum uzucapiunea nu figurează printre aceste excepţii, iar textul nr.28 nu adaugă o altă excepţie, rezultă fără echivoc că efectul achizitiv al uzucapiunii extratabulare nu se produce fără înscrierea în cartea funciară.

Aşadar, uzucapiunea extratabulară, ca şi uzucapiunea reglementată în Codul civil, este un fapt juridic în sens larg, cu o structură complexă , în care sunt incluse atât faptul juridic în sens restrâns al posesiei, cu toate determinările legale, inclusiv durata, cât şi manifestarea de voinţă a posesorului în sensul de a dobândi dreptul de proprietate. Altfel spus, împlinirea termenului uzucapiunii extratabulare nu duce, prin ea însăşi, la dobândirea dreptului de proprietate, ci naşte numai dreptul potestativ de opţiune în favoarea posesorului. Spre deosebire de uzucapiunea reglementată de Codul civil, acest drept potestativ se poate însă exercita numai prin cererea de înscriere a uzucapiunii în cartea funciară.

Raportat la aceste argumente de drept instanţa constată că s- a dezbătut şi înscris în cartea funciară …. S. de B., moştenirea după P. L., în anul …., astfel încât nu sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile uzucapiunii extratabulare , motiv pentru care instanţa urmează a respinge acţiunea formulată de reclamantul R. G., în contradictoriu cu pârâţii D. V., V. M. I., M. S., B. M., B. F., R. I., M. S., R. F., M. I., Z. I., R. I. şi R. V.

Respingând cererea de constatare a dobândirii dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune , instanţa va respinge toate celelalte capete de cerere , ca fiind nefondate , transmisiunea proprietăţii realizându-se în mod legal în patrimoniul pârâţilor înscrişi în cartea funciară.

Ia act de faptul că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată, nici prin înscrisurile depuse , nici prin concluziile formulate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamantul R. G., în contradictoriu cu pârâţii D. V., V. M. I., M. S., B. M., B. F., R. I., M. S., R. F., M. I., Z. I., R. I. şi R. V.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 2 iulie 2013.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. D. M. -judecător S. M.

RED,. COL. C.M

TEHNORED,. S.M

09 iulie 2013/15  EX