Investire cu formulă executorie bilet la ordin

Decizie 190/R din 10.03.2009


Investire cu formulă executorie bilet la ordin

Dosar nr. 364/96/2009 – decizia civilă nr. 190/R din 10.03.2009

 

Instanţa de recurs constată, în condiţiile în care biletul la ordin, s-a emis în data de 01.02.2006, de către SC V SRL în favoarea recurentei SC B SA, în valoare de 8000 de lei (fila 3), că aceasta are interes procesual în promovarea cererii de investire cu formulă executorie a biletului la ordin în cauză.

În această situaţie, având în vedere că prin încheierea atacată instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la obiectul cauzei deduse judecăţii, astfel procesul fiind soluţionat fără a se intra în cercetarea fondului, în temeiul art.312 alin.5 Cod procedură civilă, tribunalul va casa încheierea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

Prin încheierea civilă nr.1 din 16.02.2009, pronunţată de Judecătoria Miercurea Ciuc, în dosarul nr.52/2009, s-a admis excepţia lipsei de interes şi s-a respins cererea formulată de petenta SC B S.A., ca fiind lipsită de interes.

Pentru a se pronunţa astfel, judecătoria a reţinut că, prin cererea înregistrată sub nr.52/11.02.2009, petenta SC B SA, a solicitat învestirea cu formula executorie a biletului la ordin emis la data de 01.02.2006 de către SC V SRL. S-a învederat de către petentă că biletul la ordin în valoare de 8000 lei, emis la data le 01.02.2006, a fost refuzat la plată, din lipsa totală de disponibil la data de 30.01.2007. În drept, cererea s-a întemeiat pe dispoziţiile art.376 Cod procedură civilă, precum şi art.106, raportat la art.61 din Legea nr.58/1934, cu modificările şi completările ulterioare.

Au fost anexate cererii, biletul la ordin în original şi ordinul de plată nr.188 privind  achitarea taxei de timbru pentru cererile de învestire cu formulă executorie.

Instanţa de fond a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes.

S-a reţinut că, în data de 01.02.2006, a fost emis biletul la ordin de către SC V SRL în favoarea SC B SA, în valoare de 8000 de lei.

Potrivit art. 374 din Codul de procedură civilă, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 459/2006, o hotărâre judecătorească sau alt titlu se execută numai dacă este investit cu formulă executorie, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu şi de alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care se execută fără formulă executorie. De asemenea, prin articolul nou introdus de legea anterior menţionată, respectiv art. 374 ind.1 din Codul de procedură civilă, s-a prevăzut în mod expres că înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie. Totodată, instanţa de fond a reţinut că, potrivit art.376 alin.1 din Codul de procedură civilă, se investesc cu formulă executorie orice hotărâri sau înscrisuri pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege.

Coroborând dispoziţiile art. 374/1 din Codul de procedură civilă cu dispoziţiile art. 376 din Codul de procedură civilă, instanţa de fond a reţinut că dacă, potrivit legii, un anumit înscris constituie deja titlu executoriu, nu mai este necesară învestirea sa cu formulă executorie.

În această categorie intră şi biletul la ordin a cărui învestire se solicită, în cauza de faţă aplicându-se dispoziţiile art. 374/1 din Codul de procedură civilă, raţiunea avută în vedere de legiuitor, care urmează tendinţa din dreptul european contemporan, fiind aceea de a simplifica procedurile de executare, prin înlăturarea unor formalităţi excesive.

Pentru aceste considerente, instanţa de fond a admis excepţia lipsei de interes, şi în consecinţă, a respins cererea de învestire cu formulă executorie, ca fiind lipsită de interes.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs SC B SA, solicitând admiterea recursului şi modificarea în tot a încheierii recurate, în sensul admiterii cererii de investire cu formulă executorie a Biletului la ordin depus.

Recurenta arată că, în data de 09.02.2009, a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis în favoarea lor la data de 01.02.2006, pentru suma de 8000 lei de către SC V SRL, înregistrată la Registrul Comerţului Harghita, stipulat fără protest, avalizat în nume propriu de numitul VT.

Instanţa de fond a respins cererea prin Încheierea civilă nr.1/16.02.2009, invocând din oficiu excepţia lipsei de interes a băncii, din moment ce Legea nr.58/1934, cu modificările şi completările ulterioare, prevede în art.106 raportat la art.61, că biletul la ordin este titlu executoriu şi astfel potrivit art. 374 din Codul de procedură civilă, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.459/2006, se execută fără formulă executorie. Astfel, admiţând excepţia lipsei de interes, instanţa a respins cererea lor de investire a biletului la ordin.

Recurenta invocă prevederea din art. 61 din Legea nr.58/1934,  care prevede că, competentă pentru a învesti cambia, deci şi biletul la ordin, cu formulă executorie, este judecătoria. Arată că, nu se poate accepta nici raţionamentul cum că, intenţia legiuitorului prin modificările aduse prin Legea nr.459/2006, sunt acelea de a simplifica procedurile de executare, prin înlăturarea unor formalităţi excesive. În concluzie,  solicită admiterea recursului şi investirea cu formulă executorie a biletului la ordin în cauză. În drept, recursul se întemeiază pe dispoziţiile art.299, 304/1 Cod procedură civilă.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată sub aspectul motivelor de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele, în sensul prevăzut de art. 304/1 C.pr.civ., constată următoarele:

Recurenta în data de 09.02.2009, a solicitat investirea cu formulă executorie a biletului la ordin emis în favoarea ei, la data de 01.02.2006, pentru suma de 8000 lei, de către SC V SRL, stipulat fără protest, avalizat în nume propriu de numitul VT.

Instanţa de fond a respins, cererea petentei ca fiind lipsită de interes, prin Încheierea civilă nr.1 din 16.02.2009, invocând din oficiu excepţia lipsei de interes a băncii.

Instanţa de recurs constată, în condiţiile în care biletul la ordin, s-a emis în data de 01.02.2006, de către SC V SRL în favoarea recurentei SC B SA, în valoare de 8000 de lei (fila 3), că aceasta are interes procesual în promovarea cererii de investire cu formulă executorie a biletului la ordin în cauză.

În această situaţie, având în vedere că prin încheierea atacată instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la obiectul cauzei deduse judecăţii, astfel procesul fiind soluţionat fără a se intra în cercetarea fondului, în temeiul art.312 alin.5 Cod procedură civilă, tribunalul va casa încheierea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

 Faţă de cele ce preced, Tribunalul va admite recursul declarat de recurenta SC B SA, împotriva Încheierii nr.1 din 16.02.2009, pronunţată de Judecătoria Miercurea Ciuc, pe care, în baza art.312 al.5 Cod procedură civilă o va casa şi va trimite cauza spre rejudecare, la aceeaşi instanţă, Judecătoria Miercurea Ciuc.

Cu ocazia rejudecării, instanţa de fond va avea în vedere prevederile art. 106 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, aplicabile biletului la ordin, în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, precum şi art.61 din această lege, potrivit căruia, cambia are valoare de titlu executor, iar competentă pentru a investi cambia cu formulă executorie, este judecătoria.