Radierea temporară din Centrala incidentelor de plăţi

Sentinţă comercială 41 din 12.01.2010


Dosar. xx/40/2010 ordonanţă preşedinţială

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BOTOŞANI

SECŢIA COMERCIALĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Şedinţa publică din 12 ianuarie 2010

Instanţa constituită din:

O R D O N A N Ţ A  nr.  41

La ordine judecarea ordonanţei preşedinţiale formulată de reclamanta SC XYSRL Botoşani în contradictoriu cu pârâtele X Bank Sucursala Botoşani şi SC Z SRL Botoşani.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns delegatul G. M.pentru reclamantă, lipsesc celelalte părţi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura este completă, după care;

Văzând că nu mai sunt alte cereri  sau probe de administrat, instanţa acordă cuvântul la fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea cererii aşa cum a fost formulată.

După deliberare;

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.12.2009, reclamanta SC XY SRL Botoşani în contradictoriu cu pârâtele X Bank Sucursala Botoşani şi SC Z SRL Botoşani a solicitat să se dispună prin ordonanţă preşedinţială radierea temporară din Centrala incidentelor de plăţi pentru biletul la ordin XXXXX nr. xxxxxxx, înscris în CIP de către X Bank Sucursala Botoşani, întrucât a fost declarat furat, aflat în curs de cercetare penală prin sesizarea înregistrată sub nr. 5832/P/2009, iar pe rolul tribunalului se află dosarul de fond în legătură cu acest incident înregistrat sub nr. XXXX/40/2009.

La dosar s-au depus înscrisuri din care rezultă că sesizarea penală a fost înregistrată, efectuându-se acte premergătoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt.

Având în vedere că pe rolul Tribunalului Botoşani se află înregistrată acţiunea privind fondul pricinii, precum şi înscrisurile anterior menţionate, în temeiul art. 581 Cod procedură civilă, instanţa va dispune admiterea cererii, constatând că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de acest text de lege, având în vedere că reclamanta se află în imposibilitatea efectuării plăţilor cu instrumente bancare, fapt care determină blocarea activităţii societăţii comerciale şi producerea unor pagube iminente care nu s-ar putea repara.

Pentru aceste motive,

În numele legii ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Admite cererea formulată de reclamanta SC XYSRL Botoşani cu sediul în Botoşani, str. X nr. Y, jud. Botoşani în contradictoriu cu pârâtele X Bank Sucursala Botoşani cu sediul în Botoşani, X nr. Y, jud. Botoşani şi SC Z SRL Botoşani cu sediul în Botoşani, str. X nr. Y, jud. Botoşani.

Dispune radierea temporară din Centrala incidentelor de plăţi pentru biletul la ordin XXXXX nr. XXXXXXX, înscris în CIP de către X Bank Sucursala Botoşani până la soluţionarea pe fond a dosarului nr. XXXX/40/2009 al Tribunalului Botoşani.

Executorie, fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 12.01.2010.

PREŞEDINTE,  GREFIER,

2