Contestaţia la executare

Decizie 167/R din 03.03.2009


Contestaţia la executare

Dosar nr. 1694/268/2008 – decizia civilă nr. 167/R din 03.03.2009

Contestaţia a fost admisă de prima instanţă astfel cum a fost formulată la primul termen de judecată, dispunându-se restituirea sumei în cauză pe seama contestatoarei, fără însă a se arăta cine este obligat a restitui suma, fără pronunţarea hotărârii în contradictoriu cu societatea bancară, care fiind terţ poprit în cadrul executării silite nu poate elibera sumele poprite.

Pe de altă parte, se constată că deşi s-a dispus restituirea sumelor poprite, nu a fost anulată în prealabil actul de executare silită în baza căreia a fost înfiinţată această poprire de către executorul judecătoresc, contrar dispoziţiilor art.404 ind.1 Cod de procedură civilă.

Ca urmare, aceste lipsuri ale sentinţei atacate echivalând cu necercetarea fondului cauzei, fiind incidente motivele de casare reglementate de art.312 alin.5 Cod de procedură civilă, tribunalul va casa sentinţa atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

Prin Sentinţa civilă nr.1530/04.11.2008 a Judecătoriei Odorheiu-Secuiesc a fost admisă contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC C SRL, în contradictoriu cu intimaţii SC P SRL şi SC N SRL şi în consecinţă s-a dispus suspendarea executării silite cerută de creditorul SC P SRL împotriva debitorului SC N SRL, până la efectuarea operaţiunilor bancare de retransferare  a sumei de pe contul debitoarei SC N SRL, deschis la Bancă pe contul contestatoarei SC C SRL şi s-a dispus totodată restituirea sumei de 23.500 lei indisponibilizat de bancă în temeiul popririi înfiinţate asupra conturilor debitoarei pe seama contestatoarei SC C SRL.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa de fond a reţinut următoarele:

Pe data de 08.06.2008, când încă era în relaţii de afaceri cu debitoarea, a iniţiat o operaţiune de plată către debitoare, utilizând aplicaţia Multi-Cash, care permite efectuarea de viramente şi de la sediul firmei. După iniţierea operaţiunii de plată a intervenit o eroare tehnică generată de o pană de curent, iar transferul banilor  a fost suspendat de aplicaţie.

La ridicarea extrasului de cont s-a constatat că pe data de 09.10.2008 orele 9,39, s-a efectuat o decontare de pe contul curent în sumă de 23.500 către debitoare, exact suma pe care au iniţiat-o în luna iunie. Suma a fost transferată  de aplicaţia băncii pe contul debitoarei care a confirmat că banii sunt indisponibilizaţi, pe contul acesteia fiind instituită poprirea prin dosarul de executare nr.161/E/2008 al Biroului Executorului Judecătoresc.

Studiind actele din dosarul cauzei cât şi dosarul de executare instanţa a constatat că cererea este legală şi temeinică, suma care din eroare a fost virată pe contul debitoarei fiind o sumă nedatorată.

La termenul din data de 04.11.2008 s-a prezentat reprezentantul intimatei SC N SRL, care arată că suma respectivă nu a fost datorată de către contestator, în consecinţă se impune restituirea acesteia.

Din lista de control a facturilor furnizori analitic aflat la dosarul cauzei rezultă clar că contestatoarea a achitat sumele pe care le datora către debitoare. Mai mult chiar banca a făcut demersuri pentru restituirea sumei prin adresa nr.19765/10.10.2008 în cuprinsul căreia arată că suma de 23.500 lei a fost transferată eronat.

Pentru considerentele de mai sus, instanţa a admis contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC C SRL în contradictoriu cu intimaţii SC P SRL şi SC N SRL şi în consecinţă s-a dispus suspendarea executării silite. Totodată s-a dispus restituirea sumei de 23.500 lei, indisponibilizată, în temeiul popririi înfiinţate asupra conturilor debitoarei pe seama contestatoarei SC C SRL.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs intimata SC P SRL, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei atacate, în sensul respingerii acţiunii, precum şi obligarea intimatelor societăţi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului se arată că s-a dispus suspendarea executării silite până la efectuarea operaţiunilor bancare de retransferare  a sumei de pe contul debitoarei SC N SRL, pe contul contestatoarei SC COMKIM SRL, fără să existe un asemenea capăt de cerere din partea contestatoarei intimate SC C SRL.

Prin contestaţia formulată, intimata contestatoare a cerut numai suspendarea executării silite în dosarul execuţional nr.161/E/2008 al BEJ, astfel instanţa a acordat altceva şi mai mult decât s-a cerut, fiind întemeiate motivele de recurs prev. de art.304 pct.6 C.pr.civ.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa a crezut motivaţia cum că un ordin de plată iniţiat electronic prin sistemul Multi-Cash la data de 08.06.2008, a ajuns să fie decontat de banca care administrează contul curent al SC C SRL, numai la data de 09.10.2008.

O asemenea decontare, efectuată după 4 luni de zile de la ordinul de plată înregistrat este pur şi simplu imposibil în sistemul electronic interbancar de plăţi.

Starea de fapt descrisă de intimate este absolut neverosimilă iar considerentele reţinute de instanţă nu  sunt întemeiate logic şi sunt străine de cauză.

Totodată se mai susţine că instanţa de fond ajunge şi la concluzia absolut neîntemeiată că plata efectuată de intimata contestatoare SC C SRL către SC N SRL, în sumă de 23.500 RON este nedatorată, fiind indusă în eroare de intimate şi a dat crezare listei de facturi depuse de contestatoare.

În concluzie, este greşit considerentul instanţei potrivit căreia, suma virată către SC N SRL era nedatorată, fiindcă plăţile invocate de intimate sting datorii care s-au născut ulterior viramentului neefectuat, astfel că viramentul din cauză urma să stingă o altă datorie anterioară a SC C SRL, dar în nici un caz facturile arătate în probaţiune.

Recurenta are o creanţă de 53.900 RON faţă de intimata SC N SRL pentru stingerea căreia a fost emisă o filă CEC în luna iunie 2008 pentru suma de 30.000 RON, refuzat la plată de bancă din cauza lipsei de disponibilităţi băneşti ale acesteia, din care numai suma de 2.700 RON a fost reţinută prin poprire, restul sumei poprite de 23.500 RON a fost restituită nelegal pe seama SC C SRL.

Pe de altă parte soluţia este nelegală, fiindcă nu a fost anulată în prealabil forma de executare a popririi execuţionale asupra acestei sume, s-a dispus restituirea banilor către intimata SC C SRL, care este posibilă numai şi numai după desfiinţarea sau anularea titlului executoriu, sau măcar a formei de executare respectiv.

Situându-se pe o poziţie procesuală contradictorie, prin întâmpinarea înaintată instanţei la data de 30.01.2009 intimata SC C SRL a solicitat respingerea recursului şi menţinerea hotărârii instanţei de fond (filele 17-20).

În motivarea întâmpinării se arată că contrar celor susţinute de recurentă, cererea privind suspendarea executării silite a fost formulată în faţa instanţei de fond, de fapt era primul capăt de cerere, prin urmare prev. art.304 pct.6 C.pr.civ. nu sunt incidente în cauză.

Se mai susţine că, în cadrul sistemelor electronice de plăţi este posibilă orice eroare, ceea ce este dovedită prin adresa instituţiei de credit, care a încercat repararea prejudiciului cauzat.

La data de 09.10.2008 SC C SRL nu avea nici o datorie de plătit către SC N SRL, fapt recunoscut  şi de reprezentantul debitoarei în cadrul dezbaterilor în faţa instanţei de fond.

Executarea silită s-a îndreptat din greşeală împotriva averii intimatei, fiind străină de procedura de executare silită care se desfăşoară împotriva societăţii debitoare  şi nu  are niciun alt interes legat de această executare. Aceasta este motivul pentru care nu a solicitat anularea formelor de executare sau întoarcerea executării, scopul fiind recuperarea banilor care, dintr-o eroare tehnică, au ajuns în contul debitoarei asupra căreia era înfiinţată poprire şi care urma să fie distribuită creditorilor.

Instanţa constată că recursul a fost formulat în termen şi este legal timbrat.

Examinând recursul declarat de recurentă în raport de motivele de recurs invocate, precum şi sub toate aspectele conform art.304 ind.1 Cod procedură civilă, instanţa constată că acesta este întemeiat.

Astfel, prin contestaţia la executare înaintată instanţei de fond contestatoarea SC C SRL a solicitat să se dispună restituirea sumei de 23.500 lei, indisponibilizată, în temeiul popririi înfiinţate asupra conturilor debitoarei SC N SRL.

Contestaţia a fost admisă de prima instanţă astfel cum a fost formulată la primul termen de judecată, dispunându-se restituirea sumei în cauză pe seama contestatoarei, fără însă a se arăta cine este obligat a restitui suma, fără pronunţarea hotărârii în contradictoriu cu societatea bancară, care fiind terţ poprit în cadrul executării silite nu poate elibera sumele poprite.

Pe de altă parte, se constată că deşi s-a dispus restituirea sumelor poprite, nu a fost anulată în prealabil actul de executare silită în baza căreia a fost înfiinţată această poprire de către executorul judecătoresc, contrar dispoziţiilor art.404 ind.1 Cod de procedură civilă.

Ca urmare, aceste lipsuri ale sentinţei atacate echivalând cu necercetarea fondului cauzei, fiind incidente motivele de casare reglementate de art.312 alin.5 Cod de procedură civilă, tribunalul va casa sentinţa atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanţe.

Cu ocazia rejudecării prima instanţă va pune în discuţia părţilor oportunitatea introducerii în cauză a terţului poprit, întrucât în lipsa unui titlu executoriu faţă de această instituţie sentinţa este imposibilă de executat.

Totodată, se impune ca prima instanţă să solicite în mod oficial relaţii de la banca în pricină cu privire la operaţiunea de transfer a sumei de 23.500 lei în contul intimatei SC N SRL, a cărei plată a fost ordonată de contestatoare, şi motivul pentru care acest transfer s-a executat cu o întârziere de aproximativ 4 luni.