Contestaţie la executare. Calitate procesuală activă în legătură cu calitatea de reprezentant legal al societăţii comerciale contestatoare.

Decizie 152 din 19.03.2008


Contestaţie la executare. Calitate procesuală activă în legătură cu calitatea de reprezentant legal al societăţii comerciale contestatoare.

Prin sentinţa civilă nr. 1134/06.06.2007 Judecătoria Bolintin Vale a anulat cererea de chemare în judecată având ca obiect contestaţie în contra actelor de executare silită prin vânzare a imobilelor aparţinând societăţii comerciale debitoare, ca fiind formulată de către o persoană fără calitate de reprezentant legal al debitorului.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut că prin hotărârea adunării generale a asociaţilor societăţii comerciale contestatoare a fost revocat din funcţia de administrator semnatarul cererii de chemare în judecată şi că atare hotărâre, publicată la registrul comerţului este obligatorie de la data adoptării chiar pentru asociaţi şi administrator.

Împotriva hotărârii a declarat recurs contestatoarea criticând soluţia pentru greşita aplicare a legii în raport de dovada intentării acţiunii în justiţie pentru anularea hotărârii de revocare din funcţia de administrator.

Prin decizia civilă nr. 152/19.03.2008, Tribunalul Giurgiu a admis recursul pentru considerentele ce urmează:

Rezultă din dovezile administrate că în actele de executare silită s-a consemnat calitatea de reprezentant al debitorului a persoanei care a formulat cererea de chemare în judecată, că hotărârea adunării generale de revocare din funcţia de administrator a fost adoptată în lipsa asociatului administrator şi publicată la o dată ulterioară sesizării instanţei.

Mai rezultă că hotărârea în cauză a fost contestată în justiţie şi face obiectul unui litigiu pe rol.

Se reţine că litigiul dedus judecăţii are ca obiect contestaţia în contra actelor de executare silită prin vânzare a imobilelor aparţinând societăţii comerciale al cărei asociat şi administrator era semnatarul cererii de chemare în judecată, legitimarea procesuală fiind justificată potrivit prevederilor art. 399 C.p.civ. şi de calitatea de asociat, în consecinţă persoană interesată, deţinând un procent din capitalul social şi drepturi asupra patrimoniului social supus executării silite.

În consecinţă, întru-cât la data sesizării instanţei semnatarul cererii de chemare în judecată avea calitatea de reprezentant legal, la această dată fiind adoptată o hotărâre de revocare din funcţie dar care face obiectul acţiunii în anulare, pe rolul instanţei, legitimarea procesuală activă fiind justificată şi de calitatea de asociat, persoană interesată a se opune vânzării silite a bunurilor din patrimoniul social, tribunalul constată nefondată excepţia invocată şi hotărârea pronunţată lipsită de temei legal.