Anulare act administrativ emis de autoritate publică locală

Sentinţă civilă 258/CA din 23.04.2009


Prin acţiunea în contencios administrativ înaintată la data de 23.12.2008, reclamantul, a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul, anularea  Hotărârii nr. 408/30.10.2008 emisă de această autoritate publică, privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU ,, Cartier – Case de locuit unifamiliale D+P+E+M”, în Sibiu – zona Pădurea Dumbrava.

În fapt, reclamantul motivează că hotărârea atacată afectează interesul public, că schimbarea destinaţiei zonei nu a fost susţinută de un studiu aprofundat al întregii zone , încălcându-se dispoziţiile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 350/2001.

Actul atacat nu respectă planul urbanistic general care prevede că zona este compatibilă cu case de vacanţă.

În drept, se invocă dispoziţiile Legii nr. 350/2001 şi ale art. 1 pct. 8 şi art. 18 din Legea nr. 554/2004.

Pentru susţinerea acţiunii, au fost anexate: HCL nr. 408/30.10.2008; plângerea prealabilă; răspunsul la plângerea prealabilă.

Cererea a fost legal timbrată.

Consiliul Local Sibiu a formulat întâmpinare şi a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică, susţinând că prin HCL nr. 283/2005 a fost aprobată documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – amplasare case vacanţă – zonă agrement Dumbrava iar în planul de urbanism general este prevăzută ,, zonă instituţii publice şi servicii”, funcţiune care este compatibilă cu zona case de vacanţă. Prin HCL nr. 408/2008 se extinde funcţiunea probată prin HCL nr. 283/2005.

Hotărârea atacată a fost adoptată cu respectarea dispoziţiilor art. 25, 26 şi 32 din Legea nr. 35/2001.

Reclamantul şi-a precizat acţiunea, invocând ca motive de nulitate a HCL nr. 408/30.10.2008 următoarele : lipsa abordării integrale a zonei în discuţie, fără referiri  la zona învecinată – Pădurea Dumbrava, protejată la nivel naţional; deficienţe de ordin tehnic  al planşelor; nerespectarea cadrului legal privind aprobarea  documentaţiei de urbanism.

În cursul judecăţii, instanţa a dispus ca autoritatea publică pârâtă să depună la dosarul cauzei, documentaţia care a stat la baza adoptării hotărârii a cărei anulare se solicită.

Analizând cererile şi susţinerile părţilor, actul administrativ a cărei anulare se solicită şi documentele care au stat la baza adoptării acestui act, celelalte mijloace de probă administrate în cauză, instanţa reţine starea de fapt pe care o vom prezenta în continuare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 283/2005 a fost aprobată documentaţia de urbanism PUZ şi RLU – Amplasare case de vacanţă şi acces Drum Judeţean Sibiu –Răşinari, zonă de agrement Camping Dumbrava. Această hotărârea este conformă cu PUG pentru zona în discuţie, aprobat în anul 1999 de către autoritatea publică locală, plan în care zona camping Dumbrava este prevăzută ca ,, zonă instituţii publice şi servicii”.

La cererea petenţilor, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 408/30.10.2008 a fost aprobată documentaţia de urbanism PUZ şi RLU ,, Construire case de locuit unifamiliale D+P+1E+M” – zona Pădurea Dumbrava – pe o suprafaţă 16.500 mp, cu menţiunea ,, RLU se extinde pe terenul învecinat de la NE până la limita proprietăţii Grand Hotel”.

O… s-a adresat  la data de 14.11.2008 autorităţii deliberative locale şi a solicitat revocarea HCL nr. 408/30.10.2008, susţinând că hotărârea contravine PUG în vigoare, că schimbarea destinaţiei zonei trebuie susţinută de un studiu aprofundat care să aibă în vedere întreaga zonă Camping Dumbrava iar promovarea proiectului nu a avut în vedere  interesele cetăţenilor municipiului.

Prin adresa nr. 166007/31.11.2008, Primăria Municipiului Sibiu a comunicat petentului că Hotărârea a cărei revocare se solicită este în concordanţă cu HCL nr. 283/2005 şi cu  PUG, care încadrează zona ca „ zonă instituţii  şi servicii publice”.

O….. a înaintat acţiune în contencios şi a solicitat anularea HCL nr. 408/30.10.2008, acţiune care a fost precizată ulterior.

Deliberând asupra acţiunii reclamantului, aşa cum a fost precizată, instanţa constată că aceasta este întemeiată şi urmează a fi admisă iar HCL Sibiu nr. 408/30.10.2008 anulată,pentru motivele de mai jos.

Dispoziţiile art. 1 alin. 5 din Constituţia României consacră expres principiul legalităţii iar cele ale art. 52 din Legea Supremă şi cele ale art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, republicată, prevăd dreptul persoanelor care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ, de a se adresa instanţei de contencios administrativ, pentru anularea actului, recunoaşterea sau interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Prevederile art. 1 alin. 1 teza finală din Legea nr. 554/2004, republicată, dispun că interesul legitim poate fi atât privat cât şi public iar cele ale art. 1, alin. 8 din lege dispun că orice persoană de drept public poate introduce acţiune în contencios administrativ.

În speţa dedusă judecăţii. reclamantul, subiect de drept public, a solicitat anularea HCL Sibiu nr. 408/30.10.2008, motivând că prin adoptarea acestui act administrativ a fot încălcat un interes general al cetăţenilor Municipiului Sibiu iar adoptarea a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată.

Legalitatea actului administrativ va fi analizată atât în ceea ce priveşte conformitatea sa cu conţinutul Legii nr. 350/2001, modificată, cât şi cu scopul legii ( ratio legis ), pe considerente de oportunitate.

Se constată că HCL Sibiu nr. 408/2008 a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor Legii nr. 350/2008, referitoare la aprobarea documentaţiilor de urbanism, fiind  în neconcordanţă atât cu litera cât şi cu scopul acestei legi.

Potrivit dispoziţiilor art. 3 din actul normativ menţionat, activitatea de amenajare a teritoriului trebuie să fie : globală, urmărind coordonarea diferitelor politici sectoriale, într-un ansamblu integrat; funcţională, trebuind să ţină seama de cadrul natural  şi construit, bazat pe valori de cultură şi interese comune; prospectivă, trebuind să analizeze tendinţele de dezvoltare pe termen lung, a fenomenelor şi intervenţiilor economice, ecologice, sociale şi culturale.

De asemenea, potrivit  dispoziţiilor art. 47 alin. 1 din aceiaşi lege, planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unei zone din localitate, caracterizată printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană accentuată. Planul urbanistic  zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.

Din cuprinsul acestor dispoziţii, rezultă cu claritate că scopul Legii nr. 350/2001 este de a asigura  o dezvoltare urbanistică prin abordarea integrală a unei zone de referinţă şi de a asigura concordanţă între PUZ şi PUG.

Hotărârea nr. 408/30.10.2008 nu a avut în vedere aceste reglementări iar documentaţiile aprobate pot produce consecinţe negative asupra unei zone de referinţă a municipiului – Zona Camping Dumbrava, afectând interesul general al cetăţenilor.

Deşi, pentru aceiaşi zonă, au fost respinse cereri de aprobare a documentaţiilor de urbanism, invocându-se că zona este protejată ( adresă fila 150 dosar ; certificat de urbanism – fila 156- 164 dosar ), în acest caz nu se menţionează regimul juridic al zonei ca zonă protejată.

Pe de altă parte, prin PUZ aprobat, fără a întocmi o documentaţie suplimentară, se derogă de la PUG aprobat în anul 1999,  în care, zona în discuţie este prevăzută ca ,, zonă instituţii publice şi servicii”.

În afară de aceste considerente, din care rezultă lezarea  interesului legitim public, aşa cum este definit de dispoziţiile art. 2 alin. 1 lit. r din Legea nr. 554/2004, hotărârea atacată a fost adoptată cu încălcarea unor dispoziţii exprese ale Legii nr. 350/2001.

Astfel, modificarea de la prevederile anterioare ale documentaţiilor de urbanism s-a făcut fără a avea la bază un aviz prealabil de oportunitate, întocmit de structura specializată condusă de arhitectul şef, încălcându-se dispoziţiile art. 32 alin. 1 lit. b din legea specială.

De asemenea, au fost încălcate dispoziţiile art. 47 alin. 6 din Legea nr. 350/2001 care prevăd că se interzice promovarea planurilor urbanistice zonale cu scop declarat de a promova un anumit proiect de investiţii.

Din actele prezentate, rezultă vădit că documentaţia derogatorie de la documentaţiile aprobate anterior pentru această  zonă  a fost întocmită şi aprobată „pro cauza”, având în vedere beneficiarul şi tipul investiţiei.

Acest scop ,, justifică” şi tăcerea asupra regimului juridic al zonei, vecinătăţile, motivele aprobării documentaţiei.

În sfârşit, hotărârea, a cărei anulare se cere, a fost adoptată în baza unei documentaţii incomplete, care nu respectă ghidul aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T nr. 176/N/16.08.2000, după cum urmează : planşa nr. 4 nu lămureşte situaţia proprietarilor asupra terenurilor; planşa nr. 2 este incompletă.

Având în vedere că Hotărârea nr. 408/30.10.2008 contravine spiritului Legii nr. 350/2001, modificată, afectând interesul general al cetăţenilor Municipiului Sibiu şi că această hotărâre a fost emisă cu încălcarea dispoziţiilor acestei legi, în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, se va dispune anularea ei.

Faţă de dispoziţiile art. 274 din Codul de Procedură Civilă, pârâtul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul O…, în contradictoriu cu pârâtul,

Anulează Hotărârea nr. 408/30.10.2008 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Sibiu;

Obligă pârâtul  la plata sumei de 2.004,30 lei - cheltuieli de judecată;

Cu drept de recurs , în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 23 Aprilie 2009.