Măsuri asiguratorii. Sechestru asigurator. Disproporţie între valoarea creanţei şi valoarea bunului indisponibilizat. Cuantumul cauţiunii raportat la valoarea creanţei.

Decizie 89/R din 24.02.2006


COMERCIAL.  Măsuri asiguratorii.  Sechestru asigurator.

Disproporţie între valoarea creanţei şi valoarea bunului

indisponibilizat.  Cuantumul cauţiunii raportat la

valoarea creanţei.

Prin acţiunea înregistrată sub nr.2011/2005, creditoarea S.C. „C.G.” S.R.L.  a chemat în judecată pe debitoarea solicitând instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor imobile înscrise în C.F. 45425 nr.top.722/4/1 şi 722/4/2.

În motivarea acţiunii se constată că debitoarea datorează creditoarei sumele de 3.294.966.030 lei şi 2.121.457.530 lei, plus penalităţi de întârziere de 0,15 %, în baza contractelor de subantrepriză nr.101/8.11.2004 şi 132/30.11.2004. Creditoarea a executat lucrările conform contractelor, situaţiile de lucrări şi facturile au fost acceptate, s-au semnat procesele-verbale de predare-primire.

Prin încheierea din 9.12.2005 Tribunalul Braşov a admis cererea creditoarei şi în consecinţă a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile mai sus menţionate, până la concurenţa sumei de 5.416.423.560 lei, stabilind în sarcina creditoarei o cauţiune în cuantum de 200.000.000 lei.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.591 alin.1 Cod procedură civilă.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs ambele părţi.

Examinând sentinţa atacată, în raport de actele şi lucrările dosarului, cu motivele de recurs invocate, Curtea constată următoarele :

Potrivit art.591 alin.1 Cod procedură civilă creditorul care nu are un titlu executoriu, dar a cărui creanţă este constatată prin act scris şi este exigibilă, poate solicita înfiinţarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile ale debitorului, dacă dovedeşte că a intentat acţiune.

Condiţia exigibilităţii creanţei şi a constatării ei prin act scris este îndeplinită.

Situaţiile de lucrări au fost acceptate, semnate de ambele părţi. Debitoarea prin administrator a semnat procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor. Nu există o prevedere contractuală în sensul ă recepţia trebuia făcută de o comisie cu o anume componenţă.

Conform situaţiilor de lucrări, creditoarea a emis facturi fiscale acceptate de debitoare prin semnarea lor.

Procesele-verbale de predare-primire dintre debitoare şi beneficiar nu au relevanţă cu privire la raporturile contractuale dintre antreprenor şi subantreprenor, fiind provenite din contracte diferite.

Pe rolul Tribunalului Braşov există dosarele nr.2007 şi 2010/ 2005, cu privire la fondul raporturilor dintre părţi.

Susţinerile recurentei debitoare cu privire la tranzacţia autentificată sub nr.782/13.08.2005 şi renunţarea la drept sunt aspecte

care vor fi soluţionate prin dosarul nr.63/2006 al Tribunalului Braşov, neavând relevanţă în prezenta cauză.

Cu privire la obiectul sechestrului, faţă de dispoziţiile art.907, 908 Cod comercial care fac trimitere expresă la Codul de procedură şi faţă de dispoziţiile art.591 alin.1 Cod procedură civilă, se poate înfiinţa sechestru asigurator şi asupra bunurilor imobile.

Recursul debitoarei este întemeiat sub aspectul suprafeţei de 255,32 m.p. teren înscris în C.F. 45424 nr.cadastral 422/4/1 care nu este proprietatea exclusivă a debitoarei, ci este în proprietate indiviză, faţă de dispoziţiile exprese ale art.591 alin.1 Cod procedură civilă.

Suma de 5.416.423.560 lei a fost stabilită prin adunarea a 3.294.966.030 lei (diferenţa neachitată din preţul contractului de subantrepriză nr.132/30.11.2004) cu 2.121.457.530 lei (diferenţa neachitată din preţul contractului de subantrepriză nr.101/8.11.2004). În mod corect instanţa de fond a dispus instituirea sechestrului asigurator numai până la concurenţa sumei de 5.416.423.560 lei, nu şi pentru penalităţile de întârziere, întrucât acestea nu sunt constatate prin act scris semnat de ambele părţi din care să rezulte cuantumul lor.

În ce priveşte valoarea bunului indisponibilizat, se ia în considerare valoarea care rezultă din contractul de vânzare-cumpărare nr.3702/29.09.2005 de 2.250.000 USD şi nu valoarea de 7.800.000 euro rezultată dintr-un raport de evaluare extrajudiciar. Având în vedere faptul că există disproporţie între valoarea bunului indisponibilizat şi valoarea creanţei, se impune scoaterea de sub sechestru a terenului înscris în C.F. 45425 nr.cadastral 722/4/2 teren în suprafaţă de 873,28 m.p. şi construcţie locuinţă, cu suprafaţa de 55,19 m.p. lot.2

Solicitarea creditoarei de a se dispune indisponibilizarea imobilului situat în comuna Chitila este inadmisibilă, neavând temei legal.

În ceea ce priveşte cauţiunea, există obligativitatea plăţii acesteia faţă de dispoziţiile art.908 Cod comercial, în materie comercială.

Cuantumul de 200.000.000 lei stabilit de instanţa de fond este prea mic faţă de valoarea creanţei, impunându-se majorarea acesteia la 500.000.000 lei.

Faţă de considerentele mai sus arătate, în baza art.304 pct.9 Cod procedură civilă Curtea a admis în parte recursul debitoarei S.C. „E. C.” S.R.L. sub aspectul scoaterii de sub sechestru a imobilului înscris în C.F. 45425 nr. cadastral 722/4/2 teren 873,28 m.p. şi construcţie locuinţă în suprafaţă de 55,19 m.p. şi a imobilului teren în suprafaţă de 255,32 m.p. cale de acces înscris în C.F. 45425 nr. cadastral 722/4/1 şi majorării cauţiunii cu însă 30.000 RON (300.000.000 ROL) care se vor plăti până la data de 15.03.2006.