Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 4462 din 11.10.2010


Dosar nr. 7151/94/2010

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCURESTI – JUDECATORIA BUFTEA

Sentinta civila nr. 4462

Sedinta publica din  11.10.2010

Instanta compusa din:

Presedinte Petcu Roxana-Ioana

 Grefier Sin Dumitra

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta  OV si pe  pârâta ACSV, având ca  obiect  anulare titlu proprietate.

Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica de la 27.09.2010,fiind consemnate în încheierea de sedinta de la aceea data,parte integranta din prezenta sentinta,când instanta având nevoie de timp pentru a delibera,a amânat pronuntarea cauzei la data 04.10.2010,apoi la data  de astazi 11.10.2010,când în aceeasi compunere a hotarât urmatoarele:

I N S T A N T A

Prin actiunea civila formulata,reclamantul OV  a chemat în judecata pe pârâta ACSV solicitând ca,prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta,sa se dispuna anularea procesului verbal de punere în posesie din data de 25.08.1992 al CLVI emis în favoarea pârâtei,anularea numarului cadastral 3642 acordat pentru terenul de 20560 mp mentionat în acest act,desfiintarea încheierii de întabulare nr…../26.03.2010 a OCPI  cu privire la acest teren.

Cererea a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Buftea la data de 26.07.2010.

În motivarea cererii,reclamantul a aratat ca,la data de 17.07.1989,prin decizia nr.89  Biroului Executiv al Consiliului Popular al comunei V. s-a dat în folosinta ACSV un teren de 20560 mp pentru desfasurarea de activitati sportive.

La data de 25.08.1992,pârâta din prezenta cauza este pusa în posesie pe acest teren conform unui proces verbal de punere în posesie emis de CLV pentru aplicarea Legii 18/1991.

Prin sentinta civila nr.2706/1994 a Judecatoriei Buftea – definitiva prin decizia nr.526/10.05.1995 a Curtii de Apel Bucuresti s-a admis actiunea în revendicare formulata de pârâta din prezenta cauza în contradictoriu cu PV.

Au apreciat instantele,la acel moment,ca titlul de proprietate al pârâtei din prezenta cauza îl reprezinta procesul verbal de punere în posesie.

Prin sentinta civila nr.1296/3.05.2005 a Judecatoriei Buftea a fost admisa actiunea promovata de P. si s-a constatat nulitatea absoluta a procesului verbal de punere în posesie din data de 25.08.192.

Hotarârea a devenit definitiva si irevocabila la data de 23.10.2007 prin respingerea recursului.

Cu toate acestea,prevalându-se de sentinta pronuntata în actiunea în revendicare,pârâta a înscris dreptul de proprietate în cartea funciara,fiindu-i atribuit numar cadastral pentru terenul anterior descris.

Mai arata reclamantul ca terenul apartine domeniului public al localitatii,fiind mentionat în H.G.930/2002,Anexa 39,pozitia 106.

În dovedirea actiunii,reclamantul a depus acte la dosarul cauzei.

Pârâta a formulat întâmpinare si a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat în privinta primului capat de cerere,fata de sentinta civila nr.1296/3.05.2005.

Aceasta exceptia a fost admisa prin încheierea din data de 18.08.2010.

A invocat,de asemenea,exceptia nulitatii cererii de chemare în judecata,exceptia lipsei de interes,exceptia lipsei procedurii prealabile,exceptii respinse prin încheierea din data de 18.08.2010.

Pe fond,a solicitat pârâta respingerea actiunii reclamantului ca neîntemeiata,aratând ca în mod gresit se sustine de catre aceasta ca titlul de proprietate al pârâtei l-ar constitui procesul verbal de punere în posesie.În realitate,titlul pârâtei este reprezentat de sentinta civila nr.2706/1994 al Judecatoriei Buftea – definitiva si irevocabila.

Mai arata pârâta ca înscrierea în anexa Hotarârii de Guvern de atestare a domeniului public nu reprezinta titlu de proprietate.

În aparare,pârâta a solicitat proba cu înscrisuri,proba încuviintata de instanta.

Pârâta nu mai depus la dosar alte înscrisuri.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauza,instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Actiunea în revendicare

Prin decizia nr.89/17.07.1989 a Biroului Executiv al Consiliului Popular la comunei V.,Sectorul Agricol Ilfov a fost atribuit un teren în suprafata de 20560 mp în folosinta ASV,în vederea amenajarii si folosirii pentru actiuni cultural sportive.

În temeiul acestei decizii – din 1989 – se emite un proces verbal de punere în posesie de PV la data de 25.08.1992 în care se arata ca s-a procedat la punerea în posesie a ASV pe un teren de 20560 mp.

Prin sentinta civila nr.2796/5.07.1994 a Judecatoriei Sectorului Agricol Ilfov a fost admisa actiunea în revendicare formulata de pârâta din prezenta cauza,în contradictoriu cu Primaria V.

s-a retinut ca A. detine terenul în temeiul deciziei din 1989 si a procesului verbal de punere în posesie.

Prin decizia civila nr.2218/13.12.1994 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV a Civila – a fost respins ca neîntemeiat apelul declarat de Consiliul Local V. împotriva mentionatei sentinte.

Se motivase apelul pe împrejurarea ca A. nu i se acordase,în 1989,decât folosinta terenului.

S-a retinut,de Tribunal,ca titlul de proprietate al pârâtei din prezenta cauza îl reprezinta procesul verbal de punere în posesie.

Prin decizia civila nr.526/10.05.1995 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IV a Civila a fost respins si  recursul declarat de CONSILIUL LOCAL V.,în esenta cu aceeasi motivare,în sensul ca procesul verbal de punere în posesie este un titlu suficient pentru a revendica terenul.

Recursul în interesul legii.

Prin decizia nr.I/1997 a Curtii Supreme de Justitie,pronuntata în interesul legii,s-a statuat ca adeverintele si procesele verbale emise în procedura de aplicare a Legii nr.18/1991 nu constituie titlul de proprietate.

Actiunea în constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de punere în posesie din data de 25.08.1992.

Prin sentinta civila nr.1296/3.05.2005 a Judecatoriei Buftea a fost admisa actiunea promovata de PRIMARUL OV si s-a constatat nulitatea absoluta a procesului verbal de punere în posesie din data de 25.08.1992 emis de Comisia Locala V.

S-a retinut,în esenta,ca pârâta nu avea calitatea de persoana îndreptatita la constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul prevederilor legilor fondului funciar.

Prin decizia civila nr.1718/23.10.2007 a Curtii de Apel Bucuresti,Sectia a III a Civila si pentru cauze cu minori si dreptul familiei a fost respins ca nefundat recursul pârâtei,fiind mentinuta sentinta.

În toate ciclurile procesuale pârâta a invocat sentinta pronuntata în actiunea în revendicare,dar aceste sustineri au fost înlaturate de instante

ca irelevante sub aspectul obiectului actiunii în constatarea nulitatii absolute.

Se retine,de asemenea,în decizia mentionata anterior,ca terenul se afla în domeniul public al localitatii la momentul emiterii procesului verbal atacat,situatie confirmata ulterior de înscrierea sa în inventarul bunurilor aflate în domeniul public.

Instanta retine,asadar,ca terenul în litigiu se afla în domeniul public al localitatii,fiind atesta ca atare în Hotarârea de Guvern si anexa acestui act normativ,împrejurarea retinuta si de Curtea de Apel în solutionarea actiunii în constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de punere în posesie.

Pârâta,pe de alta parte,se prevaleaza de sentinta civila pronuntata într-o actiune în revendicare.

Or,hotarârea judecatoreasca pronuntata într-o actiune în revendicare nu reprezinta,prin ea însasi,titlu de proprietate al reclamantului decât în situatia unor legi speciale,neaplicabile în speta(Legea 112/1995,Legea 33/1994).

Titlul de proprietate este cel de care s-a prevalat reclamantul care a câstigat o actiune în revendicare,iar nu hotarârea însasi.

Or,în speta,titlul ce a fundamentat actiunea în revendicare,respectiv procesul verbal de punere în posesie,a fost desfiintat irevocabil prin hotarâre judecatoreasca,astfel ca pârâta numai detinea,la epoca întocmirii documentatiei cadastrale,nici un titlu valabil care sa poata justifica întabularea.

Fata de cele retinute mai sus,instanta va admite în parte actiunea,va anula numarul cadastral acordat pârâtei si va desfiinta încheierea nr…../2010 a OCPI  prin care a fost înscris gresit un drept inexistent.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea în parte, formulata de reclamanta  OVP, în contradictoriu cu pârâta ACSV.

Anuleaza numarul cadastral 2642 V. acordat pârâtei.

Desfiinteaza încheierea nr. …../26.03.2010 a OCPI.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica,azi 11.10.2010.

Presedinte, Grefier,

Domenii speta