4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi muncă depusă. Valorificarea indemnizaţiei de conducere conform înregistrărilor din carnetul de muncă.

Sentinţă civilă speta 8 din 14.01.2008


ROMÂNIA

TRIBUNALUL HUNEDOARA

SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DREPTUL MUNCII ŞI ASIGURĂRILOR SOCIALE

4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă şi muncă depusă. Valorificarea indemnizaţiei de conducere  conform înregistrărilor din carnetul de muncă.

Tribunalul Hunedoara Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – Sentinţa nr. 200/LM/15 februarie 2007.

Prin acţiunea de asigurări sociale, reclamantul J. I.  a  chemat în judecată pe pârâta C.J.P., solicitând  anularea deciziei atacate şi emiterea unei noi decizii prin care să-i fie valorificată la pensie şi indemnizaţia de conducere de tip E de care a beneficiat.

În fapt reclamantul a arătat că prin decizia menţiontă i s-a stabilit un punctaj mediu anual de 2,31612 puncte, fără să se ţină seama că în perioada 1.09.1975 – 1.07.1982 şi 1.05.1990 – 28.12.1990 în carnetul de muncă, pentru funcţia de contabil şef era trecută indemnizaţia de conducere de tipul E şi fără să se precizeze cuantumul acesteia.

Intrucât, unităţile la care a lucrat au fost desfiinţate după anul 1990, iar arhivele nu se mai găsesc,  reclamantul arată că nu are posibilitatea de a depune acte cu privire la cuantumul indemnizaţiei de care a beneficiat, însă consideră că aceasta era de cel puţin la nivelul minim de 220 lei lunar.

Pârâta prin întâmpinare a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată întrucât drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect calculate.

Cu privire la solicitarea acestuia de a i se valorifica indemnizaţia de conducere de tipul E de care a beneficiat anumite perioade de timp, s-a arătat că nu  a fost valorificată deoarece reclamantul nu a prezentat nici un act doveditor din care să rezulte perioada, cuantumul indemnizaţiei de conducere acordate, temeiul legal al acordării acesteia, în conformitate cu cerinţele prevăzute de punctul 6 al Anexei la OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

S-a mai precizat că în situaţia în care în termen de 3 ani de la data de 1.12.2005  (data de la care se face plata drepturilor recalculate) se vor prezenta acte doveditoare de natură a modifica elementele avute în vedere la determinarea punctajului mediu anual recalculat, noile drepturi se vor acorda retroactiv, adică începând de la 1.12.2005.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin decizia atacată s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie pentru munca depusă şi limita de vârstă începând cu data de 1.07.2000, în temeiul Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială.

La data de 21.11.2005, pârâta a emis buletinul de calcul privind evaluarea pensiei pentru limită de vârstă, în baza HG nr.1550/2004, iar punerea în plată a drepturilor de pensie evaluate s-a făcut în temeiul OUG nr. 4/2005 şi a HG nr. 1456/2005 privind unele măsuri referitoare la recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, începând cu data de 1.12.2005.

Prin această decizie i-au fost valorificate reclamantului la pensie, conform art.4 alin.3 din OUG nr. 4/2005, sporurile, indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare, prevazute la alin. 2 dovedite prin înscrierile din carnetul de muncă sau prin adeverinţe întocmite conform legii, cu excepţia indemnizaţiei de conducere de tipul E, de care acesta a beneficiat în perioadele 1 septembrie 1975 – 1 iulie 1982 şi 1.05.1990 – 28.12.1990.

 Din înscrierile efectuate în carnetul de muncă, rezultă că în perioada 1.09.1975 – 1.07.1982, respectiv 1.05.1990 – 28.12.1990 reclamantul a fost încadrat în muncă în funcţia de contabil şef, iar la rubrica „salar tarifar lunar s-a făcut menţiunea, pe lângă salariul tarifar lunar şi a clasei de încadrare şi a literei E.

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 57/1974 retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii, retribuţia tarifară a funcţiilor din conducerea unităţilor – director, inginer şef, contabil şef şi funcţii echivalente este stabilită, în afara cazurilor prevăzute în mod expres prin lege în sume fixe. La această retribuţie se adaugă o indemnizaţie de conducere stabilită în mod diferenţiat pe ramuri şi activităţi, după mărimea unităţii şi complexitatea sarcinilor, indemnizaţiile pe tipuri sunt prevăzute în Anexa nr. I.

În Anexa nr. I la Lege se prevede pe lângă clasă şi retribuţie şi indemnizaţia de conducere pe tipuri, iar la litera E se menţionează un minim de 220 lei şi un maxim de 510 lei .

De asemenea în Anexa nr. IV la Lege, pentru funcţia de contabil şef la trusturi judeţene, se prevede clasa de retribuire la nivelul de bază şi tipul de indemnizaţie de conducere, ca fiind 33 E, astfel cum au fost înscrise şi în carnetul de muncă al reclamantului .

 Conform prevederilor art. 30 alineat 2 din Legea nr.57/1974, indemnizaţia de conducere nu face parte din retribuţia tarifară.

Aceeaşi concluzie rezultă şi din art. 98 alin. 2 din aceeaşi lege, unde la finalul tabelului privind clasele de retribuire se menţionează că retribuţia tarifară fixă la care se adaugă indemnizaţia de conducere.

Din raportul de expertiză efectuat în cauză rezultă că reclamantul a beneficiat de indemnizaţia de conducere de tipul E în perioadele solicitate de acesta, că nivelul minim al acestei indemnizaţii era de 220 lei lunar şi că unitaţile în cadrul cărora a fost angajat reclamantul nu mai există, iar arhiva nu se mai găseşte în prezent.

Prin urmare, din actele dosarului rezultă că reclamantul a beneficiat de indemnizaţie de conducere de tipul E, că nivelul minim al acestei indemnizaţii este de 220 lei lunar şi că nu era inclusă în retribuţia tarifară fixă, însă se află în imposibilitate de a depune şi o adeverinţă în acest sens.

Reclamantul a făcut dovada că a beneficiat de indemnizaţia de conducere de tipul E, cu înscrierile din carnetul de muncă, unde este menţionată perioada în care a beneficiat, iar temeiul legal, în baza căreia i s-a acordat este Legea nr. 57/1974.

Conform prevederilor art.4 alin.2 şi 3 din OUG nr.4/2005, sporurile indemnizaţiile şi majorările de retribuţii tarifare care potrivit legislaţiei anterioare datei de 1.04.2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art.2, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, iar aceste sporuri şi indemnizaţii dovedesc prin înscrierile din carnetele de muncă sau cu adeverinţe întocmite conform legii.

În anexa la OUG nr.4/2005, la pct.25 este prevăzută indemnizaţia de conducere pe tipuri conform anexei nr.I tip B la Legea nr. 57/1974, republicată, iar la litera E, corespunde o indemnizaţie minimă de 220 lei lunar, aşa cum a solicitat reclamantul.

În baza considerentelor sus arătate, instnţa a admis ca fondată acţiunea de asigurări sociale, astfel cum a fost formulată de reclamant şi a dispus anularea deciziei atacate, iar pârâta a fost obligată să emită o nouă decizie prin care să-i valorifice reclamantului la pensie şi indemnizaţia de conducere de tipul E în cuantum de 220 lei/lunar de care acesta a beneficiat.

Recursul declarat de C.J.P. a fost respins de Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia pentru Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, prin Decizia nr. 824/14 iunie 2007.

*****************************************************