Contestație decizie de pensionare

Decizie 1064 din 10.10.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Botoşani la data de 31.05.2021 reclamantul X a chemat în judecată pe pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani solicitând: anularea deciziei nr. -/12.04.2021; obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii, în care să se procedeze la calcularea corectă a punctajului mediu anual, rezultat ca urmare a calculării succesive a punctajelor rezultate din stagiile de cotizare adăugate; obligarea pârâtei la calcularea și la plata tuturor drepturilor bănești corespunzătoare, rezultate din contribuția virată ca urmare a încasării indemnizației în perioada noiembrie 2012 - martie 2016 de la Federația Sanitas din România; obligarea pârâtei la calcularea și la plata tuturor drepturilor bănești corespunzătoare, rezultate din contribuția virată ca urmare a indemnizației încasate în perioada 22.10.2007 până în prezent, în calitate de membru al Casei de Asigurări de Sănătate Botoșani; obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, şi-a întemeiat prezenta contestație pe dispozițiile art. 139 din Legea nr. 127/2019.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată. A invocat excepția lipsei de obiect a cererii şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei împotriva Deciziei nr. -/12.04.2021.

În drept, şi-a întemeiat susținerile pe dispozițiile Legii nr. 263/2010, H.G. nr. 257/2011 și Codul de Procedură Civilă.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani a depus precizări pentru termenul din data de 11.10.2021.

Prin sentinţa civilă nr. 1254 din 11 octombrie 2021, Tribunalul Botoşani a respins excepţia lipsei de obiect şi excepţia tardivităţii formulării contestaţiei împotriva Deciziei nr. -/12.04.2021, excepţii invocate de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani; a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.

Împotriva sentinţei civile nr. 1254 din 11 octombrie 2021 şi a încheierii din 15 septembrie 2021 a declarat apel reclamantul X, pe care le consideră nelegale şi netemeinice, motiv pentru care solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, pe fond admiterea contestaţiei şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. - din 12.04.2021, emisă de către Casa Teritorială de Pensii Botoşani, pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând instanţei anularea deciziei contestate; obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii, în care să se procedeze la calcularea corectă a punctajului mediu anual ca urmare a calculării succesive a punctajelor rezultate din stagiile de cotizare adăugate; obligarea pârâtei la calcularea şi la plata tuturor drepturilor băneşti corespunzătoare, rezultate din contribuţia virată ca urmare a încasării indemnizaţiei, în perioada noiembrie 2012 - martie 2016 de la Federaţia Sanitas din România; obligarea pârâtei la calcularea şi la plata tuturor contribuţia virată ca urmare a indemnizaţiei încasate în perioada 22.10.2007 până în prezent, în calitate de membru CA al Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani; obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

A arătat instanţei de fond că, la data de 31.03.2021, s-a adresat Casei Teritoriale de Pensii Botoşani, solicitând modificarea deciziei de pensionare cu consecinţa corectei calculări a tuturor drepturilor cuvenite, în raport de adeverinţele depuse, respectiv nr. 5.../14.07.2017, eliberate de Federaţia Sanitas România şi nr. 11.../26.03.2021, eliberate de CA al CAS Botoşani, precum şi ca urmare a greşelilor de calcul identificate şi semnalate, ca urmare a greşitei aplicări a punctajelor suplimentare realizate şi a raportării la baza de calcul.

A făcut precizări importante, referitoare la greşeli de calcul uşor identificabile, precum şi la faptul că decizia contestată se întemeiază pe motive străine solicitărilor apelantului, solicitări cărora li s-a „răspuns” prin această decizie.

Astfel, decizia iniţială de pensionare a suferit modificări şi recalculări:

- decizia iniţială, nr. - din 11.11.2013 a suferit prima modificare în 29.01.2014: de la punctajul mediu anual iniţial de 1.63528, după adunarea diferenţei de punctaj rezultată la acel moment, de 0,01943 a rezultat punctajul mediu anual de 1.65471;

- la data de 11.08.2017, decizia a suferit următoarea modificare, astfel că, după aplicarea următoarei diferenţe de punctaj de 0,00435, (pe care îl consideră subdimensionat faţă de datele perioadei menţionate în motivarea deciziei) la punctajul obţinut în decizia din 2014, a rezultat punctajul mediu anual de 1,65906;

- la data de 06.11.2018 s-a produs următoarea modificare a deciziei, ca urmare a acordării grupei I de muncă, pentru perioada 01.01.1980-01.04.2001, prin adăugarea punctajului corespunzător, acela de 0,16020.

Deşi adăugarea trebuia făcută la punctajul anterior, adică 1.65906, stabilit prin decizia din 11.08.2017, în mod greşit a identificat acum, că punctajul de 0.16020 s-a adăugat la punctajul stabilit prin decizia din 29.01.2014, adică cel de l,6547l.

Punctajul corect trebuia să fie 1,81926 şi nu 1,81491.

- la data de 14.01.2019 s-a efectuat următoarea modificare, la iniţiativa intimatei, prin care s-a adăugat o diferenţă de vechime omisă de aceştia în calculele anterioare, rezultând un punctaj de 0,16074, iar punctajul mediu anual rezultat al intimatei a fost 1,81545.

Calculul este greşit, în realitate, punctajul rezultat corespunzător sporului de vechime avut în vedere, pentru doar 6 luni era de 0,00054, ceea ce înseamnă că punctajul corect este 1,81926+0,00054= 1,81980.

- la data de 05.12.2019 a intervenit următoarea modificare, pentru spor pentru lucru în zilele de sâmbătă şi duminică, a rezultat un punctaj pentru stagiu adăugat de 0,06154.

Având în vedere că a fost adăugat la punctajul greşit calculat în deciziile anterioare, punctajul final este de asemenea incorect.

Corect ar fi fost 1.81980+0.00054= 1,88134.

Concluzionând, punctajul mediu anual corect la nivelul deciziei din data de 05.12.2019, se compune din punctajul mediu anual din decizia nr. - din 11.11.2013, respectiv 1,63528 la care se adaugă punctajele calculate pentru stagiu adăugat astfel:

- prin decizia din 29.01.2014 se adaugă 0,01943

- prin decizia din 11.08.2017 se adaugă 0,00435;

- prin decizia din 06.11.2018 se adaugă 0.16020;

- la decizia din 14.01.2019, se adaugă 0,00054;

- la decizia din 05.12.2019, se adaugă 0, 06154, rezultând astfel un punctai mediu anual de 1,88134.

Precizează că, a efectuat calculul anterior în baza tuturor datelor extrase din deciziile menţionaţi emise de intimată, acestea fiind singurele surse la care a avut acces, deşi a solicitat intimatei să-i pună la dispoziţie toate datele şi modalitatea de calcul în baza cărora a emis deciziile.

La data de 12.04.2021 s-a efectuat, prin decizia contestată, modificarea cea mai recentă, în care s-au folosit date nespecificate în decizie şi fără nicio legătură cu solicitările şi înscrisurile doveditoare ataşate solicitării sale; s-a mai adăugat, la punctajul mediu anual incorect deja (aşa cum a evidenţiat mai sus) punctajul de 0,00151 pentru stagiu adăugat.

Motivarea deciziei, conţine date incorecte, contradictorii, care nu sunt în concordanță cu documentele citate şi despre care se pretinde că au fost valorificate la soluţionarea cererii.

Întâmpinarea formulată în cauză de pârâtă nu răspunde celor susţinute în contestaţie, conţinutul acesteia fiind străin chestiunilor concrete invocate de reclamant.

De altfel, aceasta nu a depus înscrisuri în dovedirea celor pretinse.

Tribunalul Botoşani, prin sentinţa pronunţată a dispus respingerea contestaţiei ca nefondată, hotărâre pe care o consideră profund netemeinică şi nelegală, fiind rezultatul unei analize formale şi superficiale a cererii cu a cărei soluţionare a fost investit.

Deşi a contestat decizia emisă de intimată cu argumentele anterior precizate, ce nu au fost contrazise printr-un probatoriu a cărui administrare era în sarcina şi la îndemâna intimatei, în mod total nelegal şi contrar principiului aflării adevărului şi al dreptului la un proces echitabil, instanţa a respins solicitarea de administrare a probei cu expertiza judiciară, cu toate că aceasta este singura probă aptă a verifica corectitudinea şi legalitatea tuturor drepturilor de pensie stabilite.

Drept urmare, sentinţa criticată se sprijină doar pe supoziţia că, în conformitate cu art. 10 alin. l din Legea 263/2010, „drepturile de pensie ale reclamantului au fost corect stabilite, ....pârâta a avut în vedere datele din declaraţiile nominale ale asiguratului care au fost preluate automat în aplicaţia informatică şi asupra cărora nu poate interveni”, fără a avea în vedere că aceasta nu este dovedită, ci dimpotrivă există indiciile unor greşeli sau erori precum şi fără a avea în vedere că decizia nu răspunde tuturor solicitărilor formulate prin cererea apelantului din data de 31.03.2021.

Cele mai sus precizate îl îndreptăţesc a concluziona că hotărârea instanţei este nelegală şi netemeinică, nefiind rezultatul unei cercetări temeinice, aceasta fiind încărcată de formalism şi detaşare, incompatibilă cu rolul său în soluţionarea cererilor cu un astfel de obiect.

În consecinţă, solicită, în temeiul dispoziţiilor art. 478 alin. 2 CPC, încuviinţarea probei cu expertiză judiciară specialitatea contabilitate/asigurări sociale, urmând ca expertul ce va fi desemnat să verifice legalitatea şi corectitudinea drepturilor reprezentând pensie ce se plăteşte reclamantului, în baza deciziei contestate, prin prisma tuturor documentelor amintite şi a tuturor criticilor concrete formulate.

Deşi legal citată, pârâta intimată Casa judeţeană de Pensii Botoşani nu a formulat întâmpinare.

Verificând, în limitele motivelor de apel, conform art. 477, art. 479 alin. 1 C.pr.civ., stabilirea situaţiei de fapt şi aplicarea de către prima instanţă a dispoziţiilor legale incidente în cauză, curtea a reţinut următoarele:

În speţă, la data de 31.03.2021, reclamantul a solicitat pârâtei modificarea deciziei sale de pensionare, cu consecinţa recalculării drepturilor de pensie în raport de adeverinţele nr. 5... din 14.07.2017 eliberată de Federaţia Sanitas România și nr. 11... din 26.03.2021 eliberată de CAS Botoşani. De asemenea, s-a arătat că ar trebui reintrodus în punctajul mediu anual un număr de 0,00435 puncte ce au fost acordate prin Decizia nr. - din 11.08.2017, însă au fost excluse începând cu Decizia nr. - din 06.11.2018.

Cererea reclamantului a fost înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani la data de 02.04.2021 şi, ca urmare, s-a emis Decizia nr. - din 12.04.2021, în motivarea acesteia reţinându-se că: ,,Recalculare cu valorificarea sumelor contributive şi a stagiului de cotizare realizat în perioada 1.01.2019-1.03.2021. Referitor la decizia nr. -/11.08.2017 vă comunicăm că a fost revizuită prin decizia nr. -/14.01.2019 şi s-a pornit de la un punctaj de 1,65471 puncte existent în plată la data solicitării recalculării cu număr de înregistrare nr. 5.../11.07.2017 la care s-a adăugat punctajul pentru stagiul adăugat 0,16074 puncte, rezultând punctajul de 1,81545 puncte. Punctajul de 0,00435 s-a transformat în 0,16074 în urma revizuirii Deciziei nr. -/11.08.2017 în baza deciziei nr. -/14.01.2019.”

Prima instanță a respins cererea de chemare în judecată, soluție cu privire la care a formulat apel reclamantul X, invocându-se faptul că pârâta CJP Botoșani nu a calculat în mod corect punctajul mediu anual, iar cu privire la declarațiile nominale ale asiguratului există indiciile unor greșeli sau erori.

Referitor la prima critică din apel - modalitatea de calcul a punctajului mediu anual

În esență, nemulțumirea apelantului reclamant vizează faptul că prin decizia - din 11.11.2013 s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,63527 la care s-au acordat ulterior prin decizii de pensie punctaje suplimentare de 0,01943 puncte, de 0,00435 puncte, de 0,16020 puncte, de 0,00054 puncte și de 0,06154 puncte, în final punctajul mediu anual trebuind să fie de 1,88134, iar nu de 1,87850.

În acest sens este de arătat că apelantul reclamant a formulat cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă la data de 25.09.2013, fiind astfel emisă decizia - din 11.11.2013 din cuprinsul căreia rezultă un punctaj mediu anual de 1,63528.

Se mai constată că prin decizia nr. - din 29.01.2014 s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,65471 (prin acordarea unui punctaj suplimentar de 0,01943 puncte).

În concret, apelantul a susţinut că prin decizia nr. - din 11.08.2018 s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,65906 (prin acordarea unui punctaj suplimentar de 0,00435 puncte), însă la emiterea următoarei decizii de pensionare (nr. - din 06.11.2018) nu s-a mai ţinut cont de punctajul mediu anual anterior de 1,65906, calculele pornind de la un punctaj de 1,65471 (stabilit prin decizia din 29.01.2014).

În acest sens, trebuie arătat că prin decizia nr. - din 11.08.2018 s-a stabilit un punctaj mediu anual de 1,65906, prin acordarea unui punctaj suplimentar de 0,00435 puncte, pornindu-se de la un punctaj mediu anual de 1,65471 (stabilit prin decizia din 29.01.2014).

Este de observat că în cuprinsul deciziei nr. - din 11.08.2018 s-a menţionat că nu a fost valorificată adeverinţa nr. 5... din 28.12.2016 din care rezulta că activitatea reclamantului a fost încadrată în grupa I de muncă, deoarece se valorificase aceeaşi perioadă ca lucrată în grupa a II-a de muncă conform adeverinţelor nr. 2... din 06.11.2012 şi nr. 3... din 10.09.2013.

Cu privire la decizia nr. - din 11.08.2018 reclamantul X a formulat cerere de chemare în judecată, iar prin sentinţa nr. 769 din 12.09.2018 pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 700/40/2018  s-a admis contestaţia, în parte, pârâta CJP Botoşani fiind obligată să valorifice adeverinţa nr. 5... din 28.12.2016, perioada 1980 - 2001 fiind recunoscută ca lucrată în grupa I de muncă.

În executarea acestei hotărâri judecătoreşti, CJP Botoşani a emis o nouă decizie de pensie - nr. - din 06.11.2018 - stabilind un punctaj suplimentar de 0,16020.

Însă, trebuie arătat că punctajul suplimentar de 0,16020 este aferent activităţii desfăşurate în grupa I de muncă şi nu poate fi adunat cu punctajul de 0,00435 puncte - calculat de CJP Botoşani pentru aceeaşi perioadă, dar avându-se în vedere o încadrare a muncii în grupa a II-a.

Astfel că, în mod evident, prin decizia nr. - din 06.11.2018, la calcularea punctajului mediu anual s-a plecat de la punctajul stabilit prin decizia din 29.01.2014 de 1,65471 puncte, iar nu de la 1,65906 (deoarece acest punctaj anual avea incluse cele 0,00435 puncte aferente grupei a II-a de muncă).

Prin urmare, apelantul reclamant este în eroare cu privire la modalitatea de calcul a punctajului mediu anual, apreciind, fără temei, că trebuia valorificat atât punctajul suplimentar de 0,00435 puncte aferent grupei a II-a de muncă, cât şi punctajul suplimentar de 0,16020 aferent activităţii desfăşurate în grupa I de muncă, pentru aceeaşi perioadă de timp 01.01.1980 - 01.04.2001.

Referitor la a doua critică din apel - valorificarea adeverințelor

Apelantul reclamant a susţinut cu privire la declarațiile nominale ale asiguratului avute în vedere de CJP Botoşani că există indiciile unor greșeli sau erori. Cu toate acestea, nu s-a arătat în ce constau aceste greşeli sau erori.

Este posibil ca, între declarațiile nominale ale asiguratului şi adeverinţele nr. 5... din 14.07.2017 eliberată de Federaţia Sanitas România și nr. 11... din 26.03.2021 eliberată de CAS Botoşani să existe anumite diferențe, însă analiza primei instanțe cu privire la aceste documente este temeinică și legală, fiind de reținut concluzia clară că pentru perioada de după 01.04.2001 nu pot fi folosite adeverințele eliberate de angajatori/foștii angajatori pentru a se stabili stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual.

Astfel, trebuie pornit de la faptul că cele două adeverinţe cuprind indemnizaţiile de care a beneficiat reclamantul începând cu 22.10.2007, deci ulterior datei de 31.03.2001.

Pentru aceste perioade legiuitorul a prevăzut expres în cuprinsul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 că pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi din declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru asiguraţii sistemului public de pensii.

Prin urmare, pentru sumele încasate de apelantul reclamant ulterior datei de 31.03.2001 intimata pârâtă CJP Botoșani, în mod corect, a avut în vedere datele din declaraţiile nominale ale asiguratului.

Ca urmare, curtea a constatat că sentinţa atacată este legală şi temeinică sub aspectul criticilor formulate, astfel încât, în temeiul art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, a respins apelul ca nefondat.