Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care ngajează persoane pe bază de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanele fizice...

Sentinţă comercială 43/CA din 26.01.2010


Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice

 sau fizice care angajează persoane pe bază de contract  individual de muncă ori în baza unui

statut special prevăzut de lege, precum şi persoanele fizice, după caz.

Prin sentinţa nr 43/a/ca/ din 26.01.2010 Tribunalul Iaşi a respins cererea reclamantei N.E. în contradictoriu cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi

Prin cererea înregistrată, reclamanta N E a chemat în judecată pe pârâta Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi şi a solicitat anularea deciziei de impunere nr. 8985 din 20.07.2009 şi a Deciziei nr. 400 din 18.08.2009 prin care i-a fost respinsă contestaţia. De asemenea, reclamanta a solicitat  şi suspendarea executării actelor administrative mai sus menţionate până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în baza Deciziei nr. 400/18.08.2009 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi i-a fost respinsă contestaţia împotriva deciziei  de impunere pentru persoanele fizice autorizate  să desfăşoare activităţi independente, înregistrată sub nr. 8985 din 20 iulie 2009 prin care i s-a impus să plătească  contribuţii de asigurări sociale în sumă de 12350 lei. S-a făcut precizarea că baza de impunere ar fi fost comunicată de Agenţia Naţională de administrare fiscală în baza unui protocol cu nr. 95896/30.06.2007. Stabilirea unei astfel de sume în sarcina reclamantei este total  nejustificată. Reclamanta arată că nu a fost niciodată somată, nu a fost spitalizată, nu a avut contract cu firma AF T  , iar această firmă  şi-a încheiat activitatea. Reclamanta mai arată că a predat autorizaţia şi i s-a făcut raport  la administraţia financiară în a cărei rază administrativ teritorială locuieşte. Reclamanta este administratorul firmei SC "x" SRL, situaţie în care a plătit contribuţia către Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi.

Pârâta a formulat întâmpinare şi a solicita respingerea acţiunii.

Reclamanta nu a respectat dispoziţiile actelor normative în vigoare.Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază de contract  individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, precum şi persoanele fizice, după caz.

Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări de sănătate alese în mod liber de  asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de rond şi dovada plăţii contribuţiilor.

Prevederile alin.1 şi 2 se aplică şi persoanelor care exercită profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi independente.

În cazul neachitării la termen, potrivit legii a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrate Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNAS prin casele de  asigurări sau persoane fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului de fonduri şi a majorărilor de întârziere în condiţiile OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere faptul că reclamanta nu a înţeles să respecte  prevederile legale privind plata contribuţiei de asigurări de sănătate, pârâta utilizat baza de impunere comunicată de  A.F.P. Iaşi în baza protocolului  încheiat între Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Decizia de impunere nr. 8985 din 20.07.2009 şi a Decizia nr. 400 din 18.08.2009 au fost emise corect cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale.

Cât priveşte cererea reclamantei de suspendare a executării actelor administrate ale Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi, solicită respingerea acestei solicitări având în vedere faptul că prin neplata de către reclamantă a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost creat un prejudiciu la Fondul Naţional  Unic de Asigurări de Sănătate.

Ca urmare, având în vedere dispoziţiile imperative ale legii asigurărilor  de sănătate care prevede că asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovării sănătăţii populaţiei care asigură acordarea unui pachet de servicii de bază, că asigurările de sănătate în România sunt obligatorii şi funcţionează pe baza principiului solidarităţii, reclamanta avea obligaţia  plăţii contribuţiei de asigurări de sănătate.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia de impunere nr. 8985 din 20.07.2009  emisă de Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi a fost stabilită în sarcina reclamantei  N E suma de 12.350 lei, reprezentând contribuţia la asigurări de sănătate şi accesoriile aferente calculate până la data de 15.07.2009. Baza de impunere a fost comunicată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în baza protocolului nr 95896 din 30.10.2007 încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Prin Decizia nr. 400 din 18.08.2009 Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate Iaşi a respins contestaţia formulată de către reclamanta N E.

Analizând deciziile contestate, instanţa constată că acestea sunt legale.

Din  adeverinţa nr. 7959 din 1.01.2010 emisă de Primăria comunei M  rezultă că Primăria comunei M nu a încheiat nici un protocol cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, astfel încât nu a reţinut contribuţia de la AF ,, x" din comuna M.  Din anul 2006 această societate a fost desfiinţată.

Din decizia de impunere instanţa reţine că reclamanta datora suma de 2395 lei,  contribuţie la asigurările sociale la finalul anului 2004, majorări de întârziere în cuantum de  3149 lei şi penalităţi în cuantum de 22 lei. La finalul anului 2005, reclamanta datora suma de 3106 lei contribuţia la asigurările sociale, majorări de întârziere de 3035 lei şi suma de 44 lei penalităţi de întârziere.

Începând cu anul 2006, în sarcina reclamantei nu s-a mai stabilit contribuţia la asigurări de sănătate, întrucât AF ,, x" din comuna M, a fost desfiinţată.

Între Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  a fost stabilit Protocolul nr 95896 din 30.10.2007 privind furnizarea datelor referitoare la asiguraţii din categoriile de persoane care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din dividende, dobânzi şi din cedarea folosinţei bunurilor, din agricultură şi sivicultură precum şi date privind plata contribuţiilor datorate de angajator şi angajat, către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Potrivit Legii nr 145/1997 asigurările de sănătate sunt obligatorii( art 1 al 2). Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în România.

În calitate de persoană care a exercitat o profesie liberală, reclamanta  a avut calitatea contribuabil şi de asigurat conform Legii nr 145/1997 şi OUG nr 150/2002 şi, datora  contribuţia la asigurările de sănătate, conform art 51 al 2 lit b din OUG nr 150/2002.

Cuantumul contribuţiei la fondul de sănătate este stabilit prin Ordinul nr 221/2005 al CNAS care a aprobat Normele metodologice privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit art 7, persoanele care exercită profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente au obligaţia de a vira trimestrial contribuţia sub forma unei cote de 6,5 % din venitul net obţinut din activităţi independente, determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, cu excepţiile prev de art 49 şi art 50 din Legea nr 571/2003.