Legea 10/2001 , caracterul neconstituţional şi abuziv al decretului 223/1974, acordarea de despăgubiri în condiţiile art. 12 al. 2 şi 4 din Legea 10/2001

Sentinţă civilă 146/C din 23.02.2005


Legea 10/2001, caracterul neconstitutional si abuziv al decretului  223/1974, acordarea de despagubiri in conditiile art. 12 al 2 si 4 din Legea 10/2001

Prin actiunea înregistrata la Tribunalul Bihor, recl.  T. J. a chemat în judecata pe Primarul municipiului Oradea sa constate caracterul abuziv si neconstitutional al Decr. 223/1974, privind reglementarea situatiei unor bunuri, sa anuleze Dispozitia 3801/15 sept.2004 a Primarului mun. Oradea si sa dispuna obligarea paratei la emiterea unei dispozitii prin care sa se acorde despagubirile cuvenite pentru imobilul situat in Oradea str. Transilvaniei nr.8 ap 101.

Prin sentinta civila nr. 146/c/23.02.2005, Tribunalul Bihor a admis in parte actiunea civila formulata de reclamantul T.J. împotriva paratei Primarul mun. Oradea, a dispus anularea dispozitiei nr.3801/15 sept2004 a Primariei mun. Oradea si a obligat Primarul municipiului Oradea ca in termen de 60 de zile de la ramânerea irevocabila a acestei hotarâri sa faca persoanelor îndreptatite o oferta de restituire prin echivalent pentru diferenta dintre valoarea corespunzatoare a imobilului si valoarea despagubirilor primite actualizata cu indicele de inflatie, în conditiile art. 12 al 2 si 4 din Legea 10/2001.

S-a respins cererea prin care se solicita emiterea unei dispozitii prin care sa se acorde despagubiri banesti cu privire la imobilul situat in Oradea str. Transilvaniei nr. 8 ap 10.

Pentru a solutiona in acest mod, Tribunalul Bihor a retinut ca initial imobilul a constituit proprietatea reclamantului, iar prin Decizia nr. 455 din 20 oct 1988 a Consiliului Popular al Jud. Bihor, acesta a trecut in proprietatea Statului Roman, acordându-se  reclamantului o despagubire in suma de 51918,36 lei trecerea imobilului in proprietatea Statului Roman, fiind operata în cartea funciara.

Raportând dispozitiile Decr. 223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri la prevederile Constitutiei din 1965, Tribunalul Bihor a tras concluzia ca acest decret a fost neconstitutional si abuziv.

Astfel art. 36 al 1 din Constitutie prevede ca dreptul de proprietate personala este ocrotit de lege, iar art. 17 al 1 stabilea ca cetatenii Republicii Socialiste România, fara deosebire de nationalitate, rasa , sex sau religie sunt egali in drepturi in toate domeniile vietii economice, politice si culturale articolele enuntate confirmând concluziile Tribunalului.

In privinta modului de trecere a imobilului în discutie in proprietatea Statului instanta a apreciat ca aceasta s-a facut cu titlu valabil. În acest context, in practica s-a conturat ideea ca imobilele preluate la stat cu titlu valabil, sunt acele imobile cu privire la care statul a dobândit un drept de proprietate, printre altele, printr-un act juridic administrativ, de aplicare a legii, emis in temeiul si cu respectarea unui act normativ ce avea in obiectul sau de reglementare trecerea unor astfel de bunuri in proprietatea statului . Analizând decizia prin care s-a efectuat trecerea in proprietatea statului a apartamentului in cauza acesta îndeplineste întrutotul cerintele de mai sus..

Cum imobilul in litigiu a trecut în proprietatea statului cu titlu, în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 12 al 2 din Legea nr. 10/2001, care recunosc persoanelor îndreptatite , în situatia imobilelor, preluate cu titlu valabil, dreptul de a completa in echivalentul despagubirile de la valoarea actualizata cu indicele de inflatie a despagubirilor primite, pâna la valoarea corespunzatoare a imobilului.

Asa fiind, în conformitate cu dispozitiile art. 24 din Legea nr.10 /2001, instanta a obligat Primarul municipiului Oradea sa faca persoanei îndreptatite o oferta de restituire prin echivalent pentru diferenta dintre valoarea corespunzatoare a imobilului si valoarea despagubirilor primite actualizata cu indicele de inflatie, în conditiile art. 12 al. 2 si 4 din Legea 10/2001

În baza art. 12 al 4 din Legea nr.10/2001, cum masurile reparatorii prin echivalent pentru situatia de fata se stabilesc prin acordare de titlu la valoare nominala folosite exclusiv în procesul de privatizare sau actiuni la societatile comerciale tranzactionate pe piata de capital, în functie de optiunea persoanei îndreptatite, instanta a respins cererea prin care s-au solicitat despagubiri banesti.

Tribunalul Bihor sectia civila sentinta civila nr. 146/23.02.2006