Drepturile omului

Sentinţă civilă 17/D din 07.01.2009


Prin ac?iunea înregistrat? ini?ial pe rolul Judec?toriei Bac?u cu nr. 4348/110/2008 s-a solicitat de c?tre reclamantul S.D. obligarea Statului Român reprezentat prin Ministerul Justi?iei la plata sumei de 495.000 lei sau echivalentul în euro.

În motivarea cererii a ar?tat reclamantul c? prin sentin?a penal? nr. 204/28.05.1998 a Tribunalului Ia?i r?mas? definitiv? prin decizia penal? nr. 717/24.02.2000 a CSJ a fost condamnat la pedeapsa de 10 ani închisoare conform art. 26 Cod penal raportat la art. 215 al. 4-5 Cod penal pedeaps? redus? ulterior la 6 ani închisoare prin sentin?a penal? 497/2004 a Tribunalului Ia?i.

S-a ar?tat c? prin hot?rârile men?ionate a fost înc?lcat dreptul la asociere al reclamantului.

În drept, au fost invocate prevederile art. 998, 999 Cod civil.

În sus?inerea ac?iunii au fost depuse înscrisuri, respectiv xerocopii dup? hot?rârile judec?tore?ti men?ionate.

Prin sentin?a civil? nr. 3877 din 07.05.2008 pronun?at? de Judec?toria Bac?u a fost declinat? competen?a de solu?ionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bac?u. În mod corect s-a apreciat c? fapta ilicit? pe care o invoc? reclamantul ca izvor al r?spunderii civile delictuale rezult? dintr-un proces penal, fiind aplicabile dispozi?iile art. 2 pct. 1 lit. b Cod procedur? civil?.

La Tribunalul Bac?u dosarul a fost înregistrat cu nr. 4348/110/2008.

Prin cererea depus? la data de 20.08.2008 reclamantul ?i-a modificat ac?iunea ini?ial? ar?tând c? în?elege s? se judece în contradictoriu cu Statul Român reprezentat prin Ministerul Finan?elor ?i solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 495.000 ron cu titlu de desp?gubiri pentru înc?lcarea mai multor drepturi pe perioada deten?iei.

S-a ar?tat astfel de c?tre reclamant c? a fost re?inut ilegal timp de 11 ore ?i 30 de minute cu ocazia eliber?rii sale condi?ionate întrucât prin sentin?a penal? nr. 3487/16.12.2004 a Judec?toriei Bac?u s-a dispus liberarea condi?ionat?, aceast? hot?râre nu a fost recurat?, astfel c? reclamantul trebuia s? fie pus efectiv în libertate la data de 21.12.2004 ori acest eveniment s-a petrecut a doua zi pe data de 22.12.2004 în jurul orelor 12.00.

S-a ar?tat de c?tre reclamant c? prin hot?rârea de condamnare i s-a interzis dreptul la vot m?sur? în contradic?ie cu practica CEDO sens în care s-a invocat hot?rârea pronun?at? în cauza Calmanovici versus România.

Reclamantul a solicitat desp?gubiri pentru interzicerea drepturilor p?rinte?ti ca „o m?sur? suplimentar? condamn?rii” ar?tând c? a fost înc?lcat astfel art. 8 din CEDO, sens în care a fost invocat? aceea?i cauz? mai sus men?ionat?.

Reclamantul a ar?tat ?i faptul c? în mod nejustificat prin hot?rârea de condamnare i-a fost interzis dreptul la asociere.

Au fost depuse înscrisuri de c?tre reclamant în sus?inerea cererii respectiv xerocopii dup? sentin?a penal? nr. 3487 din 16.12.2004 a Judec?toriei Bac?u, hot?rârea pronun?at? de CEDO în cauza Calmanovici versus România.

Prin întâmpinarea formulat? de pârât? au fost invocate excep?ia inadmisibilitii pentru faptul c? situa?iile expuse de reclamant nu se încadreaz? în dispozi?iile art. 504 Cod procedur? penal? precum ?i excep?ia prescrip?iei dreptului la ac?iune pe motiv c? ac?iunea a fost introdus? dup? expirarea termenului de 18 luni prev?zut de art. 506 al. 2 Cod procedur? penal?.

În cauz? a fost audiat martorul P.M. propus de reclamant.

La cererea reclamantului instan?a a solicitat rela?ii de la Penitenciarul Bac?u ?i Penitenciarul Jilava.

Analizând probatoriul administrat, instan?a re?ine urm?toarele:

Privitor la excep?ia inadmisibilitii se observ? c? reclamantul ?i-a întocmit ac?iunea pe prevederile dreptului comun în materia r?spunderii civile delictuale respectiv art. 998, 999 Cod civil iar nu pe prevederile art. 504 Cod procedur? penal?.

În cuprinsul ac?iunii au fost invocate o serie de erori judiciare cuprinse în hot?rârea de condamnare a reclamantului, altele decât cele limitativ prev?zute de art. 504 Cod procedur? penal? care se refer? la condamnarea pe nedrept sau privarea ori restrângerea de libertate în mod nelegal.

În raport de aceste împrejur?ri excep?ia inadmisibilitii nu este întemeiat?.

Tot pe considerentul temeiului juridic ales de c?tre reclamant, termenul de prescrip?ie este cel general de 3 ani iar nu cel prev?zut de art. 506 al. 2 Cod procedur? penal?.

Cu privire la data de la care curge termenul de prescrip?ie se observ? c? prin hot?rârea de condamnare au fost interzise drepturile prev?zute de art. 64 Cod penal pe durata ?i în condi?iile prev?zute de art. 71 Cod penal, a?adar reclamantul a fost privat de aceste drepturi pe durata execut?rii pedepsei. Prin durata execut?rii pedepsei se în?elege nu numai perioada efectiv? de deten?ie ci ?i cea de liberare condi?ionat?. Astfel, în raport de pedeapsa final? aplicat? acestuia de 6 ani închisoare, se consider? executat? la 25.04.2006, dat? de la care curge termenul de prescrip?ie, astfel c? în raport de data depunerii ac?iunii 21.01.2008 aceasta nu este prescris?.

Privitor la fondul cauzei se re?in urm?toarele:

Sus?inerile privitoare la interzicerea dreptului de asociere de c?tre autoritile judiciare au la baz? împrejurarea pretins? de c?tre reclamant c? acestuia i s-a re?inut gre?it calitatea de „administrator” atât în rechizitoriu cât ?i prin hot?rârea de condamnare. Se tinde astfel la o reanalizare a situa?iei de fapt re?inut? de c?tre instan?a care a solu?ionat dosarul penal printr-o hot?râre definitiv?, aspect care în mod evident nu poate fi primit de c?tre instan.

Privitor la re?inerea nelegal? în penitenciar dup? data în care reclamantul ar fi trebuit s? fie pus în libertate se re?ine c? acesta nu a f?cut dovada faptului c? ar fi trebuit s? fie pus în libertate la data de 21.12.2004 iar nu la data de 22.12.2004 astfel cum s-a comunicat instan?ei prin adresa cu nr. C/41274/PBBC/03.11.2008 a Penitenciarului Bac?u.

Se observ? astfel c? sentin?a penal? nr. 3487 din 16.12.2004 a Judec?toriei Bac?u prin care s-a dispus liberarea condi?ionat? a fost pronun?at? cu apel în 3 zile de la comunicare iar reclamantul nu a f?cut dovada c? aceast? hot?râre a devenit definitiv? ?i deci executorie la data de 21.12.2004 atunci când se pretinde de c?tre reclamant c? ar fi trebuit s? fie pus în libertate.

Sunt în schimb fondate sus?inerile reclamantului privitoare la gre?ita interzicere a dreptului la vot ?i a drepturilor p?rinte?ti în contradic?ie cu practica CEDO inclusiv în hot?rârile pronun?ate fa de statul român.

Astfel, în hot?rârea pronun?at? în cauza Hirst Marea Britanie instan?a european? a stabilit c? interzicerea dreptului la vot constituie o înc?lcare a dreptului garantat de art. 3 din Protocolul I la Conven?ia European?.

Aceast? solu?ie a fost re?inut? ?i în hot?rârea pronun?at? în cauza Calmanovici versus România din 01.07.2008.

De asemenea, în hot?rârile pronun?ate în cauzele Sabou ?i Pârc?lab vs. România ?i Calmanovici vs. România instan?a a stabilit c? interzicerea drepturilor p?rinte?ti pe perioada execut?rii pedepsei în mod automat, f?r? un control din partea unui tribunal în func?ie de categoria de infrac?iuni ?i în func?ie de interesul minorului nu corespunde exigen?ei primordiale de a satisface interesul minorului ?i de a atinge un scop legitim, întrucât infrac?iunile pentru care a fost condamnat reclamantul nu au nici o leg?tur? cu rela?ia sa p?rinteasc? cu copilul.

La data condamn?rii reclamantul avea un copil minor n?scut la 26.07.1985.

În consecin instan?a constat? c? reclamantului i-au fost înc?lcate drepturile prev?zute de art. 8 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului ?i de art. 3 din Protocolul I la Conven?ie.

Este de men?ionat ?i faptul c? în prezent instan?ele din România nu mai procedeaz? la interzicerea în mod automat ca efect al condamn?rii a dreptului la vot ?i a drepturilor p?rinte?ti.

Cu privire la desp?gubirile solicitate de c?tre reclamant instan?a va avea în vedere aceea?i practic? a instan?ei europene astfel c? va acorda desp?gubiri morale într-un cuantum modic urmând a fi admis? în parte ac?iunea.