Anulare act emis de autoritati publice locale

Sentinţă civilă 239 din 06.07.2009


R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

Complet specializat in soluţionarea litigiilor de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr.1456/109/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 239/CA

Şedinţa publică de la 06 iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE M. P

Grefier D. I. C.

Pe rol fiind  soluţionarea, în primă instanţă a litigiului de contencios administrativ intervenit între reclamant F. G. C., cu domiciliul în comuna L. C., sat L. C., judeţul Argeş, în contradictoriu cu INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ, cu sediul în municipiul Piteşti, P. ., nr. ., judeţul Argeş, având ca obiect anulare act emis de autorităţi publice locale.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc la data de 29.06.2009 şi au fost consemnate prin încheierea de şedinţă pronunţată la acea dată, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitatea  părţilor de a depune la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea la data de 06.07.2009, când a pronunţat următoarea hotărâre:

INSTANŢA

Deliberând constată:

Prin cererea înregistrată la data de 23.04.2009, reclamantul F. G. C. a formulat cerere de suspendare a executării Ordinului nr.63/23.03.2009, emis de INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ.

În motivarea cererii reclamantul a arătat că la data de 23.03.2009 prin ordinul sus menţionat s-a ordonat suspendarea exercitării dreptului  său de a conduce autovehicule până la rămânerea definitivă  şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

A mai arătat reclamantul că acest ordin este  neîntemeiat în drept şi în fapt, iar la momentul emiterii sale nu exista nici o acţiune pe rolul Judecătoriei Piteşti prin care s-ar constata existenţa unui drept, acţiune de altfel inadmisibilă datorită lipsei de interes a  reclamantului.

De asemenea, ordinul contestat încalcă condiţia respectării competenţei materiale a  Direcţiei  regim permise de conducere şi înmatriculare din cadrul MIRA, aşa încât acesta nu poate fi socotit valabil.

Pe cale de excepţie, ordinul contestat este unui inexistent întrucât nu prezintă nici măcar aparenţa de legalitate,  deoarece încălcarea  legii este atât de evidentă, încât oricine o poate sesiza.

Reclamantul a mai precizat că până în prezent nu a fost sancţionat contravenţional şi nici cercetat sau urmărit penal pentru săvârşirea vreunei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice,  a obţinut permisul de conducere în mod legal, întrunind toate condiţiile cerute de lege  şi nici nu se regăseşte în vreuna din situaţiile  prev.de art.114, 116 din OUG 195/2002 republicată.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe disp.artr.14 din Legea 554/2004.

La dosarul cauzei au fost depuse înscrisuri.

Examinând materialul probator administrat, tribunalul constată următoarele:

Prin Ordinul nr.63/23.03.2009, emis de pârât a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule reclamantului, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

S-a dispus totodată,  ca titularul să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază,  are reşedinţa sau, după caz,  rezidenţa normală,  în termen de 5 zile de la comunicarea Ordinului, pentru a preda permisul de conducere.

Se reţine în considerentele Ordinului că la baza emiterii lui, s-a avut în vedere  acţiunea în anulare ce formează obiectul dosarului înregistrat la Judecătoria Piteşti la data de 24.03.2009.

În ceea ce priveşte aplicabilitatea art.14 alin.1 din  Legea 554/2004,  în speţă,  legea prevede următoarele:”1) În cazuri bine justificate şi pentru  prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art.7 , a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară  instanţei competente să dispună  suspendarea executării actului administrativ unilateral, până la pronunţarea instanţei de fond”.

Cele două condiţii – cazul bine justificat şi paguba iminentă – trebuie îndeplinite cumulativ.

În ceea ce priveşte prima condiţie, tribunalul constată că aceasta este îndeplinită prin însuşi contextul legislativ în baza căruia  permisul de conducere a fost reţinut.

În acest sens, art.101 şi art.102 din OUG 195/2002 republicată contravin OUG 9/2009.

În speţă, pârâtul nu a dovedit că reclamantul s-ar afla într-unul din cazurile prev.de art.101 şi art.102 din OUG 195/2002 republicată, acesta bucurându-se de prezumţia de nevinovăţie.

De asemenea, şi cea de-a doua condiţie prev.de textul de lege este îndeplinită.

Potrivit art.7 pct.1 din CEDO: „nicio pedeapsă fără lege. 1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau o omisiune care,  în momentul în care a fost săvârşită,  nu  constituie infracţiune,  potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea,  nu se poate aplica o pedeapsă mai severă decât aceea care era aplicabilă  în momentul săvârşirii infracţiunii”.

Reclamantul invocă astfel – prin reţinerea permisului de conducere – limitări ale vieţii sale publice şi private,  în contextul în care nu s-a dovedit că ar fi săvârşit o faptă sancţionată de legea penală (vezi art.6 pct.2 CEDO).

Faţă de aceste considerente şi în conformitate cu textele de lege sus menţionate, tribunalul urmează  a admite cererea.

Va dispune suspendarea executării  Ordinului nr.63 din 23.03.2009 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, privind suspendarea exercitării  dreptului de a conduce autovehicule reclamantului, până la pronunţarea instanţei de fond, în mod irevocabil.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei procedurii prealabile invocată de pârât, tribunalul urmează a o respinge, având în vedere că Ordinul emis de către  prefect nu intră în categoria actelor administrative prevăzute de art.2 lit.c din Legea 554/2004.

Mai mult, printre atribuţiile  Instituţiei prefectului nu intră şi aceea de a suspenda un permis de conducere, motiv pentru care excepţia invocată va fi respinsă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei procedurii prealabile invocată de pârâtul INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ.

Admite cererea formulată de reclamantul F. G. C., cu domiciliul în comuna L. C., sat L. C., judeţul Argeş, în contradictoriu cu INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI ARGEŞ, cu sediul în municipiul Piteşti, P. V. ., nr. 1, judeţul Argeş

Dispune suspendarea executării Ordinului nr.63/23.03.2009 emis de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, privind suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule reclamantului, până la pronunţarea instanţei de fond, în mod irevocabil.

Executorie.

Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 06.07.2009, la Tribunalul Argeş, secţia civilă, Complet specializat contencios administrativ şi fiscal.

PREŞEDINTE ,

M. P.

Grefier,

D.-I. C.