Recurs. Anulare proces verbal de control emis de i.t.m.

Decizie 1815 din 21.09.2017


Recurs. Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.

- art. 16 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii

În mod nejudicios a admis prima instanţă acţiunea formulată de reclamanta SC (...) SRL în contradictoriu cu pârât INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI (...) şi în consecinţă a anulat procesul verbal de control seria (...) (...)/15.03.2016 emis de pârât.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 29.02.2016 la societatea reclamantă, s-a constatat că societatea organizează cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitor bătrâni la domiciliu şi cursuri de iniţiere în limba germană, având încheiate convenţii civile de prestări servicii cu persoanele care participă în calitate de formatori la acele cursuri. Astfel, au constatat că au încheiate convenţii civile, în calitate de formatori, următoarele persoane: (...) pentru perioadele 04.09.2014 – 16.10.2014, 20.01.2016 – 11.03.2016; (...) pentru perioadele: 03.10.2014 – 08.11.2014, 07.11.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 – 21.08.2015, 07.10.2015 – 28.11.2015; (...) pentru perioadele 02.12.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 –n 21.08.2015, 05.10.2015- 28.11.2015.

Obiectul acestor convenţii îl reprezintă cursuri de iniţiere în limba germană şi cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

S-a apreciat ca că acele convenţii civile sunt ilegale deoarece maschează contractele de muncă, iar activitatea de formator prestată a avut un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, apreciind astfel că trebuiau încheiate contracte individuale de muncă pentru persoanele care au prestat activitate în baza unor convenţii civile.

S-au dispus măsuri referitoare la încheierea contractelor de muncă, cu toate consecinţele ce decurg din încheierea acestora.

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu şi presupune un raport de muncă dependent şi de subordonare între salariat şi angajator.

Totodată, potrivit art.16 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii "contractul individual de muncă se încheie In baza consimţământului părţilor, în forma scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă".

În speţă sunt îndeplinite condiţiile menţionate în Codul muncii care impun încheierea de către societatea reclamantă a contractelor individuale de muncă pe numele a trei formatori, în sensul că, activitatea desfăşurată de numiţii (...), (...) şi (...) privind organizarea unor cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitor bătrâni la domiciliu precum şi a unor cursuri de iniţiere în limba germană se circumscrie unui raport de muncă, având un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, fiind în acelaşi timp o activitate remunerată, motiv pentru care măsurile dispuse în privinţa lor sunt legale şi temeinice. Cu titlu de exemplu, este de menţionat că, în cuprinsul perioadei 03.10.2014-28.11.2015 numita (...) a avut încheiate 5 convenţii de prestări servicii prestând activitate în cadrul societăţii o perioadă cumulată de aproximativ 8 luni, în cuprinsul celor 13 luni.

Încheierea unor astfel de contracte de muncă se impune întrucât, persoanele pentru care s-au încheiat aceste convenţii civile nu beneficiază de o serie de drepturi ce decurg din calitate de salariat în baza unui contract individual de muncă cum ar fi vechimea în muncă, măsuri de protecţie în caz de concediere, accidente de muncă, concediu de odihnă.

De menţionat şi faptul că, ulterior întocmirii actelor contestate, societatea s-a conformat măsurilor dispuse de inspectorii de muncă prin procesul-verbal de control, încheind pentru numiţii (...), (...) şi (...) contracte de muncă pe durată nedeterminată, cu data începerii activităţii 23.03.2016, pentru ocupaţia/meseria de formator cu o durată a timpului de muncă de 20 ore sau 43 ore pe lună, pe care le-a transmis în Revisal.

Decizia nr. 1815 din 21.09.2017

Prin Sentinţa nr. 1981/CA din 27.10.2016 Tribunalul (...) a admis acţiunea formulată de reclamanta SC (...) SRL având C.U.I. (...), cu sediul în (...), str. (...), judeţul (...) în contradictoriu cu pârât INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI (...) cu sediul în (...), str. (…), judeţul (...) şi în consecinţă:

A anulat procesul verbal de control seria (...) (...)/15.03.2016 emisă de pârât.

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că în urma controlului efectuat la societatea reclamantă s-a constatat că societatea organizează cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitor bătrâni la domiciliu şi cursuri de iniţiere în limba germană, având încheiate convenţii civile de prestări servicii cu persoanele care participă în calitate de formatori la acele cursuri. Astfel au constatat că au încheiate convenţii civile, în calitate de formatori, următoarele persoane: (...) pentru perioadele 04.09.2014 – 16.10.2014, 20.01.2016 – 11.03.2016; (...) pentru perioadele: 03.10.2014 – 08.11.2014, 07.11.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 – 21.08.2015, 07.10.2015 – 28.11.2015; (...) pentru perioadele 02.12.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 – 21.08.2015, 05.10.2015- 28.11.2015.

Obiectul acestor convenţii îl reprezintă cursuri de iniţiere în limba germană şi cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

S-a apreciat că acele convenţii civile sunt ilegale deoarece maschează contractele de muncă, iar activitatea de formator prestată a avut un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, apreciind astfel că trebuiau încheiate contracte individuale de muncă pentru persoanele care au prestat activitate în baza unor convenţii civile.

S-au dispus măsuri referitoare la încheierea contractelor de muncă, cu toate consecinţele ce decurg din încheierea acestora.

Pentru a analiza temeinicia măsurilor dispuse cu privire la cele 3 persoane, respectiv dacă este sau nu obligatoriu a se încheia contracte de muncă, este necesar a se stabili în concret natura relaţiilor dintre reclamantă şi formatorii profesionali.

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu şi presupune un raport de muncă dependent şi de subordonare între salariat şi angajator.

În realitate, între reclamantă şi formatorii profesionali există o oarecare dependenţă şi subordonare, dar acestea privesc doar condiţiile desfăşurării activităţii, respectiv folosind baza materială a reclamantei, respectarea prevederilor regulamentului intern, respectarea termenelor de predare a lucrărilor, respectarea confidenţialităţii cursanţilor, dar serviciul prestat, obiect al convenţiei civile nu este subordonat şi dependent, în sensul că prestatorul serviciului este liber să conceapă şi/sau îşi organizeze suportul de curs, să structureze programa de pregătire, să aleagă metoda de comunicare/predare, să evalueze cursanţii, să întocmească subiectele pentru examenele de absolvire.

Contractele de prestări servicii încheiate au ca obiect un serviciu determinat şi nu o muncă, respectiv predarea unui anumit curs de pregătire profesională şi nu pot fi asimilate contractelor cadrelor didactice care lucrează în condiţiile legii învăţământului şi au o programă prestabilită.

În realitate, deşi denumite generic „contract de prestări servicii” contractele încheiate cu formatorii îndeplinesc caracteristicile unor contracte de antrepriză, astfel cum acesta este definit de art. 1851 Cod civil formatorul obligându-se să presteze un serviciu de pregătire profesională pentru reclamantă în calitate de beneficiar în schimbul unui preţ.

Faţă de cele anterior menţionate, instanţa a apreciat, contrar celor reţinute prin actul de control, că raporturile stabilite între reclamantă şi formatori nu constituie raporturi de muncă şi prin urmare a anulat constatările, reţinerile şi măsurile privind obligativitatea încheierii contractelor individuale de muncă pentru cei 3 de formatori cu care reclamanta a încheiat convenţii civile de prestări servicii, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta.

Faţă de considerentele ce preced, în temeiul disp. art. 8 şi art. 18 din Legea nr. 554/2004 a admis în parte acţiunea formulată, în limitele anterior arătate şi conform dispozitivului.

Cheltuieli de judecată nu s-au acordat, nefiind solicitate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI (...), solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi menţinerea ca legale a măsurilor dispuse prin procesul verbal de control seria (...) nr.(...)/15.03.2016.

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurentul a arătat că, deşi instanţa a recunoscut existenţa unei dependenţe şi subordonare între reclamantă şi formatorii profesionali, a considerat că această subordonare nu este suficientă pentru a o interpreta ca relaţii de subordonare specifică raporturilor de muncă.

Susţine că în prezenta cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de pct. 2.1. al art. 7 alin. (1) din Codul fiscal, ca activitatea prestată de formatori să fie calificată activitate dependentă, impunându-se încheierea contractelor individuale de muncă.

În fapt, arată că în data de 29.02.2016, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului control relaţii de muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului (...) au efectuat un control la societate cu privire la modul în care se respectă legislaţia muncii.

Din documentele verificate cu ocazia controlului s-a constatat că societatea organizează cursuri de calificare în ocupaţia de îngrijitor bătrâni la domiciliu şi cursuri de iniţiere în limba germană, având încheiate convenţii civile de prestări servicii cu persoanele care participă în calitate de formatori la aceste cursuri. Astfel următoarele persoane în calitate de formatori au încheiate convenţii civile pentru anumite perioade cu societatea: (...) pentru perioadele 04.09.2014-16.10.2014, 29.01.2016-11.03.2016, (...) pentru perioadele 03.10.2014-08.11.2014, 07.11.2014-11.12.2014, 04.05.2015-26.06.2015, 03.07.2015-21.08.2015, 07.10.2015-28.11.2015, (...) pentru perioadele 02.12.2014-11.12.2014, 04.05.2015-26.06.2015, 03.07.2015-21.08.2015, 05.10.2015-28.11.2015.

Consideră că aceste convenţii civile sunt ilegale deoarece maschează contractele de muncă. Activitatea de formator prestată de susnumitele a avut un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, motiv pentru care trebuiau încheiate contracte individuale de muncă pentru persoanele care au prestat activitate în baza unor astfel de convenţii civile. Astfel arătă că în cuprinsul perioadei 03.10.2014-28.11.2015 numita (...) a avut încheiate 5 convenţii de prestări servicii prestând activitate în cadrul societăţii o perioadă cumulată de aproximativ 8 luni, în cuprinsul celor 13 luni.

Persoanele pentru care s-au încheiat aceste convenţii civile nu beneficiază de o serie de drepturi ce decurg din calitate de salariat în baza unui contract individual de muncă cum ar fi vechimea în muncă, măsuri de protecţie în caz de concediere, accidente de muncă, concediu de odihnă.

La data controlului nu s-au prezentat contracte individuale de muncă încheiate la SC (...) SRL pentru numitele (...), (...), (...) pentru perioadele în care acestea au încheiate convenţii civile, fapt ce încalcă prevederile art.16 alin.1 din Legea nr.53/2003 republicată.

Conform extrasului Revisal, societatea a înţeles să se alinieze prevederilor Codului Muncii în ceea ce priveşte încheierea contractelor de muncă pentru formatorii din cadrul societăţii, în sensul că numitelor (...), (...) şi (...) li s-au transmis în Revisal contracte de muncă încheiate pe durata nedeterminată cu data începerii activităţii 23.03.2016, pentru ocupaţia/meseria de formator cu o durată a timpului de muncă de 20 ore sau 43 ore pe lună.

În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii: "Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în forma scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă".

Urmare deficienţelor constatate pentru intrarea în legalitate s-au dispus ca măsuri încheierea contractelor individuale de muncă pentru (...), (...) şi (...) pentru perioadele menţionate la pagina 1 din întâmpinare şi transmiterea acestora în REVISAL .

În drept, recurentul a invocat Legea nr. 53/2003 şi Legea nr. 544/2004.

Intimata, legal citată, nu şi-a precizat poziţia faţă de prezentul recurs.

Instanţa de recurs, analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a constatat următoarele:

În mod nejudicios a admis prima instanţă acţiunea formulată de reclamanta SC (...) SRL în contradictoriu cu pârât INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI (...) şi în consecinţă a anulat procesul verbal de control seria (...) (...)/15.03.2016 emis de pârât.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 29.02.2016 la societatea reclamantă, s-a constatat că societatea organizează cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitor bătrâni la domiciliu şi cursuri de iniţiere în limba germană, având încheiate convenţii civile de prestări servicii cu persoanele care participă în calitate de formatori la acele cursuri. Astfel, au constatat că au încheiate convenţii civile, în calitate de formatori, următoarele persoane: (...) pentru perioadele 04.09.2014 – 16.10.2014, 20.01.2016 – 11.03.2016; (...) pentru perioadele: 03.10.2014 – 08.11.2014, 07.11.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 – 21.08.2015, 07.10.2015 – 28.11.2015; (...) pentru perioadele 02.12.2014 – 11.12.2014, 04.05.2015 – 26.06.2015, 03.07.2015 –n 21.08.2015, 05.10.2015- 28.11.2015.

Obiectul acestor convenţii îl reprezintă cursuri de iniţiere în limba germană şi cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitoare bătrâni la domiciliu.

S-a apreciat ca că acele convenţii civile sunt ilegale deoarece maschează contractele de muncă, iar activitatea de formator prestată a avut un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, apreciind astfel că trebuiau încheiate contracte individuale de muncă pentru persoanele care au prestat activitate în baza unor convenţii civile.

S-au dispus măsuri referitoare la încheierea contractelor de muncă, cu toate consecinţele ce decurg din încheierea acestora.

În conformitate cu prevederile Codului Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu şi presupune un raport de muncă dependent şi de subordonare între salariat şi angajator.

Totodată, potrivit art.16 din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii "contractul individual de muncă se încheie In baza consimţământului părţilor, în forma scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului. Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă".

În speţă sunt îndeplinite condiţiile menţionate în Codul muncii care impun încheierea de către societatea reclamantă a contractelor individuale de muncă pe numele a trei formatori, în sensul că, activitatea desfăşurată de numiţii (...), (...) şi (...) privind organizarea unor cursuri de calificare în ocupaţia îngrijitor bătrâni la domiciliu precum şi a unor cursuri de iniţiere în limba germană se circumscrie unui raport de muncă, având un caracter de regularitate în cadrul societăţii şi nu unul ocazional, fiind în acelaşi timp o activitate remunerată, motiv pentru care măsurile dispuse în privinţa lor sunt legale şi temeinice. Cu titlu de exemplu, este de menţionat că, în cuprinsul perioadei 03.10.2014-28.11.2015 numita (...) a avut încheiate 5 convenţii de prestări servicii prestând activitate în cadrul societăţii o perioadă cumulată de aproximativ 8 luni, în cuprinsul celor 13 luni.

Încheierea unor astfel de contracte de muncă se impune întrucât, persoanele pentru care s-au încheiat aceste convenţii civile nu beneficiază de o serie de drepturi ce decurg din calitate de salariat în baza unui contract individual de muncă cum ar fi vechimea în muncă, măsuri de protecţie în caz de concediere, accidente de muncă, concediu de odihnă.

De menţionat şi faptul că, ulterior întocmirii actelor contestate, societatea s-a conformat măsurilor dispuse de inspectorii de muncă prin procesul-verbal de control, încheind pentru numiţii (...), (...) şi (...) contracte de muncă pe durată nedeterminată, cu data începerii activităţii 23.03.2016, pentru ocupaţia/meseria de formator cu o durată a timpului de muncă de 20 ore sau 43 ore pe lună, pe care le-a transmis în Revisal.

Pentru aceste motive, Curtea a admis recursul în contencios administrativ declarat de recurentul-pârât INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL JUDEŢULUI (...) împotriva Sentinţei nr. 1981/CA din 27.10.2016 pronunţată de Tribunalul (...) pe care a casat-o în tot şi, rejudecând fondul, a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC (...) SRL în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului (...).

Fără cheltuieli de judecată în fond şi în recurs.