Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Decizie 47 din 05.05.2009


Dosar nr. 1200/214/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 102

Şedinţa publică de la 05 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE : R. T.

Judecător: V.T.

Grefier: G. G

S-a luat în examinare pentru soluţionare apelul declarat de petenţii  C.S. şi C.I., împotriva  sentinţei civile nr.1172 din data de 04.11.2008, pronunţată de Judecătoria Costeşti în dosarul nr. 1200/214/2008, intimaţi fiind  M.G. şi M.I.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns: avocat P.F. pentru  apelanţii-petenţi şi intimaţii personal.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat P.F. depune la dosar împuternicire avocaţială de reprezentare juridică a apelanţilor-petenţi şi arată că semnătura aflată pe cererea de apel îi aparţine. Arată că a formulat şi se află pe rolul Judecătoriei Piteşti în curs de soluţionare dosarul nr.103/280/2009 având ca obiect „acţiune în anulare” precum şi plângere penală aflată în curs de soluţionare pe rol la Serviciul de Investigare a Fraudelor-I.P.J. Argeş pentru care depune la dosar adresa nr.13102/05.03.2009 şi solicită suspendarea prezentei cauze până la soluţionarea dosarului penal.

Intimaţii având pe rând cuvântul arată că se opun la cererea de suspendare a cauzei formulată de avocatul apelanţilor-petenţi întrucât nu a fost cercetat penal şi solicită verificarea acestui aspect şi să fie avut în vedere de către instanţă memoriul depus la dosar.

Tribunalul respinge ca neintemeiata cererea de suspendare a cauzei întemeiată pe disp. art.244 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă, formulată de avocatul apelanţilor-petenţi, având în vedere că din adresa depusă la dosar nu rezultă că s-a început urmărirea penală cu privire la vreo infracţiune care să aibă incidenţa în cauză.

Avocatul apelanţilor-petenţi solicită suspendarea judecării cauzei potrivit art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea dosarului nr. 103/280/2009 al Judecătoriei Piteşti, cu menţiunea că acest dosar este suspendat la randul sau.

Intimaţii având pe rând cuvântul arată că se opun la cererea de suspendare întemeiată pe disp. art.224 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă.

Tribunalul respinge cererea de suspendare a judecării cauzei potrivit art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă, formulată de avocatul apelanţilor-petenţi, având în vedere că dispoziţiile art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă reglementează un caz de suspendare facultativă şi că dosarul nr. 103/280/2009 al Judecătoriei Piteşti este suspendat la randul sau, astfel cum reiese din inscrisul depus in sedinta-fila 30, iar prin admiterea cererii de suspendare a prezentei cauze s-ar tergiversa nejustificat soluţionarea cauzei.

Avocatul apelanţilor-petenţi arată că nu are cereri de formulat si nici probe de solicitat.

Intimaţii având pe rând cuvântul arată că nu au cereri de formulat.

Tribunalul, având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul asupra apelului.

Avocatul apelanţilor-petenţi solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat. Arată că în speţă contractul îndeplineşte condiţiile de formă, dar nu a fost plătit preţul. În faţa Judecătoriei Costeşti, intimaţii au recunoscut că nu au înmânat petenţilor suma de bani şi au înlocuit două contracte fără ipotecă cu unul cu ipotecă. Solicită pe fond admiterea plângerii şi dispunerea radierii din Cartea funciară a însemnelor ipotecii, fără cheltuieli de judecată.

Intimaţii având pe rând cuvântul arată că nu au predat banii când s-au prezentat la notariat, dar există un al doilea contract sub semnătură privată. Sumele din cele doua contracte au fost cumulate intr-unul singur-cel autentic. Solicită cheltuieli de judecată.

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de faţă, deliberând constată:

La data de  23.09.2008, petenţii C.S. şi C.I. au chemat în judecată pe intimaţii M.G. şi M.I.,  solicitand anularea încheierii de carte funciară nr. 3090/01.09.2008 prin care s-a dispus înscrierea dreptului de ipotecă în favoarea intimaţilor, asupra imobilului proprietatea petenţilor, înscris în cartea funciară nr.65 a unităţii administrativ teritoriale Negraşi, cu nr. cadastral 85 si notarea dreptului de interdictie.

În motivarea plangerii, petenţii arată că au convenit împreună cu intimaţii să împrumute de la aceştia suma de 60.000 EURO şi s-au deplasat la Biroul Notarial C. I. pentru perfectarea contractului. În timpul redactării contractului au luat la cunoştinţă faptul că intimaţii nu aveau asupra lor suma de bani şi au promis că vor primi împrumutul convenit la 01.09.2008. Deşi nu au primit suma de bani stipulată în contractul de împrumut au fost de acord să semneze contractul şi s-a convenit ca toate documentele să rămână la notar până când vor primi suma de bani respectivă. La data de 01.09.2008, au cerut de la intimaţii împrumutători suma de bani iar aceştia au spus că nu vor mai da împrumutul, dându-le de înţeles că au fost păcăliţi.

Datorită faptului că nu au primit suma de 60.000 EURO, solicită să se dispună radierea din cartea funciară a menţiunilor privitoare la ipotecă.

Prin întâmpinarea formulată, intimaţii arată că au împrumutat familiei C. mai multe sume de bani atât în LEI cât şi în EURO, respectiv odată suma de 80.000 RON – la 17.10.2007, apoi 35.000 EURO – la 21.07.2008, iar la 27.08.2008 au mai solicitat încă 30.000 EURO. Deoarece petenţii nu au onorat achitarea celor două împrumuturi părţile au convenit să cumuleze într-un singur contract suma de 60.000 EURO, contract de împrumut cu garanţie imobiliară nr.3176/29.08.2008. Petentul, a mai împrumutat şi alte sume de bani de la diverse persoane, aşa cum rezultă din actele anexate întâmpinării.

La dosarul cauzei au fost depuse inscrisuri si anume: contract de împrumut sub semnătură privată de 35.000 EURO, contract de împrumut autentificat pentru suma de 80.000 LEI, contract de împrumut cu garanţie imobiliară nr. 3176/29.08.2008 pentru 60.000 EURO, încheierea nr.3090/01.09.2008, declaraţia intimatului autentificată sub nr.2118/2008, contract de împrumut pentru 40.000 EURO încheiat de petent cu numitul B.E. şi sent.civ. nr.2726/2008 a Judecătoriei Piteşti privind pe intimat B. E.

Judecătoria Costeşti, prin sentinţa civilă nr.1172 din 4 noiembrie 2008 a respins plângerea formulată de petenţi ca inadmisibilă

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin încheierea de carte funciară nr. 3090/01.09.2008 s-a dispus înscrierea dreptului de ipotecă în favoarea intimaţilor, asupra imobilului proprietatea petenţilor, înscris în cartea funciară nr.65 a unităţii administrativ teritoriale N., cu nr. cadastral 85.

La baza înscrierii dreptului de ipotecă, a stat contractul de împrumut cu garanţie imobiliară nr. 3176/29.08.2008. Această menţiune este conformă cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr.7/1996, în partea a III-a, a cărţii funciare, fiind înscrise ipotecile.

Prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară aflat la fila 4 dosar, petenţii au declarat că au primit la 29.08.2008, data autentificării actului suma de 60.000 EURO şi au fost de acord cu instituirea ipotecii asupra imobilului pe care aceştia îl deţin în comuna N., sat B., având nr. cadastral – 85.

Scadenţa pentru restituire a fost prevăzută la 28.11.2008, contractul de împrumut  fiind declarat titlu executoriu conform art. 66 din Legea 36/1995. S-a consimţit înscrierea ipotecii asupra imobilului până la restituirea împrumutului.

În concluzie, aceste operaţiuni au fost executate în mod corect faţă de existenţa contractului de împrumut cu garanţie imobiliară care a stat la baza înscrierii privitoare la dreptul  de ipotecă al intimaţilor.

Nu se pot reţine vicii care ţin de procedura de înscriere în cartea funciară conform legii nr.7/1996, iar susţinerile petenţilor reprezintă de fapt apărări de fond privind însăşi existenţa sumei împrumutate. Aceştia susţin că în realitate nu au primit suma de 60.000 EURO de la intimaţi, chestiune care pune în discuţie însăşi valabilitatea contractului de împrumut, cu toate că în faţa notarului părţile au declarat că au primit această sumă.

Contestarea  contractului de împrumut se face în procedura dreptului comun şi nu pe calea plângerii reglementată de art. 50 din Legea nr.7/1996, motiv pentru care în baza art. 50, din menţionată lege, plângerea petenţilor a fost respinsă ca inadmisibilă.

Împotriva acestei sentinţe, au declarat apel  petenţii C.S. şi C.I., apel care nu a fost motivat.

Analizând cauza si sentinţa apelata in raport de dispoziţiile art. 292 alin. 2 C.pr.civila, fata de motivele invocate in fata primei instanţe, tribunalul apreciază ca apelul nu este fondat si sentinţa este legala si temeinica, pentru următoarele considerente:

Prin încheierea Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Costesti, purtând numărul 3090/01.09.2008-fila 5 dosar fond, încheiere împotriva căreia poarta plângerea de fata, a fost admisa cererea si a fost înscris dreptul de ipoteca in favoarea intimaţilor din prezenta cauza, in baza contractului de împrumut cu garantie imobiliara autentificat sub nr. 3176/29.08.2008 de BNP C. I., purtand asupra imobilului proprietatea petentilor C.S. si C.I., in suprafaţa de 3496 m.p teren si construcţie situat in com. N., sat B..

Petentii apelanţi au solicitat radierea ipotecii, contestând obligatia principala rezultata din contractul de imprumut.

Potrivit art. 33 din Legea 7/1996, in cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară.(4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

In cauza, petentii nu contesta practic nelegalitatea operatiunii de inscriere in cartea funciara a contractului de ipoteca, ci nelegalitatea contractului de imprumut care sta la baza contractului de ipoteca, aratand ca nu au primit si nu datoreaza suma menţionata in contractul de imprumut.

Cum potrivit art. 33 alin. 4 din Legea 7/1996, rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila (ceea ce nu este cazul), fie in urma unei hotarari irevocabile, (situatie in care in cazul de fata este necesara intai pronuntarea unei hotarari irevocabile prin care sa fie anulat contractul de imprumut contestat), tribunalul constata ca cererea nu poate fi admisa, intrucat reclamantii nu au solicitat mai intai anularea contractului de imprumut.

Pentru toate considerentele de mai sus, apreciind ca legala si temeinica sentinta apelata, tribunalul va respinge apelul ca nefondat.

In baza art. 274 C.pr.civila si art. 1169 C.civil, va fi respinsa cererea intimaţilor privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată, intrucat nu s-a facut dovada existentei si cuantumului acestor cheltuieli, prin depunerea la dosar a inscrisurilor doveditoare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de  petenţii  C.S. şi C.I., împotriva sentinţei civile nr.1172 din data de 04.11.2008, pronunţată de  Judecătoria Costeşti în dosarul nr. 1200/214/2008, intimaţi fiind M.G. şi M.I..

Respinge cererea intimaţilor privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 05 Mai 2009, la Tribunalul Argeş – Secţie Civilă.

Preşedinte,

R. T. Judecător,

V. T. Grefier,

G.G. ?