Plângere împotriva încheierii de carte funciară

Hotărâre 157 din 26.01.2012


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petenţii reclamanţi D.E., K.B. şi  B.J., în contradictoriu cu intimaţii pârâţi C.V., C.A-G., S.E., K.T., C.G., C.T., C.M-R. şi C.I., având ca obiect anularea încheierii CF.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se prezintă pentru reclamanţii lipsă, avocat E.F., lipsă fiind pârâţii.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Avocat E.F., pentru reclamanţi, arată că a studiat dosarul ataşat având nr. …/326/2008 al Judecătoriei X şi nu mai are alte cereri de probe de formulat, făcând menţiunea că în dosarul ataşat există toată documentaţia şi probele în vederea soluţionării prezentului dosar.

Nemaifiind alte cereri de probe de formulat, instanţa declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul în dezbateri.

Avocat E.F., pentru reclamanţi, având cuvântul în dezbateri, solicită admiterea acţiunii aşa cum  a fost formulată, în sensul anulării încheierii CF nr. 4...0 a OCPI Harghita, respectiv a se dispune anularea parţială a încheierii CF nr. 1934/27 iunie 2007 a BCPI X şi respingerea parţială a cererii numitului C.V. pentru întabularea în cartea funciară a Titlului de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007, de atribuire de număr cadastral 149 cf 99 CN, pentru suprafaţa de 14.076 mp, ce se suprapune cu suprafaţa cu care au fost puşi în posesie reclamanţii. Menţionează că în dosarul ataşat există toate probele necesare soluţionării prezentei cauze. Nu solicită cheltuieli de judecată.

Instanţa, conform art. 150 Cod procedură civilă, reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea formulată la această instanţă şi înregistrată sub nr. …/326/2011, din data de septembrie 2011, petenţii reclamanţi D.E., K.B. şi  B.J.,  toţi cu domiciliul ales la numitul T.D. din comuna B., judeţul Harghita, au solicitat în contradictoriu cu intimaţii pârâţi C.V., domiciliat în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, C.A-G., domiciliat în  comuna L., judeţul Harghita, S.E., domiciliată în comuna L., judeţul Harghita, K.T., domiciliată în comuna L., judeţul Harghita, C.G., domiciliat în comuna L., judeţul Harghita, C.T., C.M-R. şi C.I., toţi cu domiciliul în comuna L., judeţul Harghita, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea încheierii CF nr. 4...0 a OCPI Harghita, anularea parţială a încheierii de cf 1934/27 iunie 2007 a BCPI X şi respingerea parţială a cererii numitului C.V. din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita pentru întabularea în cartea funciară a Titlului de proprietate nr. 1...9/2007 de atribuire de număr cadastral 149 cf 99 CN pentru suprafaţa de 14076 mp, ce se suprapune cu suprafaţa cu care au fost puşi în posesie reclamanţii.

În motive se arată că, după defunctul K.I., pentru reclamanţi s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 1...3 din data de iunie 2006, pădure cu suprafaţa de 36400 mp, iar pentru pârâţi s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007, pentru suprafaţa de 226.600 mp, fără însă a se proceda la măsurarea în teren a acestei suprafeţe. Pârâtul C.V. a solicitat efectuarea unei documentaţii de întabulare şi atribuire a numărului cadastral. Suprafaţa măsurată de persoana care a întocmit documentaţia de întabulare, s-a constatat a nu fi identică cu cea existentă în teren, respectiv cu limitele pentru care s-a efectuat punerea în posesie a Titlului de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007, situaţie în care ing. D.H. a completat suprafaţa acestuia cu teren din cel pus în posesie pentru reclamanţi. La rândul lor, reclamanţii când au solicitat întabularea cu nr. cadastral, li s-a refuzat documentaţia deoarece suprafaţa de 14.076 mp era cuprinsă în numărul cadastral 150 atribuit pârâtului C.I.. Se arată în motive că, în dosarul nr. …/326/2008 al Judecătoriei X, la termenul din data de iunie 2011, s-a depus, la cererea instanţei, întreaga documentaţie de întabulare a Titlului de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007 şi de atribuire de număr cadastral 149 cf 99 CN, luându-se astfel la cunoştinţă de întregul conţinut al documentaţiei de întabulare. Astfel, din documentaţia depusă, s-a constatat că OCPI Harghita nu a convocat persoanele  autorizate care au întocmit cele două documentaţii de întabulare în vederea stabilirii tipului de suprapunere reală sau virtuală a imobilelor şi nu a epuizat toată procedura descrisă în art. 27 din Regulamentul de aplicare din anul 2006, privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru soluţionarea suprapunerilor virtuale sau reale, astfel încât întabulările dispuse nu corespund cu titlurile pe baza cărora  s-au efectuat în privinţa amplasamentelor şi suprafeţelor, acestea fiind anulabile. De asemenea, în dosarul nr. …/326/2008 al Judecătoriei X, s-a solicitat efectuarea unei expertize topografice, lucrare în care s-a constatat că amplasamentul din schiţa de  atribuire cu număr cadastral, nu este identic cu schiţele de punere în posesie, schiţele făcând şi ele parte din cuprinsul cărţii funciare, trebuind să corespundă cu actele originale de dobândire. Astfel, s-a formulat cerere de reexaminare în care s-a invocat lipsa procesului verbal de vecinătate, însă acest argument a fost respins pe considerentul că acest proces verbal este necesar doar în situaţia terenurilor intravilane, omiţându-se a se  corobora textele legale din care rezultă că procesul verbal este necesar şi în situaţia în care se măreşte suprafaţa, raportat la hotarele din teren. În speţă, faţă de hotarele din teren, documentaţia ce solicită a se modifica, a extins limitele în proprietatea reclamanţilor, motivele fiind explicate pe larg în raportul de expertiză topografică din dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X, pârâţilor urmând să li se completeze suprafaţa lipsă de către Comisia locală de fond funciar B., nefiind astfel justificat ca această lipsă să se suprapună peste suprafaţa cu care reclamanţii au fost puşi în posesie.

Se mai arată că, documentaţia de întabulare urma să fie respinsă deoarece nu îndeplinea condiţiile impuse de lege, fiind încălcate dispoziţiile art. 19 lit. k din Ordinul nr. 634/2006 din data de 13.10.2006, lipsind unui element esenţial şi anume procesul verbal de vecinătate, care este actul de constatare încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată şi prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute, în cazul în care există limite fizice, aşa cum prevede art. 1 ind. 1 din Ordinul nr. 634/2006 din data de 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, iar potrivit art. 19 (1) din acelaşi ordin, iar documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului care va cuprinde printre altele şi  procesul verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor-conform anexei nr. 18, de asemenea, potrivit art. 25 pct. 5 din acelaşi Ordin „Convocarea părţilor se face după cum urmează: a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire şi prin afişare la domiciliu/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor”, din documentaţia trimisă de OCPI X, nerezultând existenţa unui proces verbal de vecinătate.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 7/1996, republicată, privind cadastrul şi a publicitatea imobiliară.

În probaţiune, petenţii au depus, în copie, încheierea nr. 4...0 din data de 12.07.2011, eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară X şi raportul de expertiză tehnică întocmit de expert tehnic I.A. în dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X, dosar ce a fost trimis în rejudecare prin decizia civilă nr. 102 din data de 27 octombrie 2010, pronunţată în dosarul nr. .../326/2008 al Tribunalului Harghita, având ca obiect rectificare carte funciară.

La prezentul dosar a fost ataşat dosarul nr. …*/326/2008 al Judecătoriei X.Pârâţii, deşi legal citaţi, nu s-au prezentat în faţa instanţei şi nici nu au depus întâmpinare.

Examinându-se actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate, a probelor administrate şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 469 din data de 27 aprilie 2010, pronunţată în dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X, îndreptată ulterior, s-a dispus rectificarea întabulării dreptului de proprietate privind pe pârâtul C.V., efectuată în baza documentaţiei cadastrale întocmită de ing. D.O., prin eliminarea din nr. cad. 150, a suprafeţei de 14.076 mp ce se suprapune pe suprafaţa din Titlul de proprietate având nr. 1...3 eliberat la data de 27 iunie 2006, reţinându-se că, după defunctul K.I. s-a eliberat pentru reclamanţi Titlul de proprietate nr. 1...3 din iunie 2006 teren cu vegetaţie forestieră în suprafaţă de 36400 mp, iar pentru pârâtul C.V., după defunctul C.S., s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 1...9 din mai 2007 pentru suprafaţa de 30 ha şi 6400 mp teren cu vegetaţie forestieră, acesta din urmă solicitând  întocmirea unei documentaţii cadastrale pentru întabularea dreptului de proprietate dobândit prin titlul său, documentaţie ce a fost întocmită de expertul D.H..

Prin cererea formulată de numitul T.D., în numele reclamanţilor din dosarul nr. .../326/2008, cerere înregistrată sub nr. 2...1/2008 la Biroul de Carte Funciară X, s-a solicitat întabularea dreptului de proprietate dobândit de reclamanţi prin titlul lor  în baza documentaţiei cadastrale înregistrate la cererea reclamanţilor de către  SC T.C. SRL din X, cerere ce a fost respinsă prin încheierea CF nr. 2...1 din 10 septembrie 2008, motivată de faptul că imobilul retrocedat reclamanţilor se suprapune parţial cu corpul funciar având nr. cadastral 150 ca urmare a unei documentaţii cadastrale întocmite de un alt expert autorizat şi pentru faptul că nu s-a depus lucrarea cadastrală care să cuprindă rectificarea.

În dosarul menţionat, pârâtul C.V., prin întâmpinarea depusă, a arătat că, aşa cum reiese din Titlul de proprietate nr. 1...9 din data de 05.2007, este coproprietar asupra suprafeţei de teren înscrise, nefiind chemaţi în judecată şi celelalte persoane, mai mult, dreptul său de proprietate a fost înscris anterior dreptului de proprietate al reclamanţilor, iar pe fond, a arătat că, pentru a fi admisă cererea în rectificare, trebuie să se dovedească că înscrierea dreptului său nu a fost niciodată în concordanţă cu situaţia imobilului de la data efectuării înscrierii şi până în prezent, situaţie datorată unor erori de natură tehnică, respectiv documentaţii tehnice care stabilesc un amplasament eronat, măsurători greşite, mai mult, admisibilitatea acţiunii în rectificare fiind condiţionată de existenţa unei hotărâri judecătoreşti care să constate că a intervenit una din situaţiile expres prevăzute de art. 36 din Legea nr. 7/1996.

Prin urmare, în dosarul nr. .../326/2008, s-a dispus efectuarea unei expertize topografice pentru a se verifica dacă şi cât din imobilul înscris în titlul de proprietate al reclamanţilor se suprapune scriptic ori faptic pe imobilul înscris în titlul de proprietate al pârâtului C.V., din expertiză rezultând că atunci când s-au efectuat procesele verbale de punere în posesie nu s-au măsurat terenurile şi astfel pârâtul a fost pus în posesie cu o suprafaţă de 14076 mp, ce se suprapune peste terenul reclamanţilor, împrejurare necontestată.

Sentinţa civilă nr. 469 din data de  aprilie 2010, pronunţată în dosarul mai sus arătat, a fost apelată, iar prin decizia civilă nr. 102 din data de octombrie 2010, pronunţată în dosarul nr. .../326/2008 al Tribunalului Harghita,  cauza s-a trimis spre rejudecare, fiind admis astfel apelul formulat de apelantul C.V., pentru motivul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra calităţii celorlalţi coproprietari din titlul de proprietate eliberat pe seama apelantului C.V., nefiind astfel chemaţi în judecată toţi coproprietarii, astfel dosarul înregistrat sub nr. ...*/326/2011 al Judecătoriei X, în rejudecare, a fost suspendat prin încheierea civilă din data de septembrie 2011, conform art. 244 pct. 1 Cod procedură civilă, până la soluţionarea dosarului nr. …/326/2011 al Judecătoriei X.

Din analiza întregii documentaţii existente în dosarul suspendat, coroborate cu cea existentă în prezentul dosar, se constată că, după defunctul K.I., pentru reclamanţii din prezenta cauză, s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 1...3 din data de  iunie 2006, teren pădure cu suprafaţa de 36400 mp, iar pentru pârâţi s-a eliberat Titlul de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007, pentru suprafaţa de 226.600 mp, fără a se proceda la măsurarea în teren a acestei suprafeţe, pârâtul C.V. solicitând efectuarea unei documentaţii de întabulare şi atribuire a numărului cadastral.

 Astfel, suprafaţa măsurată de persoana care a întocmit documentaţia de întabulare, s-a constatat a nu fi identică cu cea existentă în teren, respectiv cu limitele pentru care s-a efectuat punerea în posesie a Titlului de proprietate nr. 1...9/3 mai 2007, situaţie în care ing. D.H. a completat suprafaţa acestuia cu teren din cel pus în posesie pentru reclamanţi.

 La rândul lor, reclamanţii, când au solicitat întabularea cu nr. cadastral, li s-a refuzat documentaţia deoarece suprafaţa de 14.076 mp era cuprinsă în numărul cadastral 150 atribuit pârâtului C.I..

În dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X, la termenul din data de iunie 2011, s-a depus, la cererea instanţei, întreaga documentaţie de întabulare a Titlului de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007 şi de atribuire de număr cadastral 149 cf 99 CN, părţile luând la cunoştinţă de întregul conţinut al documentaţiei de întabulare.

Se constată din documentaţia de întabulare a titlului menţionat, că OCPI Harghita nu a convocat persoanele  autorizate care au întocmit cele două documentaţii de întabulare în vederea stabilirii tipului de suprapunere reală sau virtuală a imobilelor şi nu a epuizat toată procedura descrisă în art. 27 din Regulamentul de aplicare din anul 2006, privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară pentru soluţionarea suprapunerilor virtuale sau reale, astfel încât întabulările dispuse nu corespund cu titlurile pe baza cărora  s-au efectuat, în privinţa amplasamentelor şi suprafeţelor.

În dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X, prin expertiza efectuată, s-a constatat că amplasamentul din schiţa de  atribuire cu număr cadastral, nu este identic cu schiţele de punere în posesie, schiţele făcând şi ele parte din cuprinsul cărţii funciare, trebuind să corespundă cu actele originale de dobândire.

Prin cererea de reexaminare formulată de petenţi, s-a invocat lipsa procesului verbal de vecinătate, însă acest argument a fost respins pe considerentul că acest proces verbal este necesar doar în situaţia terenurilor intravilane, omiţându-se a se  corobora textele legale din care rezultă că procesul verbal este necesar şi în situaţia în care se măreşte suprafaţa, raportat la hotarele din teren.

Se constată de asemenea, că documentaţia de întabulare nu îndeplineşte condiţiile impuse de lege, fiind încălcate dispoziţiile art. 19 lit. k din Ordinul nr. 634/2006 din data de 13.10.2006, lipsind unui element esenţial şi anume procesul verbal de vecinătate, care este actul de constatare încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată şi prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute, în cazul în care există limite fizice, aşa cum prevede art. 1 ind. 1 din Ordinul nr. 634/2006 din data de 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară.

Potrivit art. 19 (1) din acelaşi ordin, documentaţia pentru înscrierea modificării suprafeţei imobilului care va cuprinde printre altele şi  procesul verbal de vecinătate cu semnăturile vecinilor-conform anexei nr. 18, iar potrivit art. 25 pct. 5 din acelaşi Ordin „Convocarea părţilor se face după cum urmează: a) proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire şi prin afişare la domiciliu/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor”.

Se constată din întreaga documentaţie trimisă de OCPI X, inexistenţa unui proces verbal de vecinătate.

Potrivit art. 33 din Legea nr. 7/1996, „(1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. … (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (4) Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu”, iar potrivit art. 34 din lege menţionată, „Orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat că: 1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul înscris a fost greşit calificat; 3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea; 4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanţă cu situaţia reală actuală a imobilului.”

Prin urmare, raportat şi la dispoziţiile legale menţionate coroborate cu prevederile în materie din Noul Cod civil(art. 907 şi urm.), conform cărora, când înscrierea făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia, situaţia juridică reală trebuind să rezulte dintr-o recunoaştere făcută de titularul înscrierii a cărei rectificare se solicită, prin declaraţie dată în formă autentică notarială, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă pronunţată împotriva acestuia prin care s-a admis acţiunea de fond, acţiune care poate fi, după caz, acţiune în anulare, rezoluţiune, reducţiune sau orice altă acţiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului juridic, acţiunea în rectificare putând fi introdusă concomitent sau separat după ce a fost admisă acţiunea de fond, când este cazul.

Cum,  în cauză, prin prisma dispoziţiilor legale mai sus menţionate, raportat la întregul material probator administrat, cu luarea în considerare a expertizei tehnice efectuate în dosarul nr. .../326/2008 al Judecătoriei X şi a tuturor înscrisurilor depuse, precum  şi achiesarea tacită a pârâţilor din  prezenta cauză la cererea reclamanţilor, apreciază întemeiată plângerea, urmând a o admite cu consecinţa anulării încheierii cf nr. 4...0 din data de 07.2011 a BCPI X, anulării parţiale a încheierii de cf 1934/27 iunie 2007 a BCPI X şi respingerea parţială a cererii numitului C.V. din Miercurea Ciuc, judeţul Harghita pentru întabularea în cartea funciară a Titlului de proprietate nr. 1...9 din data de mai 2007, de atribuire de număr cadastral 149 cf 99 CN, pentru suprafaţa de 14076 mp, suprafaţă ce se suprapune cu suprafaţa cu care au fost puşi în posesie reclamanţii.

Fără cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea petenţilor reclamanţi D.E., K.B. şi  B.J.,  toţi cu domiciliul ales la numitul T.D. din comuna B., judeţul Harghita, în contradictoriu cu intimaţii pârâţi C.V., domiciliat în Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, C.A-G., domiciliat în  comuna L., judeţul Harghita, S.E., domiciliată în comuna L., judeţul Harghita, K.T., domiciliată în comuna L., judeţul Harghita, C.G., domiciliat în comuna L., judeţul Harghita, C.T., C.M-R. şi C.I., toţi cu domiciliul în comuna L., judeţul Harghita, şi în consecinţă:

Dispune anularea încheierii cf nr. 4...0 din data de 07.2011 a BCPI X.

Dispune anularea parţială a încheierii de cf nr. 1934 din data de iunie 2007 a BCPI X, cu consecinţa respingerii parţiale a cererii numitului C.V.(pârât în prezenta cauză), domiciliat în municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, pentru întabularea în cartea funciară a Titlului de proprietate nr. 1...9, eliberat la data de mai 2007 de către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Harghita, de atribuire a numărului cadastral 149 cf 99 CN, pentru suprafaţa de 14.076 mp, suprafaţă ce se suprapune cu suprafaţa cu care au fost puşi în posesie reclamanţii.

Fără cheltuieli de judecată.