Conturi bancare. Furnizarea de informaţii. Obligaţia de confidenţialitate.

Sentinţă civilă 1376 COM din 08.03.2002


Conturi bancare. Furnizarea de informaţii. Obligaţia de confidenţialitate.

Nu pot fi solicitate băncii informaţii legate de calitatea de client a unor societăţi comerciale, pe temeiul dispoziţiilor art. 31 din O.G. nr. 11/ 1996, dacă nu se probează iniţierea unor acte de executare împotriva acestora şi existenţa unor titluri executorii împotriva debitorilor.

Reclamanta Direcţia Generală de Muncă şi Protecţie Socială Constanţa a sesizat Judecătoria Constanţa cu o acţiune împotriva pârâtei Alpha Bank România S.A. – Sucursala Constanţa, solicitând obligarea acestei societăţi bancare la furnizarea informaţiilor menţionate prin adresa nr. 3630/ 25.05.2000, legate de conturile unor societăţi comerciale.

D.G.M.P.S. a arătat că aceste informaţii s-au referit doar la calitatea de client al terţilor faţă de societatea bancară, iar nu la sumele disponibile în conturi şi a făcut trimitere la prevederile art. 31 din O.G.nr. 11/ 1996.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 58/1998 referitoare la confidenţialitatea operaţiunilor privind tranzacţiile şi serviciile oferite, inclusiv sub aspectul identităţii titularilor de cont, condiţionând astfel obţinerea datelor solicitate de prezentarea titlurilor executorii aflate în posesia reclamantei.

Cauza a fost respinsă de instanţa sesizată, însă apelul admis conform deciziei civile nr.191/ 05.06.2001 a Tribunalului Constanţa a constatat natura comercială a litigiului; în consecinţă, s-a anulat sentinţa judecătoriei şi s-a reţinut litigiul spre soluţionare în primă instanţă.

În raport de susţinerile părţilor şi de temeiurile în drept invocate, Tribunalul a apreciat că prezenta acţiune este nefondată.

Reclamanta  C.A.S. Constanţa a solicitat societăţii bancare să-i comunice dacă un număr de 625 de societăţi comerciale cu sediul social în judeţul Constanţa au conturi deschise la această bancă, informaţiile fiind raportate la dispoziţiile art. 31 din O.G. nr. 11/ 1996. Textul menţionat prevede obligaţia băncii de a furniza în scris, la cererea organului de executare, relaţiile solicitate pentru urmărirea debitelor prin poprire, precum şi pentru luarea altor măsuri necesare realizării creanţelor bugetare, organele de executare fiind obligate să asigure secretul informaţiilor primite.

Refuzul pârâtei de a prezenta datele cerute este, însă, justificat de dispoziţiile art. 35 din Legea nr.58/1998, potrivit cărora banca este obligată să păstreze confidenţialitatea tranzacţiilor şi serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.

Transmiterea informaţiilor privitoare la clienţii băncii se realizează, potrivit art. 37 din legea societăţilor bancare, către titularii de conturi, la cererea procurorului ori a instanţei judecătoreşti, atunci când s-a pus în mişcare acţiunea penală faţă de titularul contului.

Obligaţia ce incumbă societăţilor bancare în virtutea textului art. 31 din O.G. nr.11/1996 este aşadar condiţionată de dovedirea calităţii de debitor a societăţilor comerciale menţionate în adresă; ori, în speţă, reclamanta nu a prezentat titluri executorii care să-i ateste interesul şi calitatea în acest demers.

Pentru aceste considerente, acţiunea va fi respinsă.

(sentinţa civilă nr. 1376 COM/ 08.03.2002, irevocabilă conform deciziei civile nr. 574/2002 a Curţii de Apel Constanţa - secţia comercială)