Drept penal infracţiunea de înşelăciune

Decizie 1 din 15.12.2008


Dosar nr. 9318/280/2007

TRIBUNALUL ARGEŞ

 SECŢIA PENALĂ

DECIZIE  PENALĂ Nr. 693/R

Şedinţa publică de la 15 Decembrie 2008

DREPT  PENAL

INFRACŢIUNEA DE ÎNŞELĂCIUNE

TRIBUNALUL

  Asupra  recursului penal de faţă, deliberând,  constată următoarele:

 Prin sentinţa penală nr.1135 din 11 iunie 2008, Judecătoria Piteşti a hotărât următoarele:” În baza art. 2781 alin. 8 lit. a C.pr.pen. respinge plângerea formulată de petenta S.C. F. T. S.R.L., împotriva rezoluţiei din 12.07.2007 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 1689/P/2006. Menţine rezoluţia din 12.07.2007 dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 1689/P/2006. În baza art. 192 alin. 2 C.pr.pen. obligă pe petenta să achite suma de 360 lei (RON) cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în cauză.”

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că la data de 05.04.2006 a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti plângerea formulată de către petenta SC F. T.SRL împotriva intimaţilor C. L. M. şi C. S. deoarece în perioada februarie-martie 2005 intimaţii în calitate de reprezentanţi ai SC MC SRL s-au aprovizionat cu mărfuri de la SC F. T. SRL şi au emis pentru plată 3 file cec şi 6 bilete la ordin care la momentul introducerii spre decontare au fost refuzate pentru „lipsa totală disponibil în contul emitentului.” Prin rezoluţia din data de 12.07.2007 din dosarul nr. 1689/P/2006 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de intimaţii făptuitori C. L. M. şi C. S. pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prevăzută de art. 215 alin. 1, 3 şi 4 C.pen. S-a motivat prin rezoluţie că în perioada 09.02.2005 – 01.03.2005 reprezentanţii SC F. T. SRL  au virat către SC MC SRL, mărfuri în valoare de 21.682,28 lei (RON), conform facturilor BXKJ nr. 01861588/09.02.2005, 0161604/ 09.02.2005, 0161678/15.02.2005, 0161691/15.02.2005, 0773265/18.02.2005, 073318/ 22.02.2005 şi 0773444/01.03.2005. Pentru plata acestor mărfuri reprezentanţii SC MC SRL, au emis un număr de 3 file cec în valoare de 5618,64  lei  (RON) şi 6 bilete la ordin în valoare totală de 16.062,74 lei (RON). S-a mai motivat ca s-a stabilit ca toate aceste instrumente de plată să fie decontate în termen de 30 de zile de la facturare iar la momentul introducerii în bancă, spre decontare, au fost refuzate pe motiv „lipsă totală disponibil, trăgător aflat în interdicţie bancară”. S-a reliefat ca, din verificările efectuate la Banca Românească – Sucursala a rezultat că SC MC SRL a fost declarată în interdicţie de a emite cec-uri în perioada 28.02.2005 – 28.02.2006 si reprezentanţii societăţii au fost înştiinţaţi că societatea a intrat în interdicţie bancară, conform somaţiei 30 din 28.02.2005. S-a mai retinut ca, din declaratia numitei C. D. A., director comercial în cadrul SC F. T. SRL a rezultat că relaţiile dintre cele două societăţi se derulează din anul 2002 dar nu au la bază un contract, iar plăţile pentru mărfurile achiziţionate erau efectuate de reprezentanţii SC MC SRL, cu filele cec şi bilete la ordin. S-a concluzionat că la momentul emiterii instrumentelor de plată în cauză SC MC SRL nu se afla în interdicţie bancară, motivul nedecontării acestora fiind neîncasarea în timp util a sumelor de bani pentru mobila produsă şi comercializată, context în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiuni, sub aspectul laturii subiective.

 Analizând probatoriul administrat în cauză prima instanţă a constatat temeinicia şi legalitatea soluţiei dispuse. Astfel infracţiunea prevăzută de art.215  C.pen. se săvârşeşte numai cu intenţie directă, rezultând potrivit art. 19 C.pen. că intimaţii făptuitori ar fi trebuit să prevadă rezultatul faptelor lor şi să fi urmărit producerea lui prin săvârşirea faptelor, aspect ce nu a fost reliefat de probatoriul administrat în cauză în condiţiile în care instrumentele de plată au fost emise, în principiu, anterior intrării SC MC SRL în interdicţie bancară iar între cele două societăţi comerciale SC F. T. SRL şi SC MC SRL existau relaţii comerciale încă din anul 2002.

 Împotriva sentinţei, a declarat recurs, în termen, petenta care a motivat că în mod greşit i-a fost respinsă plângerea, întrucât intimaţii au emis o parte dintre instrumentele de plată când se aflau deja în interdicţie bancară, prin urmare au săvârşit infracţiunea de înşelăciune.

 Examinând sentinţa recurată, atât prin prisma criticii formulate, cât şi din oficiu, potrivit art.3856 alin.3 c.proc.pen., tribunalul apreciază că recursul este  fondat din următoarele considerente:

 Este adevărat că cinci din cele şase bilete la ordin au fost emise înainte de intrare în interdicţie bancară deci înainte de data de 28 februarie 2005.

 Însă, al şaselea bilet la ordin precum şi cele 3 cecuri au fost emise după intrarea în interdicţie bancară.

 Neînceperea urmăririi penale se întemeiază pe dispoziţiile art.10 lit.”d” c.proc.pen. în sensul că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 215 alin.1, 3 şi 4 c.p., sub aspect subiectiv.

 Tribunalul apreciază că o relaţie comercială îndelungată între cele două societăţi comerciale nu este de natură să conducă în mod  automat la concluzia că cei doi intimaţi nu au urmărit producerea rezultatului, respectiv înşelarea societăţii furnizoare.

 Acest lucru, cu atât mai mult cu cât, reprezentanta SC”F. T.”SRL Bucureşti susţine contrariul, atât în plângerea iniţială cât şi în motivele de recurs.

 În plus, este cert că cele două instrumente de plată sunt datate după ce societatea comercială debitoare a intrat în interdicţie bancară, lucru ce nu poate fi trecut cu vederea.

 În acest context tribunalul apreciază că soluţia procurorului este greşită, în speţă neinsistându-se, din punct de vedere probator, asupra laturii subiective.

 Aşa fiind, în baza art.38515 pct.2 lit.”d” c.proc.pen. urmează să fie admis recursul  şi casată sentinţa..

 Pe cale de consecinţă, în baza art. 2781 alin.8 lit.”b” c.proc.pen. urmează să fie admisă plângerea , să fie desfiinţată rezoluţia nr.1689/P/12.07.2007 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti şi să fie trimisă cauza la procuror în vederea începerii urmăririi penale faţă de cei doi intimaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 215 alin.1,3 şi 4 c.p.

 După începerea urmăririi penale  se vor efectua următoarele acte, pentru a se lămuri aspectul privind atitudinea subiectivă a celor doi:

 -confruntarea intimaţilor cu reprezentanta recurentei;

 -identificarea şi audierea de martori privind relaţiile dintre cele două societăţi;

 -interpretarea întregului material probator după efectuarea actelor de urmărire arătate, în lumina deciziei nr.IX/2005 A Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de  petenta SC F. T. SRL,  împotriva sentinţei penale nr. 1135 din data de 11.06.2008 pronunţate de  Judecătoria Piteşti, în dosarul nr. 9318/280/2007, intimaţi fiind învinuiţii C. L. M. şi C. S.

Casează sentinţa, iar pe fond, în baza art 278/1 alin 8 lit b C.p.p. admite plângerea, desfiinţează rezoluţia atacată şi trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de cei doi făptuitori sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Decembrie 2008, la Tribunalul Argeş secţia penală.