Recurs civil. Contestaţie la executare.

Decizie 65/R din 27.01.2010


Recurs civil. Contestatie la executare.

Sub nr. 1368/269/2009 a fost înregistrata la Judecatoria O contestatia la executare formulata de contestatoarea SC M C SRL în contradictoriu cu M V, M M si intimatul BEJ EA prin care solicita  : 1). îndatorarea intimatului BEJ E A la comunicarea tuturor actelor din dosarul de executare  aflat pe rolul acestuia privind pe debitorul MV ; 2) îndatorarea intimatului BEJ E A  la  continuarea  executarii silite prin  îndeplinirea  urmatoarelor acte de executare silita prin : a) înfiintarea popririi  în conformitate cu dispoz. art.  452 si urm. c.pr. civila, prin solicitarea de relatii referitoare  la locul de munca al debitorului de la ITM  local si executarea acestuia prin poprire : b)  urmarirea  silita mobiliara prin deplasarea la domiciliul debitorului si identificarea bunurilor mobile, executarea acestora în conf. cu art. 411 c.pr.civila,întocmirea procesului verbal privitor la bunurile proprii ale acestuia precum si dovada solicitarii relatiilor de la Consiliul local privitor la bunurile proprii ale acestuia si raspunsul acestei institutii c)  urmarirea silita imobiliara a imobilului situat în mun. O proprietate comuna a intimatilor M V si M M  iar în subsidiar,  sa se constate ca  imobilul din O este  proprietatea comuna a sotilor M V si M M,, sa se constate ca cei  doi soti au o contributie egala la dobândirea imobilului,  sa se dispuna împartirea bunurilor prin atribuirea acestuia debitorului M V cu obligarea la sulta în mod corespunzator catre M M sau atribuirea provizorie a acestuia catre M M cu stabilirea termenului în care aceasta este obligata sa depuna suma ce reprezinta cota parte cuvenita debitorului – coproprietar M V din care suma ce  reprezinta creanta societatii la momentul respectiv, direct pe seama si la dispozitia BEJ EA; obligarea intimatului BEJ E A în temeiul art. 404 alin. I1  c.pr.civila la plata unei amenzi al carei cuantum  îl lasa la  aprecierea  instantei  ; iar în temeiul art. 23 alin. 1 din Lg. 146/1997, restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 27 lei  achitata în prezenta cauza.

In motivarea actiunii contestatoarea arata ca a înaintat  intimatului, la data de 14.11.2006 (data predarii catre oficiile postale a cererii)  cererea de  executare silita  a titlului detinut împotriva debitorului M V urmare careia s-a format dosarul de executare nr. 303/2006. Având certitudinea ca  intervenise perimarea, dar nu intervenise prescriptia dreptului de a cere executarea silita, societatea a formulat cea de-a doua cerere de executare silita la data de 18.01.2008. Din acelasi motiv, la data de 6.10.2008 societatea a formulat cea de-a treia cerere de executare silita. In repetate rânduri a solicitat executorului comunicarea actelor de executare întocmite în dosarul de executare. La data de 8.01.2009 a solicitat  executorului dovada initierii urmaririi silite imobiliare asupra imobilului situat în mun. O. De asemenea,  a solicitat  executorului judecatoresc continuarea executarii silite împotriva debitorului  dar executorul judecatoresc nu s-a conformat obligatiei legale de executare silita a titlului detinut de societate împotriva debitorului  M V.

Executorul judecatoresc nu a raspuns cererilor  de comunicare a copiilor  actelor de executare, nu a facut dovada îndeplinirii actelor de executare solicitate de societate si nici nu a motivat refuzul de executare.

Organul de executare a facut dovada urmaririi silite mobiliare, prin deplasarea la domiciliul debitorului, identificarea bunurilor mobile si executarea acestora în conf. cu prev. art. 411 c.pr. civila si urm., întocmirea procesului verbal privitor la  bunurile proprii ale acestuia precum si dovada solicitarii relatiilor de la consiliul local privitor la bunurile proprii ale acestuia si raspunsul primit de la aceste  institutii.

De asemenea organul de executare nu a facut dovada urmaririi silite imobiliare asupra imobilului situat în mun. O,  proprietatea  debitorului  si nici dovada înfiintarii popririi asupra veniturilor salariale primite de debitor  de la SC LC SRL (functia administrator) aspect indicat de societate, în conditiile în care, potrivit art. 373/1 alin. 2 c.pr.civila, „executorul judecatoresc este dator sa staruie, prin toate  mijloacele admise de lege, pentru realizarea  integrala  si cu celeritate a obligatiei prevazute în titlu executoriu.”

Au adresat intimatului, anterior formularii contestatiei la executare, cereri repetate prin care i-a solicitat în conformitate cu prevederile art. 50 alin. 3 din Legea nr. 188/2000, copii dupa actele de executare astfel  întocmite cât si continuarea  executarii prin urmarirea silita imobiliara asupra  imobilului situat în O, proprietatea  debitorului, respectiv :somatia întocmita  în conformitate  cu dispozitiile art.  497 c.pr. civila,  copia procesului verbal de situatie întocmit în conformitate cu dispozitiile art.  496 c. pr. civila, dovada înscrierii somatiei imobiliare la cartea funciara conform art. 497 c. pr.civila, relatiile eliberate  de la consiliul local,  proces verbal  întocmit urmare a deplasarii la domiciliul debitorului, raspunsul ITM  local cât si adresa înfiintarii a popririi asupra veniturilor salariale în eventualitatea în care debitorul  figura încadrat cu contract individual de munca cât si dovada înfiintarii popririi asupra veniturilor salariale primite de debitor de la SC LC SRL  (functia administrator )  aspecte solicitate de societate prin adresele remise.

Intimatul nu a înteles sa dea curs cererilor  repetate, din data de 8.01.2009 si 13.04.2009,  societatea fiind în situatia de a nu cunoaste stadiul executarii, motiv pentru care solicita obligarea intimatului la comunicarea tuturor  actelor întocmite în dosarul de executare.

In subsidiar, în masura în care acest punct  de vedere nu va fi însusit de instanta, apreciindu-se caracterul de datorie personala a intimatului M V, solicita partajarea imobilului proprietate comuna a intimatilor situat în O.

Sistând urmarirea silita a imobilului proprietatea codevalmasa pâna la efectuarea partajului, organul de executare a avut probabil în vedere dispozitiile art. 33 din c. fam. potrivit carora : „Bunurile comune  nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor,  creditorul sau personal  poate cere împartirea bunurilor comune, însa numai în masura necesara acoperirii creantei sale.”

Contesta masura sistarii urmaririi silite imobiliare a bunului  comun al debitorului si a sotiei acestuia, apreciind  asupra faptului ca societatea  are calitatea de creditor  personal al unuia dintre  cei doi soti,  respectiv a intimatului M V.

Argumentul juridic al societatii în sustinerea acestui punct de vedere îl constituie caracterul  de datorie comuna al debitorului constat prin  titlul executoriu pronuntat împotriva  intimatului M V.

Pentru o justa solutionare a cauzei a fost solicitat BEJ E A, dosarul  de executare nr. 303/2006.

Solutionând cauza prin sentinta civila nr.2070/2009, Judecatoria O a respins contestatia la executare formulata de creditoarea SC M C SRL în contradictoriu cu intimatii M V, M M,  si B.E.J. E A.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamanta M C Srl, care a criticat-o pentru nelegalitate si netemeinicie, în sensul ca gresit s-a retinut prin aceasta hotarâre continuitatea executarii atâta timp cât dupa notarea somatiei în cartea funciara, timp de doi ani nu a mai savârsit nici un act de executare silita.

De asemenea, a mai invocat recurenta gresita respingere a cererii de executare silita imobiliara, deci de executare silita întemeiata pe caracterul datoriei de bun comun, desi constatase acest caracter.

Aui fost invocate dispozitiile art.402 alin.2 c.pr.civila, ale art.304/1 si urm. c.pr.civila.

În contradictoriu, intimatul s-a opus recursului.

Analizând recursul declarat prin prisma motivatiei sale, a dispozitiilor legale incidente, a probatoriului administrat, tribunalul constata ca el este nefundat, urmând a-l respinge în considerarea urmatoarelor:

Sub aspectul primei critici, este adevarat ca este grea procedura judiciara prin corespondenta, fiind riscul necunoasterii tuturor actelor de la dosar. În aplicarea art.129 alin.1 c.pr.civila recurenta avea posibilitatea identificarii la dosar a tuturor actelor întocmite de organul de executare-si a celor 5 procese verbale întocmite de executor în anii 2007-2009, inclusiv a celui privind situatia imobilului, a corespondentei executorului cu autoritati publice locale pentru identificarea averii debitorului, a încheierii de notare a somatiei de plata din iunie 2009. Aceste acte vin sa dovedeasca continuitatea procedurii de executare, respectiv caracterul neîntemeiat al primului motiv de recurs. În consecinta se va respinge acest motiv de recurs.

Sub aspectul celui de-al doilea motiv, recursul se dovedeste de asemenea nefondat,  trebuind a se observa derularea procedurii de executare, inclusiv în forma imobiliara, situatie ce nu justifica sub nici o forma admiterea contestatiei, si prin urmare a recursului. Executorul este deja intrat în procedura de executare ceruta de contestator si nu are ce sa dispuna instanta, stare usor observabila prin studiul dosarului.

Fata de toate acestea recursul de fata se dovedeste neîntemeiat, urmând în aplicarea art.312 c.pr.civila a fi respins, sentinta fiind mentinuta în totalitate.