Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c. Imposibilitatea introducerii in cauza, din oficiu, a altor persoane.

Decizie 236 din 11.02.2008


Contestatie la executare. Rolul activ al judecatorului conform art. 129 (5) c.p.c. si art. 129 pct. 6 c.p.c. Imposibilitatea introducerii in cauza, din oficiu, a altor persoane.

 Prin sentinta civila nr. 4656/2007 Judecatoria Slatina a admis contestatia la executare formulata de contestatorul S.M., in contradictoriu cu

A.F.P., a desfiintat actul de executare – anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile emis de intimata sub nr. 29648/06.06.2007.

Pentru a pronunta aceasta sentinta instanta de fond a retinut ca din continutul sentintei civile nr. 2662/2002, definitiva si irevocabila, rezulta ca procesul verbal de licitatie nr. 8069/2002 constituie titlu de proprietate pentru imobilul transmis, acesta fiind ulterior inscris la Biroul de Carte Funciara la nr. 266, fiind astfel opozabil tuturor.

A considerat astfel instanta de fond ca prin anuntul privind vanzarea de bunuri mobile emis de AFP Slatina s-a scos la vanzare imobilul proprietatea contestatorului si nu al debitorului S.P.G.C.L. Potcoava, actul de executare urmand a fi anulat.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs A.F.P. Slatina considerand-o netemeinica si nelegala intrucat instanta de fond nu a tinut cont de inscrisurile depuse din care rezulta ca S.M. nu este proprietarul imobilului ce face obiectul anuntului de vanzare.

Din extrasul de carte funciara imobilul adjudecat prin licitatie nu corespunde cu imobilul inscris in baza procesului verbal de licitatie nr. 8069/2002 intrucat prin acest act s-a cumparat o centrala termica in suprafata de 112 m.p. si nu un spatiu de productie in suprafata construita de 121,20 m.p.

De asemenea, instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca anuntul de vanzare a fost intocmit conform dispozitiilor art. 158 alin. 1 din OG 92/2003, anuntul privind vanzarea imobilului fiind facut la sediul organului de executare al debitoarei si in doua cotidiane locale, aplicandu-se astfel legea speciala in materie fata de dispozitiile Codului de procedura civila, avute in vedere de instanta de fond.

Mai mult chiar, Judecatoria Slatina nu a tinut cont nici de procesul verbal nr. 8396/2002 incheiat de AFP Slatina, prin care s-a anulat licitatia din 4 februarie 2002 si procesul verbal nr. 8069/2002.

Prin sentinta nr. 2662/2002 definitiva si irevocabila a fost respinsa actiunea contestatorului S.M. privind anularea hotararii prin care s-a anulat licitatia centralei termice, sentinta aflata la dosarul de fond si care a fost interpretata eronat de catre aceasta.

Instanta de fond trebuia sa introduca in cauza in baza rolului activ Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara avand in vedere neconcordantele din extrasul de carte funciara si adresele emise de aceasta privind mentinerea transcrierii efectuata sub nr. 196/2001 a procesului verbal de identificare bunuri imobile si somatia pentru executare silita a acestuia facandu-i-se cunoscu ca datorita unor cauze aparute ulterior comisia de licitatie a hotarat anularea acesteia si respectiv a procesului verbal nr. 8069/2002.

Fata de motivele de recurs invocate intimatul S.M. a depus o intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat intrucat comisia de licitatie nu putea sa anuleze un titlu de proprietate, iar diferentele dintre suprafata mentionata in procesul verbal de licitatie si cea consemnata in cartea funciara se datoreaza faptului ca de la data cumpararii si pana la data inscrierii in cartea funciara constructia a suferit modificari.

Analizand sentinta prin prisma motivelor de recurs invocate cat si in lumina dispozitiilor art. 304 indice 1 c.p.c. tribunalul urmeaza sa constate ca recursul este nefondat.

Din probatoriile administrate la instanta de fond rezulta ca contestatorul S.M. a dovedit dreptul de proprietate conform procesului verbal de licitatie nr. 8069/2002, titlul acestuia fiind transcris in CFN individuala nr. 266 partea I si II.

Actiunea sa este justificata de dispozitiile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila ce a dat posibilitatea contestarii oricarui act de executare de catre cei interesati, in speta proprietarul unui imobil ce a fost scos la vanzare prin licitatie pentru debitul datorat de o alta persoana.

In atare situatie, cadrul procesual este dat de dispozitiile Codului de procedura civila care reglementeaza actiunea avand ca obiect contestatie la executare chiar daca aceasta executare este pornita in baza unei legi speciale, respectiv a Codului de procedura fiscala, legiuitorul neimpunand o cale speciala de atac impotriva executarii, norma speciala facand trimitere tot la Cartea V din Codul de procedura civila.

Din continutul motivelor de recurs invocate nu rezulta faptul ca imobilul proprietatea contestatorului nu ar fi corect individualizat atata timp cat in procesul verbal de adjudecare exista o sumara identificare a imobilului, fata de mentiunile din CFN 266.

De asemenea, din considerentele hotararilor judecatoresti invocate in aparare de catre contestatorul S.M. rezulta faptul ca acesta este proprietar al imobilului in litigiu, titlul sau de proprietate fiind concretizat conform dispozitiile art. 67 din OG 11/1996 de procesul verbal de licitatie, ce nu putea fi anulat pe cale administrativa  de catre emitent dupa ce acesta si-a produs efectele juridice prevazute de legiuitor si a intrat in circuitul civil.

Hotararile judecatoresti invocate de contestator si de catre recurenta au intrat in puterea lucrului judecat, respectiv a situatiei de fapt retinute de instanta ce a cercetat continutul proceselor verbale de licitatie, cele constatate anterior neputand fi contrazise printr-o alta hotarare judecatoreasca.

Cu privire la exercitarea rolului activ a judecatorului, tribunalul contata ca acesta in conformitate cu dispozitiile art. 129 (5) Cod procedura civila are indatorirea sa staruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseala privind aflarea adevarului in cauza si sa ordone administrarea probelor pe care le considera necesare chiar impotriva vointei partilor, dar nu se poate substitui acestora prin introducerea ,,din oficiu” altor parti fata de cele chemate in judecata de cel ce promoveaza o actiune in justitie.

Adresele invocate de recurenta privind imobilul in litigiu nu duc la concluzia ca acesta ar avea ca proprietar pe debitoarea Serviciul Public de Gospodarire Comunala si Locativa Potcoava impotriva caruia s-a inceput executarea silita, astfel incat, tribunalul urmeaza sa constate ca instanta de fond a dat o interpretare corespunzatoare probatoriilor administrate de catre parti, situatie ce impune in conformitate cu dispozitiile art. 312 c.p.c. respingerea recursului.

Data publicarii pe portal : 16.04.2008