Incetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale de exercitare ca urmare a pierderii prin excludere a calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales

Decizie 222 din 21.03.2008


 Încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de  expirarea duratei normale de exercitare  ca urmare  a pierderii prin excludere  a calităţii de membru al partidului  pe lista căruia a fost ales

Potrivit prevederilor 9 alin 2. lit. h/l din Leg. 393/23.o9.2004 privind statutul aleşilor locali, dispoziţii legale noi introduse  prin art. 3 pct. 3.  din leg. 249/2006, încetarea mandatului de ales local  înainte de expirarea datei normale a mandatului,  are loc  printre alte cazuri şi prin pierderea  calităţii de membru al partidului politic, sau organizaţiei minorităţilor naţionale, pe a cărei listă a fost ales.

 Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, respectiv de consiliul judeţean, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz, a preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui consilier.

Hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Prin cererea  înregistrată sub nr.  48/l04/2008  pe rolul Tribunalului Olt,  secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, reclamanţii , M.I., R.Ş., S.C. D., G.B.N. şi U.V., au formulat contestaţie împotriva hotărârilor  nr. 7l,72,73,74 şi 75  emise de Consiliul Local Stoeneşti, la data de l9.l2.2007, prin care au solicitat anularea acestora, şi menţinerea funcţiilor  deţinute anterior.

Prin încheierea de şedinţă l.02.2008 în baza art l65 c.p.c. instanţa a dispus disjungerea  contestaţiei formulată de contestatorii R.Ş., S.C.D., G.B.N. şi U. V., şi judecarea  acestora  separat, având în vedere că fiecare contestator a formulat contestaţie împotriva propriei hotărâri de încetare a mandatului de consilier local.

Contestaţia formulată de   contestatorul  M.I. a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Olt Secţia Comercială şi de contencios administrativ sub nr. 48/104/2008. .

La data de 27.02.2008  contestatorul  M.I.  a depus la dosar o precizare la contestaţie prin care a solicitat anularea hotărârii  Consiliului Local Stoeneşti  nr. 71/l9.l2.23007, motivat de faptul că aceasta a fost emisă  cu încălcarea prevederilor  art.9 alin.2 lit.h /l, art.l5 alin.2. lit.g/l, din Legea 393/2004, art.8 alin.2. şi 5  şi art .l6 alin.3 din legea l4/2003, privind partidele politice .

Contestatorul a arătat că hotărârea Consiliului Local  a fost adoptată cu aplicarea greşită a  preved.art. 9 lit .h/l din Leg. 393/2004, având în vedere  că potrivit dispoz. legii l4/2003, doar înscrierea unei persoane  într-un alt partid politic, constituie de drept demisie din partidul al cărui membru a fost anterior.

Ori, în speţa de faţă contestatorul arată că pierderea calităţii de membru de partid s-a hotărât prin-un act  exclusiv politic ca urmare a excluderii din partid, măsură ce nu poate fi cenzurată de instanţă.

Se mai arată că, excluderea ca modalitate de pierdere a calităţii de  membru de partid nu este prevăzută expres  de lege în dispoz. art.9  din legea 393/2004,aşa cum este cazul demisiei, ori în cazul pierderii calităţii de membru de partid prin înscrierea în alt partid.

 În raport cu probele administrate în cauză, prin sentinţa nr. 222/21.03.2008 pronunţată de  Tribunalul Olt,l în dosar nr. 48/104/2008, a fost  respinsă contestaţia formulată de contestatorul M.I., ca neîntemeiată.

Analizând  contestaţia în raport cu motivele invocate, înscrisurile depuse la dosar şi dispoziţiile legale aplicabile, Tribunalul  a constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Legea nr.393/28 sept.2004 privind statutul aleşilor locali are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.

Prin art.9 alin.2 sunt stabilite expres de lege situaţiile în care are loc încetarea de drept a mandatului de ales local înainte de expirarea duratei normale de exercitare.

Printre aceste situaţii este şi aceea de la art.9 alin.2 lit.h/l, respectiv  pierderea calităţii de membru al partidului politic, sau al organizaţiei minorităţilor naţionale, pe a cărei listă a fost ales.

 În speţa de faţă, Tribunalul  a  reţinut  că în mod temeinic şi legal  prin Hotărârea nr.71/l9.l2.2007 Consiliul Local Stoeneşti,  a luat act  de încetarea de drept  a calităţii de consilier local a contestatorului  M.I. ca urmare a pierderii  prin excludere  a calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales, respectiv Partidul Social Democrat, excludere  ce a avut loc prin hotărârea  Biroului teritorial al organizaţiei PSD Stoeneşti, din  data de 7.09.2007, ce a fost menţinută  şi de către  Comitetul Executiv Judeţean al Consiliului  Organizaţiei Judeţene Olt a PSD - prin hotărârea nr.55/4.l0.2007.

Tribunalul  a constatat că încetarea  de drept a calităţii de consilier local înainte de expirarea datei normale a mandatului, ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului politic, caz nou instituit  prin dispoz. art 9 alin.2 litl h/l, din leg. 393/2004, este o consecinţă  a dispoz.art. 8 alin 2 din Constituţie potrivit cărora  partidele politice contribuie la definirea  şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor. Electoratul  acordă votul său unei persoane , pentru a îndeplini o funcţie publică la nivelul administraţiei locale, în considerarea programului politic al partidului, din rândurile căruia face parte  la momentul alegerii şi pe care această persoană urmează să îl promoveze pe perioada mandatului iar in condiţiile în care alesul local nu mai este membru al partidului, pe listele căruia a fost ales, înseamnă că nu mai întruneşte condiţiile de reprezentativitate şi legitimitate necesare îndeplinirii programului politic pentru care alegătorii au optat.

De altfel prin deciziile nr.1167/11.decembrie 2007, nr.915/18.octombrie 2007 Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederile art.9 alin.2 lit.h/1 din Legea nr.393004 privind statutul aleşilor locali, apreciindu-se că aceste dispoziţii legale noi introduse prin art.3 pct.3 din Legea nr.249/2006, nu contravin dispoziţiilor art.15 alin.1, art.13 şi art.53 din  Constituţie.

Susţinerile contestatorului cu privire la faptul că hotărârea Consiliului Local a fost luată cu încălcarea prevederilor Legii nr.215/2001 nu pot fi reţinute, având în vedere că în speţa de faţă sunt aplicabile prevederile Legii speciale nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, care derogă de la regulile procedurale generale prevăzute de Legea nr.215/2001.

Data publicarii pe portal : 17.04.2008