Infracţiunea prev. de art.84 alin. 1 pct. 2 şi 3 din Lg.59/1934 şi art.215 alin. 1,4 C.p.

Sentinţă penală 653 din 19.10.2009


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina din 2009, înregistrat pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. 3081/311/2008, a fost trimisă în judecată în stare de libertate inculpata D.M., pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 84 al.1 pct. 2 şi 3 din Legea 59/1934.

 În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că în cursul anului 2006, 2007, inculpata DM, administrator al SC M T SRL  a cumpărat de la SC O SRL şi SC I SRL mărfuri pentru care a emis mai multe file CEC, semnate şi ştampilate, dar necompletate la toate rubricile esenţiale, cauzând prejudicii celor două societăţi comerciale, în condiţiile în care instrumentele de plată au fost refuzate la decontare pentru lipsă disponibil.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti instanţa a procedat la audierea inculpatei DM, care a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimisă în judecată, precizând că este administrator al SC M T SRL care are ca obiect de activitate comercializarea de încălţăminte, a cumpărat încălţăminte de la cele două părţi vătămate în anii 2006 şi 2007 în valoare de 90.000 lei de la SC O SRL şi de 60.000 lei de la SC I  SRL, pentru care a emis file CEC. În anul 2007 a intrat în interdicţie bancară şi filele CEC emise au fost refuzate la plată, contravaloarea mărfurilor fiind achitată parţial prin bilete la ordin, în prezent mai având de plătit suma de 6500 lei la SC O SRL şi 14900 la SC I  SRL, pe care s-a obligat să le achite.

Din ansamblul probelor administrate în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpata este administrator al SC M  T  SRL Slatina, ce are ca obiect de activitate comercializarea de încălţăminte şi în această calitate în  cursul anilor 2006, 2007 a cumpărat de la SC O  SRL şi SC I SRL încălţăminte, emiţând ca mijloc de plată mai multe file CEC, drept garanţie pentru buna sa credinţă, instrumente de plată care purtau doar semnătura şi ştampila societăţii, fără să fie completate la celelalte rubrici, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii 59/1934.

Ulterior au fost depuse aceste file CEC la unitatea bancară pentru decontarea sumelor menţionate în instrumentele de plată, însă acestea au fost refuzate pe motiv de lipsă totală de disponibil.

În drept, fapta inculpatei DM, care în cursul anilor 2006, 2007 a emis mai multe instrumente de plată (file CEC) fără inserarea elementelor obligatorii prevăzute de lege, pentru a garanta plata mărfurilor cumpărate de la părţile vătămate SC O SRL şi SC I  SRL, întruneşte elementele constitutive ale  infracţiunii prev. de art. 84 al.1 pct. 2 şi 3 din Legea 59/1934, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, infracţiune săvârşită cu intenţie directă şi pentru care instanţa va dispune condamnarea acesteia, având în vedere dispoz. art. 345 alin. 2 C.p.p.

La stabilirea acestei situaţii de fapt, precum şi a vinovăţiei inculpatei, instanţa a avut în vedere declaraţiile acesteia pe parcursul urmăririi penale şi cercetării judecătoreşti, declaraţiile martorilor audiaţi, procesul verbal de constatare a infracţiunii, sesizările unităţilor bancare, cererile de înscriere a refuzului bancar, copii facturi fiscale emise de părţile vătămate şi celelalte înscrisuri şi corespondenţe dintre părţi cu privire la relaţiile comerciale desfăşurate între cele trei societăţi.

La individualizarea  pedepsei ce s-a aplicat inculpatei, prin sentinţa penală nr. 653 pronunţată la data de 19.10.2009 în dosarul penal nr. 3081/311/2009, instanţa a ţinut seama de dispoziţiile  articolului 52 şi articolului 72 din Codul penal, de dispoziţiile  părţii generale a codului penal, de limitele de pedeapsa  fixate în legea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de împrejurările  concrete în care a fost săvârşită fapta, precum şi de circumstanţele personale ale inculpatei.

Instanţa a reţinut că scopul preventiv-educativ şi sancţionator al pedepsei si al legii penale poate fi atins în cauză prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea inculpatei în limitele prevăzute de legea specială.

În ceea ce priveşte  modalitatea de executare a pedepsei, instanţa a constatat că sunt îndeplinite condiţiile art. 81 C.p. privind suspendarea condiţionată a executării pedepsei întrucât inculpate nu a mai fost condamnată anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, nefiind cunoscută cu antecedente penale, a avut o atitudine procesuală sinceră, a recunoscut şi regretat fapta comisă, astfel încât apreciază că scopul pedepsei şi al legii penale se poate realiza şi fără privarea de libertate, iar această modalitate de executare va constitui un avertisment suficient şi îndestulător pentru ca inculpata să nu mai persevereze în săvârşirea de noi infracţiuni.

Instanţa în baza art. 359 C.p.p. a atras atenţia inculpatei asupra dispoz. art. 83, 84 C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei dacă în termenul de încercare ce va fi stabilit în prezenta cauză va săvârşi o nouă infracţiune.

Potrivit disp. art. 71 alin. 1 şi 2  C.p. pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prev. de art. 64 C.p., iar condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viata sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a – c C.p. din momentul in care hotărârea de condamnare a rămas definitiva si pana la terminarea executării pedepsei, pana la graţierea totala sau a restului de pedeapsa ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

În baza art. 71 al.2 C.p. va interzice inculpatei drepturile prev.de art.64 alin 1 lit.a teza a II-a si lit b C.p., cu referire la art.8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale.

In baza art. 71 alin. 5 c.p. a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă, instanţa în baza art. 14 si 346 C.p.p. şi principiului disponibilităţii, potrivit căruia inculpata a fost de acord să plătească despăgubirile solicitate de cele două societăţi parte vătămată, a admis acţiunile civile ale acestora şi a obligat inculpata la plata următoarelor sume:

- 14.127 RON reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă SC I SRL 

- 6500 RON  reprezentând despăgubiri materiale către partea civilă SC O SRL.

Văzând şi dispoziţiile  art. 191 alin. 1 şi art. 193 alin. 1 C.p.p.