Contract de credit. subrogare asigurator. interes

Hotărâre 10259 din 11.06.2012


Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la datarecl.  a chemat în judecata pe  p,  solicitând instantei ca, prin hotarârea ce o va pronunta, sa se dispuna obligarea  pârâtului la plata sumei de 2590,62 lei, cu titlu de indemnizatie de dauna, achitata de reclamanta în calitate de asigurator catre ……… ,a sumei de 651,93 lei, cu titlu de dobânda legala, calculata de la data platii, respectiv 14.05.2008 si pâna la data de 14.05.2011, precum si a dobânzii legale pâna la data platii efective a debitului, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 15.10.2007 pârâtul a încheiat cu contractul de …….credit nr…... În baza acestui contract de credit pârâtul ….. a beneficiat de un împrumut în cuantum de 20.000 euro, pe care s-a obligat sa-l ramburseze în 120 transe lunare, conform graficului de rambursare. Pârâtul, dupa ce a încasat banii obtinuti în baza contractului de credit nr…….. nu si-a respectat obligatiile contractuale de a achita catre …….. sumele lunare de plata, asa cum acestea erau evidentiate în graficul de rambursare.

Se mai arata de catre reclamanta ca pentru asigurarea recuperarii contravalorii creditului acordat (si sumelor accesorii – dobânzi, comisionare) pârâtului, în cazul în care acesta nu ar fi achitat contravaloarea creditului (ratelor scadente) si sumelor accesorii, …… a încheiat cu ……. contractul de asigurare nr. …... Astfel, dupa transmiterea de catre …… SA a somatiilor mentionate mai sus, ignorate de pârât, care nu a achitat sumele datorate, asiguratul …… a trimis catre reclamanta avizarea de dauna partiala (Anexa 3 la contractul …..), prin care a solicitat acesteia ca, în baza prevederilor art. 5.3. din contractul de asigurare nr…… pentru asigurarea creditelor acordate persoanelor fizice, sa procedeze la plata catre aceeasi unitate bancara ……. a despagubirii pentru creditul acordat pârâtului. În aceste conditii reclamanta a deschis dosarul de dauna nr. ….. si a procedat la despagubirea asiguratului ……, achitând suma de 2590,62 prin ……, asa cum rezulta din extrasul de cont din 15.05.2008. Având în vedere faptul ca acest credit acordat pârâtului ……. a fost asigurat în baza contractului de asigurare ……. privind riscul de neplata a creditelor acordate si faptul ca  reclamanta, în calitate de asigurator, a platit catre asiguratul ….. suma de 2590,62, are dreptul la rândul sau, în temeiul art. 22 din Legea nr.136/1995, sa se  îndrepte împotriva vinovatului de producerea evenimentului asigurat producator de daune, adica în cazul în speta împotriva pârâtului .

În drept, au fost invocate: disp.art. 22 din Lg.nr. 136/1995, art.720 si urm.Cod proc.civ., art.11, 12 Cod proc.civ., art.969, 998, 999, 1106-1109 Cod civil, OG nr.9/2000 privind dobânda legala rap.la art. 1084 Cod civil.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: contract de asigurare nr. ……, convocare la conciliere, extras de cont din 15.05.2008, situatie plati efectuate, contract de credit nr……., grafic de esalonare, avizare de dauna partiala, copie act identitate pârât, adeverinta de salariu, scoring credit pentru nevoi personale, duplicate extras de cont, notificare, somatie, dovada achitarii taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

 Referitor la exceptia lipsei de interes invocata din oficiu la termenul din data de 26.01.2012, , instanta retine urmatoarele:

Prin cererea ce formeaza obiectul cauzei de fata reclamanta solicita obligarea pârâtului la plata sumei de 2590, 62 lei reprezentând despagubiri achitate, conform extrasului de cont atasat la fila 13 dosar,  asiguratului sau …..,  în  baza contractului de asigurare nr. ….. .

Instanta retine ca acest contract de asigurare a fost încheiat pentru asigurarea riscului de neplata a ratelor de credit si a dobânzilor aferente, în cazul  creditelor acordate clientilor sai de catre …. SA, iar în speta de fata  despagubirea achitata de reclamanta reprezenta ratele si dobânzile datorate de pârât în baza contractului de credit nr …….

Cum potrivit  art.  120 din OUG 99/2006 contractele de credit constituie titluri executorii, iar  conform art. 22 din Legea nr.136/1995  (în vigoare la data  nasterii dreptului reclamantei, respectiv data platii), actualmente art.2210 Cod civil, în urma platii efectuate reclamanta s-a subrogat în drepturile asiguratului sau …., aceasta are  dreptul de a solicita executarea silita a debitorului ………., în limitele indemnizatiei platite.

Asadar, întrucât reclamanta detine deja un titlu în baza caruia poate solicita executarea silita a pârâtului pentru suma de 2590, 62 lei si nu a facut dovada ca o astfel de solicitare i-ar fi fost respinsa de catre instanta, aceasta nu are interes sa apeleze la concursul instantei pentru obtinerea unui nou titlu executoriu.

În ceea ce priveste sustinerile reclamantei în sensul ca nu detine originalul contractului de credit, instanta nu le va retine având în vedere ca prevederile art.5.2. lit. b din contractul de asigurare nu exclud posibilitatea de a intra în posesia originalului dupa achitarea despagubirilor, dispozitiile contractuale mentionate referindu-se doar la obligatiile ce-i revin asiguratului în cazul în care avizeaza asiguratorul. De altfel, potrivit art. 139 al. 1 Cod procedura civila, reclamanta era obligata sa aiba asupra sa si sa prezinte la cererea instantei originalul contractului de credit si cu ocazia solutionarii actiunii de fata, sub sanctiunea neluarii în seama a respectivului înscris.

Pentru motivele mai sus aratate, instanta va admite exceptia lipsei de interes invocata din oficiu în ceea ce priveste capatul de cerere privind despagubirile în cuantum de 2590,62 lei si va respinge în consecinta acest capat de cerere.

Pe fondul cauzei, analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca la data de 15.10.2007 între …… si pârâtul ….. s-a încheiat contractul de credit nr. ….., în baza caruia s-a acordat pârâtului un împrumut în suma de 20.000 Euro pe o perioada de 120  luni.

Pentru asigurarea riscului de neplata a ratelor de credit si a dobânzilor aferente, în cazul creditelor acordate clientilor sai, ……. a încheiat la data de 1.02.2006 cu reclamanta ……..contractul de asigurare nr. ……., pe o perioada de 12 luni, partile contractante prevazând în art. 10.7 faptul ca respectivul contract se va prelungi automat pe perioade identice în cazul în care niciuna din parti nu îl denunta în scris înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Întrucât pârâtul nu a platit doua rate si dobânzile aferente, datorate  în baza contractului de credit nr.……, ….. a avizat societatii reclamante producerea evenimentului asigurat, prin cererea ce a fost înregistrata la reclamanta sub nr. …….

Prin urmare, în temeiul contractului de asigurare nr. ……. ( în vigoare la data respectiva, conform art. 10.7 mai sus enuntat) reclamanta a achitat asiguratului sau …… suma de 2590,62 lei, conform extrasului de cont atasat la fila 13 dosar, astfel ca,  în baza art. 22 din Legea 136/1995 (în vigoare la data  nasterii dreptului reclamantei, respectiv data platii) s-a subrogat în drepturile acestuia contra celor raspunzatori de producerea pagubei, respectiv împotriva pârâtului ……..

Fata de cele expuse mai sus, având în vedere ca pârâtul nu a facut dovada îndeplinirii obligatiei de plata a sumei solicitata cu titlu de despagubire de catre reclamanta, respectiv a ratelor datorate în baza contractului de credit nr. ….. si  a  dobânzilor aferente acestor rate, pentru acoperirea prejudiciului suferit de reclamanta ca urmare a neexecutarii acestei obligatii , fiind îndeplinite conditiile prevazute de art. 998 Cod civil (în vigoare la data efectuarii platii) pentru angajarea raspunderii civile delictuale , instanta îl va obliga la plata dobânzii legale în suma de 651,93 lei ,calculata pentru perioada 14.05.2008-14.05.2011, precum si în continuare pâna la achitarea integrala a debitului.

Totodata, fata de solutia ce urmeaza a fi pronuntata , în temeiul art. 274 Cod procedura civila, pârâtul va fi obligat si la plata cheltuielilor de judecata în cuantum de 64,65 lei, reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar, aferente pretentiilor admise.

Domenii speta