Carte Funciara

Sentinţă civilă 690 din 04.02.2010


 

Carte funciară

Data publicarii pe portal: 12 martie 2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la 28.02.2008, sub nr.1819/311/2008 reclamanţii I M, I M P şi I C

au solicitat instanţei ca în contradictoriu cu pârâţii C  N şi C V să se dispună rectificarea cărţilor funciare nr.502 şi

nr. 506 a localităţii P O.

În motivarea acţiunii lor, reclamanţii au arătat că prin încheierea nr.20960/14.02.2006 a OCPI Olt s-a dispus înscrierea în

cartea funciară nr.502 a suprafeţei de 1014 mp teren intravilan pe numele pârâţilor, aceştia cumpărându-l de la numitul

I V , conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1425/03.06.1998, iar înscrierile care s-au făcut cu

privire la categoria de folosinţă a acestui teren nu corespund situaţiei reale, acest teren fiind din categoria vie şi

arabil.

 Reclamanţii au mai arătat că în contractul de vânzare cumpărare care a stat la baza înscrierii în cartea funciară era

menţionat că acel teren intravilan se află în T.2, P64,65,66 însă la înscrierea în CF s-au trecut doar parcelele 65 şi 66.

S-a mai menţionat că şi reclamanţii au cumpărat de la aceeaşi persoană ca şi pârâţii teren care face parte tot din T.2,

P.64,65,66, practic acestea fiind împărţite, astfel că prin înscrierea în CF le este afectat dreptul de proprietate.

În ceea ce priveşte rectificarea CF 506 cu privire la suprafaţa de 250 mp teren reclamanţii au arătat că în momentul

întocmirii documentaţiei pentru înscrierea în cartea funciară nu s-au respectat vecinătăţile prevăzute în contractul de

vânzare cumpărare, în CF fiind înscrise dimensiuni şi poziţii care nu corespund realităţii, fiind încălcat dreptul de

proprietate al reclamanţilor în privinţa unei suprafeţe de 30,87 mp.

S-a mai susţinut şi faptul că prin sentinţa civilă nr. 6266 din 2005 pentru suprafaţa de 250 m.p. înscrisă în această carte

funciară s-a stabilit ca vecin în partea de răsărit I V, deci vânzătorul din ambele contracte de vânzare-cumpărare încheiate

atât cu reclamanţii, cât şi cu pârâţii, hotărâre despre care au luat cunoştinţă cu ocazia litigiului dintre părţi, fiind

depusă în probatoriu de către pârâţi. Modificările făcute la înscrierea în cartea funciară au avut la bază o schiţă ce se

referă la parcela 64, schiţă întocmită de Primăria Piatra Olt, dar care a suferit modificări. Când s-au efectuat măsurătorile

de către reprezentantul Oficiului de cadastru se susţine că nu s-au respectat vecinătăţile şi nici sentinţa judecătorească

pe care reclamanţii o deţin. Acţiunea în revendicare se arată că a fost soluţionată printr-o sentinţă a Judecătoriei Slatina

şi care la acel moment se afla în recurs la Curtea de Apel Craiova, sentinţă prin care reclamanţii se consideră prejudiciaţi

pentru motivele expuse.

În drept au fost invocate prevederile art.35, 36 şi 38 din Legea 7/1996.

În dovedire au fost depuse în copie la dosar: titlul de proprietate nr.7864/55/24.05.1995, contract de vânzare cumpărare,

încheiere nr.2666/2006, documentaţie cadastrală, hotărâri judecătoreşti, raport de expertiză extrajudiciară.

Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au invocat excepţia lipsei de interes şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar

pe fond respingerea acesteia ca neîntemeiată, arătând că susţinerile reclamanţilor sunt neîntemeiate.

Instanţa a solicitat actele care au stat la baza înscrierii în cartea funciară şi care au fost înaintate cu adresa nr.

1332/21.03.2008.

În şedinţa publică din data de 21.05.2008 instanţa a pus în discuţie şi a respins excepţia lipsei de interes motivat de

faptul că atât din întâmpinarea depusă de pârâţi, cât şi din cuprinsul acţiunii introductive şi din susţinerile reclamanţilor

rezultă că înscrierea în cartea funciară le prejudiciază dreptul de proprietate. Instanţa a reţinut cauza spre soluţionarea

excepţiei inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâţi prin întâmpinare, însă în temeiul art. 151 C.proc.civ. la aceeaşi

dată a apreciat că se impune repunerea pe rol a cauzei cu fixarea unui termen la 18.06.2008 pentru care să se citeze părţile,

în vederea luării de noi lămuriri de la acestea.

În şedinţa publică din data de 01.10.2008 reclamanţii au formulat precizare la acţiune, solicitând rectificarea cărţilor

funciare în sensul ca pentru suprafaţa de 1014 mp să se modifice categoria de folosinţă, ca fiind arabil, vii şi curţi

construcţii iar pentru suprafaţa de 250 mp să se menţioneze că se învecinează cu str. Cişmelelor pe o lăţime de 12,88 m.l.

Prin sentinţa civilă nr. 5330 din 03.10.2008 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul 1819/311/2008, instanţa a admis

excepţia inadmisibilităţii cu privire la capătul de cerere în rectificarea cărţii funciare nr. 502 a localităţii Piatra Olt

şi a respins cererea privind rectificarea aceleiaşi cărţi funciare ca inadmisibilă. A fost admisă în parte acţiunea

formulată de reclamanţi şi s-a dispus rectificarea cărţii funciare nr. 506 a localităţii Piatra Olt, în sensul că se va

menţiona lungimea proprietăţii pârâţilor în vecinătatea de la Sud, respectiv cu strada Cişmelelor ca fiind de 12,88 m.l.

Împotriva sentinţei pronunţate au declarat apel reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie în

privinţa soluţiei pronunţate cu privire la cartea funciară nr. 502 a localităţii Piatra Olt, apel care a fost respins ca

nefundat prin decizia civilă nr. 65/02.03.2009 a Tribunalului Olt.

Împotriva ambelor hotărâri au declarat recurs reclamanţii, susţinând greşita soluţionare de către instanţa de fond

a capătului de cerere în rectificarea cărţii funciare nr. 502 a localităţii Piatra Olt şi greşita soluţionare a recursului

dat apelului formulat de reclamanţi.

Prin decizia nr. 795 din 22.06.2009, dată de Curtea de Apel în dosarul nr. 1819/311/2008, instanţa a admis recursul

declarat de reclamanţi, a casat decizia Tribunalului Olt în sensul că a admis apelul declarat de reclamanţi împotriva

sentinţei nr. 5330/03.10.2008 şi a desfiinţat sentinţa, trimiţând cauza spre rejudecare la instanţa de fond.

S-a dat îndrumarea de a se soluţiona pe fond şi capătul de cerere în rectificarea cărţii funciare nr. 502, prin

raportare la existenţa sentinţei civile nr. 2501 din 30.04.2007 pronunţată de Judecătoria Slatina în dosarul nr.

135/311/2007, cât şi prin decizia prin care s-a menţinut sentinţa respectivă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina sub nr. 6380/311/2009 şi la 26.11.2009 s-a pus în vedere

reclamanţilor prin apărătorul lor să precizeze în scris, punctual, motivele pentru care solicită rectificarea cărţii

funciare nr. 502 pentru a putea fi cenzurate de instanţă prin raportare la materialul probator administrat şi la îndrumările

date de instanţa de control judiciar – Curtea de Apel Craiova.

Reclamanţii au depus la 29.01.2010 precizările solicitate, susţinând că se cere rectificarea cărţii funciare nr.

502 întocmită pentru suprafaţa de teren de 1014 m.p. în privinţa categoriei de folosinţă, respectiv din arabil şi vie în

categoria de folosinţă curţi, construcţii. S-a precizat că suprafeţele de teren de 1014 m.p. pentru care s-a întocmit

cartea funciară nr. 502 şi aceea de 250 m.p. pentru care s-a întocmit cartea funciară nr. 506 se află una în continuarea

celeilalte şi modificările ce se cer a fi realizate sunt impuse ca efect al existenţei sentinţei civile dată în acţiunea

în revendicare desfăşurată între părţi, acţiune soluţionată prin sentinţa civilă nr. 2501/30.04.2007, rămasă definitivă şi

irevocabilă.

Prin sentinţa civilă nr 690  din 04.02.2010 ,s-a admis  în parte acţiunea  reclamantilor în sensul că: s-a dispus

rectificarea cărţii funciare nr. 506 a localităţii Piatra Olt, partea I, în sensul că se va menţiona lungimea proprietăţii

pârâţilor  pe latura de sud, la str. Cişmelelor, ca fiind de 12,88 m.l. în loc de 14,62 m.l. cât este înscris în aceasta si

s-a respins ca neîntemeiat capătul de cerere în rectificarea cărţii funciare 502 a localităţii Piatra Olt.

Pentru a pronunţa această solutie instanţa a avut in vedereurmătoarele considerente:

Prin încheierea nr.20960/14.02.2006 s-a dispus înscrierea în cartea funciară nr.502 a localităţii Piatra Olt a suprafeţei de

1014 mp teren intravilan. În documentaţia cadastrală care a stat la baza înscrierii în CF se prevede că această suprafaţă

de teren se găseşte în T.2, P.66/1 şi 65/1 aspect confirmat şi prin extrasul de carte funciară aflat la dosarul cauzei.

Potrivit prevederilor art.36 din Legea 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare se stabilesc expres şi limitativ

patru cazuri, în care se poate exercita acţiunea în rectificarea cărţii funciare, toate având ca premisă existenţa unei

hotărâri judecătoreşti care să constate incidenţa unuia dintre aceste cazuri, aceasta fiind o condiţie de admisibilitate a

acţiunii în rectificare.

Acţiunea în rectificare are caracterul unei acţiuni subsecvente faţă de o acţiune principală care trebuie să constea într-o

cerere în constatarea nevalabilităţii înscrierii sau titlului în temeiul căruia s-a săvârşit înscrierea, în cauză

reclamanţii făcând dovada existenţei unei hotărâri judecătoreşti care constată că numai situaţia reală actuală reţinută în

cartea funciară nr. 506 şi nu şi cea reţinută în cartea funciară nr. 502 nu corespunde înscrierilor din respectivele cărţi.

Din perspectiva acestor dispoziţii legale, apare ca neîntemeiată şi va fi respinsă cererea de rectificare a cărţii funciare

nr. 502 a localităţii Piatra Olt, aşa cum au solicitat reclamanţii.

Observând susţinerile în scris dar şi orale ale reclamanţilor în privinţa acestei cărţi funciare, scopul urmărit de

reclamanţi este în realitate acela de a obţine o nouă grăniţuire cu privire la terenurile învecinate, în alt mod decât cel

stabilit prin sentinţa civilă nr. 2501/30.04.2007 a Judecătoriei Slatina, definitivă şi irevocabilă, invocată ca temei al

acţiunii în rectificare a acestei cărţi funciare, fapt ce nu poate fi permis.

Cu privire la rectificarea cărţii funciare nr.506 în privinţa suprafeţei de 250 mp teren intravilan situat în Piatra Olt,

din analiza documentaţiei cadastrale care a stat la baza încheierii de carte funciară nr.2666/20.02.2006 instanţa constată

că terenul proprietatea pârâţilor se învecinează la sud cu str. Cişmelelor pe o lungime de 14,62 m.l.

Însă,prin sentinţa civilă nr.2501/30.04.2007 a Judecătoriei Slatina având ca obiect revendicare şi grăniţuire, rămasă

irevocabilă prin decizia nr.495/25.05.2008 a Curţii de Apel Craiova ca urmare a respingerii apelului, invocată ca şi temei

al rectificării acestei cărţi funciare, s-a stabilit că terenul proprietatea pârâţilor pe latura de sud, respectiv a

vecinătăţii de la sud cu str. Cişmelelor să fie de 12,88 m.l., în timp ce al reclamanţilor să fie de 19,74 m.l. tot pe

aceeaşi vecinătate cu strada sus menţionată şi tot în partea de sud.

Ori potrivit art.21 din Legea 7/1996 „partea I referitoarea la descrierea imobilelor va cuprinde: a) numărul de ordine şi

cel cadastral, b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi după caz construcţiile c) planul imobilului

cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului pentru fiecare imobil în parte,

constituie anexa la partea I...”

Ordinul nr.633/2006 al directorului general al ANCPI pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a

birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, în art.39 prevede că „ (2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu

indicarea numarului de ordine  si a numărului cadastral al imobilului, suprafata, anexa la partea A, planul imobilului cu

vecinatati, descrierea imobilului, inventarul de coordonate. Daca intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou

create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cărţi funciare noi.(3) Partea A se va completa cu anexa

la aceasta parte, care va cuprinde geometria parcelei.

Faţă de cele arătate instanţa constată că documentaţia cadastrală întocmită completează partea A a cărţii funciare.

Având în vedere prevederile art.36 din Legea 7/1996 cu privire la acţiunea în rectificarea cărţii funciare şi constatând că

prin sentinţa civilă sus menţionată s-a stabilit o altă situaţie a imobilului în suprafaţă de 250 mp în privinţa vecinătăţii

de la sud cu str. Cişmelelor care trebuie să fie de 12,88 m.l., cererea în rectificarea cărţii funciare nr. 506 este întemeiată

şi va fi admisă.

Referitor la cheltuielile de judecată solicitate de către reclamanţi cererea este în parte întemeiată, ca efect al admiterii

doar a unui capăt de cerere, respectiv în rectificarea cărţii funciare nr. 506 şi respingerea celui în rectificarea cărţii

funciare nr. 502.