Instituire curatela specială

Sentinţă civilă 2046 din 28.02.2012


Instituire curatela specială

Data publicare portal: 11.10.2012

Prin sentinţa civila nr. 2046/28.02.2012 pronunţata in cauza nr. 12465/311/2011 Judecătoria Slatina a admis în parte cererea, formulată de reclamanta B.G., domiciliată în S. jud.O. aşa cum a fost precizată la data de 28.02.2012 în contradictoriu cu pârâtul B.S.V., cu acelaşi domiciliu  şi în baza art. 150 alin 2 din Cod civil, instituie curatela specială pentru pârâtul B.S.V.  care este persoană majoră pusă sub interdicţie şi în consecinţă, numeşte în calitate de curator special pe S.M pentru a-i reprezenta interesele la notarul public în vederea obţinerii certificatului de moştenitor suplimentar după defunctul B.D..

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr.12465/311/2011 reclamanta B.G. în contradictoriu cu pârâtii S.M şi B.S.V. a solicitat numirea curatorului special in persoana doamnei S.M, domiciliata in sat S, com. S, jud. Olt, pentru a reprezenta la notarul public interesele persoanei majore pusa sub interdicţie B.S.V., născut la data de 02.03.1975, cu domiciliul in S., jud O, in vederea obţinerii certificatului de moştenitor suplimentar, după defunctul B.D., tatăl sus numitului, decedat la data de 21.06.2006; curatorul numit sa fie autorizat sa accepte împreuna cu persoana majora pusa sub interdicţie B.S.V., succesiunea sub beneficiu de inventar.

În motivare arată că, prin Dispoziţia nr. 3644/16.08.2007 a Primarului municipiului Slatina, reclamanta a fost numita in calitate de tutore al fiului său major, B.S.V., pus sub interdicţie conform deciziei Tribunalului Olt nr. 198/27.06.2007 rămasa definitiva.

Deoarece este nevoie sa se efectueze partajul suplimentar după defunctul său sot B.D., decedat la data de 21.02.2006 iar intre reclamantă si fiul său pus sub interdicţie sunt interese contrare dar nu din cele care sa duca la inlocuirea sa, solicită instanţei de tutela sa numească un curator special care sa reprezinte la notanrul public interesele fiului său în vederea obtinerii certificatului de moştenitor suplimentar.

Reclamanta solicită ca numita S.M să fie desemnată curator, dansa intrunind condiţiile cerute de lege, respectiv cele prevăzute la art. 180 C.civ.

In drept, au fost invocate dispoz. art.l50(l) C. civ, 171,186, 119 C. civ.

In sustinere s-a depus la dosar în copie: dispozitia nr.3644/16.08.2007, decizia nr. 198/27.06.2007 pronuntată de Tribunalul Olt în dosar nr. 9246/311/2006, copie carte de identitate.

La data de 13.02.2012 s-a depus la dosar raportul privind evaluarea situatiei psihosociale a numitei S.M în calitate de tutore al persoanei majore fără discernământ B.S.V..

La data de 28.02.2012 reclamanta prin apărător şi a precizat verbal cererea în sensul că solicită doar  instituirea curatelei pentru paratul B.S.V. în persoana paratei S.M, pentru a-i reprezenta interesele la notarul public in vederea obţinerii certificatului de moştenitor.

Analizând actele şi înscrisurile existente la dosarul cauzei instanţa reţine următoarele :

În fapt, reclamanta B.G.  a solicitat în contradictoriu cu pârâtii S.M şi B.S.V.  numirea curatorului special in persoana doamnei S.M, domiciliata in sat S, com. S, jud. Olt, pentru a reprezenta la notarul public interesele persoanei majore pusa sub interdicţie B.S.V., născut la data de 02.03.1975, cu domiciliul in Slatina, jud O, in vederea obţinerii certificatului de moştenitor suplimentar, după defunctul B.D., tatăl sus numitului, decedat la data de 21.06.2006 curatorul numit sa fie autorizat sa accepte împreuna cu persoana majora pusa sub interdicţie B. S. V., succesiunea sub beneficiu de inventar.

Se mai reţine că, prin dispoziţia nr. 3644/16.08.2007 a Primarului municipiului Slatina, reclamanta a fost numita in calitate de tutore al fiului său major, B.S.V., pus sub interdicţie conform deciziei Tribunalului Olt nr. 198/27.06.2007 rămasa definitiva.

Deoarece este nevoie sa se efectueze partajul suplimentar după defunctul său sot B.D., decedat la data de 21.02.2006 iar intre reclamantă si fiul său pus sub interdicţie sunt interese contrare dar nu din cele care sa duca la inlocuirea sa, solicită instanţei de tutela sa numească un curator special care sa reprezinte la notanrul public interesele fiului său în vederea obtinerii certificatului de moştenitor suplimentar.

Reclamanta solicită ca numita S.M să fie desemnată curator, dansa intrunind condiţiile cerute de lege, respectiv cele prevăzute la art. 180 C.civ.

În drept  potrivit art. 150 din NC.CIV  cazurile de numire a curatorului special sînt următoarele :

(1) Ori de câte ori între tutore şi minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie să ducă la înlocuirea tutorelui, instanţa de tutelă va numi un curator special.

(2) De asemenea, dacă din cauza bolii sau din alte motive tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele minorului pe care îl reprezintă sau ale cărui acte le încuviinţează, instanţa de tutelă va numi un curator special.

(3) Pentru motive temeinice, în cadrul procedurilor succesorale, notarul public, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, poate numi provizoriu un curator special, care va fi validat ori, după caz, înlocuit de către instanţa de tutelă.

De  asemenea potrivit art. 180 din NC.CIV  poate fi numita curator orice persoana fizica avand deplina capacitate de exercitiu si care este in masura sa indeplineasca aceasta sarcina iar în alin.2 cand cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de mandat, incheiate in forma autentica, o persoana care sa fie numita curator, aceasta va fi numita cu prioritate.

 Numirea poate fi inlaturata numai pentru motive temeinice, dispozitiile art. 114-120 aplicandu-se in mod corespunzator.

Potrivit art. 181 din NC.CIV. în cazurile prevazute la art. 178, instituirea curatelei nu aduce nicio atingere capacitatii celui pe care curatorul il reprezinta.

Conform  art. 182.din NC.CIV  curatela se poate institui la cererea celui care urmeaza a fi reprezentat, a sotului sau, a rudelor sau a celor prevazuti la art. 111 şi potrivit alin.2 curatela nu se poate institui decat cu consimtamantul celui reprezentat, in afara de cazurile in care consimtamantul nu poate fi dat iar în alin 3 se prevede că  numirea curatorului se face de instanta de tutela, cu acordul celui desemnat, printr-o incheiere care se comunica in scris curatorului si se afiseaza la sediul instantei de tutela, precum si la primaria de la domiciliul celui reprezentat.

De asemenea potrivit art 183din N C.CIV în cazurile in care se instituie curatela, se aplica regulile de la mandat, cu exceptia cazului in care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu, instanta de tutela va hotari ca se impune investirea curatorului cu drepturile si obligatiile unui administrator insarcinat cu simpla administrare a bunurilor altuia  şi astfel  dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanta de tutela poate stabili limitele mandatului si poate da instructiuni curatorului, in locul celui reprezentat, in toate cazurile in care acesta din urma nu este in masura sa o faca.

În speţă s-au avut în vedere, înscrisurile existente la dosar şi anume dispozitia nr.3644/16.08.2007, decizia nr. 198/27.06.2007 pronuntată de Tribunalul Olt în dosar nr. 9246/311/2006, copie carte de identitate, precum şi raportul privind evaluarea situatiei psihosociale a numitei S.M în calitate de tutore al persoanei majore fără discernământ B.S.V..

Pentru aceste considerente, constatand indeplinite conditiile legale, instanta va admite  în parte cererea formulată de reclamanta  B.G., aşa cum a fost precizată la data de 28.02.2012  în contradictoriu cu pârâtul B.S.V., şi în baza art. 150 alin 2 din Cod civil,va nstitui curatela specială pentru pârâtul B.S.V. care este persoană majoră pusă sub interdicţie şi în consecinţă, numeşte în calitate de curator special pe S.M pentru a-i reprezenta interesele la notarul public în vederea obţinerii certificatului de moştenitor suplimentar după defunctul B.D..

Domenii speta